Giáo án các môn học khối 2 - Tuần dạy số 4

Giáo án các môn học khối 2 - Tuần dạy số 4

 Thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2010

Tập đọc Tiết 10+11

 BÍM TÓC ĐUÔI SAM

I/ Mục tiêu :

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc r lời nhn vật trong bi.

- Hiểu ND: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái ( trả lời được các CH trong SGK )

II/.Đồ dùng dạy học:

 -Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc

 

doc 30 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 29/11/2019 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối 2 - Tuần dạy số 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4
 Thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2010
Taäp ñoïc Tiết 10+11 
 BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM
I/ Muïc tieâu : 
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái ( trả lời được các CH trong SGK )
II/.Đoà duøng daïy hoïc: 
 -Baûng phuï vieát caùc caâu vaên caàn höôùng daãn luyeän ñoïc 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
 A) Baøi cuõ:(5 phút)
 Goïi baïn
 -3 HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô
 B)Baøi môùi Tieát 1
 1) giôùi thieäu bài :(2 phút)
Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu baøi “Bím toùc ñuoâi sam”
 2) Höôùng daãn luyeän ñoïc:(28 phút)
 -Đọc mẫu toàn bài
 -Yêu cầu hs khá đọc lại.
 -Yêu cầu hs đọc chú giải
 - Yeâu caàu ñoïc töøng caâu .
 -Ruùt töø khoù.hd đọc
-Yeâu caàu tieáp noái ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Laéng nghe vaø chænh söûa cho hoïc sinh .
-Rút từ hd giải nghĩa từ :đầm đìa nước mắt
 - Yeâu caàu ñoïc tìm caùch ngaét gioïng moät soá caâu daøi , caâu khoù ngaét thoáng nhaát caùch ñoïc caùc caâu naøy trong caû lôùp. 
-Yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm .
- Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc .
-Tổ chức thi ñoïc 
-Môøi caùc nhoùm thi ñua ñoïc .
 -Laéng nghe nhaän xeùt vaø ghi ñieåm .
 Tieát 2
 3) Tìm hieåu bài;(15 phút)
-Yeâu caàu lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1,2 TLCH:
 Caâu 1: Caùc baïn gaùi khen Haø theá naøo?
Caâu 2: Vì sao Haø Khoùc ?
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tieáp ñoaïn 3 cuûa baøi.
Caâu 3: Thaày giaùo ñaõ laøm Haø vui leân baèng caùch naøo ?
Caâu 4: Nghe lôøi thaày,Tuaán ñaõ laøm gì?
*GV ruùt noäi dung baøi. 
4)Luyeän ñoïc laïi :(15 phút)
- Theo doõi luyeän ñoïc trong nhoùm .
- Yeâu caàu laàn löôït caùc nhoùm thi ñoïc .
- Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .
 5) Cuûng coá daën doø :(5 phút)
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Veà nhaø taäp keå chuyeän naøy hoâm sau chuùng ta hoïc tieát keå chuyeän
 -3 hs đọc và traû lôøi caâu hoûi
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi
-Lôùp laéng nghe ñoïc maãu .
-1 hs đọc
-1 hs đọc
-Laàn löôït noái tieáp ñoïc töøng caâu cho heát baøi.
-Reøn ñoïc caùc töø nhö : - Xaán tôùi, vòn, loaïng choaïng, ngaõ phòch.
-Töøng em noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp .
- Boán em ñoïc töøng ñoaïn trong baøi .
-Vì vaäy/ moãi laàn keùo bím toùc/ coâ beù loaïng choaïng/ vaø cuoái cuøng ngaõ phòch xuoáng ñaát/
-Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm ( 4 em ) .
-Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc .
- Caùc nhoùm thi ñua ñoïc baøi ,nhận xét bình chọn nhóm đoc đúng, hay.
- Lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 
-Aùi chaø chaø!Bím toùc ñeïp quaù!
-Tuaán keùo bím toùc Haø laøm Haø ngaõ
-Ñoïc ñoaïn 3. 
- Thaày khen hai bím toùc cuûa Haø raát ñeïp .
-Tuaán ñeán gaëp Haø vaø xin loãi Haø .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
- Luyeän ñoïc trong nhoùm 
-Nghe nhận xét, bình chọn bạn đọc đúng ,hay.
Toaùn Tieát 16 
 29+5
A/ Muïc tieâu
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.
- Biết số hạng, tổng 
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
*HS khaù gioûi: baøi 1(coät 4,5),baøi 2(c)
.B/.Đoà duøng daïy hoïc: Baûng gaøi - que tính 
C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Hoaït ñoäng cuûa hs
Hoạt động1:Bài cũ:(5 phút)
- Yeâu caàu thöïc hieän 9 + 5 vaø 
9 + 3 , 9 + 7 neâu caùch ñaët tính 
-Nhận xét, ghi điểm.
 Hoạt động 2:Bài môùi (10phút)
- Giôùi thieäu baøi
-Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc baøi:29+5
* Giôùi thieäu pheùp coäng 29 + 5
- Neâu baøi toaùn : coù 29 que tính theâm 5 que tính . Hoûi taât caû coù bao nhieâu que tính ?
- Muoán bieát taát caû coù bao nhieâu que tính ta laøm nhö theá naøo ? 
* Tìm keát quaû : 
- Yeâu caàu laáy 2 boù que tính vaø 9 que tính .
- GV : Coù 29 que tính , ñoàng thôøi vieát 2 vaøo coät chuïc 9 vaøo coät ñôn vò .
- Yeâu caàu laáy theâm 5 que tính .
- Ñoàng thôøi gaøi 5 que tính leân baûng gaøi döôùi 9 que tính vaø vieát 5 vaøo coät ñôn vò ôû döôùi 9 vaø noùi :
 - Theâm 5 que tính .
- Neâu : 9 que tính rôøi vôùi 1 que tính rôøi laø 10 que tính , boù laïi thaønh moät chuïc . 2 chuïc ban ñaàu vôùi 1 chuïc laø 3 chuïc . 3 chuïc vôùi 4 que tính rôøi laø 34 que . Vaäy 29 + 5 = 34 
* Ñaët tính vaø tính :
- Goïi moät em leân baûng ñaët tính vaø tính .
- Yeâu caàu neââu laïi caùch laøm cuûa mình .
Hoạt động 3:Thực hành(17 phút)
Bài1 : - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
*HD học sinh khá giỏi làm thêm cột 4, 5
Bài2 : - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi .
- Caàn chuù yù ñieàu gì khi ñaët tính 
Bài 3 : 
-Yêu cầu đọc bài toán
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Yêu cầu giải vào vở
Hoạt động 4: Cuûng coá;Daën dò(3 phút)
-Yêu cầu hs nêu lại cách tính 29+5
-Gv nhaän xeùt tieát hoïc
-Tuyeân döông nhöõng em thöïc hieän toát.
-Hs chöõa baøi
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi.
- Laéng nghe vaø phaân tích baøi toaùn .
- Ta thöïc hieän pheùp coäng 29 + 5 
- Quan saùt vaø laéng nghe giôùi thieäu .
- Laáy 29 que tính ñeå tröôùc maët .
- Laáy theâm 5 que tính 
- Laøm theo caùc thao taùc nhö giaùo vieân sau ñoù ñoïc keát quaû 29 coäng 5 baèng 34 
 2 9 
 + 5 
 34
* Vieát 29 roài vieát 5 xuoáng döôùi sao 
 cho 5 thaúng coät vôùi 9 vieát daáu + vaø 
vaïch keû ngang .Coäng töø phaûi sang traùi 9 coäng 5 baèng 14 vieát 4 thaúng coät vôùi 9 vaø 5 nhôù 1, 2 theâm 1 baèng 3 vieát 3 vaøo coät chuïc .
 * Vaäy : 29 + 5 = 34 
- Moät em ñoïc ñeà baøi .
- Töï laøm baøi vaøo vôû , hai em ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra cheùo baøi nhau .
 79 89 29 69 49 9 
 + 3 + 5 + 9 + 6 + 7 + 39
 82 94 38 75 56 48 
 19 39 59 89 
 + 4 + 8 + 2 + 1 
 33 47 61 90 
- Vieát soá sao cho ñôn vò thaúng coät ñôn vò , coät chuïc thaúng vôùi chuïc . 
- Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .
 29 49 79 
 + 8 + 9 + 6 
 37 58 85 
-Nêu bài toán
-Buổi sáng bán được 19 áo sơ mi, buổi chiều bán được 8 áo sơ mi
-Hỏi cả hai buổi bán đươc bao nhiêu áo sơ mi?
-Làm bài
 Bài giải:
Số áo sơ mi cả hai buổi bán được là:
 19+8=27(cái)
 Đáp số: 27 cái
-2 hs nêu
Ñaïo ñöùc Tieát 4
 BIEÁT NHAÄN LOÃI VAØ SÖÛA LOÃI(T2)
A. Muïc tieâu : 
-Bieát khi maéc loãi caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi.
-Bieát ñöôïc vì sao caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi.
-Thöïc hieän nhaän loãi vaø söûa loãi khi maéc loãi.
B .Đoà duøng dạy học: Phiếuû baøi taäp
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :	
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
I.Bài cũ:(5 phút): Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi.
-HS ñoïc ghi nhôù
-HS keå laïi chuyeän “Caùi bình hoa”
-Qua caâu chuyeän em ruùt ra baøi hoïc gì?
II.Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng1 :(10 phút) Thaûo luaän nhoùm.
 Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi sau: Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong moãi tình huoáng sau ñuùng hay sai? Em haõy giuùp baïn ñöa ra caùch giaûi quyeát hôïp lí.
-Tình huoáng 1:Vaân vieát chính taû bò ñieåm xaáu vì em nghe khoâng roõ,laïi ngoài baøn cuoái lôùp.Vaân muoán vieát ñuùng nhöng khoâng vieát laøm theá naøo?
-Tình huoáng 2:Döông bò ñau buïng neân khoâng aên suaát côm.Toå em bò cheâ.Caùc baïn traùch Döông duø Döông ñaõ noùi lyù do.
* Keát luaän:
- Caàn baøy toû yù kieán cuûa mình khi bò ngöôøi khaùc hieåu nhaàm.
- Neân laéng nghe ñeå hieåu ngöôøi khaùc, traùnh traùch laàm loãi cho baïn.
Hoaït ñoäng2 :(10 phút) Baøy toû thaùi ñoä:
Gv laàn löôït ñoïc töøng yù kieán:
a)Em noùi:” Ñuøa moät tí maø cuõng caùu”
b)Em xin loãi baïn.
c)Tieáp tuïc treâu baïn.
d)Em khoâng treâu baïn nöõa maø noùi:”Khoâng thích thì thoâi”
GV keát luaän.
Hoaït ñoäng 3:(7 phút) Lieân heä thöïc teá . 
- Yeâu caàu moät soá em leân keå nhöõng caâu chuyeän veà vieäc maéc loãi vaø söûa loãi cuûa baûn thaân hoaëc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình em .
- Yeâu caàu töï nhaän xeùt sau moãi haønh vi ñöa ra .
- Khen nhöõng em bieát nhaän loãi vaø söûa loãi 
III. Cuûng coá daën doø :(3 phút)
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Giaùo duïc HS ghi nhôù thöïc theo baøi hoïc.
- Laøm loãi bieát nhaän loãi laø troø ngoan
- Caùc nhoùm HS thaûo luaän.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Vaân caàn noùi roõ khoù khaên cuûa mình vôùi coâ chuû nhieäm ñeå coâ coù bieän phaùp giuùp ñôõ 
-Caùc baïn khoâng neân traùch Döông.Neân noùi vôùi phuï traùch ñeå toåkhoûi bò tröø ñieåm.
Hs baøy toû thaùi ñoä
-Khoâng taùn thaønh
-Taùn thaønh
-Khoâng taùn thaønh
-Taùn thaønh
-Laàn löôït moät soá em leân keå tröôùc lôùp .
-Lôùp laéng nghe nhaän xem baïn ñöa ra caùch söûa loãi nhö theá ñaõ ñuùng chưa .
 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toaùn Tieát 17 
 49+25
A/ Muïc tieâu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 25.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
*HS khaù gioûi: baøi 1(coät 4),baøi 2
.B/.Đoà duøng daïy hoïc:
- Baûng gaøi ,que tính 
 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
Hoạt động1:Bài cũ(5 phút).
-Yeâu caàu ñaët tính vaø thöïc hieän 69 + 3 vaø 39 + 7 , neâu caùch laøm ñoái vôùi pheùp tính 39 + 7 
-Nhận xét,ghi điểm.
Hoạt động2:Baøi môùi(10 phút) 
 a) Giôùi thieäu baøi: 
-Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc baøi:49+25
 b) Giôùi thieäu pheùp coäng 49 +25
- Neâu baøi toaùn : coù 49 que tính theâm 25 que tính . Hoûi tất caû coù bao nhieâu que tính ?
-Muoán bieát taát caû coù bao nhieâu que tính ta laøm nhö theá naøo ? 
* Tìm keát quaû : - Yeâu caàu laáy 4 boù que tính vaø 9 que tính .
- GV : Coù 49 que tính goàm 4 chuïc vaø 9 que tính rôøi ( gaøi leân baûng gaøi ) .
- Yeâu caàu laáy theâm 25 que tính .
 - Theâm 25 que tính goàm 2 chuïc vaø 5 que rôøi 
( gaøi leân baûng gaøi )
-Neâu : 9 que tính rôøi vôùi 1 que tính rôøi laø 10 que tính , boù laïi thaønh moät chuïc . 4 chuïc ban ñaàu vôùi 2 chuïc laø 6 chuïc 6 chuïc theâm 1 chuïc laø 7 chuïc .7 chuïc vôùi 4 que tính rôøi laø 74 que tính . 
-Vaäy 49 + 25 = 74 
* Ñaët tính vaø tính :
- Goïi moät em leân baûng ñaët tính vaø tính .
- Yeâu caàu nêu laïi caùch laøm cuûa mình .
Hoạt động 3:Thực hành(15 phút)
Bài 1 : - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
-Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû cột 1, 2, 3..
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
*HD hs khá giỏi làm thêm cột 4.
Bài 2 :  ... ối,biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
*GDBVMT :Bieát :
-Veû ñeïp cuûa thieân nhieân Vieät Nam.
-Moái quan heä giöõa thieân nhieân vaø con ngöôøi.
-Moät soá bieän phaùp BVMT thieân nhieân.
+Yeâu meán queâ höông.
+Coù yù thöùc giöõ gìn MT.
+Tham gia baûo veä caûnh quan MT.
II/ Chuaån bò :
-Saùp maøu, vôû taäp veõ,buùt chì ,taåy
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
1. OÅn ñònh lôùp:
2.Baøi cuõ:
KT söï chuaån bò cuûa HS.
Nhaän xeùt.
3. Baøi môùi:
 GT baøi. Ghi töïa.
Ho¹t ®éng 1: T×m chän néi dung ®Ò tµi
*Giíi thiÖu tranh ¶nh vµ ®Æt c©u hái gîi ý:
+ Trong tranh, ¶nh nµy cã nh÷ng c©y g×? 
+ Em h·y kÓ nh÷ng lo¹i c©y mµ em biÕt, tªn c©y, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm.
+ Em sÏ chän nh÷ng c©y g× ®Ó vÏ tranh.
* Gi¸o viªn tãm t¾t.
+ V­ên c©y cã nhiÒu lo¹i c©y hoÆc cã mét lo¹i c©y (Dõa hoÆc na, mÝt, soµi...).
+ Lo¹i c©y cã hoa, qu¶.
- GV GDMT
Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ tranh v­ên c©y ®¬n gi¶n:
*Minh häa lªn b¶ng theo tõng b­íc sau 
+ Ph¶i nhí ®­îc h/d¸ng, ®2, mµus¾c cña c¸c l/c©y.
+ VÏ h×nh d¸ng c¸c lo¹i c©y ®¬n gi¶n kh¸c nhau.
+ VÏ thªm mét sè chi tiÕt cho v­ên c©y s/®éng nh­: ngöôøi, con vaät
+ VÏ mµu theo ý thÝch (kh«ng vÏ mµu c¸c c©y gièng nhau, cã ®Ëm cã nh¹t.
- GV cho hs xem baøi veõ cuûa HS .
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh:
*Nh¾c nhë HS : + S¾p xÕp c¸c h×nh vÏ phï hîp víi phÇn giÊ
*QS tõng bµn ®Ó gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng.
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.
- Gi¸o viªn cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ v­ên c©y ®¬n gi¶n ®· hoµn thµnh vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ bè côc, c¸ch vÏ mµu.- Gi¸o viªn gîi ý ®Ó häc sinh t×m ra c¸c bµi vÏ ®Ñp.
4. DÆn dß: - Q/s¸t h/d¸ng, mµu s¾c 1 sè con vËt- S­u tÇm tranh, ¶nh c¸c con vËt.
Nhaéc töïa.
+ HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi:
* HS lµm viÖc theo nhãm . C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù h­íng dÉn cña GV.
HS neâu
+ HS theo doõi.
HS VÏ tranh ®Ò tµi v­ên c©y ®¬n gi¶n.
+ Thùc hiÖn bµi tËp theo tõng b­íc ®· h/dÉn.
+ HS nhaän xeùt baøi.
Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010
Toaùn Tieát 20 
 28+5 
A/ Muïc tieâu : 
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
*HS khaù gioûi: baøi 1(coät 4,5),baøi 2
B/ Đoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï
C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 	
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
Hoạt động 1:Bài cũ(5 phút)
-Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø 
- HS1 : ñoïc thuoäc loøng baûng caùc coâng thöùc 8 coäng vôùi 1 soá .
-HS2 : - Tính nhaåm : 8 + 3 + 5 ; 8 + 4 + 2 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù , ghi điểm.
Hoạt động2.Baøi môùi: (10 phút)
 1) Giôùi thieäu baøi: 
-Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: 28+5
2) Giôùi thieäu pheùp coäng28+5:
-Neâu ñeà toaùn: Coù 28 que tính, theâm 5 que tính nöõa, theâm 5 que tính nöõa coù taát caû bao nhieâu que tính?
-Goäp 8 que tính vôùi 5 que tính ñöôïc 1 chuïc que tính (1 boù) vaø 3 que tính rôøi, 2 chuïc que tính theâm 1 chuïc que tính laø 3 chuïc, theâm 3 que tính rôøi, coù taát caû 33, que tính.
Vaäy: 28 + 5 = 33
-Cho HS leân baûng ñaët tính.
-Cho HS leân tính keát quaû.
Hoạt động 3:Thực hành(15 phút)
Baøi 1: quan saùt, höôùng daãn HS laøm baûng 1 nöûa, 1 nöûa laøm vôû.
-Hd chữa bài và cho tự chấm đúng sai.
Baøi 3: 
-Höôùng daãn HS toùm taét.
 - Bò	 : 18 con
- Trâu	 : 7 con
- Taát caû : con ?
-Thu vở chấm, nhận xét.
Baøi 4: 
-Neâu yeâu caàu ñeà baøi?
- Cho HS veõ.
Hoạt động 4 : Cuûng coá - Daën dò(5 phút)
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp 
-Hai em leân baûng moãi em thöïc hieän theo moät yeâu caàu cuûa giaùo vieân .
- Nhaän xeùt baøi baïn .
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi.
- HS thao taùc treân que tính
- 28 que tính theâm 5 que tính nöõa, ñöôïc 38 que tính.
- HS ñaët 28
	 + 5
	 33
- 8 + 5 = 13, vieát 3 nhôù 1, 2 theâm 1 ñöôïc 3 vieát 3.
- Hoaït ñoäng caù nhaân
- HS laøm baûng con và làm vở
 - Ñoïc ñeà .
- Lôùp thöïc hieän vaøo vôû .
- Moät em leân baûng giaûi baøi .
 Giaûi : 
-Soá con bò vaø trâu coù laø :
 18 + 7= 25 ( con )
 Ñ/S : 25 con.
- Veõ 1 ñoaïn thaúng daøi 6 cm
- HS veõ
- Sửa baøi.
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa luyeän taäp .
- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
Taäp vieát Tieát 4 
 CHÖÕ HOA C
A/ Muïc tiêu:
- Viết đúng chữ hoa C ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng: Chia ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Chia ngọt sẻ bùi ( 3 lần ) 
B/ Đoà duøng daïy hoïc: 
-Maãu chöõ hoa C ñaët trong khung chöõ , 
-Vôû taäp vieát
C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 	
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A/Bài cũ:(5 phút):
- Goïi 2 HS leân vieát vaøo baûng lôùp -nhaän xeùt.
B/Baøi môùi: 
 1/ Giôùi thieäu baøi:(2 phút)
- Hoâm nay chuùng ta seõ taäp vieát chöõ hoa C vaø moät soá töø öùng duïng coù chöõ hoa C
2/Höôùng daãn vieát chöõ hoa :(6 phút)
* Quan saùt soá neùt quy trình vieát chöõ C:
-Yeâu caàu quan saùt maãu vaø traû lôøi :
- Chöõ hoa C cao maáy ñôn vò , roäng maáy ñôn vò chöõ?
- Chöõ hoa C goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo ? 
- Chæ theo khung hình maãu vaø giaûng quy trình vieát cho hoïc sinh :
 +Chöõ C goàm 1 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn. Neùt cong döôùi vaø cong traùi noái lieàn nhau taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ.GV vieát baûng lôùp.
+GV höôùng daãn caùch vieát: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6 vieát neùt cong döôùi roài chuyeån höôùng vieát tieáp neùt cong traùi, taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ; phaàn cuoái neùt cong traùi löôïn vaøo trong. Döøng buùt treân ñöôøng keû 2.
- Vieát laïi qui trình vieát laàn 2 .
*Hoïc sinh vieát baûng con 
- Yeâu caàu vieát chöõ hoa C vaøo khoâng trung vaø sau ñoù cho caùc em vieát vaøo baûng con .
3/Höôùngdaãnvieát cuïm töø öùng duïng:(7ph)
-Yeâu caàu moät em ñoïc cuïm töø .
- Cuïm töø goàm maáy tieáng ? Laø nhöõng tieáng naøo ?
- Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò ? 
- Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò röôõi ?
- Nhöõng chöõ coøn laïi cao maáy ñôn vò chöõ ?
- Yeâu caàu quan saùt vò trí caùc daáu thanh .
* Vieát baûng : 
- Yeâu caàu vieát chöõ Baïn vaøo baûng 
4/Höôùng daãn vieát vaøo vôû :(10 phút)
-Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh .
 5/Chaám chöõa baøi (2 phút) 
-Chaám töø 5 - 7 baøi hoïc sinh .
-Nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 
 C/ Cuûng coá - Daën doø:(3 phút)
-Nhaéc HS löu yù caùch vieát chöõ C
-Vieát phaàn luyeän theâm ôû nhaø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-HS leân baûng vieát.
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh quan saùt .
- Cao 5 oâ li , roäng 4 oâ li 
-Chöõ C goàm 1 neùt lieàn.
- Quan saùt theo giaùo vieân höôùng daãn 
 giaùo vieân 
- Lôùp theo doõi vaø cuøng thöïc hieän vieát vaøo khoâng trung sau ñoù baûng con .
- Ñoïc
Chia ngọt Sẻ bùi
- Goàm 4 tieáng : Chia , ngoït ,seû , buøi 
-Chöõ i , a, n , o , s , e , u , 
- Chöõ t 
- Caùc chöõ coøn laïi cao 2 ñôn vò röôõi laø : C ,h ,g , b 
-Daáu naëng ñaët döôùi aâm o vaø daáu hoûi treân ñaàu chöõ e , daáu huyeàn treân ñaàu chöõ u 
- Thöïc haønh vieát vaøo baûng .
- Vieát vaøo vôû taäp vieát : 
-Noäp vôû töø 5- 7 em ñeå chaám ñieåm.
-Veà nhaø taäp vieát laïi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi môùi 
Töï nhieân xaõ hoäi Tieát 4
 LAØM GÌ ÑEÅ XÖÔNG VAØ CÔ PHAÙT TRIEÅN TOÁT
A/ Muïc tieâu : 
- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt 
- Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống.
B/ Đoà duøng daïy hoïc: 
-Tranh SGK.
C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :	
 Hoaït ñoäng cuûa gv
 Hoaït ñoäng cuûa hs
A/Bài cũ(3 phút):
 - Goïi 3 em leân baûng traû lôøi noäi dung baøi Heä cô 
 - Nhaän xeùt,đánh giá.
2.Baøi môùi: 
 * Giôùi thieäu baøi:(2 phút)
 Baøi hoïc hoâm nay caùc em hoïc “Laøm gì ñeå xöông vaø cô phaùt trieån toát”
 * Hoaït ñoäng 1 : -Laøm gì ñeå xöông vaø cô phaùt trieån toát .(15 phút)
* Böôùc 1 : Laøm vieäc theo caëp :
- Yeâu caàu quan saùt hình veõ 1, 2, 3, 4 , 5 saùch giaùo khoa chæ vaø noùi cho nhau nghe veà noäi dung moãi hình .
- Yeâu caàu caùc nhoùm laøm vieäc .
*Böôùc 2 : Hoaït ñoäng caû lôùp .
-Yeâu caàu moät soá em leân baûng thöïc haønh hoûi vaø ñaùp caùc caâu hoûi veà noäi dung caùc tranh .
* Giaùo vieân ruùt keát luaän : Muoán cô vaø xöông phaùt trieån toát chuùng ta phaûi aên uoáng ñuû chaát ñaïm, tinh boät, vitamin . . . ngoaøi ra chuùng ta caàn ñi, ñöùng, ngoài ñuùng tö theá ñeå traùnh cong veïo coät soáng. Laøm vieäc vöøa söùc cuõng giuùp cô vaø xöông phaùt trieån toát.
* Hoaït ñoäng 2 : (10 phút) Troø chôi : Nhaác moät vaät .
 * Böôùc 1 : Giaùo vieân laøm maãu nhaác moät vaät nhö hình 6 trang 11 ñoàng thôøi phoå bieán caùch chôi .
*Böôùc 2 : Toå chöùc cho lôùp chôi .
- Yeâu caàu 2 em leân nhaác maãu tröôùc lôùp . Lôùp quan saùt vaø goùp yù .
- Yeâu caàu lôùp chia thaønh hai ñoäi , caùc ñoäi coù soá ngöôøi nhö nhau .
- Hoâ : “ Baét ñaàu “ ñeå hai ñoäi thi .
- Quan saùt nhaän xeùt nhöõng hoïc sinh thöïc hieän ñuùng caùch nhaác vaät naëng 
* Giaùo vieân laøm maãu laïi caû ñoäng taùc nhaác ñuùng vaø nhaác sai ñeå hoïc sinh quan saùt so saùnh .
 * Cuûng coá - Daën doø:(5 phút)
-TNXH hoâm nay hoïc baøi gì ?
-Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
- Chuaån bò : Cô quan tieâu hoùa.
- Ba em leân baûng chæ tranh vaø keå teân , neâu vai troø cuûa heä cô ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng .
-Hs nhaéc laïi
Lôùp môû saùch quan saùt hình veõ heä cô .
- Moãi nhoùm 2 em ngoài quay maët vaøo nhau noùi cho nhau nghe nhöõng noäi dung ñöôïc theå hieän trong moãi hình .
-Moät soá em leân thöïc haønh hoûi vaø ñaùp tröôùc lôùp .
Tranh 1:veõ baïn trai ñang aên.
Tranh 2:Veõ 1 baïn ngoài hoïc sai tö theá.
Tranh 3:veõ 1 baïn ñang bôi ôû beå bôi.
Tranh 4,5:Veõ 1 baïn xaùch naëng,1baïn xaùch nheï.
- Quan saùt giaùo vieân laøm maãu 
- Theo doõi baïn laøm maãu vaø nhaän xeùt .
- Lôùp chia thaønh hai ñoäi , coù soá ngöôøi baèng nhau . Moãi ñoäi xeáp thaønh moät haøng doïc ñöùng vaøo vaïch qui ñònh .
- Laàn löôït moãi ñoäi moät em leân thi nhaác vaät naëng ñöa veà cuoái haøng .
- Theo doõi nhaän xeùt nhöõng baïn nhaác ñuùng caùch vaø nhöõng baïn nhaác chöa ñuùng caùch .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 2 TUAN 4 DU MON.doc