Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 3, 4 - Tuần 20

Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 3, 4 - Tuần 20

Tiết 2.

Nhóm TĐ3: Đạo đức.

ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ

Nhóm TĐ4: Tập đọc.

BỐN ANH TÀI (T)

I. MỤC TIÊU.

NHÓM TĐ3.

- HS tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu biểu lộ tình cảm đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.

- HS có thái độ thân ái, hữu nghị, tôn trọng với các bạn thiếu nhi các nước khác.

NHÓM TĐ4.

- Đọc được câu, đoạn hoặc toàn bài.

- Đọc đúng một số từ ngữ trong bài.

- Hiểu nghĩa một số từ ngữ khó hiểu trong bài.

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 

doc 26 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 14/08/2021 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 3, 4 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 20
	 3+4	
Thø hai – 4 /01/2009
TiÕt 1: Chµo cê.
tËp trung toµn tr¦êng
---------------------------------------------
TiÕt 2.
Nhãm T§3: §¹o ®øc.
§OµN KÕT VíI THIÕU NHI QUèC TÕ
Nhãm T§4: TËp ®äc.
BèN ANH TµI (T)
I. Mơc tiªu.
Nhãm T§3.
- HS tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng giao l­u biĨu lé t×nh c¶m ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ.
- HS cã th¸i ®é th©n ¸i, h÷u nghÞ, t«n träng víi c¸c b¹n thiÕu nhi c¸c n­íc kh¸c.
Nhãm T§4.
- §äc ®­ỵc c©u, ®o¹n hoỈc toµn bµi. 
- §äc ®ĩng mét sè tõ ng÷ trong bµi.
- HiĨu nghÜa mét sè tõ ng÷ khã hiĨu trong bµi.
- HiĨu ý nghÜa cđa c©u chuyƯn: Ca ngỵi søc khoỴ, tµi n¨ng, lßng nhiƯt thµnh lµm viƯc nghÜa cđa bèn anh em CÈu Kh©y.
 II. §å dïng d¹y häc :
* N3: Tranh ¶nh t­ liƯu vỊ mét sè ho¹t ®éng cđa thiÕu nhi quèc tÕ.
* N4: Tranh minh ho¹ cho bµi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 1. KiĨm tra bµi cị
 2. Bµi míi
Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
GV: GTB - ghi b¶ng 
 Cho HS quan s¸t tranh
a) H§ 1: Giíi thiƯu nh÷ng s¸ng t¸c hoỈc nh÷ng t­ liƯu ®· s­u tÇm ®­ỵc vỊ t×nh ®oµn kÕt thiÕu nhi quèc tÕ.
HS: Quan s¸t th¶o luËn vµ nªu nhËn xÐt vµ th¶o luËn.
GV: Yªu cÇu HS b¸o c¸o kÕt qu¶ 
 - NhËn xÐt - kÕt luËn
 - HD HS th¶o luËn nhãm.
HS: Th¶o luËn vỊ:
b) Ho¹t ®éng 2: ViÕt th­ bµy tá t×nh ®oµn kÕt víi thiÕu nhi c¸c n­íc .
GV: Giĩp ®ì sau ®ã nªu nhËn xÐt
 HD c¸ch nªu ý kiÕn cđa m×nh.
HS: Nªu ý kiÕn c¸ nh©n vỊ:
c) H§ 3: Bµy tá t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ ®èi víi thiÕu nhi quèc tÕ.
GV: NhËn xÐt – kÕt luËn
3. Cđng cè – dỈn dß
 - Cđng cè l¹i néi dung bµi.
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
HS: §äc sgk
GV: Giíi thiƯu bµi- ghi b¶ng 
- H­íng dÉn HS luyƯn ®äc 
HS: LuyƯn ®äc theo tõng ®o¹n
GV: Gäi HS ®äc c¶ bµi.
§äc diƠn c¶m toµn bµi
 - HS yÕu ®äc 3 c©u trong bµi
HS: §äc vµ t×m hiĨu néi dung bµi
GV: HDTLCH
 - GV chèt c¸c ý ghi b¶ng
 - H­íng dÉn HS luyƯn ®äc l¹i
HS: LuyƯn ®äc l¹i bµi tËp ®äc
GV: Theo dâi –sưa sai
3.Cđng cè dỈn dß 
- Cđng cè l¹i néi dung bµi.
- NhËn xÐt giê häc 
-----------------------------------------
TiÕt 3.
Nhãm T§3: TËp ®äc – kĨ chuyƯn.
ë l¹i chiÕn khu
Nhãm T§4: §¹o ®øc.
kÝnh träng biÕt ¬n ng­êi lao ®éng
I. Mơc tiªu
Nhãm T§3. – tËp ®äc
- §äc ®­ỵc c©u, ®o¹n hoỈc toµn bµi. BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®ĩng ë c¸c c©u cã nhiỊu dÊu phÈy.
- §äc ®ĩng mét sè tõ khã trong bµi.
- HiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi
 - HiĨu néi dung bµi: Ca ngỵi tinh thÇn yªu n­íc, qu¶n ng¹i khã kh¨n, gian khỉ cđa c¸c chiÕn sü nhá tuỉi trong cuéc k/c chèng thùc d©n Ph¸p tr­íc ®©y.
Nhãm T§4.
 + Häc xong bµi nµy, HS cã kh¶ n¨ng:
- NhËn thøc vai trß quan träng cđa ng­êi lao ®éng.
- BiÕt bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng.
II. §å dïng d¹y häc:
 * N3: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.
* N4: SGK ®¹o ®øc líp 4
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. KiĨm tra bµi cị
2. Bµi míi
 Nhãm T§3
 Nhãm T§4
GV: Giíi thiƯu bµi- ghi b¶ng
§äc mÉu bµi tËp ®äc.
H­íng dÉn HS luyƯn ®äc .
HS: LuyƯn ®äc tõng c©u.
 HS yÕu ®äc 2 c©u trong bµi
GV: theo dâi- sưa sai.
 - Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
HS: LuyƯn ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
GV: Theo dâi-sưa sai.
- Gi¶ng mét sè tõ khã trong bµi.
- Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n, ®äc nhãm 
HS: §äc tõng ®o¹n trong nhãm.
Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .
GV: NhËn xÐt - sưa sai.
Gäi 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi 
HS: §äc vµ t×m hiĨu néi dung bµi
GV: HDTLCH
 - GV chèt c¸c ý ghi b¶ng
 - H­íng dÉn HS luyƯn ®äc l¹i
HS: LuyƯn ®äc l¹i bµi tËp ®äc
GV: Theo dâi –sưa sai
3, Cđng cè - dỈn dß. 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
HS: §äc SGK
GV: *Bµi míi.
 - Giíi thiƯu bµi – ghi b¶ng 
Gäi HS nªu yªu bµi tËp 3.
 - Híng dÉn HS lµm bµi tËp.
HS: Lµm bµi tËp vµo vë
 - Nªu miƯng kÕt qu¶ 
GV: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ 
Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 4.
H­íng dÉn HS th¶o luËn .
HS: Th¶o luËn nhãm.
§¹i diƯn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
Th¶o luËn 
GV: NhËn xÐt -®¸nh gi¸ 
3, Cđng cè- dỈn dß.
- Cđng cè l¹i néi dung bµi. 
------------------------------------------
TiÕt 4.
Nhãm T§3: TËp ®äc - kĨ chuyƯn.
ë l¹i chiÕn khu
Nhãm T§4: To¸n.
ph©n sè
I. Mơc tiªu
Nhãm T§3 – kĨ chuyƯn
1. RÌn kü n¨ng nãi. Dùa vµo c¸c c©u hái gỵi ý . HS kĨ ®­ỵc c©u chuyƯn , kĨ tù nhiªn, biÕt thay ®ỉi giäng kĨ cho phï hỵp víi néi dung.
2. RÌn kü n¨ng nghe. Ch¨m chĩ theo dâi b¹n bÌ , biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lêi kĨ cđa b¹n, biÕt tiÕp lêi kĨ cđa b¹n.
Nhãm T§4.
- Giĩp HS:
- B­íc ®Çu nhËn biÕt vỊ ph©n sèvµ mÉu sè
- BiÕt ®äc, viÕt ph©n sè
II. §å dïng d¹y häc:
 * N3: Tranh minh ho¹ truyƯn kĨ
 * N4: B¶ng líp, b¶ng phơ 
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: §äc l¹i bµi tËp ®äc vµ quan s¸t tranh minh ho¹.
GV: Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 HD häc sinh kĨ chuyƯn
HS: Quan s¸t tranh dùa vµo tranh vµ kĨ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyƯn trong nhãm.
GV: H­íng dÉn häc sinh thi kĨ chuyƯn tr­íc líp.
HS: Thi kĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn 
tr­íc líp.
GV: HD häc sinh thi kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn ( NÕu HS kh«ng cã kh¶ n¨ng) GV cho HS kĨ lÇn l­ỵt tõng ®o¹n ®Õn hÕt c©u chuyƯn.
HS: Thi kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn.
GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸
 -> ý nghÜa c©u chuyƯn.
* Cđng cè dỈn dß.
Cđng cè l¹i néi dung bµi
GV: Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 Giíi thiƯu ph©n sè 5/6
HS: Nªu tư sè vµ mÉu sè cđa c¸c ph©n sè sau: 1 3 4
 2 4 7
GV: NhËn xÐt chèt ý 
 HD thùc hµnh
HS: Nªu yªu cÇu BT1
 Lµm bµi vµo vë sau ®ã vµi em lªn b¶ng ch÷a
GV: NhËn xÐt 
 HD lµm BT2, 3
- HS yÕu thùc hiƯn PT: 698 - 102 =
HS: Lµm BT2,3 vµo vë sau ®ã lÇn lỵt lªn b¶ng ch÷a
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HD lµm BT4
HS: §äc ®Ị bµi sau ®ã ph©n tÝch ®Ị vµ gi¶i vµo vë
GV: Gäi 1 em lªn b¶ng lµm
 NhËn xÐt ch÷a bµi.
HS: Nh¾c l¹i néi dung bµi.
* Cđng cè dỈn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
-----------------------------------------
TiÕt 5.
Nhãm T§3: To¸n.
§iĨm ë gi÷a - trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng
Nhãm T§4: LÞch sư.
chiÕn th¾ng chi l¨ng
I. Mơc tiªu:
Nhãm T§3.
 + Giĩp HS.
	- HiĨu thÕ nµo lµ ®iĨm ë gi÷a hao ®iĨm cho tr­íc
	- HiĨu thÕ nµo lµ trung ®iĨm cđa mét ®o¹n th¼ng.
Nhãm T§4
 + Häc xong bµi nµy, hs biÕt:
- C¸c biĨu hiƯn suy yÕu cđa nhµ TrÇn vµo gi÷a thÕ kØ XIV.
- V× sao nhµ Hå thay nhµ TrÇn. 
II. ®å dïng d¹y häc:
 * N3: PhiÕu BT.
* N4: PhiÕu BT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. KiĨm tra bµi cị
 2. Bµi míi
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: Lªn b¶ng lµm BT3
GV: NhËn xÐt cho ®iĨm
 * Bµi míi
 Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 Giíi thiƯu ®iĨm ë gi÷a.
 Giíi thiƯu trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.
HS: NhËn biÕt ®iĨm ë gi÷a, trung ®iĨm ®o¹n th¼ng.
GV: HD thùc hµnh
HS: Nªu yªu cÇu BT1 
 Lµm miƯng BT1
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HD lµm BT2
HS: Nªu yªu cÇu BT2
 Lµm BT vµo b¶ng con
 HS yÕu thùc hiƯn PT: 13 + 16 =
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
HS yÕu thùc hiƯn PT: 29 - 14 =
3. Cđng cè dỈn dß
 GV nhËn xÐt tiÕt häc.
GV: Giíi thiƯu bµi.
 HD häc sinh th¶o luËn nhãm
HS: Th¶o luËn:
 * Vµo nưa thÕ kØ XIV 
 ? Thung lịng Chi L¨ng ë tØnh nµo n­íc ta?
 ? Thung Lịng cã h×nh nh­ thÕ nµo?
 ? Hai bªn thung lịng lµ g×?
 ? Thung lịng cã g× ®Ỉc biƯt
GV: Yªu cÇu häc sinh b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn
HS: Th¶o luËn:
 ? H·y nªu l¹i kÕt qu¶ cđa trËn Chi L¨ng? 
GV: NhËn xÐt kÕt luËn
 - HD häc sinh th¶o luËn.
HS: Th¶o luËn nhãm:
 ? Nªu nh÷ng viƯc mµ qu©n d©n nhµ TrÇn ®· lµm ®­ỵc?
GV: Yªu cÇu HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
 - NhËn xÐt kÕt luËn.
HS: Nªu quy t¾c trong SGK
3.Cđng cè dỈn dß 
- Cđng cè l¹i néi dung bµi.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
----------------------------------------
 Thø ba – 5 /01/2009
TiÕt 1.
Nhãm T§3: To¸n.
luyƯn tËp
Nhãm T§4: ChÝnh t¶.
 Cha ®Ỵ cđa chiÕc lèp xe ®¹p
I. Mơc tiªu:
Nhãm T§3.
 + Giĩp HS.
- Cđng cè kh¸i niƯm trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.
 - BiÕt x¸c ®Þnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng cho tr­íc. 
Nhãm T§4.
- Nghe viÕt ®ĩng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n v¨n trong bµi: Cha ®Ỵ cđa chiÕc lèp xe ®¹p. 
- LuyƯn viÕt ®ĩng nh÷ng tiÕng cã ©m dƠ lÉn ch/tr
- RÌn KN viÕt chÝnh t¶ cho HS
II. §å dïng d¹y häc :
 * N3: PhiÕu BT
 * N4: B¶ng líp b¶ng phơ
III. C¸c H§ d¹y häc :
 1. KiĨm tra bµi cị
 2. Bµi míi.
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: Lªn b¶ng lµm BT2
GV: NhËn xÐt cho ®iĨm
 * Bµi míi
 Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 HD thùc hµnh
HS: Nªu yªu cÇu BT1 
 Lµm miƯng BT1
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HD lµm BT2
HS: Nªu yªu cÇu BT2
 Lµm BT vµo b¶ng con
 HS yÕu thùc hiƯn PT: 35 + 12 =
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HD thùc hµnh xem ®ång hå
HS: Thùc hµnh xem ®ång hå
HS yÕu thùc hiƯn PT: 47 - 12 =
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi. 
3. Cđng cè dỈn dß
 GV nhËn xÐt tiÕt häc.
GV: Giíi thiƯu bµi-ghi b¶ng
 - §äc bµi chÝnh t¶.
 - HD c¸ch tr×nh bµy bµi.
HS: §äc bµi chÝnh t¶
 - ViÕt mét sè tõ khã vµo vë nh¸p 
GV: NhËn xÐt tõ khã HS viÕt sưa sai.
 - HD c¸ch tr×nh bµy bµi 
HS: Nghe ®äc vµ viÕt bµi chÝnh t¶ vµo vë. 
GV: Quan s¸t giĩp ®ì HS
 - Thu vë chÊm ®iĨm( Vµi bµi) 
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp 2 phÇn a
 - Lµm bµi tËp vµo vë
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi
HS: So¸t l¹i bµi tËp cđa m×nh
GV: NhËn xÐt giĩp ®ì HS
3. Cđng cè dỈn dß
Cđng cè l¹i ND bµi.
----------------------------------------
TiÕt 2.
Nhãm T§3: Tù nhiªn x· héi.
«n tËp – x· héi
Nhãm T§4: To¸n.
ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn
I. Mơc tiªu 
Nhãm T§3
 + Sau bµi häc HS biÕt.
- KĨ tªn c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ x· héi.
- KĨ víi b¹n bÌ vỊ gia ®×nh nhiỊu thÕ hƯ, tr­êng häc vµ cuéc sèng xung quanh (ph¹m vi tØnh).
- Yªu quý gia ®×nh, x· héi, tr­êng häc, tØnh (thµnh phè) cđa m×nh.
 - CÇn cã ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng n¬i c«ng céng vµ céng ®ång n¬i ®ang sèng.
Nhãm T§4.
 - Giĩp HS nhËn ra 1 sè tù nhiªn (kh¸c 0) cã thĨ viÕt thµnh 1 ph©n sè. Tư sè lµ sè bÞ chia vµ mÉu sè lµ sè chia.
 - Lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp cã liªn quan.
II. §å dïng d¹y häc:
 * N3: Tranh ¶nh do GV s­u tÇm.
 * N4: B¶ng líp, b¶ng phơ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. KiĨm tra bµi cị
 2. Bµi míi
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
 GV: yªu cÇu HS th¶o luËn lÇn l­ỵt c¸c c©u hái sau. mét sè c©u hái.
HS: Tr¶ lêi miƯng c¸c c©u hái GV ®­a ra
+ Gia ®×nh em gåm mÊy thÕ hƯ? Em lµ thÕ hƯ thø mÊy trong gia ®×nh?
+ Nh÷ng ng­êi thuéc hä néi gåm nh÷ng ai? Nh÷ng ng­êi thuéc hä ngo¹i gåm nh÷ng ai?
+ Trong khi ®un nÊu b¹n vµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh cÇn chĩ ý ®iỊu g× ®Ĩ phßng ch¸y.
+ KĨ tªn nh÷ng m«n häc mµ b¹n ®­ỵc häc ë tr­êng.
+ Nãi tªn nh÷ng m ... .
GV: Tỉ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm.
HS: Trng bµy s¶n phÈm vµ b×nh xÐt s¶n phÈm ®Đp nhÊt.
3. Cđng cè dỈn dß.
 Cđng cè l¹i néi dung bµi.
----------------------------------------
TiÕt 4.
Nhãm T§3: Tù nhiªn vµ x· héi.
thùc vËt
Nhãm T§4: KÜ thuËt.
dơng cơ vµ vËt liƯu trång rau, hoa
I. Mơc tiªu:
Nhãm T§3 
 + Sau bµi häc, HS biÕt:
 - Nªu ®­ỵc nh÷ng ®iĨm gièng nhau vµ kh¸c nhau cđa c©y cèi xung quanh.
- NhËn ra sù ®a d¹ng cđa thùc vËt trong tù nhiªn.
- VÏ vµ t« mµu 1 sè c©y.
Nhãm T§4 
 - Häc sinh biÕt ®Ỉc ®iĨm t¸c dơng cđa c¸c vËt liƯu dơng cơ thêng dïng ®Ĩ reo trång , ch¨m sãc rau hoa.
 - Yªu thÝch c«ng viƯc trång rau, hoa.
 - BiÕt sư dơng mét sè dơng cơ lao ®éng trång rau , hoa.
II) §å dïng: 
 * N3: PhiÕu BT vµ h×nh vÏ trong SGK
 * N4: Mét sè dơng cơ lao ®éng
III) c¸c H§ d¹y - häc : 
1.KT bµi cị: KT dơng cơ HS ®· CB
2. Bµi míi
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: Quan s¸t mét sè c©y trong s©n tr­êng vµ nªu nhËn xÐt.
GV: NhËn xÐt chung sau ®ã nªu yªu cÇu tiÕt häc.
HS: Nªu ®­ỵc nh÷ng ®iĨm gièng nhau vµ kh¸c nhau cđa c©y cèi xung quanh. NhËn ra ®­ỵc sù ®a r¹ng cđa thùc vËt trong tù nhiªn.
GV: NhËn xÐt chung
 HD vÏ t« mµu vµo mét sè lo¹i c©y mµ m×nh yªu thÝch.
HS: VÏ vµ t« mµu 1 sè c©y
GV: HD tr­ng bµy s¶n phÈm vµ b×nh xÐt bµi vÏ ®Đp.
 Nªu kÕt luËn chung.
3. Cđng cè dỈn dß
 - GV nh¾c mét sè HS vỊ nhµ «n luyƯn bµi
GV: Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 HDTL
HS: Th¶o luËn c©u hái:
 ? Nªu tªn nh÷ng dơng cơ sư dơng ®Ĩ trång rau vµ hoa?
 ? Nªu c¸ch sư dơng mét sè dơng cơ trång rau, hoa?
GV: Yªu cÇu HS b¸o c¸o KQ th¶o luËn
 NhËn xÐt kÕt luËn
HS: Nªu c¸c c¸ch trång rau, hoa ®Ĩ ®¹t ®ỵc kÕt qu¶ cao
GV: NhËn xÐt kÕt luËn
HS: §äc ghi nhí trong SGK
GV: Chèt l¹i ý toµn bµi
3. Cđng cè dỈn dß.
 Cđng cè néi dung chÝnh cđa bµi.
------------------------------------------
TiÕt 5: 
Nhãm 3 + 4: ThĨ dơc
Trß ch¬i: "lß cß tiÕp søc"
I. Mơc tiªu:
- ¤n ®éng t¸c ®i ®Ịu theo 3 - 4 hµng däc, yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi ®ĩng.
- Häc trß ch¬i "Lß cß tiÕp søc" yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i bµ b­íc ®Çu biÕt tham gia trß ch¬i.
II. §Þa ®iĨm:
- §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng vƯ sinh s¹ch sÏ.
- Ph­¬ng tiƯn: Cßi, dơng cơ.
III. Ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§/lg
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu
5'
1. NhËn líp:
- §HTT + K§
- C¸n sù b¸o c¸o sÜ sè
 x x x x
- GVnhËn líp, phỉ biÕn ND bµi.
 x x x x
 x x x x
2. K§: Soay c¸c khíp cỉ tay cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng 
Ch¬i trß ch¬i "Qua ®­êng léi"
B. PhÇn c¬ b¶n
- ¤n ®i ®Ịu theo 1 - 4 hµng däc
25'
.
- LÇn 1: GV ®iỊu khiĨn
- §HXL:
- Nh÷ng lÇn sau c¸n sù ®iỊu khiĨn.
- GV quan s¸t h­íng dÉn thªm cho HS.
 x x x x
 x x x x
 x x x x
- GV cho c¸c tỉ thi tr×nh diƠn.
- Lµm quyen víi trß ch¬i"Lß cß tiÕp søc "
- §HTC:
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
- GV nªu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i.
- GV cho HS ch¬i thư.
- HS ch¬i trß ch¬i.
c. PhÇn kÕt thĩc.
5'
- GV cho HS th¶ láng, GV + HS hƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
 x x x x
 x x x x
---------------------------------------------
TiÕt 6: Ho¹t ®éng NGLL.
Mĩa h¸t tËp thĨ
-----------------------------------------
Thø s¸u – 8/01/2009
TiÕt 1.
Nhãm T§3: TËp lµm v¨n.
b¸o c¸o ho¹t ®éng
Nhãm T§4: To¸n.
ph©n sè b»ng nhau
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
Nhãm T§3
 1. RÌn kü n¨ng nãi: BiÕt b¸o c¸o tr­íc c¸c b¹n vỊ ho¹t ®éng cđa tỉ trong th¸ng võa qua, lêi lÏ râ rµng, rµnh m¹ch, th¸i ®é ®µng hoµng tù tin.
 2. RÌn kü n¨ng viÕt: BiÕt viÕt b¸o c¸o ng¾n gän, râ rµng gưi c« gi¸o theo mÉu ®· cho. 
Nhãm t®4.
 + Giĩp häc sinh: 
 - B­íc ®Çu nhËn biÕt tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè.
 - B­íc ®Çu nhËn ra sù b»ng nhau cđa hai ph©n sè. 
II. §å dïng:
 * N3: Mét sè b¸o c¸o mÉu.
 * N4: B¶ng líp, b¶ng phơ
III. C¸c H§ d¹y häc:
 1. KiĨm tra bµi cị.
 2. Bµi míi.
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: §äc bµi trong SGK
 §äc b¸o c¸o: Nªu g­¬ng chĩ bé ®éi
GV: GT bµi- ghi b¶ng
 HD HS lµm c¸c BT trong SGK
HS: Nªu yªu cÇu BT1
 §äc c¸c gỵi ý
 Nªu miƯng BT1
GV: NhËn xÐt kÕt luËn
 Yªu cÇu HS b¸o c¸o nh÷ng sù viƯc cã thËt 
HS: Nªu yªu cÇu BT2
 HS viÕt b¸o c¸o vµo vë sau ®ã mét em lªn b¶ng lµm bµi.
GV: NhËn xÐt kÕt luËn
3. Cđng cè dỈn dß.
 - Cđng cè l¹i ND bµi.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc
GV: Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 Tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng ®Ĩ nhËn biÕt thÕ nµo lµ rĩt gän ph©n sè
 HD lµm c¸c BT trong SGK
HS: Nªu yªu cÇu BT1 sau ®ã lµm bµi vµo vë
GV: NhËn xÐt 
 HD lµm BT2
HS: Lµm vµo nh¸p sau ®ã lªn b¶ng ch÷a bµi.
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HS lµm BT 3
HS: §äc ®Çu bµi vµ ph©n tÝch ®Ị sau ®ã gi¶i vµo vë
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
HS yÕu ®äc thuéc b¶ng chia 4 
3. NhËn xÐt
 HD HS nh¾c l¹i YC cđa bµi.
-----------------------------------------
TiÕt 2.
Nhãm T§3: To¸n.
phÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000
Nhãm T§4: TËp lµm v¨n.
luyƯn tËp giíi thiƯu ®Þa ph­¬ng 
I) Mơc tiªu :
Nhãm T§3
 + Giĩp HS:
 - BiÕt thùc hiƯn phÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10.000 (bao gåm ®Ỉt tÝnh ®ĩng).
 - Cđng cè vỊ ý nghÜa phÐp céng qua gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp céng
Nhãm t®4.
 - HS n¾m ®­ỵc c¸ch giíi thiƯu ®Þa ph­¬ng qua bµi v¨n mÉu: NÐt mÉu ë VÜnh S¬n.
 - B­íc ®Çu biÕt quan s¸t vµ tr×nh bµy ®­ỵc nh÷ng ®ỉi míi n¬i c¸c em sinh sèng
 - Cã ý thøc ®èi víi c¸c c«ng viƯc x©y dùng quª h­¬ng.
II) §å dïng:
 * N3: PhiÕu BT
 * N4: PhiÕu BT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Nhãm tr×nh ®é 3
 Nhãm tr×nh ®é 4
HS: Lªn b¶ng lµm BT3
GV: NhËn xÐt cho ®iĨm
 * Bµi míi
 Giíi thiƯu bµi ghi b¶ng
 HDHS n¾m ®­ỵc c¸ch céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000.
HS: Thùc hiƯn céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000 th«ng qua c¸c vÝ dơ.
GV: Giĩp ®ì HS thùc hiƯn.
 HD thùc hµnh
HS: Nªu yªu cÇu BT1 
 Lµm miƯng BT1
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
 HD lµm BT2
HS: Nªu yªu cÇu BT2
 Lµm BT vµo b¶ng con
 HS yÕu thùc hiƯn PT: 35 + 21 =
GV: NhËn xÐt ch÷a bµi.
HS yÕu thùc hiƯn PT: 56 - 21 =
* Cđng cè dỈn dß
 GV nhËn xÐt tiÕt häc.
GV: Giíi thiƯu bµi. 
 HD lµm BT trong SGK
HS: Nªu yªu cÇu BT1
 §äc thÇm bµi: NÐt míi ë VÜnh S¬n
 TLCH: Bµi v¨n giíi thiƯu nh÷ng ®ỉi míi ë ®Þa ph¬ng nµo?
 ? KĨ l¹i nh÷ng ®ỉi míi nãi trªn?
GV: Giĩp ®ì HS n¾m dµn ý bµi giíi thiƯu MB – TB - KL
HS: Nªu yªu cÇu BT2
 Ph©n tÝch ®Ị theo HD cđa GV
 Lµm BT vµo vë
GV: Tỉ chøc cho HS thùc hµnh giíi thiƯu trong nhãm vµ thi giíi thiƯu tríc líp.
 NhËn xÐt ch÷a bµi
HS: NhËn xÐt b×nh chän
* Cđng cè dỈn dß.
 NhËn xÐt tiÕt häc.
--------------------------------------------
TiÕt 4
Nhãm T§4: §Þa lý
Ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé
I. Mơc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- Tr×nh bµy nh÷ng ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu vỊ DT, nhµ ë, lµng xãm, trang phơc lƠ héi cđa ng­êi d©n ë §BNB.
- Sù thÝch øng cđa ng­êi d©n ë víi tù nhiªn ë ®ång b»ng Nam Bé. 
- Dùa vµo tranh, ¶nh t×m ra KT.
II. §å dïng: 
- Tranh, ¶nh SGK vµ tranh ¶nh vỊ lµng quª, trang phơc, lƠ héi cđa ngêi d©n ë §BNB.
III. C¸c H§ d¹y- häc: 
A. KT bµi cị: 
 ? §ång b»ng Nam Bé n»m ë phÝa nµo cđa n­íc ta? Do phï sa cđa c¸c s«ng nµo båi ®¾p nªn? 
 ? Nªu ®Ỉc ®iĨm tù nhiªn cđa §BNB?
B. Bµi míi: 
- GT bµi
1. Nhµ ë cđa ngêi d©n:
* H§1: Lµm viƯc c¶ líp.
Mơc tiªu: BiÕt mét sè DT ë §BNB vµ ®Ỉc ®iĨm ph©n bè d©n c­ vµ ph­¬ng tiƯn ®i l¹i phỉ biÕn cđa ng­êi d©n.
? KĨ tªn 1 sè d©n téc sèng ë §BNB?
? Ng­êi d©n th­êng lµm nhµ ë ®©u? V× sao?
? Ph­¬ng tiƯn ®i l¹i chđ yÕu cđa ng­êi d©n n¬i ®©y lµ g×? v× sao?
- §äc th«ng tin, q/s tranh (T119)
- Kinh, Kh¬-me, Ch¨m, Hoa...
- ...lµm nhµ däc theo c¸c s«ng ngßi, kªnh r¹ch, nhµ cưa ®¬n s¬. ThuËn lỵi cho ®i l¹i vµ sinh ho¹t.
- ... Xuång, ghe v× tr­íc ®©y ®­êng GT trªn bé ch­a PT.
* H§2: Lµm viƯc theo nhãm
Mơc tiªu: BiÕt ®2 nhµ cưa cđa ng­êi d©n ë §BNB
B1: 
- GV giao viƯc
B2:
? Nªu ®2 nhµ ë cđa ng­êi d©n ë §BNB? V× sao hä l¹i lµm nhµ nh­ vËy?
? Ngµy nay nhµ cưa ®/s cđa ND ë §BNB nh­ thÕ nµo?
2. Trang phơc vµ lƠ héi
- Q/s h×nh 1 SGK (T119)
- Th¶o luËn nhãm 2
- C¸c nhãm tr×nh bµy k/qu¶.
- Nhµ rÊt ®¬n s¬, m¸i nhµ lỵp b»ng l¸ dõa n­íc, cã v¸ch... v× khÝ hËu n¾ng nãng quanh n¨m, Ýt cã giã b·o lín.
- Cã nhiỊu thay ®ỉi... 
* H§3: Lµm viƯc theo nhãm
Mơc tiªu: BiÕt ®2 trang phơc vµ lƠ héi cđa ngêi d©n ë §BNB.
B1: Dùa vµo SGK - tranh ¶nh
B2: 
? Trang phơc th­êng ngµy cu¶ ngêi d©n ®ång b»ng Nam Bé tr­íc ®©y cã g× ®Ỉc biƯt?
? LƠ héi cđa ng­êi d©n nh»m mơc ®Ých g×?
? Trong lƠ héi cã nh÷ng H§ nµo?
? KĨ tªn mét sè lƠ héi nỉi tiÕng ë §BNB?
C. Cđng cè - dỈn dß:
? KĨ tªn 1 sè DT, 1 sè lƠ héi ë §BNB?
- NX giê häc. ¤n bµi 
- §äc th«ng tin, q/s tranh T120.
- TL nhãm 4.
- C¸c nhãm b¸o c¸o.
- ...bé quÇn ¸o bµ ba vµ chiÕc kh¨n r»n.
-... cÇu ®­ỵc mïa vµ nh÷ng ®iỊu may m¾n trong cuéc sèng.
- Cĩng tÕ, trß ch¬i...
- LƠ héi bµ Chĩa Xø... héi xu©n nĩi Bµ...
- 4 HS ®äc bµi häc
 ---------------------------------------
TiÕt 5:
Nhãm 3 + 4: ¢m nh¹c
Häc h¸t: Bµi em yªu tr­êng em (lêi 2)
I. Mơc tiªu: 
- H¸t ®ĩng giai ®iƯu, thuéc lêi 2 cđa bµi h¸t.
- TËp biĨu diƠn bµi h¸t.
- Nhí tªn vµ vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c qua trß ch¬i "Khu«ng nh¹c bµn tay"
II. ChuÈn bÞ:
- Nh¹c cơ quen dïng
- Ghi lêi 2 vµo b¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KTBC: H¸t lêi 1 cđa bµi Em yªu tr­êng em ? (2HS)
	- HS + GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi:
a. Ho¹t ®éng1: ¤n tËp lêi 1 bµi Em yªu tr­êng em vµ häc lêi 2
- GV yªu cÇu «n lêi 1
- HS «n l¹i lêi 1 cđa bµi h¸t theo nhãm, d·y bµn, c¸ nh©n
* GV d¹y h¸t lêi 2:
- GV h¸t mÉu 
- HS nghe 
- GV ®äc lêi ca.
- HS ®äc ®ång thanh lêi ca
- GV d¹y HS h¸t tõng c©u theo h×nh thøc mãc xÝch.
+ GV yªu cÇu HS chĩ ý nh÷ng tiÕng h¸t luyÕn 3 ©m nh­: Cĩc vµng në, hång ®á, yªu thÕ.
- GV h¸t + gâ ®Ưm theo lêi bµi h¸t.
- HS quan s¸t - nghe 
- HS h¸t + gâ ®Ưm
- GV quan s¸t, sưa sai cho HS 1 sè ®éng t¸c phơ ho¹ 
- HS tËp theo
- Tõng nhãm HS biĨu diƠn bµi h¸t.
- HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt chung.
b. Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp tªn c¸c nèt nh¹c trªn " khu«ng nh¹c bµn tay"
- GV viÕt b¶ng:
§å - Rª - Mi - Pha - Son - La - Si - §«
- HS quan s¸t 
- HS ®äc tªn c¸c nèt nh¹c trªn "khu«ng nh¹c bµn tay"
- GV giíi thiƯu thªm vÞ trÝ 2 nèt La - Si
- HS chØ vµ ®äc l¹i nhiỊu lÇn 
3. Cđng cè - dỈn dß 
- H¸t l¹i bµi h¸t (c¶ líp)
- VỊ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau
----------------------------------------------
TiÕt 5: Sinh ho¹t líp:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_lop_3_4_tuan_20.doc