Giáo án Lớp 2 - Tuần 1 đến 6 - Trường tiểu học Ngọc Thiện 1

Giáo án Lớp 2 - Tuần 1 đến 6 - Trường tiểu học Ngọc Thiện 1

Tập đọc

 Tiết 1, 2: Có công mài sắt, có ngày nên kim

I. MỤC TIÊU:

1-Kiến thức: Đọc đúng rõ ràng tòan bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

2.Kỹ năng : Hiểu lời khuyên câu chuyện: làm việc gì cũng kiên trì, nhẫn nại, mới thành công. Trả lời được các câu hỏi trong SGK.

3.Gi¸o dơc: Rút được lời khuyên từ câu chuyện : làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công.

 

doc 163 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 02/07/2016 Lượt xem 653Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 1 đến 6 - Trường tiểu học Ngọc Thiện 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1 Thø hai ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2011
TËp ®äc
 TiÕt 1, 2: Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim 
I. MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: Đọc đúng rõ ràng tòan bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
2.Kỹ năng : Hiểu lời khuyên câu chuyện: làm việc gì cũng kiên trì, nhẫn nại, mới thành công. Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
3.Gi¸o dơc: Rút được lời khuyên từ câu chuyện : làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công.
II. ®å dïng d¹y vµ häc :
- GV: B¶ng phơ
-HS : Sách Tiếng việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. KTBài cũ : 2’Giáo viên kiểm tra SGK đầu năm.
B.D¹y bµi míi: TiÕt 1 (30’)
-Giáo viên đọc mẫu toàn bài, phát âm rõ, chính xác.
-Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giảng từ.
Đọc từng câu:
-Theo dõi uốn nắn, hướng dẫn HS phát âm đúng các từ ngữ khó: 
Đọc từng đoạn trước lớp:
-Theo dõi uốn nắn, hướng dẫn ngắt nghỉ câu dài, câu hỏi, câu cảm.
Giảng từ : SGK/ tr 5 
Ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, mải miết, nguệch ngoạc.
-Giáo viên yêu cầu chia nhóm đọc.
-Nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2 : TiÕt 2 (30’)Tìm hiểu bài.
Hỏi đáp:
-Lúc đầu cậu bé học hành như thế nào?
-Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
Hỏi thêm: Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì?
-Cậu bé có tin là từ thỏi sắt mài được thành chiếc kim không?
-Những câu nào cho thấy cậu bé không tin?
-Nhận xét.
- Bà cụ giảng giải như thế nào?
-Đến lúc này cậu bé có tin lời bà cụ không?
-Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?
-Câu chuyện này khuyên em điều gì?
* Vậy theo em, em hiểu câu tục ngữ “ có công mài sắt, có ngày nên kim” là như thế nào?
-Thi đọc lại bài.
-Nhận xét.
C.Củng cố - dỈn dß: 2’
-Em thích ai trong truyện? Vì sao?
- Giáo dục tư tưởng . Nhận xét .
Dặn dò tập đọc lại bài. Bài sau.
-SGK Tiếng việt đã bao bìa dán nhãn.
- Vài em nhắc tªn bµi.
-Theo dõi.
-Học sinh đọc, em khác nối tiếp.
-HS phát âm/ nhiều em.
quyển, nguệch ngoạc.làm, lúc, nắn nót,
-HS nối tiếp đọc từng đoạn 
-Khi cầm quyển sách/ cậu chỉ đọc vài dòng/ đã ngáp ngắn ngáp dài/ rồi bỏ dở.//
-Bà ơi,/ bà làm gì thế?//
-Thỏi sắt to như thế./ làm sao bà mài thành kim được?//
-4 em nhắc lại.
-Đọc từng đoạn trong nhóm( CN, ĐT)
-Thi đọc giữa các nhóm. Nhận xét
-Đồng thanh đoạn 1-2.
-Đọc thầm đoạn 1-2.
-Khi cầm sách, cậu chỉ đọc vài ba dòng, viết vài ba chữ lại nguệch ngoặc
-Cầm thỏi sắt mải miết mài......
-Làm thành cái kim khâu.
-Không tin vì thấy thỏi sắt to quá.
-HS nêu.
-Đọc thầm đoạn 3-4.
-Mỗi ngày ................ thành tài.
-Cậu bé tin.
-Hiểu và quay về học.
-Trao đổi nhóm thảo luận.
- Gọi HS khá giỏi trả lời câu hỏi này.
-Thi đọc lại bài (5-10 em) hoặc chia nhóm thi đọc.
-Bà cụ vì bà cụ dạy cậu bé tính kiên trì./Cậu bé vì cậu hiểu điều hay. 
-Đọc bài, chuẩn bị bài sau.
 To¸n
TiÕt 1: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức - Kỹ năng: Giúp học sinh củng cố về:
Biết viết , đọc, đếm các số đến 100.
Nhận biết được các số có 1 chữ số, các số có 2 chữ số, số lớn nhất, sô bé nhất có 2 chữ số, số liền trước, số liền sau..
2. Gi¸o dơc : Yêu thích học toán.
II.®å dïng d¹y vµ häc:
- Bảng cài các ô vuông.
- Sách Toán, bảng con , bảng số, vở Bài tập, nháp.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. KTBài cũ: 2’ Giáo viên kiểm tra dụng cụ cần thiết để học Toán.
B.Dạy bài mới : 30’ Giới thiệu
Mục tiêu : Viết các số từ 0 đến 100 thứ tự của các số. Số có một, hai chữ số, số liền trước, số liền sau của một số.
Bài 1: Bảng ô vuông.
-Nêu các số có 1 chữ số.
-Phần b,c yêu cầu gì ?
-Theo dõi.
-Hướng dẫn chữa bài 1
Bài 2 : Bảng ô vuông từ 10 – 100.
-Nêu tiếp các số có 2 chữ số.
-Viết số bé nhất có 2 chữ số.
-Viết số lớn nhất có 2 chữ số.
-Giáo viên kẻ sẵn 3 ô liền nhau lên bảng rồi viết.
34
-Số liền trước của 34 là số nào ?
-Số liền sau của 34 là số nào ?
Bài 3 : câu a, b, c, d.
-Giáo viên theo dõi học sinh làm bài.
-Hướng dẫn chữa bài 3
-Chấm (5 –7 vở ). Nhận xét.
-Trò chơi: Giáo viên nêu luật chơi. Đưa ra 1 số bất kì rồi nói ngay số liền trước, liền sau.Nhận xét.
C.Củng cố – dỈn dß: 2’Nêu các số có 1 chữ số, 2 chữ số, số liền -trước, liền sau của số 73. 
Nhận xét tiết học.
Dặn dò làm bài tập
-Bảng con, SGK, vở Bài tập, nháp.
-Vài em nhắc tªn bµi.
- Quan sát
-1 em nêu, nhận xét. Viết vở.
-Viết số bé nhất, lớn nhất có 1 chữ số.
-Học sinh tự làm.
-Chữa bài.
-Quan sát.
-Nhiều em lần lượt nêu. Nhận xét.
-2 em lên bảng viết.
-Làm vở
-2 em lên bảng viết : Số 33, 35
-Cả lớp làm vở
-Chữa bài.
-Chia nhóm tham gia trò chơi.
-3 em nêu. Nhận xét.
-Làm bài 3/ trang 3.
Chuẩn bị: Ôn tập/ tiếp.
 Thứ ba ngày 23tháng 08 năm 2011
ThĨ dơc
TiÕt 1 : Giíi thiƯu ch­¬ng tr×nh
 Trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i
 I- Mơc tiªu
- Giíi thiƯu ch­¬ng tr×nh thĨ dơc líp 2. 
-N¾m ®­ỵc trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i và tham gia chơi được.
- RÌn ý thøc ,th¸i ®é häc tËp vui vỴ, tho¶i m¸i 
- Gi¸o dơc häc sinh yªu thÝch m«n häc.
II- §å dïng d¹y häc
- §Þa ®iĨm: s©n b·i
- Ph­¬ng tiƯn: cßi 
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Néi dung bµi häc
TG
 §éi h×nh
A.PhÇn më ®Çu
-TËp trung häc sinh, ®iĨm sè
- GV phỉ biÕn néi dung bµi häc 
- Gv giíi thiƯu ch­¬ng tr×nh thĨ dơc líp 2
- GV cho hs khëi ®éng xoay khíp cỉ tay
7’
- Hs tËp hỵp thµnh 4 hµng däc. Hs ®iĨm sè b¸o c¸o
- Hs chuyĨn ®éi h×nh hµng ngang.
- Hs ®øng t¹i chç vç tay.
- Hs khëi ®éng
B.PhÇn c¬ b¶n
- GV cho hs n¾m néi dung qui ®Þnh giê häc 
Gv h­íng dÉn hs c¸ch xÕp hµng vµ dËm ch©n t¹i chç..
21’
- Hs xÕp ®éi h×nh hµng däc
- Hs tËp hỵp theo hµng däc dËm ch©n t¹i chç
- GV h­íng dÉn quan s¸t, sưa sai.
- GV h­íng dÉn ch¬i trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i
C.PhÇn kÕt thĩc
- GV cho hs ch¬i theo tỉ
- GV t©p chung hs nhËn xÐt giê häc
- ChuÈn bÞ giê sau: TËp hỵp hµng däc
7’
- Hs nghe vµ tËp theo líp. Hs «n theo tỉ nhãm.
H - Hs sưa nh÷ng ®éng t¸c sai
- Hs ch¬i trß ch¬i
HS ch¬i theo tỉ
 To¸n
TiÕt 2:	 ¤n tËp c¸c sè trong ph¹m vi 100 (tiÕp)
I. Muc tiªu:
1.Kiến thức - Kỹ năng: Giúp học sinh củng cố về:
 -Biết viết các số có 2 chữ số thành tổng các chục và đơn vị, thứ tự của các số.
 -Biết so sách các số trong phạm vi 100.
2.Gi¸o dơc: Thích sự chính xác của toán học.
II.®å dïng day häc:
- Kẻ viết sẵn bảng.
- Bảng con, SGK, vở.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A . KTBài cũ: 2’Tiết toán trước học bài gì?
-Kiểm tra vở bài tập. Chấm ( 5-7 vở )
-Nhận xét.
Bø.Dạy bài mới :31’ Giới thiệu bài.
Hoạt động 1 : Luyện tập
Bµi 1:
Trực quan: Bảng kẻ ô chục, đơn vị, đọc số, viết so nh­ SGKá.
-Số có 8 chục 5 đơn vị viết ntn? Đọc như thế nào?
-Hướng dẫn làm, gäi hS nèi tiÕp nhau lµm miƯng
-Hướng dẫn chữa bài.
Bài 2.
-Theo dõi học sinh làm bài.
Bài 3.
-Hướng dẫn học sinh cách làm 34 ... 38 có cùng chữ số hàng chục là 3 hàng đơn vị 4 < 8 nên 34 < 38
Bài 4.
-Giáo viên ghi bảng 33, 54, 45, 28.
-YC hs viết các số theo ®ĩng thứ tự:
-Hướng dẫn chữa bài 4. Chấm vở. Nhận xét.
C.Củng cố – dỈn dß: 2’ 
Phân tích số: 74, 84.
DỈn HS «n l¹i bµi.
-Ôn tập.
-Sửa bài tập 3/tr 3
-Ôn tập các số đến 100 (TT)
-1 em nêu yêu cầu.
-4 em lên bảng làm. Cả lớp làm nháp. Nhận xét.
-4 em đọc. Nhận xét.
-Làm vở.
-Chữa bài1.
-1 em nêu yêu cầu.
- 4-5 em nêu miệng.
-Bảng con. 57 = 50 + 7
-1 em nêu yêu cầu.
-Làm vở.Chữa bài.
-2 em phân tích.
HS nªu c¸ch lµm, lµm vµo vë
- Từ bé đến lớn: 28, 33, 45, 54.
- Từ lớn đến bÐ: 54, 45, 33, 28.ù
HS lµm miƯng
KĨ chuyƯn
TiÕt 1: Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim 
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức – kÜ năng:
- Dựa theo tranh và những gợi ý dưới tranh kể lại được từng đọan câu chuyện “Có công mài sắt có ngày nên kim”
2.Gi¸o dơc : Ý thức tập luyện tính kiên trì nhẫn nại.
II/ ®å dïng d¹y häc:
-1 chiếc kim khâu, bút lông, giấy, 
- Sách giáo khoa.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KTBài cũ: 2’ GV kiểm tra SGK
B.Dạy bài mới : 30’Giới thiệu bài.
Tiết Tập đọc các em vừa học có tên là gì ?
-Em đọc được lời khuyên gì qua câu chuyện đó ?
-Giáo viên nêu yêu cầu ( STK/ tr 33 )
Hoạt động 1 : Kể từng đoạn.
-Kể từng đoạn theo tranh.
Trực quan: Tranh.
Hoạt động nhóm: Chia nhóm kể từng đoạn của chuyện.
-Giáo viên nhận xét cách diễn đạt, cách thể hiện.
-Giáo viên chú ý: Các em kể bằng giọng kể tự nhiên, không đọc thuộc lòng.
Hoạt động 2 : Kể toàn bộ chuyện . 
-Em dựa vào tranh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện.
-Hướng dẫn kể theo phân vai 
C.Củng cố dỈn dß: 2’Em vừa kể câu chuyện gì?
-Câu chuyện kể khuyên em điều gì ?
Dăn dò : Tập kể lại chuyện
-Nhận xét tiết học.
-HS chuẩn bị Sách.
-Vài em nhắc tªn bµi.
-1 em nêu.
-Làm việc gì cũng phải kiên trì.
-Quan sát tranh
-Đọc thầm lời gợi ý
-HS trong nhóm lần lượt kể. Nhận xét.
-1 em đại diện nhóm kể chuyện trước lớp
-Nhận xét.
-1 em nhìn tranh kể lại chuyện.
-Nhận xét.
-3 em Giỏi kể theo phân vai: người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ.
-Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công.
-Tập kể lại và làm theo lời khuyên.
 TËp viÕt
TiÕt 1: ch÷ hoa A 
 I. Mơc tiªu :
 1. KiÕn thøc, kÜ n¨ng: ViÕt ®ĩng ch÷ A hoa.BiÕt c¸ch nèi nÐt tõ ch÷ c¸i A hoa sang ch÷ c¸i ®øng  ... h 1 chơc víi 3 que tÝnh cßn l¹i 13 que tÝnh
Hs thùc hiƯn cét däc 8 + 5
B¶ng 8 céng víi 1 sè
Hs lµm b¶ng – líp lµm b¶ng con
8 + 3 = 13
8 + 5 = 13
8 + 7 = 15
8 + 4 = 12
8 + 6 = 14
8 + 8 = 16
Hs ®äc ®ång thanh .
Bµi 1: Hs nèi tiÕp thùc hiƯn phÐp tÝnh
8 + 3 = 11
8 + 4 = 12
8 + 6 = 14
3 + 8 = 11
4 + 8 = 12
6 + 8 = 14
Bµi 2: Hs nªu yªu cÇu 
Hs lªn b¶ng lµm.NhËn xÐt.
8 + 5 = 13
8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13
9 + 5 = 13 
9 + 1 + 4 = 10 + 1 = 14 .
Bµi 4: Hs nªu yªu cÇu, gi¶i bµi to¸n
Bµi gi¶i
Sè tem c¶ hai b¹n cã lµ
8 + 7 = 15 (tem)
§¸p sè : 15 tem
IN
1.Sinh ho¹t líp:
 - GV yªu cÇu hs kiĨm ®iĨm theo tỉ, tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn tỉ sinh ho¹t
2. GV nhËn xÐt:
 + ¦u ®iĨm: 
 - §i häc ®Ịu, ®ĩng giê. 
 - Trùc nhËt s¹ch
 GV tuyªn d­¬ng nh÷ng hs thùc hiƯn tèt nỊ nÕp, néi quy vµ häc tËp cã tiÕn bé.
 + KhuyÕt ®iĨm:
 -Truy bµi ch­a nghiªm tĩc: Lan Anh, Th¶o, An, Linh,... 
 - Ch­a ch¨m häc: Linh, Huy, HiÕuB Trung, Kim,... 
 - Ch­a tËp trung, chĩ ý nghe gi¶ng: Th¶oB, TrangB, Linh, An,...
 GV nh¾c nhë nh÷ng hs sưa lçi ®Ĩ tuÇn 4 thùc hiƯn tèt h¬n.
 3. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 4
GV ®Ị ra ph­¬ng h­íng, YC hs nh¾c l¹i vµ thùc hiƯn.
 4. Tỉng kÕt, dỈn dß:
- DỈn hs thùc hiƯn tèt ph­¬ng h­íng ®· ®Ị ra.
- C¸c tỉ kiĨm ®iĨm vỊ viƯc thùc hiƯn nỊ nÕp c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn qua cđa tỉ m×nh.
 - LÇn l­ỵt tõng tỉ tr­ëng kiĨm ®iĨm tr­íc líp
 - C¶ líp nhËn xÐt, bỉ xung.
- Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm ®· ®¹t ®­ỵc.
- Thùc hiƯn tèt nỊ nÕp, néi quy HS .
- RÌn ch÷ viÕt ®Đp 
- §éi tù qu¶n nh¾c nhë c¸c b¹n truy bµi nghiªm tĩc
- ¤n tËp, chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp.
 Thø ngµy th¸ng n¨m 200
TËp ®äc
mua kÝnh
I. Mơc tiªu:
. HS ®äc tr¬n ®ỵc c¶ bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ :Lêi häc, nªn, tëng r»ng, liỊn hái, vÉn kh«ng.... BiÕt ph©n biƯt giäng khi ®äc lêi c¸c nh©n vËt.
. Néi dung: HiĨu tÝnh hµi íc cđa c©u chuyƯn: CËu bÐ lêi häc, kh«ng biÕt ch÷ l¹i tëng nhÇm cø ®eo kÝnh lµ sÏ biÕt ®äc nªn míi ®i mua kÝnh. Hµnh ®éng, suy nghÜ cđa cËu lµm b¸c b¸n kÝnh kh«ng nhÞn ®ỵc cêi.
II. §å dïng d¹y häc:
. Tranh minh ho¹.
. B¶ng phơ ghi néi dung cÇn luyƯn ®äc
III. ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiĨm tra bµi cị: 
- Gäi 2HS ®äc bµi Ng«i trêng míi.
2. Bµi míi:
- Giíi thiƯu bµi – ghi b¶ng
- GV ®äc mÉu lÇn 1
- Híng dÉn ph¸t ©m tõ khã, dƠ lÉn.
- Híng dÉn ng¾t giäng.
- HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n 
- HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- C¶ líp ®äc ®ång thanh.
* T×m hiĨu bµi.
- T¹i sao cËu bÐ kh«ng biÕt ch÷? 
- CËu bÐ mua kÝnh ®Ĩ lµm g×?
- CËu bÐ ®· thư kÝnh nh thÕ nµo?
- Khi ®ã cËu tr¶ lêi ra sao?
- Nghe cËu bÐ tr¶ lêi, b¸c b¸n kÝnh ®· lµm g×?
- Em cã biÕt v× sao b¸c b¸n kÝnh l¹i cêi kh«ng?
- B¸c b¸n kÝnh khuyªn cËu ®iỊu g×?
- GV cho HS ®äc theo vai
3 .Cđng cè dỈn dß:
- NÕu ®ỵc gỈp cËu bÐ em sÏ nãi g× víi cËu?
- Tỉng kÕt giê häc
- 2 HS ®äc bµi
 1 HS ®äc c¶ líp theo dâi
 Lêi häc, tëng r»ng, nªn, n¨m bÈy, liỊn hái...
 ThÊy nhiỊu ngêi/ khi ®äc s¸ch ph¶i ®eo kÝnh,/ cËu tëng r»ng/...
 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
 HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
 §äc ®ång thanh.
 V× cËu bÐ lêi häc.
 CËu mua kÝnh ®Ĩ ®äc s¸ch.
 CËu thư ®Õn n¨m bÈy chiÕc mµ vÉn kh«ng ®äc ®ỵc.
 NÕu ch¸u biÕt ®äc th× ch¸u cßn ph¶i mua kÝnh lµm g×?
 B¸c ph× cêi.
 v× b¸c thÊy cËu bÐ thËt ngèc ngÕch...
 B¸c khuyªn cËu muèn ®äc ®ỵc s¸ch th× ph¶i ®äc ®·.
 HS thi ®ãng vai gi÷a c¸c nhãm.
 HS nªu ý kiÕn cđa m×nh.
TËp viÕt
 TiÕt 6	Ch÷ hoa §
I. Mơc tiªu:
. BiÕt viÕt ch÷ § hoa.
. ViÕt ®ĩng cơm tõ øng dơng: §Đp trêng ®Đp líp.
. BiÕt c¸ch nèi nÐt ch÷ tõ ch÷ § sang ch÷ E
. GD hs tÝnh cÈn thËn
II. §å dïng d¹y häc:
GV: B¶ng phơ kỴ s½n khung ch÷ § vµ cơm tõ : §Đp trêng ®Đp líp.
HS: B¶ng, phÊn
III. ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị: 3’
- Gäi 2HS lªn b¶ng viÕt ch÷ D – D©n B. Bµi míi:30’
- Giíi thiƯu bµi – ghi b¶ng
- GV cho HS quan s¸t mÉu ch÷.
- Y/c HS nªu l¹i cÊu t¹o ch÷ hoa § so s¸nh víi ch÷ hoa D ®· viÕt 
- GV viÕt mÉu lªn b¶ng kÕt hỵp gi¶ng quy tr×nh viÕt ch÷ §
 - Y/c hs viÕt b¶nh con
- NX sưa lçi.
- GV nªu cơm tõ øng dơng.
- Gi¶ng tõ øng dơng:
-Em hiĨu: §Đp trêng ®Đp líp lµ ntn?
- Y/c hs qs ch÷ mÉu ,nx
- Khi viÕt ch÷ §Đp ta nèi ch÷ § víi ch÷ E nh thÕ nµo?
 - ViÕt mÉu ch÷ §Đp, cho hs viÕt b¶ng con
- Híng dÉn HS viÕt vµo vë.
 Gv cho hs viÕt vë.
Lu ý:C¸ch cÇm bĩt,t thÕ ngåi.
- GV chÊm bµi sưa sai.
C. Cđng cè dỈn dß:3’
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS hoµn thµnh nèt bµi viÕt.
 - 2 hs viÕt b¶ng líp
- Hs c¶ líp viÕt b¶ng con.
 HS quan s¸t mÉu, nªu cÊu t¹o ch÷ hoa §
Ch÷ hoa § gåm 2 nÐt, nÐt 1gièng ch÷ hoa D ®· viÕt, nÐt 2 lµ nÐt ngang ë gi÷a th©n ch÷ 
 Nªu l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ D
.
 HS viÕt b¶ng con ch÷ § hoa.
Hs nªu cơm tõ øng dơng.
 §Đp trêng ®Đp líp.
 Cơm tõ cã ý khuyªn c¸c em cã ý gi÷ g×n líp häc, trêng häc s¹ch ®Đp.
Hs tr¶ lêi. 
4ch÷.
 ViÕt sao cho nÐt viÕt cđa ch÷ E gÇn s¸t víi nÐt cong ph¶i cđa ch÷ §
 HS viÕt b¶ng ch÷ §Đp
 HS viÕt vµo vë: 
1 dßng ch÷ § cì võa. 
2dßng ch÷ § cì nhá. 
1 dßng ch÷ §Đp cì võa, cì nhá. 
3 dßng cơm tõ øng dơng 
 Thø t­ ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009
LuyƯn tõ vµ c©u
 TiÕt 6: 	C©u kiĨu Ai lµ g×? - Kh¼ng ®Þnh, Phđ ®Þnh.
Tõ ng÷ vỊ ®å dïng häc tËp
I. Mơc tiªu:
- BiÕt ®Ỉt c©u hái cho c¸c bé phËn trong c©u giíi thiƯu mÉu: Ai (c¸i g×, con g×) lµ g×?
- biÕt ®Ỉt c©u phđ ®Þnh theo mÉu 
. T×m ®­ỵc mét sè tõ ng÷ vỊ ®å dïng häc tËp Èn trong bøc tranh, t¸c dơng cđa mçi ®å dïng ®ã.
II. §å dïng d¹y häc:
. Tranh minh ho¹ BT3 SGK.b¶ng phơ . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A . KiĨm tra bµi cị: 3’
- Gäi 2HS ®Ỉt c©u theo mÉu Ai( c¸i g×, con g×) lµ g×?
B. Bµi míi:30’
- Giíi thiƯu bµi - ghi b¶ng
Bµi 1: HS ®äc ®Ị bµi
- Bé phËn nµo ®­ỵc in ®Ëm?
- Ph¶i ®Ỉt c©u hái nh­ thÕ nµo ®Ĩ cã c©u tr¶ lêi lµ em?
- TiÕn hµnh t­¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i.
Bµi 2: HS ®äc yªu cÇu
- HS ®äc mÉu.
- C¸c c©u nµy cïng cã nghÜa kh¼ng ®Þnh hay phđ ®Þnh?
- H·y ®äc c¸c cỈp tõ in ®Ëm trong c¸c mÉu c©u.
- T­¬ng tù tiÕn hµnh c©u b, c
Bµi 3: HS ®äc yªu cÇu
- HS quan s¸t tranh viÕt trªn c¸c ®å vËt, ®å dïng em t×m viƯc.
- Gäi HS tr¶ lêi theo cỈp
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
C. Cđng cè dỈn dß:3’
- HS nªu l¹i c¸c cỈp tõ ®­ỵc dïng trong c©u phđ ®Þnh.
- Tỉng kÕt giê häc
- 2 HS ®Ỉt c©u.
Hs ®äc yªu cÇu.
- §Ỉt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm
Em lµ häc sinh líp 2
Em
- Ai lµ häc sinh líp 2?
Hs lªn lµm .
Líp lµm nh¸p.
Hs nhËn xÐt.
Hs ®äc yªu cÇu.
 T×m nh÷ng c¸ch nãi cã nghÜa gièng nhau sau.
- Phđ ®Þnh.
- Kh«ng... ®©u; cã .... ®©u; ®©u cã
Trong tranh cã 4 quyĨn vë, 3 chiÕc cỈp, 2 lä mùc, 2 bĩt ch×, 1 th­íc kỴ, 1 eke, 1 compa.
- 2HS ngåi c¹nh nhau cïng quan s¸t t×m ®å vËt vµ viÕt tªn.
- Tõng cỈp lªn b¶ng ®äc.
 KĨchuyƯn
mÈu giÊy vơn
I. Mơc tiªu:
. HS cã thĨ dùa vµo tranh, c©u hái gỵi ý kĨ l¹i ®­ỵc néi dung c©u chuyƯn MÈu giÊy vơn.
. BiÕt thĨ hiƯn lêi kĨ tù nhiªn vµ phèi hỵp lêi kĨ víi nÐt mỈt ®iƯu bé.
. Gi¸o dơc HS biÕt giĩp ®ì b¹n bÌ.
II. §å dïng d¹y häc:Tranh minh ho¹ c©u chuyƯn.
. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y:
	Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiĨm tra bµi cị: 
- Gäi 3HS nèi tiÕp nhau kĨ c©u chuyƯn ChiÕc bĩt mùc
- GV nhËn xÐt chÊm ®iĨm
2. Bµi míi:
- Giíi thiƯu bµi – ghi b¶ng
*GV kĨ:
- C©u chuyƯn x¶y ra ë ®©u.
- Trong c©u chuyƯn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
- C©u chuyƯn khuyªn em ®iỊu g×?
B­íc 1: KĨ theo nhãm
B­íc 2: KĨ tr­íc líp.
- GV yªu cÇu c¸c nhãm cư ®¹i diƯn.
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm.
Tranh 1: 
- C« gi¸o ®ang chØ cho HS thÊy c¸i g×?
- MÈu giÊy vơn n»m ë ®©u.?
- Sau ®ã c« nãi g× víi HS.?
- C« yªu cÇu c¶ líp lµm g×?
Tranh 2: C¶ líp cã nghe thÊy mÈu giÊy nãi g× kh«ng?
- B¹n trai ®øng lªn lµm g×
- Nghe ý kiÕn cđa b¹n trai c¶ líp thÕ nµo?
Tranh 3,4:
- ChuyƯn g× x¶y ra sau ®ã?
- T¹i sao c¶ líp l¹i c­êi?
- GV h­íng dÉn HS kĨ toµn bé c©u chuyƯn.
3.Cđng cè dỈn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ kĨ l¹i c©u chuyƯn.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
3 hs kĨ l¹i c©u chuyƯn.
NhËn xÐt bỉ xung.
Nghe gv kĨ.
 Trong mét líp häc.
 C« gi¸o cïng c¸c b¹n.
 Khuyªn c¸c em gi÷ g×n vƯ sinh líp häc.
Hs kĨ theo nhãm.
Hs kĨ tr­íc líp.
NhËn xÐt bỉ xung.
 C« chØ cho c¸c em thÊy mÈu giÊy vơn.
 MÈu giÊy n»m gi÷a nèi ra vµo.
 C« nãi: “ líp ta h«m nay...”
 C« yªu cÇu c¶ líp nghe mÈu giÊy nãi g×?
 C¶ líp kh«ng nghe thÊy 
 B¹n nãi víi c« gi¸o: “Th­a c«, giÊy kh«ng nãi ®­ỵc ®©u ¹”
 C¶ líp h­ëng øng.
Mét b¹n g¸i ®øng lªn nhËn mÈu giÊy vµo sät r¸c
V× b¹n g¸i nãi: MÈu giÊy b¶o:
“ C¸c b¹n ¬i! h·y bá t«i vµo sät r¸c!”
 HS kĨ chuyƯn theo tõng vai.
Hs kĨ toµn bé néi dung chuyƯn.
VỊ kĨ cho ng­êi th©n nghe.
 Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2010
TËp lµm v¨n
TiÕt 6:	 Kh¼ng ®Þnh- Phđ ®Þnh
 LuyƯn tËp vỊ mét mơc lơc s¸ch
I.Mơc tiªu :
BiÕt tr¶ lêi c©u hái vµ ®Ỉt c©u theo mÉu kh¼ng ®Þnh, phđ ®Þnh.
BiÕt so¹n mét mơc lơc s¸ch ®¬n gi¶n
GD hs yªu thÝch m«n häc
II.§å dïng d¹y häc:
B¶ng phơ viÕt c¸c c©u mÉu cđa bµi tËp 1,2
Mçi häc sinh chuÈn bÞ mét tËp truyƯn thiÕu nhi.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị 3’
 KiĨm tra bµi tËp 1,3
 TiÕt tËp lµm v¨n tuÇn 5
B.Bµi míi30’
a.Giíi thiƯu bµi: nªu M§ - yªu cÇu tiÕt häc
Bµi 1(lµm miƯng)
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi
Mét ®äc sinh ®äc mÉu
C©u tr¶ lêi nµo thĨ hiƯn sù ®ång ý?
C©u tr¶ lêi nµo thĨ hiƯn sù kh«ng ®ång ý?
Gäi 3 HS thùc hµnh víi c©u hái
- Em cã ®i xem phim kh«ng?
-Häc sinh ho¹t ®éng nhãm 3 víi c¸c c©u hái cßn l¹i
-Thi hái ®¸p gi÷a c¸c nhãm
Bµi 2: Gäi mét HS ®äc ®Çu bµi
Gäi HS ®äc mÉu
Gäi 3 HS ®Ỉt c©u
Gi¸o viªn nhËn xÐt bỉ sung
Bµi 3
Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi
Yªu cÇu vµi HS ®äc mơc lơc s¸ch cđa m×nh.
Häc sinh lµm vµo vë bµi tËp
Gäi 5 em nèi tiÕp nhau ®äc bµi
NhËn xÐt cho ®iĨm HS
C. Cđng cè dỈn dß:3’
NhËn xÐt giê
DỈn HS vỊ nhµ ®äc s¸ch tham kh¶o vµ xem mơc lơc
2 Häc sinh lµm bµi tËp 1,3
Tr¶ lêi b»ng 2c¸ch theo mÉu
Cã em rÊt thÝch ®äc th¬
Kh«ng em kh«ng thÝch ®äc th¬
HS1: Em cã ®i xem phim kh«ng?
HS2: Cã, em rÊt thÝch ®i xem phim
HS3: Kh«ng, em kh«ng thÝch ®i xem phim.
3HS ®äc, mçi em ®äc mét c©u.
QuyĨn truyƯn nµy kh«ng hay ®©u.
ChiÕc vßng cđa em cã míi ®©u
Em ®©u cã ®i ch¬i 
Hs nªu yªu cÇu.
T×m mơc lơc cuèn truyƯn cđa m×nh
Hs ®äc mơc lơc s¸ch.
HS lµm bµi tËp vµo vë 
HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5.doc