Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 11

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 11

TẬP ĐỌC :T31,32 BÀ CHÁU

I/ Mục tiêu:

- Đọc đúng, làng , nuôi nhau , giàu sang , sung sướng , .hiểu các từ sgk. Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm b chu quí gi hơn vàng bạc, châu báu .(trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5 trong SGK).hs khá giỏi câu 4

- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng

- Biết kính yêu và quan tâm tới ông bà .

II / Chuẩn bị:

-Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc

 

doc 20 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUÇn 11 
 Thø hai ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010
TẬP ĐỌC :T31,32	 BÀ CHÁU 
I/ Mục tiêu: 
- Đọc đúng, làng , nuơi nhau , giàu sang , sung sướng ,.hiểu các từ sgk. Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quí giá hơn vàng bạc, châu báu .(trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5 trong SGK).hs khá giỏi câu 4
- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng
- Biết kính yêu và quan tâm tới ông bà .
II / Chuẩn bị: 
-Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
 1.Bài mới: a) Giới thiệu :
b) H­íng dÉn luyƯn ®äc
 Đọc mẫu 
* Luyện đọc từng câu lần 1
 Hướng dẫn đọc từ khó.
Luyện đọc từng câu lần 2
* Luyện đọc đoạn : 
Bài này có mấy đoạn ?
- Hướng dẫn ngắt giọng: 
Thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .giải nghĩa từ sgk
*Luyện đọc nhóm .
- Nhận xét
*/ Thi đọc:
-Nhận xét và ghi điểm .
 Tiết 2
Tìm hiểu nội dung đoạn 1 
-Gia đình em bé cĩ những ai ?
- Trước khi gặp cơ tiên cuộc sống của ba bà cháu ra sao ?
-Tuy sống vất vả nhưng khơng khí trong gđ ntn?
- Cơ tiên cho hai anh em vật gì ?
-Cơ tiên dặn hai anh em điều ?
- Những chi tiết nào cho biết cây đào phát triển rất nhanh ?
- Cây đào cĩ gì đặc biệt ?
- Thái độ của hai anh em thế nào khi đã trở nên giàu cĩ ?
- Vì sao sống trong giàu sang sung sướng mà hai anh em lại vẫn thấy khơng vui ?
- Hai anh em xin bà tiên điều gì ?
-Hai anh em cần gì và khơng cần gì?
- Câu chuyện kết thúc ra sao ?
Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì ?
=> Biết kính yêu và quan tâm tới ông bà 
*Luyện đọc lại truyện :
-.Phân lớp thành các nhóm mỗi nhóm 5 em .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
2) Củng cố dặn dò : 
- Em thích nhân vật nào nhất ? Vì sao ?
- Nhận xét đánh giá tiết học .
-Vài em nhắc lại tên bài
- Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Nối tiếp đọc từng câu lần 1
Nối tiếp tìm từ khĩ.
làng , nuơi nhau , giàu sang , sung sướng ,.
Đọc cá nhân
Nối tiếp đọc từng câu lần2
Bài này có 4 đoạn ?
Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau,/..
/lúc nào cũng đầm ấm .//
Hs giỏi đọc- cá nhân 
Nối tiếp đọc đoạn
-Đọc từng đoạn trong nhóm .
Thi đọc cá nhân
 -Nhận xét .
Cả lớp đọc
Một em đọc .Lớp đọc thầm đoạn 1 
Bà và hai anh em .
-Sống rất nghèo khổ / Sống rất khổ cực
- Rất đầm ấm và hạnh phúc .
- Một hạt đào .
- Khi bà mất gieo hạt đào lên mộ bà các cháu sẽ được giàu sang , sung sướng .
- Vừa gieo xuống hạt đã nảy mầm ra lá , đơm hoa kết bao nhiêu là trái .
-Kết tồn trái vàng trái bạc .
Đọc đoạn 3,4 -TLCH
-Trở nên giàu cĩ vì cĩ nhiều vàng bạc .
- Cảm thấy càng ngày càng buồn bã.
- Vì nhớ bà ./ Vì vàng bạc khơng thế thay thế được tình cảm ấm áp của bà .
- Xin cho bà sống lại .
- Cần bà sống lại , khơng cần tiền bạc , giàu cĩ .
- Bà sống lại , hiền lành , mĩm mém dang hai tay đĩn các cháu 
 Tình cảm là thứ quý giá nhất / Vàng bạc khơng quí bằng tình cảm con người.
Luyện đọc trong nhĩm
- Các nhĩm phân vai theo các nhân vật trong câu chuyện .
- Thi đọc theo vai .
.
TỐN : T51 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu :
-Thực hiện được phép trừ cĩ dạng 11 - 5 ; 31 - 5 ; 51 - 15. Tìm số hạng trong một tổng .Giải bài tốn cĩ một phép trừ dạng 31 - 5 .
- Thuộc bảng 11 trừ một số.Và làm bài tâp nhanh .
II/ Chuẩn bị :
III/ Các hoạt động dạy và học :	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 . Kiểm tra: 51 – 8, 41 - 16
-Nhận xét đánh giá .Ghi điểm
 2.Bài mới: Giới thiệu bài: 
 Luyện tập :
Bài 1/51
-Nhận xét đánh giá
Bài 2 (Cột 1,2)/51
- Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì ?
- Nhận xét – ghi điểm .
Bài 3 (a,b):
 -Muốn tìm số hạng trong tổng ta làm như thế nào?
- Nhận xét – ghi điểm.
Bài 4/51
- Bán đi cĩ nghĩa là thế nào ? 
- Muốn biết cịn lại bao nhiêu kilơgam táo ta làm như thế nào ?
Chấm bài – nhận xét 
3) Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
-Hai em lên bảng 
- Nhận xét bài bạn .
Vài em nhắc lại tên bài.
Nêu yêu cầu
Làm sgk – bảng lớp
11 – 2 = 9 11 – 4 = 7
11 – 3 = 8 11 – 5 = 6.
Đọc cá nhân - nhĩm
- Nêu yêu cầu
Làm bảng con– bảng lớp
- Các đơn vị viết thẳng cột với đơn vị , chục thẳng cột với chục .
 Nêu yêu cầu
Làm bảng con– bảng lớp
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
x + 18 = 61 23 + x = 71 
 x = 61 -18 x = 71 -23 
 x = 43 x = 48 
- Đọc yêu cầu đề 
Làm vào vở - bảng lớp
-Cĩ nghĩa là bớt đi 
- Thực hiện phép tính 51 - 26 
 Bài giải
 Cửa hàng cịn lại số ki –lơ – gam táo là:
 51 - 26 = 25( kg)
 Đáp số : 25 kg
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010
thĨ dơc T13: §i ®Ịu thay bằng đi thường theo nhịp 
Trß ch¬i “Bá kh¨n”
I. Mơc tiªu:
- Đi thường theo nhịp. Yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Ịu vµ ®Đp.
- ¤n trß ch¬i “Bá kh¨n”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng.
II. §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
S©n tr­êng, cßi, hai kh¨n ®Ĩ ch¬i trß ch¬i.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
PhÇn
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
Sè lÇn
thêi gian
Më ®Çu
- NhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
- Xoay c¸c khíp cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.
- Ch¹y nhĐ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 60 - 80m.
- §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u
- TËp bµi thĨ dơc, mçi ®éng t¸c 2 × 8 nhÞp
- Trß ch¬i do gi¸o viªn tù chän.
1
6phĩt
 ÍÍÍÍÍÍÍÍ
U ÍÍÍÍÍÍÍÍ
 ÍÍÍÍÍÍÍÍ
 ● ●
 ● ●
 ● GV ●
 ● ●
 ● ●
 ● ● 
C¬ b¶n
* §i thường theo nhịp .
Giáo viên làm mẫu
Học sinh tập lại
Trß ch¬i “Bá kh¨n”
. Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i vµ võa gi¶i thÝch võa ®ãng vai ng­êi bá kh¨n b»ng c¸ch ®i chËm. Sau ®ã cho häc sinh ch¬i. KÕt thĩc trß ch¬i cho häc sinh chuyĨn ®éi h×nh hµng däc.
Tỉ chøc theo 2 vßng trßn.
23
phĩt
 GV
 Í Í Í Í Í Í Í
 Í Í Í Í Í Í Í
 Í Í Í Í Í Í Í 
 ● ●
 ● ●
 ● GV ●
 ● ●
 ● ●
 ● ● 
KÕt thĩc
- Cĩi ng­êi th¶ láng. 
- Nh¶y th¶ láng.
- Gi¸o viªn cïng häc sinh hƯ thèng bµi tõ ®éi h×nh vßng trßn lín dån thµnh vßng trßn nhá.
- NhËn xÐt vµ giao bµi vỊ nhµ. 
3
3
6phĩt
 ● ●
 ● ●
 ● GV ●
 ● ●
 ● ●
Buổi chiều TỐN : T10 ƠN LUYỆN TẬP
I/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài mới :Giới thiêu bài
Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2/ 3/51
Nhận xét – ghi điểm
Bài 5/51 Tính
Nêu cách tính ?
Chấm bài – nhận xét 
Nhận xét tiết học :
Đọc yêu cầu 
Làm bảng - bảng lớp
 81 29
- +
 48 6
 33 35
Nhận xét
Đọc đề bài
Làm vào vở - bảng lớp
9 + 6 = 15 16 – 10 = 6
11 – 6 = 5 10 - 5 = 5 .
TIẾNG VIỆT : T15,16 LUYỆN ĐỌC : BÀ CHÁU
I/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài mới :Giới thiệu bài
Hướng dẫn đọc bài 
Đọc mẫu 
Luyện đọc câu 
Nhận xét chỉnh sửa 
Luyện đọc đoạn 
Luyện đọc nhĩm 
Quan sát hướng dẫn Thành đọc
- Nhận xét –ghi điểm
Nhận xét – tuyên dương
Nhận xét tiết học :
Nối tiếp đọc từng câu 1 đến hết 
Nối tiếp đọc từng đoạn 1 đến hết 
Làm theo cặp
Một số hs thi đọc
Cả lớp đọc 
Đọc và trả lời câu hỏi sgk
Đọc theo phân vai 
Hs giỏi phân vai đọc trước 
Nhận xét 
Từng nhĩm đọc trước lớp 
Nhận xét 
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009
TỐN: T52 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ ; 12 - 8 
I/ Mục tiêu :
- Biết cách thực hiện phép trừ 12 - 8 . Lập được bảng cơng thức 12 trừ đi một số . Biết giải bài tốn cĩ một phép trư dạng 12 - 8 . 
- Học thuộc bảng cơng thức 12 trừ đi một số . 
- II/ Chuẩn bị :- Bảng gài - que tính .
 III / Các hoạt động chủ yếu
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1.Bài cũ :Đặt tính và thực hiện phép tính : 
 11 - 7 ; 51 -35 
-Nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
 b) Giới thiệu phép trừ 12 - 8 
- Cĩ 12 que tính bớt đi 8 que tính . Cịn lại bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết cĩ bao nhiêu que tính ta làm ntn?
- Viết lên bảng 12 - 8 
 * Tìm kết quả :
- Lấy 12 que tính , suy nghĩ tìm cách bớt 8 que tính 
- Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất .
- Vậy 12 trừ 8 bằng mấy ?
-Viết lên bảng 12 - 8 = 4 
* Đặt tính và thực hiện phép tính .
 Lập bảng cơng thức : 12 trừ đi một số 
- Xĩa dần các cơng thức trên bảng 
Bài 1(a): - 
- Vì khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng khơng thay đổi .
-Nhận xét đánh giá
Bài 2: - 
Nhận xét đánh giá
Bài 4: - 
Chấm bài -Nhận xét 
 3) Củng cố - Dặn do:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
-Hai em lên bảng mỗi em làm một bài.
- Nêu cách đặt tính và cách tính .
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề tốn .
- Thực hiện phép tính trừ 12 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu 
- Cĩ 12 que tính ( gồm 1bĩ và 2 que rời)
- 12 trừ 8 bằng 4 
1 HS đặt tính- nêu cách tính
- Tự lập cơng thức :
-Đọc thuộc lịng bảng cơng thức 12 trừ đi một số . 
- Một em đọc đề bài .
- Tự làm bài vào sgk -bảng 
- Đọc chữa bài : 12 trừ 2 bằng 10 và 12 trừ 9 bằng 3 ,...
- Vì 12 = 12 và 9 = 7 + 2 
-Đọc đề bài.
- Lớp làm vào bảng con- bảng lớp 
- Một em đọc đề . Tĩm tắt đề bài .
- Làm vào vở .Bảng
 Bài giải
 Số quyển vở bìa xanh là :
 12 – 6 = 6 ( quyển)
 Đáp số : 6 quyển
CHÍNH TẢ: T21 BÀ CHÁU (T C) 
I/ Mục tiêu :Viết đúng chúng cháu,phất,ruộng vườn ..trong bài Bà cháu ã” Làm đúng BT2, BT3b .
- Chép chính xác, trình bày đúng .
-Biết yêu quý và kính trọng ông bà
II/ Chuẩn bị :
- Bảng phụ viết nội dung các bài tập chính tả .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
1.Bài mới: a)Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn tập chép :
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép :
-Đọc mẫu đoạn văn cần chép .
 -Đọan chép này nói về điều gì ?
Hai anh em mong điều gì ?
=> Biết yêu quý và kính trọng ông bà
 *Hướng dẫn cách trình bày :
-Trong bài có những chữ nào viết hoa ?..
* Hướng dẫn viết từ khó :
Nhận xét đánh giá .
 Chép bài : 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh.
* Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh soátø bài , tự bắt lỗi 
 Chấm bài : -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 7 – 10 bài .
c) Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2 /88
-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
Bài 3 (/88
-Nhận xét ... cây xồi bạn nhỏ lại càng nhớ ơng ?
- Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xồi cát nhà mình là thứ quà ngon nhất ?
 3) Củng cố dặn dị : 
- Bài văn nĩi lên điều gì ?
- Qua bài văn này em học tập được điều gì ?
=> Biết ơn những người mang lại điều tốt lành cho mình.
- Hai em đọc bài “ Bà cháu “ và trả lời câu hỏi 
-Vài em nhắc lại tên bài
- Nối tiếp đọc từng câu lần 1.
xồi cát , lúc lỉu,ngon bằng,
- Nối tiếp từng câu lần 2
3 đoạn
- Hướng dẫn ngắt giọng: 
Mùa xoài nào,/..bàn thờ ông.//
Nối tiếp đọc đoạn
-Đọc từng đoạn trong nhóm .
Thi đọc cá nhân
Đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi
..Xồi cát.
Nối tiếp trả lời
Tình cảm thương nhớ của hai mẹ con đối với người ơng đã mất .
- Phải nhớ ơn những người đã mang lại điều tốt lành cho mình .
.
TẬP VIẾT :T 11 CHỮ HOA I . 37’-40’
I. MỤC TIÊU:
-Viết đúng chữ cái hoa I Biết cách nối nét từ các chữ hoa I sang chữ cái đứng liền sau. viết đúng cụm từ ứng dụng Ích nước lợi nhà
-Viết rõ ràng và tương đối đều nét, thẳng hàng .
- Biết chăm chỉ trong học tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
-Mẫu chữ hoa đặt trong khung chữ,chữ và câu ứng dụng . 
Vở Tập viết 2, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1) Bài mới :Giới thiệu bài
 a)Hướng dẫn viết chữ hoa 
Giới thiệu chữ mẫu
Chữ hoa I cao mấy đơn vị?Chữ I hoa gồm mấy nét?Đó là những nét nào?
- b) Viết bảng.
-Viết bảng vànêu quy trình viết
-Nhận xét sửa sai
a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng
Em hiểu câu tục ngữ như thế nào ?
 => Biết chăm chỉ trong học tập .
-Cụm từ gồm mấy tiếng? Là những tiếng nào?...
Chỉnh sửa lỗi.
c) Viết bài vào vở 
Nêu yêu cầu viết .
 Thu và chấm 5 – 7 bài.
2. CỦNG CỐ –thi viết chữ I , Ich
Nhận xét tiết học.
-Quan sát mẫu.
Chữ I cao 5 li.Chữ hoa I gồm 2 nét
Tô theo - Viết bảng con
 I Ích 
 Ich nước lợi nhà 
1 em đọc
Viết bảng.
Nhắc lại cách ngồi viết
Viết bài vào vở .
Thứ năm ngày4 tháng 11 năm 2010
CHÍNH TẢ :T22 CÂY XOÀI CỦA ÔNG	 EM 
I/ Mục tiêu :
 Viết đúng xoài cát,lẫm chẫm ,lúc lỉu ..,Nghe viết một đoạn trong bài “ Bà cháu“Làm được BT2, BT/b.
Trình bày đúng và sạch đẹp. 
 - Biết giúp đỡ ông bà .
II/ Chuẩn bị :
- Giáo viên : 
-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài mới: a) Giới thiệu bài
b)Hướng dẫn viết
Đọc mẫu 
* Ghi nhớ nội dung
-Đoạn viết trong bài nào ?
Tại sao mùa xồi nào mẹ cũng chọn những quả xồi to nhất , ngon nhất bày lên bàn thờ ơng ? 
=> Biết giúp đỡ ông bà.
* Hướng dẫn trình bày :
-Đoạn viết có mấy câu ? 
Nhận xét – sửa sai
ViÕt bµi vµo vë: 
-Đọc thong thả từng câu, các dấu chấm 
- Mỗi câu hoặc cụm từ đọc 3 lần .
- Đọc lại chậm rãi để học sinh dò bài 
Chấm bài :
-Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét.
Bài 2 /93
-Nhận xét đánh giá .
Bài 3(/b): /93
-Nhận xét chốt ý đúng .
2) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học 
Trong bài ‘ cây xoài của ông em”
Tình cảm thương nhớ của hai mẹ con đối với người ơng đã mất
5 câu 
-
Viết từ khó : xoài cát,lẫm chẫm ,lúc lỉu
Viết bảng con – bảng lớp
Lớp nghe viết vào vở .
 Soát và tự sửa lỗi bằng bút chì .
-Đọc bài -.làm bảng
-Lên thác xuống gềnh. Con gà tục tác lá chanh. ..
-Đọc yêu cầu đề bài .
- Lớp làm bài vào sgk .bảng
b/ thương người như thể thương thân.
Cá không ăn muối cá ươn.
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
- Nhận xét 
GIÁO ÁN THAO GIẢNG THẢNG THÁNG 11
 Ngày soạn : 11 / 11/2009
 Ngày dạy: 12/11/2009
 Người dạy : Đậu Thị Thiện
TỐN : T54 52 - 28
I/ Mục tiêu:- Biết cách thực hiện phép trừ cĩ nhớ 52 - 28 . Biết giải bài tốn cĩ một phép trừ cĩ nhớ dạng 52 - 28 
Làm bài tập nhanh , đẹp .
II/ Chuẩn bị :- Bảng gài - que tính.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 ..Bài mới: Giới thiệu bài: 
 Giới thiệu phép trừ 52 - 28 
- Viết lên bảng 52 - 28 
 Tìm kết quả :
* Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả .
* Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất .
- Cĩ bao nhiêu que tính tất cả ?
- Chúng ta phải bớt bao nhiêu que tính?
- 28 que gồm mấy chục và mấy que tính?
- Cịn lại mấy que tính ?
-Viết lên bảng 52 - 28 = 24 
 Đặt tính và thực hiện phép tính .
Nhận xét
Bài 1(dịng 1): 54
Nhận xét đánh giá
Bài 2 (a, b): 54
-Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào ? 
.
- Nhận xét ghi điểm .
Bài 3 /54.
-Bài tốn cho biết gì ?
- Bài tốn hỏi gì ?
- Bài tốn thuộc dạng gì ?
Chấm bài -Nhận xét . 
 3) Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề 
- Thực hiện phép tính trừ 52 - 28 
 Thao tác trên que tính và nêu cịn 24 que tính 
- Trả lời về cách làm .
- Cĩ 52 que tính ( gồm 5 bĩ và 2 que rời )
- Phải bớt 28 que tính .
- Gồm 2 chục và 8 que tính rời .
- Cịn 24 que tính .
- 52 trừ 28 bằng 24 
1 em lên bảng đặt tính sau đĩ nêu lại cách làm của mình .
- Một em đọc đề bài .
-Lớp tự làm vào sgk – bảng .
 62 42
 19 18
 43 24
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa 
- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ .
- Lớp thực hiện vào bảng .
-2 em lên bảng thực hiện .
-Đọc đề .
- đội 2 trồng 92 cây , đội 1trồng ít hơn 38 cây 
- Số cây đội 1 trồng .
- Bài tốn về ít hơn .
 Bài giải
Đội một trồng được số cây là :
 92 – 38 = 54 ( cây)
 Đáp số ; 54 cây
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: T11
TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG
VÀ CƠNG VIỆC TRONG NHÀ
I/ Mục đích yêu cầu :
 - Nêu được một sơ từ chỉ đồ và tác dụng của đồ vật ẩn trong tranh 
-Tìm được từ ngữ chỉ cơng việc đơn gianrtrong nhà cĩ trong bài thơ “Thỏ thẻ”
-Biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
II/ Chuẩn bị :
4 Tờ giấy A3, bút dạ . Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1 .
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1.Kiểm tra : 
- Nhận xét đánh giá bài làm học sinh .
2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài tập1 : 
.
- Chia lớp thành 4 nhĩm . Phát cho mỗi nhĩm một tờ giấy , một bút dạ . Yêu cầu viết thành 2 cột .
- Viết tên các đồ dùng và cơng dụng của chúng 
- Ghi các từ này lên bảng .
/Hướng dẫn làm bài tập2 :
-Tìm những từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ muốn làm giúp ơng ?
- Nhận xét đánh giá .
 3) Củng cố - Dặn dị
- Tìm những từ chỉ các đồ vật trong gia đình em 
- Em thường làm gì để giúp gia đình ?
-=.>Biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
Nhận xét đánh giá tiết học 
- Tìm những từ chỉ người trong gia đình họ hàng của họ ngoại .
- Những từ chỉ tên người trong gia đình họ nội .
- Nhắc lại tên bài 
- Tìm những từ chỉ các đồ dùng và cơng dụng mỗi loại : 
-Đọc bài của nhĩm mình ,
- Các nhĩm khác lắng nghe và bổ sung .
- Đọc đề bài .
- Một em đọc lại bài thơ .
- Đun nước , rút rạ .
- Xách siêu nước , ơm rạ , dập lửa , thổi khĩi .
- Việc bạn nhỏ nhờ ơng giúp nhiều hơn .
- Nêu theo những việc làm của mỗi em .
- Ghi vào vở.
- Cái nồi , bếp , dao , thớt , rổ , chén , thớt , bàn ghế , ti vi , tủ lạnh , điện thoại 
- Quét nhà , rửa chén , giữ em , ...
Thứ năm nghỉ
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010
TỐN :T55 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: 
Thực hiện được phép trừ cĩ dạng 52-8. Tìm số hạng trong một tổng .
Giải bài tốn cĩ một phép trừ dạng 52-8 .
Thuộc bảng 12 trừ một số .Làm bài tập nhanh , đẹp .
II/ Chuẩn bị :
- Que tính .
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1.Kiểm tra : Đặt tính rồi tính :
 42 - 17 ; 52 - 38 ; 
 -Nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
 b) Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1/55 Tính nhẩm
-Nhận xét đánh giá
Bài 2(cột 1,2): 
-Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào ? ..
- Nhận xét ghi điểm .
Bài 3(a/b) /55
-Muốn tìm số hạng trong một tổng ta làm ntn?
.
-Nhận xét - ghi điểm.
Bài 4:/55.
-Đề bài cho biết gì ?
- Bài tốn hỏi gì ?
- Muốn biết Gà cĩ bao nhiêu con ta làm như thế nào ? 
-Chấm bài - nhận xét 
 3) Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
-2 em lên bảng mỗi em làm một bài 
- Nêu cách thực hiện phép tính
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Một em đọc đề bài .
Lớp tự làm vào sgk .
- Nối tiếp nhau đọc kết quả chữa bài .
12 – 3 = 9 12 – 5 = 7 12 – 7 =5
12 – 4 =8 12 – 6 =6 12 – 8 =4
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ .
- Lớp thực hiện vào bảng con –bảng lớp .
 62 72 53 36
 27 15 19 36
 35 57 72 72
-Đọc yêu cầu .
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
Lớp thực hiện vào bảng con –bảng lớp
 x + 18 = 52 x + 24 =62
 x =52 -18 x = 62 – 24
 x =34 x = 38
- Một em đọc đề .
- Gà và thỏ cĩ 42 con , trong đĩ Thỏ 18 con .
- Cĩ bao nhiêu con gà .
 Bài giải
 Số gà cĩ là :
- 18 = 24 (con)
 Đáp số : 24 con gà
TIẾNG VIỆT : T18 LUYỆN ĐỌC : CÂY XỒI CỦA ƠNG EM
I/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài mới :Giới thiệu bài
Hướng dẫn đọc bài 
Đọc mẫu 
Luyện đọc câu 
Nhận xét chỉnh sửa 
Luyện đọc đoạn 
Luyện đọc nhĩm 
Quan sát hướng dẫn Thành đọc
- Nhận xét –ghi điểm
Nhận xét – tuyên dương
Nhận xét tiết học :
Nối tiếp đọc từng câu 1 đến hết 
Nối tiếp đọc từng đoạn 1 đến hết 
Làm theo cặp
Một số hs thi đọc
Cả lớp đọc 
Đọc và trả lời câu hỏi sgk
Đọc đoạn nối tiếp 
Nhận xét 
Từng nhĩm đọc trước lớp 
Nhận xét 
 SINH HOẠT LỚP TUẦN 11
1.Đánh giá hoạt động:
- HS đi học đều, đúng giờ, chăm ngoan, Lễ phép, biết giúp đỡ nhau trong học tập, đồn kết bạn bè, Cĩ ý thức học tập tốt ,Học tập tiến bộ như : Cơng,Thành,Chi ,
- Ra vào lớp cĩ nề nếp,Vệ sinh trường, lớp, thân thể sạch đẹp.
- Bên cạnh đĩ vẫn cịn một số em lười học,Đồ dùng học tập thiếu như, Hay nĩi chuyện riêng trong lớp:Trâm , Tâm , Trứ,Ý,
2. Kế hoạch tuần 12
- Duy trì nề nếp cũ.
- Giáo dục HS kính trọng và biết ơn các thầy cơ giáo.
- Giáo dục HS bảo vệ mơi trường xanh, sạch, đẹp ở trường cũng như ở nhà.
- Duy trì phong trào “Rèn chữ giữ vở”.
- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 20 - 11
- Cĩ đầy đủ đồ dùng học tập.Tự quản tốt.
- Phân cơng HS giỏi kèm HS yếu.
- Tập văn nghệ 2 tiết mục.hội diễn vân nghệ vào ngày 18/11-2009
.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11(7).doc