Giáo án Tổng hợp lớp 2 - Tuần số 28 năm học 2012 (chuẩn)

Giáo án Tổng hợp lớp 2 - Tuần số 28 năm học 2012 (chuẩn)

Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012

Tiếng Việt

Kiểm tra định kỳ ( 2 Tiết )

Toỏn

Luyện tập chung

I.Mục tiờu :

 - Thuộc bảng nhân , bảng chia đó học .

 - Biết thực hiện phộp nhõn hoặc phộp chia có số kèm đơn vị đo; Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc dấu chia ; nhân , chia trong bảng tính đó học ; Biết giải bài toỏn cú một phộp chia(BT1( cột 1,2,3cõu a; cột 1,

2 cõu b; BT2 BT3b ).

- Cẩn thận khi làm tớnh giải toỏn , trỡnh bày bài viết sạch sẽ .

* HT: Hs làm được bài 1,2 ( Khải )

II. Chuẩn bị :

1) ĐDDH-Gv : bảng viết bài 3

-Hs : sgk , b/c

 2) G/T :

III. Các hoạt động dạy học :

1)Hoạt động 1: ễn bảng nhõn , bảng chia

 - Gv h/d hs làm việc nhúm 2

- Hs làm việc cả lớp

- Hs thi đua đọc thuộc lũng

 - Nhận xét – Tuyên dương

 

doc 22 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 701Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 2 - Tuần số 28 năm học 2012 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
Tiếng Việt 
Kiểm tra định kỳ ( 2 Tiết )
Toán 
Luyện tập chung
I.Mục tiêu :
	- Thuộc bảng nhân , bảng chia đã học .
	 - Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kèm đơn vị đo; Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc dấu chia ; nhân , chia trong bảng tính đã học ; Biết giải bài toán có một phép chia(BT1( cột 1,2,3câu a; cột 1,
2 câu b; BT2 BT3b ).
- Cẩn thận khi làm tính giải toán , trình bày bài viết sạch sẽ .
* HT: Hs làm được bài 1,2 ( Khải )
II. Chuẩn bị :
1) ĐDDH-Gv : bảng viết bài 3
-Hs : sgk , b/c 
	2) G/T : 
III. Các hoạt động dạy học :
1)Hoạt động 1: Ôn bảng nhân , bảng chia 
	- Gv h/d hs làm việc nhóm 2
- Hs làm việc cả lớp 
- Hs thi đua đọc thuộc lòng 
 - Nhận xét – Tuyên dương
 	2)Hoạt đông 2 : Thực hành
 BT1: Tính nhẩm 
	BT1 a( cột 1,2,3câu a )
	- Hs làm việc nhóm 2
BT1b (cột 1,2) 
- Hslàm vào vở
* Hs làm được bài 1
	- HS thi đua lên bảng chữa bài 
 - Chữa bài - nhận xét.
	*BT2 Tính 
	- Gv h/d bài mẫu
	- Hs làm bảng con câu a
	- Hs làm vào vở câu b
	* Hs làm được bài 2
	- 2 Hs chữa bài - nhận xét 
BT 3 b : Hs đọc đề - Gv h/ d phân tích đề 
- Hs làm vào vở 
- 2 hs thi đua chữa bài 
	Hoạt động nối tiếp
Nhận xét tiết học 
RKN.
Tiếng Việt 
Kiểm tra định kỳ ( 2 Tiết )
§¹o ®øc
LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c (TiÕt 2 )
I. Môc tiªu:
 - BiÕt ®­îc c¸ch giao tiÕp ®¬n gi¶n khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c .
- BiÕt c­ xö phï hîp khi ®Õn ch¬i nhµ b¹n bÌ , ng­êi quen .
- GDHS cần có thái độ lịch sự khi đến nhà người khác .Hình thành KNS: KN giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác ;thể hiện sự tự tin ,tự trọng khi đến nhà người khác ;KN tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phán hành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác .
* PT : Hs biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác ( Nguyệt 
II. ChuÈn bÞ : 
1)ĐDDH: - Phieáu hoïc taäp BT ( HĐ 2)
2) G/T
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
H§1. Bày tỏ ý kiến ( BT3)
 - Gv neâu yeâu caàu thaûo luaän , chia hs thaønh caùc nhoùm 4 .
 - Caùc nhoùm laøm vieäc. 
 - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy .
 - Trao ñoåi , tranh luaän giöõa caùc nhoùm .
 - Hs töï lieân heä vôùi baûn thaân .
*Keát luaän : Mọi người đều cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác .Cư xử lịch 
sự khi đến nhà người khác là tự trọng và tôn trọng chủ nhà .GDKN giao tiếp lịch 
sự khi đến nhà người khác ;thể hiện sự tự tin ,tự trọng khi đến nhà người khác .
HĐ2.Đóng vai xử lý tình huống ( BT4)
- Hs đọc y/c và các tình huống .
- Gv phát phiếu thảo luận .
- Các nhóm thảo luận –đóng vai xử lý tình huống .
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp .
- Gv – hs nhận xét ,góp ý .
 H§3. Liên hệ thực tế : 
Hs làm việc cả lớp .
Hs trình bày ý kiến trước lớp .
Hs –Gv nhận xét .
Tuyên dương khen ngợi những hs đã biết lịch sự khi đến nhà người khác .
* Hs biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác ( Nguyệt )
HĐ4: Hoạt động nối tiếp 
Nhận xét tiết học 
RKN..
Buổi chiều 
Tiếng Việt
Luyện đọc: Kho báu 
Luyện viết : Con vện 
I.Mục tiêu	
- Hướng dẫn hs luyện đọc Kho báu .
- Hs luyện viết : Con vện .
I. Nội dung :
1) Luyện đọc: Kho báu . 
- Hs đọc cá nhân - đọc nhóm 2.
- Hs đọc trước lớp .
- Hs trả lời câu hỏi.
- * Gv h/d giúp đỡ hs đọc đúng các từ khó .
- Gv nêu câu hỏi – hs trả lời.
- Gv nhận xét chấm điểm..
2 ) Luyện viết : Con vện 
- Gv đọc mẫu -1hs đọc lại 
- Hs viết b/c 
- Gv đọc –Hs viết vào vở 
* Gv đọc chậm cho hs yếu viết 
 - HS soát lỗi – chữa lỗi 
 - Gv chấm bài –nhận xét 
Ôn tập : Bảng nhân ,chia 2,3,4,5
	I.Mục tiêu :
	 - Nhớ được bảng nhân , chia 2,3,4, 5. Biết giải bài toán có một phép chia 
 - Làm một số bài tập liên quan 
	II.Nội dung :
	1) Hs ôn Bảng nhân, chia 2,3,4, 5
	- Hs làm việc nhóm 2 
	* Hs yếu thi đua đọc thuộc lòng.
	2) Làm BT
	 - Gv ghi phép tính , bài toán lên bảng h/d hs làm BT.
	 - Hs làm bài chữa bài –nhận xét .
TUẦN 28
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012
Tiếng Việt 
Kho báu ( 2 Tiết )
I.Mục tiêu :
 - Đọc đúng rõ ràng toàn bài . Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ; bước đầu biết
đọc rõ lời nhân vật trong bài .
 - Hiểu nội dung: Ai yêu quý đất đai , chăm chỉ lao động ,người có cuộc sống ấm no , hạnh phúc . (trả lời được các CH1,2 ,3,5 trong SGK).
	- GDHS phải yêu quý đất đai , chăm chỉ lao động mới có cuộc sống ấm no ,hạnh phúc . Hình thành cho hs KNtự nhận thức ;xác định giá trị bản thân và kn lắng nghe tích cực.
 *HT: Hs đọc đúng nội dung bài ( Khải , Hải ).
 *PT :Hs khá ,giỏi trả lời được câu hỏi 4( Nguyệt)
II.Chuẩn bị : 
1) ĐDDH : - Gv : bảng viết nội dung luyện đọc 
- Hs: SGK.
	2) GT
III.Các hoạt động dạy học :
1) Luyện đọc 
 - Gv đọc mẫu – tóm tắt nội dung –hướng dẫn cách đọc .
 - 1 hs đọc toàn bài 
 - Hs đọc nối tiếp câu – Gv h/d đọc từ khó .
 - Hs đọc nối tiếp đoạn – Gv h/d giải nghĩa từ
* : Giải nghĩa từ 
 - Hs đọc các đoạn – nhận xét .
 - Treo bảng h/d hs cách đọc .
 - Hs đọc trong nhóm / 2hs .
* : GV quan sát giúp hs yếu đọc đúng nội dung bài .
 - Đại diện các nhóm thi đọc
 - Gv – hs nhận xét – bình chọn .
 2) Hướng dẫn tìm hiểu bài 
 - Gv gọi hs nêu câu hỏi
 - Gv h/d gợi ý .
 - Hs thảo luận trả lời các câu hỏi .
 - Gv- hs nhận xét 
* Hs khá giỏi trả lời câu hỏi 4
 - Cả lớp – Gv nhận xét –góp ý bổ sung .
GD hs KNtự nhận thức ;xác định giá trị bản thân và kn lắng nghe tích cực.
3)Luyện đọc lại 
- 2-3 nhóm Hs phân vai đọc lại câu chuyện.
- Lớp nhận xét –bình chọn- tuyên dương . 
*Hoạt động nối tiếp :
 - Gv y/c hs nêu nội dung bài.
- Nhận xét tiết học
RKN.
Toán 
Kiểm tra định kỳ 
Buổi chiều 
Tiếng Việt
Luyện đọc: Kho báu 
Luyện viết : Kho báu 
I.Mục tiêu	
- Hướng dẫn hs luyện đọc Kho báu .
-Hs luyện viết : Kho báu . .
I. Nội dung :
1) Luyện đọc: Kho báu . 
- Hs đọc cá nhân - đọc nhóm 2.
- Hs đọc trước lớp .
- Hs trả lời câu hỏi.
- * Gv h/d giúp đỡ hs đọc đúng các từ khó .
- Gv nêu câu hỏi – hs trả lời.
- Gv nhận xét chấm điểm..
2 ) Luyện viết : Kho báu .
- Gv đọc mẫu -1hs đọc lại 
- Hs viết b/c 
- Gv đọc –Hs viết vào vở 
* Gv đọc chậm cho hs yếu viết 
 - HS soát lỗi – chữa lỗi 
 - Gv chấm bài –nhận xét 
Ôn tập : Bảng nhân ,chia 2,3,4,5
	I.Mục tiêu :
	 - Nhớ được bảng nhân , chia 2,3,4, 5. Biết giải bài toán có một phép chia 
 - Làm một số bài tập liên quan 
	II.Nội dung :
	1) Hs ôn Bảng nhân, chia 2,3,4, 5
	- Hs làm việc nhóm 2 
	* Hs yếu thi đua đọc thuộc lòng.
	2) Làm BT
	 -Gv ghi phép tính , bài toán lên bảng h/d hs làm BT.
	-Hs làm bài chữa bài –nhận xét .
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Toán 
Đơn vị , chục , trăm ,nghìn 
I.Mục tiêu :
- Bieát quan heä giöõa ñôn vò vaø chuïc ; giöõa chuïc vaø traêm ; bieát ñôn vò nghìn ; 
quan heä giöõa traêm vaø nghìn 
- Nhaän bieát ñöôïc caùc soá troøn traêm , bieát caùch ñoïc , vieát caùc soá troøn traêm 
- Cẩn thận khi làm tính giải toán , trình bày bài viết sạch sẽ .
* HT: Hs làm được bài tập ( Khải )
II. Chuẩn bị :
1) ĐDDH -Gv : bảng,Caùc theû bieåu dieãn ñôn vò , chuïc , traêm ; baûng gaøi
 -Hs : sgk , b/c 
	2) G/T : 
III. Các hoạt động dạy học :
	1)Hoạt động 1: : OÂn taäp veà ñôn vò , chuïc , traêm 
	-Gv ñính caùc theû ñôn vò nhö sgk , yeâu caàu hs nhìn vaø neâu soá ñôn vò , soá
	 chuïc , roài oân laïi : 10 ñôn vò = 1 chuïc 
	-Gv ñính caùc theû chuïc theo thöù töï nhö sgk , yeâu caàu hs nhìn vaø neâu soá 
	chuïc , soá traêm roài oân laïi : 10 chuïc = 1 traêm
- Hs thi đua đọc thuộc lòng 
 - Nhận xét – Tuyên dương
2)Hoạt đông 2 : Thực hành đọc viết theo mẫu :
	- Gv h/d phân tích đề 
	- Cả lớp làm vào bảng con 
	- H/d hs đọc viết : 
	Viết :	100 
	Đọc : Một trăm 
	Tương tự hs làm việc cho đến 900
- Hs lần lượt làm bảng 
* Hs làm được bài tập
- Chữa bài – nhận xét 
	Hoạt đông nối tiếp 
Nhận xét tiết học 
RKN..
Tiếng Việt
Kho báu 
I.Mục tiêu : 
- Dựa theo tranh , kể nối tiếp được nội dung từng đoạn đã sắp xếp lại theo tranh đúng trình tự của câu chuyện ( BT 1) . 
- Coù khaû naêng taäp trung nghe baïn keå chuyeän, nhaän xeùt ñaùnh giaù ñuùng lời kể của bạn.
- Giaùo duïc hoïc sinh yêu thiên nhiên ,Bảo vệ các loài vật sống dưới nước .Hình thành cho hs các kn tự nhận thức : xác định giá trị bản thân ; lắng nghe tích cực .
 * HT: Gv đặt câu hỏi gợi ý giúp hs yếu kể được từng đoạn ( Hải , Khải .)
 * PT: Hs biết phân vai dựng lại câu chuyện BT2 ( Nguyệt )
 II.Chuẩn bị :
1) ĐDDH;	-Gv : tranh phóng to
-Hs: SGK 
	2) G/T
 III. Các hoạt động dạy học : 
	HĐ 1 : Dựa theo tranh và gợi ý , kể lại được nội dung từng đoạn trong nhóm 
	- Gv y/c hs kể đoạn 1.
	- 1 hs kể mẫu- lớp chú ý.
	- Hs kể chuyện theo nhóm 4.
	*: Gv nêu câu hỏi gợi ý hs kể từng đoạn .
GD cho hs KNS cho hs các kn tự nhận thức : xác định giá trị bản thân ; lắng nghe tích cực .
	HĐ 2:Dựa vào tranh và gợi ý, kể lại nội dung của câu chuyện trước lớp
	- Các nhóm thi kể .
	- Cả lớp nhận xét – bình chọn .
- Tuyên dương bạn kể hay nhất .
GD cho hs KNScho hs các kn tự nhận thức : xác định giá trị bản thân ;lắng nghe tích cực .
	HĐ 3: Hs phân vai kể lại câu chuyện 
	* Hs thi đua kể lại toàn bộ câu chuyện .
 	- Đại diện các nhóm hs thi kể .
	- Gv – hs nhận xét – tuyên dương .
	-Bình chọn bạn kể hay nhất .
GD cho hs KNScho hs các kn tự nhận thức : xác định giá trị bản thân ; lắng nghe tích cực .
	*Hoạt động nối tiếp 
Hs nêu nội dung câu chuyện .
Nhận xét tiết học.
RKN
.
.
.
Tựnhiên và xã hội
Một số loài vật sống trên cạn 
 	 I.Mục tiêu:
- Nêu được tên một số loài vật sống trên cạn đối với con người .
- Quan sát và chỉ ra được một số loài vật sống trên cạn .
- GDHS yù thöùc nuôi và bảo vệ các loài vật sống trên cạn , không săn bắt bừa bãi .Hình thành cho hs kns kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật . kn quan sát ,tìm kiếm và xử lý thông tin về động vật sống trên cạn . 
* PT : Hs kể được tên một số con vật hoang dã sống trên cạn và một số con vật nuôi trong nhà ( Nguyệt ) 
II.Chuẩn bị 
 1) ĐDDH: - Gv :1 số tranh ảnh các loài động vật sống trên cạn ( HĐ 2)
 	 - Hs: sưu tầm tranh ảnh các loài động vật sống trên cạn 
	2) G/T:
 	 III.Các hoạt động dạy – học
 Hoạt động 1: : Quan sát làm việc với sách giáo khoa :
- Gv y/c hs ... hs so saùnh 200
 vaø 300 ; 300 vaø 200
-Tieáp theo gv höôùng daãn hs so saùnh 200 vaø 400 ; 400 vaø 200
-Gv vieát baûng 1 soá caëp so saùnh , yeâu caàu hs so saùnh
 - Nhận xét – Tuyên dương
2)Hoạt đông 2 : Thực hành
 BT1:Điền dấu ><
	- Hs làm vào b/c 
* Hs làm được bài 1
	- HS thi đua nối tiếp nhau chữa bài 
 - Chữa bài - nhận xét.
	BT2 :Điền dấu ><=
Hs nêu cách so sánh .
- Hs lần lượt làm bài vào vở 
* Hs làm được bài 2
Chữa bài – nhận xét 
	BT3: Số 
	- Gv treo bảng h/d
	- Cả lớp làm vào phiếu .
- Hs làm trên bảng .
- Chữa bài – nhận xét .
	Hoạt đông nối tiếp 
Nhận xét tiết học 
RKN
Tiếng Việt 
Cây dừa 
I.Mục tiêu :
 - Biết ngắt nhịp thơ hợp lý khi đọc các câu thơ lục bát .
 - Hiểu nội dung : Cây dừa giống như con người , biết gắn bó với đất trời , với thiên nhiên .( trả lời được CH 1,2 trong sgk ; thuộc 8 dòng thơ đầu ).
- GDHS yêu thiên nhiên ,có ý thức giữ gìn và bảo vệ loài dừa là một loài cây rất có 
ích cho cuộc sống của con người .
*HT: Hs đọc đúng nội dung bài ( Khải , Hải ).
II.Chuẩn bị : 
1) ĐDDH:	-Gv : bảng viết nội dung luyện đọc . tranh cây dừa 
-Hs: SGK ,
	2) G/T:
II.Các hoạt động dạy học :
Luyện đọc 
- Gv đọc mẫu – tóm tắt nội dung –hướng dẫn cách đọc .
 - 1 hs đọc toàn bài 
- Hs đọc nối tiếp câu – Gv h/d đọc từ khó .
- Hs đọc nối tiếp đoạn – Gv h/d giải nghĩa từ
- Đại hs đọc các đoạn – nhận xét .
- Hs đọc trong nhóm/2 hs .
* : GV quan sát giúp hs yếu đọc đúng nội dung bài .
- Đại diện các nhóm thi đọc
 – Gv – hs nhận xét – bình chọn .
 2) Hướng dẫn tìm hiểu bài 
- Gv gọi hs nêu câu hỏi – Gv h/d gợi ý .
- Hs thảo luận trả lời các câu hỏi 1,2,3.
 - Cả lớp – Gv nhận xét –góp ý bổ sung .
GDHS yêu thiên nhiên ,có ý thức giữ gìn và bảo vệ loài dừa là một loài cây rất có 
ích cho cuộc sống của con người .
3) Luyện đọc lại 
- Hướng dẫn đọc thuộc lòng 8 câu thơ đầu .
- Hs thi đoc thuộc lòng .
- Lớp nhận xét –bình chọn- tuyên dương . 
Hoạt đông nối tiếp :
 - Gv y/c hs nêu nội dung bài.
- Nhận xét tiết học
RKN 
.
.
..
Thủ công 
Làm đồng hồ đeo tay (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
- Biết cách làm đồng hồ đeo tay. 
- Làm được đồng hồ đeo tay. 
- Hs yêu thích tự làm các sản phẩm để tặng bạn bè ,người thân .
* HT : gúp hs hoàn thành các bước làm đồng hồ đeo tay( Khải , Ghiềng ...)
* PT : HS làm đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối ( Ngân...)
II.Chuẩn bị: 
1) ĐDDH :	- Gv: Mẫu – Quy trình gấp 
- Hs: kéo , hồ dán .
	2) G/T :
III. Các hoạt động dạy học:
HĐ 1: Quan sát , nhận xét 
- GV giới thiệu mẫu 
- Gv nêu câu hỏi gợi ý về sản phẩm .
- Hs quan sát –nhận xét.
	HĐ 2 : Hs thực hiện thao tác mẫu 
3 Hs thi đua thực hiện lại các bước làm đồng hồ đeo tay. 
Cả lớp quan sát – nhận xét .
	Bước 1 : Cắt các nan giấy .
	Bước 2 : Làm mặt đồng hồ 
	Bước 3: Gài dây đeo đồng hồ 
	Bước 4 : Vẽ số và kim lên mặt dồng hồ 
	HĐ 3 : Thực hành :
	- Hs thực hành nhóm 4. 
	- Gv quan sát giúp đỡ các nhóm.
* H/d giúp đỡ hs còn lúng túng ( Ghiềng ).
	- Gv lưu ý hs bôi hồ mỏng , miết nhẹ tay để hình được phẳng .
* HS làm đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối
HĐ 4 : Trưng bày sản phẩm 
- Hs trưng bày sản phẩm .
- Các nhóm quan sát - Nhận xét lẫn nhau .
- Tuyên dương cá nhân-nhóm có sản phẩm đẹp.
	* Hoạt động nối tiếp 
Nhận xét tiết học	RKN
Buổi chiều
Tiếng Việt
Luyện đọc: Bạn có biết ?
Luyện viết : Chữ hoa Y
 I.Mục tiêu	
- Hương dẫn hs luyện đọc bài : Bạn có biết ?
- Hs luyện viết : : Chữ hoa Y
I. Nội dung :
1) Luyện đọc : Bạn có biết ?
 - Hs đọc nhóm 2
- Hs đọc trước lớp 
- Hs trả lời câu hỏi
- * Gv h/d giúp đỡ hs 
- Gv nhận xét chấm điểm.
2)Luyện viết Chữ hoa Y
- Gv H/D mẫu 
- Hs viết b/c 
- Gv y/c–Hs viết vào vở 
* Gv giúp cho hs yếu viết 
 - HS thi viết chữ đẹptrước lớp
 - Gv chấm –nhận xét 
Toán 
Ôn tập : So sánh các số tròn trăm 
I.Mục tiêu :
- Biết cách so sánh các số tròn trăm .
	- Biết thứ tự các số tròn trăm .Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số .
- Làm một số bài tập liên quan 
	II.Nội dung :
	1) Hs ôn quan heä So sánh các số tròn trăm 
	- Hs làm việc cả lớp .
	* Hs yếu nắm được quan heä So sánh các số tròn trăm .
	- Hs làm vào bảng con .
	2) Làm BT
	 -Gv ghi phép tính , bài toán lên bảng h/d hs làm BT.
	-Hs làm bài chữa bài –nhận xét .
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Tiếng Việt 
Từ ngữ về cây cối .Đặt và trả lời câu hỏi :
 Để làm gì ?– Dấu chấm phẩy 
I.Mục tiêu: 
- Nêu được một số từ ngữ về cây cối ( BT1).
- Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì ? (BT2); điền đúng dấu chấm , dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3 ) .
 - GDHS yeâu quyù , baûo veä cây cối trong thiên nhiên và không chặt phá rừng bừa bãi,có ý thức bảo vệ rừng để sông biển bị ô mhiểm.
	.*HT: hs làm BT 3( Hải ,).
II.Chuẩn bị :
1) ĐDDH :	-Gv : bảng viết BT1,3.
-Hs : SGK
	2) G/T	
III.Các hoạt động dạy học : 
Giới thiệu bài 
Hướng dẫn làm bài tập 
 BT1:Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm :
- 1Hs đọc yêu cầu .
- Hs thảo luận nhóm 4
- Ghi vào giấy A 4 .
- Đại diện các nhóm đọc kết quả ..
- Gv ghi nhanh lên bảng.
- Cả lớp nhận xét 
BT2 : Dựa vào kết quả bài tập 1 , hỏi –đáp theo mẫu :
- 1 Hs đọc yêu cầu .
- Gv h/d cách làm .
- 2 nhóm / Hs thi đua trò chơi” Tiếp sức “.
.- Gv –hs nhận xét .
BT 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống :
- Gv treo bảng h/d - Hs đọc y/c 
- Gv h/d cách làm 
- Hs làm việc cá nhân vào vở 
- * Gv h/d hs làm bài
- Đại diện 1 số hs chữa bài .
- Cả lớp nhận xét 
	3)Hoạt động nối tiếp
Nhận xét tiết học 
RKN 
..
.
Toán 
Các số tròn chục từ 110 đến 200
I.Mục tiêu :
- Nhaän bieát ñöôïc caùc soá tròn chục töø 110 ñeán 200.
- Bieát caùch ñoïc vieát caùc số tròn chục töø 110 ñeán 200.Biết cách so saùnh caùcsoá tròn chục töø 110 ñeán 200. ( BT1,2,3).
- Cẩn thận khi làm tính giải toán , trình bày bài viết sạch sẽ .
* HT: Hs làm được bài 3 ( Khải )
* PT : Hs làm được BT4
II. Chuẩn bị :
1) ĐDDH-Gv : - Gv : bảng ,các thẻ trăm . Phiếu ghi BT1
 - Hs : sgk , b/c , bộ học toán .
	2) G/T : 
III. Các hoạt động dạy học :
1)Hoạt động 1: Ñoïc , vieát caùc soá töø 101 ñeán 110
- Gv sử dụng các thẻ trăm,chục,đơn vị ,
- Hướng dẫn hs nhận biết được các soá töø 110 ñeán 200.
- H/D hs cách đọc ,viết các soá töø 110 ñeán 200.
- H/D hs cách so sánh các soá töø 110 ñeán 200.
- Nhận xét 
2 )Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
	Baøi 1: Viết ( theo mẫu ):
	- Gv h/d mẫu 
	- Hs làm vào phiếu 
	- Hs lần lượt chữa bài nhận xét 
	Baøi 2: ><
 	-Gv höôùng daãn caùch thöïc hieän 
-Hs laøm vieäc caù nhaân vàob/c
- 2 hs chữa bài nhận xét 
-Nhaän xeùt – nhận xét 
Bài 3 : >< = 
Cột 1 hs làm vào b/c 
Cột 2 hs làm vào vở 
*Hs làm được bài 3 
Chữa bài – chấm điểm 
Nhận xét 
	Hoaït ñoäng noái tieáp :
	* BT4 : 3 hs thi đua 
	- Nhaän xeùt tieát hoïc 
	RKN .............................................................................................................................
	.
BT1 
Viết số 
Đọc số
Viết số 
Đọc số
110
Một trăm mười
190
130
120
150
160
170
200
Viết số 
Đọc số
Viết số 
Đọc số
110
Một trăm mười
190
130
120
150
160
170
200
Viết số 
Đọc số
Viết số 
Đọc số
110
Một trăm mười
190
130
120
150
160
170
200
Viết số 
Đọc số
Viết số 
Đọc số
110
Một trăm mười
190
130
120
150
160
170
200
Tập viết 
Chữ hoa 
I.Mục tiêu :
- Viết đúng chữ hoa Y( 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ).Chữ và câu ứng dụng Yêu (1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ); Yêu luỹ tre làng (3 lần )
- Chữ viết rõ ràng , tương đối đều nét , thẳng hàng .Biết nối nét giữa chữ viết hoa và chữ viết thường .
- Ngồi viết đúng tư thế , trình bày bài viết sạch đẹp .
* TCTV : giúp hs hiểu nghĩa của câu “Yêu luỹ tre làng “
* HT: Hs viết đúng mẫu chữ ( Ghiềng ..)
* PT: Hs viết hết bài ( Nguyệt )
II. Chuẩn bị :
1) ĐDDH-Gv : chữ mẫu 
-Hs : vở TV , b/c 
	2) G/T
III. Các hoạt động dạy học :)
 1 )Hướng dẫn viết chữ hoa 
	- Gv cho hs quan sát chữ hoa 
	- Hs nhận xét độ cao , số nét
	- Gv nêu cách viết và viết ở chữ mẫu 
	- Gv nêu cách viết và viết ở khung chữ 
	- Gv viết ở bảng 
	- Hs viết vào bảng con 
	*: Giúp hs viết đúng mẫu chữ .
-Nhận xét 
2) Hướng dẫn viết chữ ứng dụng : 
- Hs đọc câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng “
*: GV giải nghĩa từ cho hs hiểu 
- Hs nhận xét độ cao , khoảng cách , dấu thanh .
- Gv viết mẫu chữ Yêu cỡ vừa , cỡ nhỏ 
- Hs viết vào b/c 
- Nhận xét 
3) Hướng dẫn viết vào vở :
- Gv nêu yêu cầu viết 
- H/d lại cách viết 
- Hs thực hiện viết vào vở
- Gv quan sát giúp hs còn viết sai 
- Chấm 5-7 vở 
* Hs khá , giỏi viết hết bài
- Nhận xét
*Nhận xét tiết học 
RKN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 28
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 
I.Tích hợp nội dụng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
*Nội dung : Giu gìn trường lớp không bị ô nhiễm 
Bước1: Thảo luận về nội dung:
 Làm gì để trường lớp không bị ô nhiễm ?
Hs thảo luận nhóm 4 
Đại diện các nhóm trình bày ý kiến 
Gv nhận xét và chốt ý đúng 
* Kết luận : chúng ta cần giữ gìn trường lớp không bị ô nhiễm là hàng ngày các em phải quét lớp ,lau bàn ghế , lau bảng sạch sẽ ; ngoài ra hàng tuần chúng ta cần lao động vệ sinh trướng lớp : dảy cỏ , phát quang bụi rậm và dọn dẹp sạch sẽ khu vệ sinh ,không để nước đọng tránh ruồi, muỗi ,dán chuột có cơ hội phát triển . Làm tốt công việc giữ gìn trường lớp không bị ô nhiễm là góp phần tránh lãng phí tiền bạc không cần thiết là góp phần vệ cuộc sống của con người giảm chi phí tiết kiệm được tiền của cho nhà trường và xã hội.
Bước 2: Kể những việc mà em đã làm để tiết kiệm tiền 
	- Hs thực hiện kể trước lớp 
- Gv nhận xét – tuyên dương
Bước 3 : Nhận xét – tổng kết 
Sinh hoạt chủ nhiệm ( Như sổ chủ nhiệm )
Trăm 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số
Trăm 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số
Trăm 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số

Tài liệu đính kèm:

  • docGAL2 TUAN 28.doc