Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 20

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 20

Toán

BẢNG NHÂN 3

- Bit giải bài toán có một phép nhân( trong bảng nhân 3)

- Bit ®m thªm 3.

II.Chuẩn bị : 10 tấm bìa mỗi tấm có gắn ba hình tròn .

III. Các hoạt động dạy học

GV HS

 

doc 16 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 475Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toaựn
BAÛNG NHAÂN 3
I. Muùc tieõu:
- Laọp được baỷng nhaõn 3. 
- Nhớ được baỷng nhaõn 3. 
- Biết giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp nhaõn( trong baỷng nhaõn 3) 
- Biết đếm thêm 3.
II.Chuaồn bũ : 10 taỏm bỡa moói taỏm coự gaộn ba hỡnh troứn . 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1.Baứi cuừ :
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự phaàn baứi cuừ .
2.Luyeọn taọp:
Baứi 1: 
-Neõu baứi taọp trong saựch giaựo khoa .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Baứi 2 : 
-Yeõu caàu. 
+Nhaọn xeựt chung veà baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
Baứi 3: 
-Yeõu caàu. 
-Goùi hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn
 d) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Hai hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi . 
2 cm x 8 = ; 2 kg x 6 = 2cm x 5 = ; 2 kg x 3 = 
-Hai hoùc sinh khaực nhaọn xeựt .
-Mụỷ saựch giaựo khoa luyeọn taọp
- Hoùc sinh neõu mieọng keỏt quaỷ .
-Hai hoùc sinh nhaọn xeựt baứi baùn .
-Moọt em ủoùc ủeà baứi saựch giaựo khoa 
-Caỷ lụựp laứm vaứo vaứo vụỷ baứi taọp .
-Moọt hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi 
Giaỷi
Soỏ HS mửụứi nhoựm coự laứ :
3 x 10 = 30 (h s )
 ẹ/ S :30 HS
-ẹeỏm theõm 3 v/s vaứo oõ troỏng
-Moọt hoùc sinh leõn sửỷa baứi .
-Daừy soỏ :3,6,9,12,15,18,21,24,27, 30.
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn . 
-Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi noọi dung baứi 
-Veà nhaứ hoùc baứi vaứ laứm baứi taọp 
============–––{———================
Taọp ủoùc
OÂNG MANH THAẫNG THAÀN GIOÙ
I. Muùc tieõu: 
- Bieỏt ngắt nghổ hụi đúng chỗ, đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hieồu ND: Con ngửụứi chieỏn thaộng Thaàn Gioự tức là chieỏn thaộng thieõn nhieõn- nhụứ vaứo quyeỏt taõm và lao động, nhửng cũng biết sống thân ái, hoà thuận vụựi thieõn nhieõn .
II . Chuaồn bũ Tranh minh hoùa , baỷng phuù vieỏt caực caõu vaờn caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
GV
HS
Tieỏt 1
1. Kieồm tra baứi cuừ :
 -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
2.Baứi mụựi 
 a) Phaàn giụựi thieọu 
 b) ẹoùc maóu 
-ẹoùc maóu dieón caỷm baứi vaờn . 
* Hửụựng daón phaựt aõm : H/ daón tỡm vaứ ủoùc. 
- Yc ủoùc tửứng caõu , nghe vaứ chổnh sửỷa loói.
* ẹoùc tửứng ủoaùn : 
 - Yeõu caàu.
- Laộng nghe vaứ chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
-GV theo doừi nhaọn xeựt .
- Chia ra tửứng nhoựm yeõu caàu ủoùc trong nhoựm .
*/ Thi ủoùc -Mụứi caực nhoựm thi ủua ủoùc 
-Laộng nghe nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm .
* ẹoùc ủoàng thanh 
Tieỏt 2
Tỡm hieồu baứi
 c) Tỡm hieồu noọi dung ủoaùn 1, 2 , 3 .
-T/ Gioựừ laứm gỡ khieỏn oõng Maùnh noồi giaọn ?
- Sau khi xoõ ngaừ oõng Maùnh Thaàn Gioự .. ?
- Ngaùo ngheó coự nghúa laứ gỡ ?
- Keồ vieọc laứm cuỷa oõng Maùnh choỏng laùi thaàn Gioự? 
- Ngoõi nhaứ vửừng chaừi laứ ngoõi nhaứ NTN? 
-Hỡnh aỷnh naứo chửựng toỷ Thaàn Gioự phaỷi boỷ tay?
- T/ Gioự coự thaựi ủoọ ntn khi gaởp oõng Maùnh ?
- Aấn naờn coự nghúa laứ gỡ ?
- OÂng Maùnh ủaừ laứm gỡ ủeồ Thaàn Gioự trụỷ thaứnh ngửụứi baùn cuỷa oõng ?
- VS oõng Maùnh chieỏn thaộng Thaàn Gioự ?
- OÂng Maùnh tửụùng trửng cho ai ? Thaàn Gioự tửụùng trửng cho ai ?
- Caõu chuyeọn naứy muoỏn noựi vụựi chuựng ta ủieàu gỡ 
 d)Luyeọn ủoùc laùi truyeọn 
- GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng vaứ ghi ủieồm HS 
- Tuyeõn dửụng caực nhoựm ủoùc baứi toỏt .
 ủ) Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Goùi hai em ủoùc laùi baứi .
-Em thớch nhaõn vaọt naứo nhaỏt ? Vỡ sao ?
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
-Hai em ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi baứi taọp ủoùc “Muứa xuaõn ủeỏn”.
-Vaứi em nhaộc laùi tửùa baứi
-Lụựp nghe ủoùc maóu .ẹoùc chuự thớch
-Reứn ủoùc tửứ: ven bieồn , ngaùo ngheó , vửừng chaừi , ủaọp cửỷa , ,...
- HS tỡm caựch ngaột ự luyeọn ngaột gioùng caõu. OÂng vaứo rửứng , / laỏy goó / dửùng nhaứ .// Cuoỏi cuứng ,/ oõng quyeỏt ủũnh dửùng moọt ngoõi nhaứ thaọt vửừng chaừi.//
- Luyeọn ủoùc hai caõu ủoỏi thoaùi giửừa Thaàn Gioự vaứ oõng Maùnh.
- HS luyeọn ủoùc theo nhoựm.
- HS thửùc hieọn.
-Lụựp ủoùc ủoàng thanh theo yeõu caàu.
-Lụựp ủoùc thaàm baứi traỷ lụứi caõu hoỷi 
-Thaàn Gioự xoõ oõng Maùnh ngaừ laờn.
-Thaàn Gioự bay ủi vụựi tieỏng cửụứi.
- Laứ coi thửụứng taỏt caỷ .
-Vaứo rửứng laỏy goó dửùng nhaứ . OÂng quyeỏt ủũnh dửùng moọt ngoõi nhaứ thaọt.
-Ngoõi nhaứ chaộc chaộn, khoự bũ lung lay 
-Caõy coỏi xung quanh nhaứ ủoồ raùp , nhửng ngoõi nhaứ vaón ủửựng vửừng ,
- Thaàn Gioự raỏt aờn naờn .
- Laứ hoỏi haọn veà loói laàm cuỷa mỡnh .
- OÂng an uỷi vaứ mụứi Thaàn thổnh thoaựng tụựi chụi nhaứ oõng .
- Vỡ oõng coự loứng quyeỏt taõm vaứ bieỏt.. .
- OÂng Maùnh tửụùng trửng cho con ngửụứi, Thaàn gioự tửụùng trửng cho thieõn nhieõn .
- Caõu chuyeọn cho bieỏt nhụứ coự loứng quyeỏt taõm lao ủoọng con ngửụứi coự,...
- HS laàn lửụùt ủoùc noỏi tieỏp nhau ( moói em ủoùc 1 ủoaùn )
- Traỷ lụứi theo suy nghú cuỷa caự nhaõn.
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi .
- Veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi .
============–––{———================
Toaựn
LUYEÄN TAÄP
I. Muùc tieõu :
 - Thuộc baỷng nhaõn 3 .
- Biết giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp nhaõn .(trong bảng nhân3). 
II. Chuaồn bũ : 
- Vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 5 leõn baỷng .
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 
GV
HS
1.Baứi cuừ :
- Yeõu caàu
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự baứi hoùc sinh .
2. Luyeọn taọp:
Baứi 1: 
- Baứi taọp yeõu caàu ta laứm gỡ ? 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Baứi 2: (HSKG)
-Yeõu caàu 
 12 
3 
 x ...... 
- 3 nhaõn maỏy thỡ baống 12 ? 
+Nhaọn xeựt chung veà baứi laứm cuỷa hoùc sinh
 Baứi 3
-Yeõu caàu.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Baứi 4 :
- Baứi naứy yeõu caàu ta laứm gỡ ?
- Hửụựng daón HS laứm tửụng tửù baứi 3
Baứi 5 :(HSKG)
- Baứi naứy yeõu caàu ta laứm gỡ ?
- Yeõu caàu
c) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Yc HS oõn laùi baỷng nhaõn 2 vaứ baỷng nhaõn 3 
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoc
-Hai HS ủoùc thuoọc loứng baỷng nhaõn 3.
- Neõu keỏt quaỷ 3 nhaõn 5 baống 15 ; 3 nhaõn 7 baống 21 .
-Hai hoùc sinh khaực nhaọn xeựt 
- ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng .
-Lụựp laứm vaứo vụỷ. Neõu mieọng keỏt quaỷ . 
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn
- Moọt hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- 3 nhaõn 4 thỡ baống 12 .
- Lụựp laứm vụỷ.1 em leõn baỷng laứm baứi .
-ẹoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi nhau 
-Moọt em ủoùc ủeà baứi saựch giaựo khoa 
-Caỷ lụựp laứm vaứo vaứo vụỷ baứi taọp .
-Moọt hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi :
Giaỷi
Soỏ lớt daàu 5 can ủửùng laứ :
3 x 5= 15 ( lớt )
 ẹ/S: 15l
- Moọt em neõu ủeà baứi .
- Moọt em leõn baỷng giaỷi baứi .
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn .
- Moọt HS ủoùc ủeà baứi .
- Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo daừy soỏ .
-Thửùc hieọn nhaõn vụựi 3 ủeồ ủửụùc daừy soỏ.
- Moọt em leõn baỷng. Lụựp laứm vaứo vụỷ .
- ẹoùc keỏt quaỷ.
-Hai HS nhaộc laùi baỷng nhaõn 2 vaứ 3 . 
-Veà nhaứ hoùc baứi vaứ laứm baứi taọp .
============–––{———================
Chớnh taỷ (Nghe-vieỏt)
GIOÙ
I. Muùc tieõu :
- Nghe - vieỏt chính xác bài chính tả. Trỡnh baứy ủuựng baứi thụ 7 chửừ.
- Laứm được baứi taọp (2) a/b .
- GDMT: Giúp HS thấy được tính cách đáng yêu của nhân vật “ Gió”Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.
II.Chuaồn bũ :- Baỷng phuù vieỏt saỹn baứi thụ .
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1. Baứi cuừ : 
- ẹoùc caực tửứ khoự.Yeõu caàu lụựp .
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm hoùc sinh .
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi
 b) Hửụựng daón taọp cheựp :
* Ghi nhụự noọi dung ủoaùn vieỏt :
-ẹoùc maóu baứi thụ . 
-Baứi thụ vieỏt veà ai ?
-Haừy neõu nhửừng yự thớch vaứ hoaùt ủoọng cuỷa gioự ủửụùc nhaộc ủeỏn trong baứi thụ ? 
*Hửụựng daón trỡnh baứy :
- Baứi vieỏt naứy coự maỏy khoồ thụ ? Moói khoồ thụ coự maỏy caõu? Moói caõu thụ coự maỏy chửừ ? 
* Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự : 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt chổnh sửỷa cho HS .
*Cheựp baứi :ẹoùc baứi thụ. 
- Theo doừi chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
*Soaựt loói : ẹoùc laùi baứi. 
*Chaỏm baứi : 
 -Thu vụỷ chaỏm ủieồm vaứ nhaọn xeựt .
 c) Hửụựng daón laứm baứi taọp 
Baứi 2: - Treo baỷng phuù .Goùi HS ủoùc yeõu caàu 
- Yeõu caàu hoùc sinh tửù laứm baứi 
- Mụứi 1 em leõn laứm baứi treõn baỷng .
-Nhaọn xeựt baứi vaứ choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
- Yeõu caàu lụựp ủoùc caực tửứ vửứa tỡm ủửụùc .
 d) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc
-Nhaộc nhụự trỡnh baứy saựch vụỷ saùch ủeùp. 
- Ba em leõn baỷng vieỏt: 
caựi tuỷ , khuực goó , cửỷa soồ , muoói,...
- Nhaọn xeựt caực tửứ baùn vieỏt .
- Nhaộc laùi tửùa baứi .
-Lụựp laộng nghe giaựo vieõn ủoùc .
-3HS ủoùc laùi baứi,lụựp ủoùc thaàm. 
- Baứi thụ vieỏt veà gioự .
- Gioự thớch chụi vụựi moùi nhaứ , gioự cuứ anh meứo mửụựp ; gioự ruỷ ong maọt ủeỏn thaờm hoa ; gioự ủửa nhửừng caựnh dieàu bay leõn ; gioự ru caựi nguỷ ; gioự theứm aờn quaỷ leõ,...
- Baứi vieỏt coự 2 khoồ thụ , moói khoồ coự 4 caõu vaứ moói caõu coự 7 chửừ .
- Lụựp vieỏt baỷng con- Hai em vieỏt treõn baỷng : gioự , raỏt , ruỷ , ru , dieàu . 
-Nghe ủoùc ồ cheựp baứi vaứo vụỷ .
-Nghe vaứ tửù sửỷa loói baống buựt chỡ .
- Noọp baứi leõn ủeồ chaỏm ủieồm .
- ẹieàn vaứo choó troỏng s hay x . 
- HS leõn baỷng laứm baứi .
-Hoa sen - xen laón - hoa suựng - xuựng xớnh 
-laứm vieọc - bửừa tieọc - thụứi tieỏt - thửụng tieỏc .
-Veà nhaứ laùi chửừ vieỏt sai.
============–––{———================
Keồ chuyeọn
OÂNG MAẽNH THAẫNG THAÀN GIOÙ
I. Muùc tieõu: 
- Bieỏt xeỏp laùi caực tranh theo ủuựng trỡnh tửù nội dung caõu chuyeọn(BT1) . 
- Keồ ủửụùc từng đoạn caõu chuyeọn theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự. 
- HSKG biết kể lại toàn bộ câu chuyện(BT2). ẹaởt ủửụùc teõn khaực cho câu chuyeọn(BT3)
II . Chuaồn bũ -Tranh aỷnh minh hoùa. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
GV
HS
 1. Baứi cuừ 
- Caõu chuyeọn cho ta bieỏt ủieàu gỡ ? .
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm hoùc sinh.
2.Baứi mụựi 
 a) Phaàn giụựi thieọu :
 b) Hửụựng daón keồ chuyeọn .
*Bửụực 1: Yeõu caàu.
-Bửực tranh 1 veừ caỷnh gỡ?
- ẹaõy laứ noọi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeõn ?
-Bửực tranh 2 veừ caỷnh gỡ ?
-ẹaõy laứ noõi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeọn ?
- Bửực tranh naứo minh hoaù noọi dung thửự nhaỏt cuỷa chuyeọn 
- Haừy neõu noọi dung bửực tranh thửự 3 ?
-Haừy saộp xeỏp laùi thửự tửù cho caực bửực tranh theo ủuựng noọi dung caõu chuyeọn . 
*Bửụực2 : Keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn 
- Yeõu caàu.
- GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng nhoựm keồ toỏt.
* Bửụực 3 : ẹaởt teõn khaực cho caõu chuyeọn .
- Yeõu caà ... ứy yeõu caàu ta laứm gỡ ?
- Hửụựng daón HS laứm tửụng tửù baứi 3 
c) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Yêu cầu.
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Hai hoùc sinh ủoùc baỷng nhaõn 4.
- 4 nhaõn 5 baống 20; 4 nhaõn 7 baống 28 .
-Hai hoùc sinh khaực nhaọn xeựt .
-Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi tửùa baứi
- Moọt em ủoùc ủeà baứi .
- Tớnh nhaồm .
-Caỷ lụựp thửùc hieọn laứm vaứo vụỷ.Neõu mieọng keỏt quaỷ vaứ neõu . 
-2 x 3 vaứ 3 x 2 ủeàu coự keỏt quaỷ baống 6 .
- Khi ủoồi choó caực thửứa soỏ trong moọt tớch thỡ tớch khoõng thay ủoồi .
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn
- Moọt hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
-Quan saựt tỡm ra keỏt quaỷ cuỷa bieồu thửực.
 2 x 3 + 4 = 6 + 4 = 10 
hoaởc 2 x 3 + 4 = 2 x 7 = 14 
-Caỷ lụựp laứm vụỷ. 3 em leõn baỷng laứm . 
-Moọt em ủoùc ủeà baứi saựch giaựo khoa 
-Caỷ lụựp laứm vụỷ .Moọt hoùc sinh leõn baỷng:
Giaỷi
Soỏ quyeồn saựch 5 em ủửụùc mửụùn laứ :
4 x 5= 20 ( quyeồn )
 ẹ/S: 20 quyeồn
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn .
- Moọt em neõu ủeà baứi .
- Moọt em leõn baỷng giaỷi baứi .
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn 
-HS nhaộc baỷng nhaõn 3 vaứ baỷng nhaõn 4 
-Veà nhaứ hoùc baứi vaứ laứm baứi taọp .
============–––{———================
Taọp vieỏt
CHệế HOA Q
I.Muùc tieõu: 
- Vieỏt ủuựng chửừ hoa Q(1 dòng cụừ vửứa,ứ1 dòng cụừ nhoỷ), chữ và câu ửựng duùng Queõ- Queõ hửụng tửụi ủeùp (1 dòng cụừ vửứa,ứ1 dòng cụừ nhoỷ)( 3 lần)
II. Chuaồn bũ : * Maóu chửừ hoa Q ủaởt trong khung chửừ , cuùm tửứ ửựng duùng . Vụỷ taọp vieỏt
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1. Kieồm tra baứi cuừ:
-Yeõu caàu.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi:
 b)Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa :
- Chửừ Q coự nhửừng neựt naứo ?
-Chuựng ta hoùc chửừ hoa naứo coự neựt cong kớn ?
- Haừy neõu qui trỡnh vieỏt chửừ Q? 
- Nhaộc laùi qui trỡnh vieỏt neựt 1 sau ủoự laứ neựt 2 vửứa giaỷng vửứa vieỏt maóu vaứo khung chửừ .
*Hoùc sinh vieỏt baỷng con 
- Yeõu caàu.
*Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng :
- Queõ hửụng tửụi ủeùp “ noựi leõn ủieàu gỡ?
- Cuùm tửứ phong caỷnh haỏp daón coự maỏy chửừ ?
- Nhửừng chửừ naứo coự cuứng chieàu cao vụựi chửừ Q hoa vaứ cao maỏy oõ li ?
- Khoaỷng caựch giửừa caực chửừ NTN?
* Vieỏt baỷng : Yeõu caàu
- Theo doừi sửỷa cho hoùc sinh . 
* Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ :
-Theo doừi chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
 d) Chaỏm chửừa baứi :Nhaọn xeựt . 
 ủ) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Daởn veà nhaứ hoaứn thaứnh noỏt baứi vieỏt .
-2em vieỏt chửừ P “Phong“.
- Lụựp thửùc haứnh vieỏt vaứo baỷng con .
-Vaứi em nhaộc laùi tửùa baứi.
-Hoùc sinh quan saựt .
-Chửừ Q goàm 2 neựt laứ neựt cong kớn vaứ neựt voứng nhoỷ beõn trong .
- Chửừ O . 
- ẹieồm ủaởt buựt naốm ụỷ vũ trớ soỏ 1..
- vieỏt O lia buựt xuoỏng vũ trớ 2 vieỏt neựt ~ dửụựi ủaựy veà beõn phaỷi chửừ 
- Quan saựt theo giaựo vieõn hửụựng daón 
- Lụựp vieỏt vaứo baỷng con .
- ẹoùc : Queõ hửụng tửụi ủeùp .
- Laứ ủaỏt nửụực thanh bỡnh , nhieàu. .
- Goàm 4 tieỏng:Queõ, hửụng, tửụi, ủeùp 
- Chửừ g , h , ủ , p cao baống chửừ Q vaứ cao 2 oõ li rửụừi .
-Baống moọt ủụn vũ chửừ 
- Vieỏt baỷng : Queõ 
- Vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt :
-Noọp vụỷ tửứ 5- 7 em ủeồ chaỏm ủieồm .
-Veà nhaứ taọp vieỏt laùi nhieàu laàn vaứ xem trửụực baứi mụựi : “ OÂn chửừ hoa R 
============–––{———================
Toaựn
BAÛNG NHAÂN 5
I.Muùc tieõu : 
- Laọp được baỷng nhaõn 5. 
- Nhớ được baỷng nhaõn 5. 
- Biết giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp nhaõn( trong baỷng nhaõn 5) 
- Biết đếm thêm 5.
II. Chuaồn bũ : 
- 10 taỏm bỡa moói taỏm coự gaộn 5 hỡnh troứn . Keỷ saỹn noọi dung baứi taọp 3 leõn baỷng .
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Yeõu caàu.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự phaàn baứi cuừ .
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi: 
 b) Khai thaực:* Laọp baỷng nhaõn 5:
- Coự maỏy chaỏm troứn ?
- Naờm chaỏm troứn ủửụùc laỏy maỏy laàn ?
-5 chaỏm troứn laỏy 1 laàn baống 5 chaỏm troứn 
- Vieỏt : 5 x 1= 5ủoùc laứ 5 nhaõn 1 baống 5.
- Hd laọp coõng thửực. Ghi baỷng coõng thửực 
5 x 1 = 5; 5 x 2 = 10,  5 x 10 = 50 
* GV: ẹaõy laứ baỷng nhaõn 5. Caực pheựp nhaõn trong baỷng ủeàu coự moọt thửứa soỏ laứ 5 , thửứa soỏ coứn laùi laàn lửụùt laứ caực soỏ 1 , 2, 3, ... 10 
-Yeõu caàu.
- Xoaự daàn baỷng.
 c) Luyeọn taọp:
Baứi 1: 
- Baứi taọp yeõu caàu ta laứm gỡ ?
-Hd moọt yự thửự nhaỏt . chaỳng haùn : 4 x 3 = 12 
 -Giaựo vieõn yeõu caàu. 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh gia
ựBaứi 2 : -Yeõu caàu. 
+Nhaọn xeựt chung veà baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
Baứi 3:
-Baứi toaựn yeõu caàu ta laứm gỡ ?
- Soỏ ủaàu tieõn trong daừy soỏ naứy laứ soỏ naứo ? 
-Trong daừy soỏ naứy thỡ soỏ ủửựng lieàn sau hụn soỏ ủửựng trửụực laứ maỏy ủụn vũ ?
 d) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-1 HS leõn baỷng vieỏt pheựp nhaõn : 
 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 = 15 
 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25
-Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt .
-Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi tửùa baứi
- Coự 5 chaỏm troứn .
- Naờm chaỏm troứn ủửụùc laỏy 1 laàn .
-1soỏ nhaõn vụựi 1 thỡ baống chớnh noự 
-Thửùc haứnh ủoùc keỏt quaỷ.
 -Hoùc sinh laộng nghe ủeồ hỡnh thaứnh caực coõng thửực cho baỷng nhaõn 5 .
- Lụựp quan saựt giaựo vieõn hửụựng daón ủeồ hieồu saõu hụn veà baỷng nhaõn 5
- Hai em nhaộc laùi baỷng nhaõn 5.
- Caực nhoựm thi ủua ủoùc thuoọc loứng baỷng nhaõn 5.
-Dửùa baỷng nhaõn 5 ủeồ nhaồm .
- Laàn lửụùt tửứng hoùc sinh neõu mieọng keỏt quaỷ ủieàn ủeồ coự baỷng nhaõn 5
 5 x 1 = 5 ; 5 x 2 = 10 ; 5 x 3 = 15 
-Hai hoùc sinh nhaọn xeựt baứi baùn .
-Moọt em ủoùc ủeà baứi saựch giaựo khoa 
-Lụựp laứm vụỷ .Moọt HS leõn baỷng giaỷi. 
Giaỷi
Soỏ ngaứy meù ủi laứm trong 4 tuaàn laứ :
5 x 4 = 20 (ngaứy )
 ẹ/ S :20 ngaứy
-ẹeỏm theõm 5 vieỏt soỏ thớch hụùp.
-Laứ soỏ 5
-Moọt hoùc sinh leõn sửỷa baứi .
-D/soỏ:5,10,15,20,25,30,35,40,45, 50 
- Trong daừy soỏ naứy thỡ soỏ ủửựng lieàn sau hụn soỏ ủửựng trửụực noự 5 ủụn vũ 
-Veà nhaứ hoùc baứi vaứ laứm baứi taọp.
============–––{———================
Taọp laứm vaờn 
TAÛ NGAẫN VEÀ BOÁN MUỉA
I.Muùc tieõu: 
-Đọc vaứ traỷ lụứi ủuựng caực caõu hoỷi veà nội dung bài văn ngắn(BT1) . 
- Dựa vào gợi ý vieỏt ủửụùc moọt ủoaùn vaờn (tửứ 3- 5 caõu) veà muứa heứ(BT2).
- GDMT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.(KTTTND)
II. Chuaồn bũ : - Caõu hoỷi gụùi yự baứi taọp 2 treõn baỷng phuù . Baứi taọp 1 vieỏt treõn baỷng lụựp . 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Yeõu caàu
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em .
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi : 
 b)Hửụựng daón laứm baứi taọp :
Baứi 1: 
- GV ủoùc ủoaùn vaờn laàn 1 .
-Baứi vaờn mieõu taỷ caỷnh gỡ ?
-Tỡm nhửừng daỏu hieọu cho em bieỏt muứa xuaõn ủeỏn ?
-Muứa xuaõn ủeỏn caỷnh vaọt thay ủoồi ... ? 
- Taực giaỷ QS muứa xuaõn baống caựch naứo ?
Baứi 2 
-Muứa heứ baột ủaàu tửứ thaựng naứo trong naờm ?
- Maởt trụứi muứa heứ nhử theỏ naứo ? 
- Khi muứa heứ ủeỏn caõy traựi trong vửụứn.. ?
-Muứa heứ coự hoa gỡ ? Hoa ủoự ủeùp ra sao ?
- Em thửụứng laứm gỡ vaứo dũp nghổ heứ ?
- Em coự ửụực mụ muứa heứ ủeỏn khoõng ?
- Muứa heứ naứy em seừ laứm gỡ ?
- GV chửừa baứi HS chuự yự veà loói caõu , tửứ .
 c) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-2 em leõn chửừa baứi taọp soỏ 2 veà nhaứ .
- Laộng nghe nhaọn xeựt baứi baùn .
- Moọt em nhaộc laùi tửùa baứi 
- Moọt em ủoùc baứi .
- 5 em ủoùc laùi ủoaùn vaờn.
- Muứa xuaõn ủeỏn .
- Muứi hoa hoàng, hoa hueọ thụm nửực, khoõng khớ aỏm aựp . Treõn caực caứnh caõy..
- Trụứi aỏm aựp , hoa , caõy coỏi xanh toỏt....
- Nhỡn vaứ ngửỷi .
- 1 em ủoùc ủoaùn vaờn taỷ muứa xuaõn ủeỏn 
-Muứa heứ baột ủaàu tửứ thaựng 6 trong naờm 
- Chieỏu nhửừng aựnh vaứng rửùc rụừ 
- Caõy cam chớn vaứng , caõy xoaứi ...
- Hoa phửụùng nụỷ ủoỷ rửùc moọt goực trụứi.
-Chuựng em nghổ heứ ủửụùc ủi nghổ maựt...
- Traỷ lụứi theo suy nghú caự nhaõn .
- Thửùc haứnh vieỏt nhaựp . ủoùc trửụực lụựp .
- Laộng nghe vaứ nhaọn xeựt .
-Veà nhaứ cheựp ủoaùn vaờnứ vaứo vụỷ .
============–––{———================
Chớnh taỷ : (Nghe vieỏt )
MệA BOÙNG MAÂY
I.Muùc tieõu:
- Nghe - vieỏt chớnh xaực bài CT . Trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài.
- Laứm được baứi taọp (2) a/ b.
II. Chuaồn bũ:: Tranh veừ minh hoaù baứi thụ. Baỷng phuù cheựp saỹn qui taộc vieỏt chổnh taỷ . 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 	
GV
HS
1. Kieồm tra baứi cuừ:
- Yeõu caàu 
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự phaàn kieồm tra baứi cuừ.
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi
 b) Hửụựng daón nghe vieỏt : 
1/Ghi nhụự noọi dung ủoaùn caàn vieỏt 
- Cụn mửa boựng maõy laù nhử theỏ naứo ? 
- Em beự vaứ cụn mửa cuứng laứm gỡ ?
-Cụn mửa boựng maõy gioỏng baùn nhoỷ ụỷ 
2/ Hửụựng daón caựch trỡnh baứy :
- Baứi thụ coự maỏy khoồ ? Moói khoồ coự maỏy caõu ? Moói caõu coự maỏy chửừ ?
- Caực chửừ ủaàu caõu thụ vieỏt nhử theỏ naứo ?
- Trong baứi thụ caực daỏu caõu naứo ? 
3/ Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự :
-- Yeõu caàu
4/ Vieỏt chớnh taỷ 
- ẹoùc cho hoùc sinh vieỏt baứi thụ vaứo vụỷ .
5/Soaựt loói chaỏm baứi : 
-Thu vụỷ chaỏm ủieồm vaứ nhaọn xeựt.
 c) Hửụựng daón laứm baứi taọp 
Baứi 2 : 
- Yeõu caàu.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
 d) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-2 em vieỏt: Caự dieỏc , dieọt ruoài ...
-Nhaọn xeựt baứi baùn . 
-Lụựp laộng nghe giụựi thieọu baứi. 
-Hai em nhaộc laùi tửùa baứi.
-Nghe GV ủoùc maóu, moọt em ủoùc laùi. 
-Thoaựng mửa roài taùnh ngay.
- Dung daờng cuứng ủuứa vui .
-Cuừng laứm nuừng meù, vửứa khoực..
- Baứi thụ coự 3 khoồ thụ. Moói khoồ coự 4 caõu , moói caõu coự 5 chửừ .
- Caực chửừ caựi ủaàu caõu vieỏt hoa .
-Daỏuphaồy, daỏu chaỏm, daỏu hai chaỏm...
- Vieỏt tửứ khoự:hoỷi , vụỷ , chaỳng , ủaừ ,thoaựng , maõy , ngay , ửụựt , cửụứi . 
-Nghe ủoùc ủeồ cheựp vaứo vụỷ .
-Nghe soaựt vaứ tửù sửỷa loói baống buựt chỡ 
- Noọp baứi chaỏm ủieồm 
- Moọt em ủoùc yeõu caàu ủeà baứi .
-Hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm .
- sửụng muứ ; xửụng roàng ; ủửụứng xa ; phuứ sa; thieỏu soựt ; xoựt xa ; chieỏt caứnh ;chieỏc laự; tieỏt kieọm; tieỏc nhụự ; .
- Nhaọn xeựt baứi baùn vaứ ghi vaứo vụỷ .
============–––{———================

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20 lop 2 ckt.doc