Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học: 2011-2012 - Trường Tiểu học Lê Lai

Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học: 2011-2012 - Trường Tiểu học Lê Lai

Thứ ba , ngày tháng năm 2012

Taäp ñoïc

 Tiết 73, 74. SƠN TINH, THỦY TINH

I.Mục tiêu:

-Đọc đúng, rõ ràng toàn bài

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.

- Hiểu ND : Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt . (Trả lời được câu hỏi 1,2,4)

 II.Chuẩn bị:

 -GV: Baûng phuï

 -HS: Sgk

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 21 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 27/08/2021 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học: 2011-2012 - Trường Tiểu học Lê Lai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba , ngày tháng năm 2012
Taäp ñoïc
 Tiết 73, 74. SƠN TINH, THỦY TINH
I.Mục tiêu:
-Đọc đúng, rõ ràng toàn bài
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
- Hiểu ND : Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt . (Trả lời được câu hỏi 1,2,4)
 II.Chuẩn bị:
 -GV: Baûng phuï 
 -HS: Sgk
III.Các hoạt động dạy học:
TIEÁT 1
A.Bài cũ: 
- HS haùt + voã tay
- HS ñoïc , TLCH gaén vôùi noäi dung cuaû baøi Voi nhaø.
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
-GV ñoïc maãu, HS laéng nghe
-HS noái nhau ñoïc töøng caâu – GV theo doõi söûa sai 
- Ñoïc ñoaïn tröôùc lôùp :
 + Ñoïc töøng ñoaïn noái nhau 1 löôït 
 + HS ñoïc töøng ñoaïn , keát hôïp ngaét nghæ , ñoïc chuù giaûi
 Ñ 1 : caàu hoân 
 Ñ 2 : leã vaät , vaùn , neäp , ngaø , cöïa , hoàng mao 
 Ñ 3 : luõ luït 
- Ñoïc ñoaïn trong nhoùm 
- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm 
 . 3 HS thi ñoïc ñoaïn 1; nhaän xeùt
 . 3 nhoùm thi ñoïc tieáp söùc caû baøi.
- Nhaän xeùt
TIEÁT 2
*Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi 
- HS ñoïc caâu hoûi1 - Ñoïc thaàm ñoaïn 1 – TLCH 
- Nhaän xeùt, choát laïi : Sôn Tinh vaø Thuyû Tinh ñeán caàu hoân coâng chuùa.
- HS ñoïc caâu hoûi 2 – Ñoïc thaàm ñoaïn 2 - TLCH 
- Nhaän xeùt, choát laïi : Sôn Tinh mang leã vaät ñeán tröôùc neân ñöôïc laáy coâng chuùa .
- GV neâu caâu hoûi 3 – ñoïc thaàm ñoaïn 3– Thaûo luaän nhoùm.
- Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo Nhaän xeùt , tuyeân döông
- GV neâu caâu hoûi 4 – HS choïn caâu traû lôøi ñuùng ghi vaøo baûng con 
- Nhaän xeùt 
- Lieân heä , GD : Haøng naêm nuôùc ta thöôøng bò luõ luït , nhaân daân ta luoân phaûi choáng luõ luït ñeå baûo veä cuaû caûi , muøa maøng . Caâu chuyeän nhaèm giaûi thích veà naïn luõ luït vaø vieäc choáng luõ cuûa nhaân daân ta .
*Hoat ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi
- GV ñoïc maãu laàn 2 .Höôùng daãn thi ñoïc tieáp söùc caû caâu chuyeän 
- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm .
- Nhaän xeùt , tuyeân döông
C.Củng cố:
- Nhaéc laïi noäi dung baøi 
- GD : Troàng caây ñeå baûo veä ñaát vaø choáng luõ luït .
D.Dặn dò:
- Về nhà đọc lại bài nhiều lần.
- Xem laïi baøi ñeå keå chuyeän vaø vieát chính taû .
Toaùn
 Tiết 121. MỘT PHẦN NĂM
I.Mục tiêu:
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan) “ Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
II.Chuẩn bị:
- GV :baûng phuï, troø chôi
- HS : baûng con, 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- HS ñoïc thuoäc baûng chia 5 baèng baûng xoay 
- HS ñoïc thuoäc baûng chia 5- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu Moät phaàn naêm 
- GV vöøa neâu vöøa veõ leân baûng , HS veõ vaøo baûng con 
 . Coâ coù 1 boâng hoa 5 caùch baèng nhau , toâ maøu vaøo 1 caùnh 
 . Em coù nhaän xeùt gì veà hình vuoâng boâng hoa naøy ? 
- Boâng hoa naøy ñöôïc chia thaønh 5 phaàn baèng nhau , toâ maøu moät phaàn , goïi laø moät phaàn naêm .
- HS ñoïc , vieát baûng con ; Moät phaàn naêm , vieát laø 1 / 5
- Muoán tìm moät phaàn naêm , ta chia thaønh naêm phaàn baèng nhau , laáy moät phaàn .
*Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
- Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
HS quan saùt caùc hình vaø ghi caâu traû lôøi vaøo baûng con nhöõng hình ñaõ ñöôïc toâ maøu moät phaàn naêm - nhaän xeùt , söaû chöõa
- Baøi 2 : Giảm
- Baøi 3 : HS ñoïc ñeà , höôùng daãn HS naém yeâu caàu , 
 HS laøm baøi vaøo baûng con – Nhaän xeùt 
C.Củng cố:
- Toå chöùc chôi Ai tinh maét theá ? choïn nhöõng hình ñaõ ñöôïc toâ maøu 1 / 5
- Nhaän xeùt tiết học
D,Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài đã làm.
- Daën doø : xem baøi Luyeän taäp 
Chính taû
 Tiết 49 . SƠN TINH , THỦY TINH.
I.Mục tiêu:
- Chep lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng chính xác đoạn văn xuôi
- Làm được bài tập 2b,3a
II.Chuẩn bị:
- GV : baûng phuï , troø chôi 
- HS : baûng con
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Haùt + voã tay 
- Nhaän xeùt vôû –Giaûi nghiaõ nhöõng töø sai luùc laéc , quaëp , huô - Hs vieát baûng con 
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn chính taû 
- GV ñoïc maãu , 2 HS ñoïc laïi , caû lôùp ñoïc thaàm
 . Huøng Vöông coù ngöôøi con gaùi teân laø gì ? 
 . Nhaø vua muoán gì ? 
 . Hai chaøng trai ñeán laøm gì ? 
 . Tìm caùc teân rieâng coù trong baøi ? 
 . Baøi vieát coù maáy caâu ? Caùc caâu töø ñaâu ñeán ñaâu ?
 - GV chia 4 nhoùm , HS thaûo luaän tìm chöõ khoù vieát - baùo caùo
 - GV ghi baûng : Huøng Vöông , Mò Nöông , tuyeät traàn , keùn .
- GV höôùng daãn phaân tích , giaûi nghóa , so saùnh 
 . Tuyeät traàn : raát ñeïp - ñaët caâu vôùi töø tuyeät traàn 
 . Keùn : löïa choïn - phaân tích chöõ keùn 
- HS vieát baûng con nhöõng chöõ khoù , löu yù caùch vieát caùc teân rieâng .
*Hoaït ñoäng 2: Taäp cheùp 
- Höôùng daãn HS caùch trình baøy vaøo vôû , caùch ngoài vieát 
- HS nhìn saùch vieát , GV theo theo doõi, ñoân ñoác
- GV ñoïc laïi cho HS soaùt loãi vaø höôùng daãn söûa loãi - Kieåm tra vôû 
*Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn laøm baøi taäp 
- Baøi 2 b : HS ñoïc yeâu caàu - GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu - HS laøm vaøo vôû 
 nhaän xeùt , söûa baøi 
- Baøi 3 a : HS ñoïc yeâu caàu - GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
- HS thi tieáp söùc tìm caùc töø baét ñaàu baèng ch / tr – nhaän xeùt , tuyeân döông 
C.Củng cố:
- Chaám vôû , nhaän xeùt 
D,Dặn dò:
- Vieát laïi nhöõng chöõ vieát sai
- Chuẩn bị: Xem baøi Beù nhìn bieån 
Toaùn 
 Tiết 122. LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Thuộc bảng chia 5
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5)
II.Chuẩn bị:
- GV :baûng phuï, troø chôi
- HS : baûng con, 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- HS choïn vaø ghi vaøo baûng con nhöõng hình ñaõ toâ maøu moät phaàn naêm – Nhaän xeùt 
- Choïn vaø laáy moät phaàn naêm soá ñoà vaät cuaû GV ñöa ra 
- Ñoïc thuoäc baûng chia 5
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
* Luyeän taäp 
- Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
 Chôi “ chuyeàn ñieän ” neâu keát quaû – nhaän xeùt , söaû chöõa 
- Thi ñoïc thuoäc baûng chia 5 
- Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu. GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu
 Chôi Haùi hoa ñieàn soá vaøo oâ troáng 
 Nhaän xeùt , söaû chöõa 
- Baøi 3 : HS ñoïc ñeà , höôùng daãn HS naém yeâu caàu , höôùng daãn giaûi 
 HS giaûi vaøo vôû // baûng phuï – Nhaän xeùt , söûa chöõa 
- Baøi 4 : Giảm
- Baøi 5 : Giảm
C.Củng cố:
- Chaám vôû 
- Thi ñoïc thuoäc baûng chia 5
- Nhaän xeùt 
D.Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài đã làm
- Chuẩn bị : xem baøi Luyeän taäp chung .
Keå chuyeän 
 Tiết 25 . SƠN TINH , THỦY TINH.
I.Mục tiêu:
- Xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1) ; dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện (BT2)
II.Chuẩn bị:
- Baûng phuï, tranh SGK 
- Xem laïi baøi , 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Keå laïi noäi dung caâu chuyeän “ Quaû tim khæ ”
- Nhaän xeùt 
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng1 : Höôùng daãn keå chuyeän 
. Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu . GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
- GV höôùng daãn HS quan saùt tranh , neâu noäi dung cuûa töøng tranh , thaûo luaän saép xeáp laïi caùc tranh theo thöù töï cuaû caâu chuyeän .
- HS trình baøy , nhaän xeùt .
*Hoaït ñoäng2 : HS keå chuyeän 
 . Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu . GV höôùng daãn HS keå laïi caùc ñoaïn cuûa caâu chuyeän. 
- Keå trong nhoùm töøng ñoaïn .
- Keå tröôùc lôùp.
- Nhaän xeùt – choïn caù nhaân keå hay nhaát 
. Baøi 3: Hs ñoïc yeâu caàu . Gv höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
- HS döïa vaøo tranh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän .
- Cöû ñaïi dieän keå tröôùc lôùp tröôùc lôùp 
- GV toå chöùc cho HS nhaän xeùt , choïn toå keå hay nhaát 
C.Củng cố:
- Nhaän xeùt – ruùt ra yù nghóa cuûa caâu chuyeän 
- GD : Naïn luït haèng naêm ôû nöôùc ta laø do Thuyû Tinh ghen töùc vôùi Sôn Tinh gaây ra vaø phaûn aùnh vieäc nhaân daân ta ñaép ñeâ choáng luõ luït .
D.Dặn dò:
- Về nhà tập kể lại câu chuyện
- Chuẩn bị: xem baøi Beù nhìn bieån 
 Thöù tư, ngaøy thaùng naêm 2012
Taäp ñoïc
 Tiết 75. BÉ NHÌN BIỂN 
I.Mục tiêu:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài
- Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi, hồn nhiên.
- Hiều bài thơ : Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con. (trả lời được các CH trong SGK ; thuộc 3 khổ thơ đầu )
 II.Chuẩn bị:
- Baûng phuï .
- SGK 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Haùt – chuyeàn hoa 
- HS ñoïc moät ñoaïn trong baøi Sôn Tinh , Thuyû Tinh vaø TLCH gaén vôí noäi dung 
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng1 : Luyeän ñoïc 
- GV ñoïc maãu 
- HS ñoïc noái nhau töøng doøng – GV theo doõi , söûa sai 
- Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp 
 keát hôïp höôùng daãn ngaét nghæ , ñoïc chuù giaûi 
 . Khoå 3 : beã , coøng , soùng löøng 
- Ñoïc trong nhoùm 
- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
 + Caù nhaân thi ñoïc töøng khoå thô - nhaän xeùt
 + 3 nhoùm thi ñoïc ñoàng thanh caû baøi - nhaän xeùt
*Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi 
- HS ñoïc caâu hoûi 1 – Ñoïc thaàm khoå thô 1 - TLCH 
- GV neâu caâu hoûi 2 – Ñoïc thaàm khoå thô 2 , 4 - TLCH 
- HS ñoïc caâu hoûi 3 – TLCH – ñoïc khoå thô ñoù 
- Em coù thích bieån khoâng ? Vì sao ? 
*Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi 
- GV ñoïc maãu laàn 2 
- Höôùng daãn HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô 
C.Củng cố:
- GV toå chöùc cho HS ñoïc thuoäc baøi thô 
- GD : Bieát baûo veä moâi tröôøng , khoâng xaû raùc böøa baõi .
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
D.Dặn dò:
- Về nhà luyện đọc nhiều hơn.
- Chuẩn bị : xem baøi ñeå vieát chính taû Beù nhìn bieån 
Toaùn
 Tiết 123. LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
- Biết tìm số hạng của một tổng, tìm thừa số.
II.Chuẩn bị:
- GV :baûng phuï, troø chôi, boä bieåu dieãn Toaùn 
- HS : baûng con, boä ñoà duøng hoïc Toaùn 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- HS ñoïc thuoäc baûng chia 5 baèng baûng xoay 
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
 Luyeän taäp chung 
- Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu , höôùng daãn maãu 
 HS laøm baûng con // baûng lôùp 
 Nhaän xeùt , söûa chöõa - Thöïc hieän theo thöù töï töø traùi sang phaûi .
- Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu. GV höôùng daãn HS  ... ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu
 HS laøm baûng con – nhaän xeùt
 C.Củng cố:
- Chaám vôû , nhaän xeùt ,
D.Dặn dò:
- Về nhà viết lại những chữ sai
- Chuẩn bị: Xem baøi taäp ñoïc tuaàn 26
Thứ sáu , ngày tháng năm 2012
Toaùn
 Tiết 125. THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I.Mục tiêu:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.
- Biết đơn vị đo thời gian; giờ, phút.
- Nhận biết các khoảng thời gian 15 phút, 30 phút.
II.Chuẩn bị:
- Baûng phuï , boä ñoà duøng bieåu dieãn Toaùn 
- Baûng con , Boä ÑDHT 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Haùt – Chuyeàn hoa ñoïc giôø , quay kim ñoàng hoà 
- Nhaän xeùt 
B.Bài mới:
 Thöïc haønh xem ñoàng hoà 
- Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu – höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
 HS quan saùt vaø ñoïc caùc giôø – nhaän xeùt 
- Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu , GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
 HS tham gia troø chôi Haùi hoa noái hoa chæ giôø vôùi caâu gôïi yù 
 Nhaän xeùt , söaû chöõa , ñoïc caùc giôø 
- Baøi 3 : HS ñoïc yeâu caàu , GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
 HS quay kim ñoàng hoà.
 Nhaän xeùt , söaû chöõa 
C.Củng cố: 
- Nhaéc laïi caùch xem giôø
- Nhaän xeùt tiết học.
D.Dặn dò:
- Về nhà tập xem đồng hồ để nói giờ chính xác.
- Chuẩn bị: Xem baøi Luyeän taäp 
Taäp laøm vaên
 Tiết 25 . ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý
 QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI.
I.Mục tiêu:
- Biết đáp lời đồng ý trong tình huống giao tiếp thông thường (BT1,BT2)
- Quan sát tranh về cảnh biển, trả lời đúng được các câu hỏi trong tranh(BT3) 
II.Chuẩn bị:
- Baûng phuï, 
- SGK
III.Các hoạt động dạy học:
 A.Bài cũ: 
- HS thöïc haønh ñoái ñaùp vaø ñaùp laïi lôøi ñoàng yù 
- HS keå laïi caâu chuyeän Vì sao ?
- Nhaän xeùt 
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp 1,2
-Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu , ñoïc lôøi caùc nhaân vaät 
 + Hs saém vai theo lôøi cuaû nhaân vaät
 + GV höôùng daãn nhaän xeùt , boå sung 
 - KL: Ñoù laø ñaùp laïi lôøi ñoàng yù. Khi ñaùp lôøi ñoàng yù caàn ñaùp moät caùch lòch söï , nhaõ nhaën .
-Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu – GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu 
 + Hs thaûo luaän theo nhoùm – saém vai 
 + Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo tröôùc lôùp , nhaän xeùt , boå sung 
- KL:Ñeåû theå hieän laø ngöôøi coù vaên hoaù caàn ñaùp laïi lôøi ñoàng yù moät caùch lòch söï , nhaõ nhaën .
*Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp 3
-Baøi 3 : HS ñoïc yeâu caàu. GV höôùng daãn HS naém yeâu caàu ñeà , quan saùt neâu noäi dung tranh
 + Thaûo luaän theo ñoâi baïn TLCH ôû SGK 
 + Ñaïi dieän caùc nhoùm TLCH , nhaän xeùt , boå sung 
 + GV höôùng daãn HS noùi thaønh 1 ñoaïn vaên veà bieån .
 + HS traû lôøi caùc caâu hoûi vaøo vôû 
C.Củng cố:
- Chaám vôû – Nhaän xeùt – Ñoïc laïi ñoaïn 
- Nhận xét tiết học.
D.Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài đã làm.
- Chuẩn bị: Xem caùc baøi taäp ñoïc tuaàn 26
Ñaïo ñöùc
 Tuaàn 25. THỰC HÀNH GIỮA KÌ 2
I.Mục tiêu:
- OÂn taäp , cuûng coá kó naêng thöïc haønh lòch söï khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi, bieát traû laïi cuaû rôi , 
 bieát noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò 
- Hs coù kó naêng thöïc hieän nhaän vaø goïi ñieän thoaïi , noùi lôøi yeâu caàu , ñeà nghò 
II.Chuẩn bị:
- GV : baûng phuï , 2 maùy ñieän thoaïi 
- HS : VBT 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Em caàn laøm gì khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi ?
- Lòch söï khi goïi vaø nhaän ñieän thoaïi theå hieän ñieàu gì ?
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
 OÂn taäp 
- GV toå chöùc cho HS laøm kieåm tra
 1) Khi nhaët ñöôïc cuaû rôi , em caàn laøm gì ?.
 2) Lòch söï khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi theå hieän ñieàu gì ? .
 3) Noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò theå hieän ñieàu gì ? .
 4) Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát ghi vaøo giaáy kieåm tra :
 a / Khoâng caàn traû laïi cuaû rôi.
 b / Traû laïi cuûa rôi laø ngoác ngheách .
 c / Traû laïi cuaû rôi seõ mang laïi nieàm vui cho ngöôøi khaùc vaø cho chính mình . 
 5) Nam khoâng coù buùt maøu . Nam thoø tay qua choã Haø laáy maø khoâng noùi gì vôùi Haø.Vieäc 
 laøm cuûa Nam là:
 a/ Ñuùng b/ Sai 
- GV nhận xét, sửa sai, nêu kết quả .
C.Củng cố:
- Nhaän xeùt – GD : : Luoân luoân phaûi lòch söï trong moïi tröôøng hôïp giao tieáp ñoù laø theå hieän söï toân troïng ngöôøi khaùc vaø chính mình . 
D.Dặn dò:
- Thực hiện tốt những điều đã học.
- Chuẩn bị: Xem baøi: Lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc 
Töï nhieân và xaõ hoäi
 Tieát 25 . MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN
I.Mục tiêu:
- Neâu ñöôïc teân vaø ích lôïi cuûa moät soá caây soáng treân caïn .
- Quan saùt vaø chæ ra ñöôïc moät soá caây soáng treân caïn.
II.Chuẩn bị:
- Tranh veà moät soá caâysoáng treân caïn 
- SGK 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
 Keå moät soá loaøi caây soáng treân caïn ?
 Keå moät soá loaøi caây soáng döôùi nöôùc ?
 Choïn caâu traû lôøi ñuùng ghi vaøo baûng con :
 Caây coù theå soáng ñöôïc ôû khaép moïi nôi : treân caïn , döôùi nöôùc 
 a / Ñuùng 
 b / Sai . 
- Nhaän xeùt , tuyeân döông .
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt – Laøm vieäc vôùi SGK 
 - Gv yeâu caàu HS quan saùt tranh SGK / 52 , 53 thaûo luaän ñoâi baïn 
 Ñoù laø caây gì ? Soáng ôû ñaâu ? Caây coù ñaëc ñieåm gì ? Coù ích lôïi gì ? 
- Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän cuaû nhoùm mình , nhaän xeùt , boå sung 
- GV môû roäng : 
 . Caùc caây emvöøa neâu caây naøo laø caây aên quaû ? Keå teân moät soá caây cuøng loaïi ? 
 . Caây naøo laø caây boùng maùt ( laáy goã ) ? Keå teân moät soá caây cuøng loaïi ? 
 . Caây naøo laø caây löông thöïc ? Keå teân moät soá caây cuøng loaïi ? 
 . Caây naøo laø caây thuoác ? Keå teân moät soá caây cuøng loaïi ? 
 . Caây naøolaø caây gia vò ? Keå teân moät soá caây cuøng loaïi ? 
- GV choát : Coù raát nhieàu loaøi caây soáng treân caïn thuoäc caùc loaïi caây khaùc nhau , chuùng coù nhieàu ích lôïi . Caùc loaøi caây ñoù laø nguoàn cung caáp thöïc phaåm cho ngöôøi , ñoäng vaät , laáy goã , laøm thuoác .
- GD : yù thöùc troàng vaø baûo veä caùc loaøi caây.
*Hoaït ñoäng 2: Quan saùt caây coái xung quanh 
- Gv chia nhoùm theo soá löôïng caây maø HS söu taàm ñöôïc , thaûo luaän veà caây cuaû nhoùm theo gôïi yù : 
 . Teân caây ? Ñoù laø loaïi caây gì ? Nôi soáng ? 
 . Neâu caùc boä phaän cuaû caây ? Caây coù hoa khoâng ? Reã nhö theá naøo ?
 . Ích lôïi cuaû caây ?
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy , giôùi thieäu veà caây cuaû nhoùm mình 
- Nhaän xeùt , boå sung , tuyeân döông 
C.Củng cố:
- Toå chöùc : Troø chôi oâ chöõ kì dieäu 
- Caâu hoûi gôïi yù : 
 1 / Loaøi hoa töôïng tröng cho muaø thu ?
 2 / Quaû maøu ñoû duøng ñeå naáu xoâi ?
 3 / Hoï haøng nhaø cam ?
 4 / Quaû coù nhieàu gai ?
 5 / Loaøi caây coù theå soáng ôû sa maïc ? 
 6 / Moät boä phaän khoâng theå thieáu cuaû caây ?
 7 / Caây coù laù hình kim ? 
 8 / Quaû baø hay aên chung vôùi vôùi traàu ? 
 9 / Quaû gì loøng ñoû , voû xanh ?
 10 / Loaøi hoa thöôøng nôû vaøo muaø heø ?
- GD : Troàng vaø baûo veä caây coái ñeå phuïc vuï cho cuoäc soáng , baûo veä moâi tröôøng .
D.Dặn dò:
- Chuaån bò moät soá loaøi caây soáng döôùi nöôùc.
- Xem baøi: Moät soá caây soáng döôùi nöôùc .
Thuû coâng
 Tiết 25. LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ ( TIẾT 1 )
I.Mục tiêu:
- Hs bieát laøm daây xuùc xích trang trí baèng giaáy thuû coâng . 
- Yeâu thích laøm ñoà chôi , yeâu saûn phaåm lao ñoäng 
- Bieát tieát kieäm vaø giöõ gìn VS moâi tröôøng 
II.Chuẩn bị:
- Maãu, quy trình laøm daây xuùc xích 
- Giaáy maøu , keùo 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: 
- Trình baøy saûn phaåm phoái hôïp gaáp , caét , daùn 
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn quan saùt maãu 
- GV giôùi thieäu maãu , HS quan saùt neâu nhaän xeùt 
 . Caùc voøng daây laøm baèng gì maøu saéc nhö theá naøo ? 
 . Daây xuùc xích ñeå laøm gì ?
- GV choát laïi hình daùng , chaát lieäu , ích lôïi .cuûa daây xuùc xích 
*Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn maãu 
- GV treo tranh qui trình giôùi thieäu caùc böôùc laøm daây xuùc xích
 + B 1 : Caét caùc nan giaáy daøi 1 x 12 oâ ( nhieàu maøu )
 + B 2 : Daùn thaønh daây xuùc xích coù caùc voøng troøn noái vaøo nhau 
- GV vöøa giôùi thieäu vöøa laøm maãu , vöøa keát hôïp chæ tranh qui trình
* Thö giaõn : Haùt 
*Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh 
- HS thöïc haønh caét , daùn daây xuùc xích 
- GV theo doõi , giuùp ñôõ 
C.Củng cố:
- HS trình baøy saûn phaåm höôùng daãn nhaän xeùt 
 GDTH : Giaùo duïc HS bieát tieát kieäm nhöõng maåu giaáy nhoû ñeå daønh , doïn veä sinh choã 
 ngoài vaø veä sinh lôùp hoïc . 
D.Dặn dò:
- Về nhà xem lại qui trình giôùi thieäu caùc böôùc laøm daây xuùc xích
- Chuẩn bị: Laøm daây xuùc xích ñeå trang trí 
Mó thuaät
 Tiết 25. VẼ TRANG TRÍ
VẼ HỌA TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN.
I.Mục tiêu:
- HS nhaän bieát ñöôïc hoaï tieát daïng hình vuoâng , hình troøn
- Bieát caùch veõ caùc hoaï tieát 
- Veõ ñöôïc hoaï tieát vaø veõ maøu theo yù thích 
II.Chuẩn bị:
- Caùc hoaï tieát daïng hình vuoâng , hìng troøn , baøi veõ naêm tröôùc 
- Vôû veõ , chì , maøu 
III.Các hoạt động dạy học:
 A.Bài cũ: 
- Trình baøy saûn phaåm veõ con vaät 
- Nhaän xeùt.
B.Bài mới:
*Hoaït ñoäng 1: Quan saùt – Nhaän xeùt 
- GV giôùi thieäu moät soá hoaï tieát vaø gôïi yù HS quan saùt , nhaän xeùt 
 . Hoaï tieát laø hình veõ ñeå trang trí 
 . Caùc hoaï tieát trang trí raát ña daïng , phong phuù veà maøu saéc , hình daùng 
- GV gôïi yù cho HS nhaän xeùt caùc hoaï tieát daïng hình vuoâng , hình troøn ñaõ chuaån bò 
- GV choát laïi : neân veõ caùc hoaï tieát baèng nhau , veõ maøu gioáng nhau .
*Hoaït ñoäng 2 : Caùch veõ 
- GV giôùi thieäu tranh minh hoaï caùc böôùc veõ 
- HS quan saùt 
 + Veõ caùc hình vuoâng , hình troøn ( tuyø yù )
 + Keû caùc ñöôøng truïc chia hình thaønh nhieàu phaàn baèng nhau ñeå veõ caùc hoaï tieát cho ñeàu 
 + Caùc hình veõ gioáng nhau veõ cuøng moät maøu vaø cuøng ñoä ñaäm nhaït 
 + Coù theå veõ 2 maøu xen keõ nhau ôû cuøng moät hoaï tieát 
- Gv giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuaû naêm tröôùc 
*Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh 
- HS thöïc haønh veõ vaøo vôû 
- GV theo doõi giuùp ñôõ , nhaéc nhôû , gôïi yù HS veõ
- Nhận xét
C.Củng cố:
- Höôùng daãn trình baøy , nhaän xeùt , ñaùnh giaù moät soá saûn phaåm.
- Nhận xét tiết học.
D.Dặn dò: 
- Chuẩn bị: Veõ con vaät nuoâi.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_25_nam_hoc_2011_2012_tru.doc