Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 15

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 15

ĐẠO ĐỨC

Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 2)

I/ MỤC TIÊU :

Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được những việc can làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Hiểu: giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS.

Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp

II/ CHUẨN BỊ :

 Giáo viên: Bài hát “Em yêu trường em”. “Đi học”. Tranh, Phiếu, atiểu phẩm.

 Học sinh: Sách, vở BT.

 

doc 31 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 687Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần dạy 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn15
Thø hai ngµy th¸ng n¨m 20 
ÑAÏO ÑÖÙC
Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp (tieát 2)
I/ MUÏC TIEÂU :
Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp. Neâu ñöôïc nhöõng vieäc can laøm ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
Hieåu: giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp laø traùch nhieäm cuûa HS.
Thöïc hieän giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp
II/ CHUAÅN BÒ :
 Giaùo vieân: Baøi haùt “Em yeâu tröôøng em”. “Ñi hoïc”. Tranh, Phieáu, atieåu phaåm.
 Hoïc sinh: Saùch, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Baøi cuõ : 5’
2.Daïy baøi môùi : 25’
Hoaït ñoäng 1 : Ñoùng vai xöû lí tình huoáng.
-Tình huoáng 1 :
-Tình huoáng 2 :
-Tình huoáng 3 :
-Tình huoáng 4 :
-Lieân heä baûn thaân:
Hoaït ñoäng 2:
Thöïc haønh laøm saïch ñeïp lôùp hoïc.
3.Cuûng coá, daën doø: 5’
-Em thaáy vöôøn tröôøng, saân tröôøng mình nhö theá naøo 
–Sau khi quan saùt em thaáy lôùp em nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
Giôùi thieäu baøi .
Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh bieát öùng xöû trong caùc tình huoáng cuï theå,
-GV phaùt pheáu thaûo luaän, yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän tìm caùch xöû lí caùc tình huoáng trong phieáu.
Nhoùm 1.
Giôø chôi ba baïn Ngoïc, Lan, Hueä ruû nhau ra coång tröôøng aên kem. Sau khi aên xong caùc baïn vöùt giaáy ñöïng vaø que kem ngay giöõa saân tröôøng.
Nhoùm 2.
-Hoâm nay laø ngaøy tröïc nhaät cuûa Mai. Baïn ñaõ ñeán lôùp 
töø sôùm, vaø queùt doïn lau baøn gheá saïch seõ.
Nhoùm 3.
+Nam veõ ñeïp töøng ñöôïc giaûi thöôûng, muoán caùc baïn bieát taøi neân ñaõ veõ böùc tranh leân töôøng.
Nhoùm 4.
+Haø vaø Höng ñöôïc phaân coâng chaêm soùc vöôøn hoa tröôùc lôùp, hai baïn thích laém chieâuø naøo cuõng daønh ít phuùt ñeå chaêm soùc caây.
Em ñaõ laøm gì ñeå tröôøng lôùp saïch ñeïp?
Keát luaän: Caàn phaûi thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh veà veä sinh tröôøng lôùp ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh bieát ñöôïc caùc vieäc laøm cuï theå trong cuoäc soáng haøng ngaøy ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
-Toå chöùc cho HS quan saùt lôùp, nhaän xeùt lôùp coù saïch, ñeïp khoâng.
-Keát luaän (SGV/ tr 53)
-Keát luaän: Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp laøquyeàn vaø boån phaän cuûa moãi hoïc sinh, ñeåcaùc em ñöôïc sinh hoaït, hoïc taäp trong moät moâi tröôøng trong laønh.
Tröôøng em em quyù em yeâu
Giöõ cho saïch ñeïp sôùm chieàu khoâng queân.
- Luyeän taäp
Em seõ laøm gì ñeå theå hieän vieäc giöõ gìn tröôøng lôùp ? 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Laøm phieáu.
 - Saïch, ñeïp, thoaùng maùt.
 - Baån, maát veä sinh.
 YÙkieánkhaùc : 
 Ghiyù kieán : 
- Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp (tieát 2).
-Caùc nhoùm HS thaûo luaän vaø ñöa ra caùch xöû lí tình huoáng.
+ Caùc baïn nöõ laøm nhö theá laø khoâng ñuùng. Caùc baïn neân vöùt raùc vaøo thuøng khoâng vöùt böøa baõi laøm baån saân tröôøng.
+ Mai laøm nhö theá laø ñuùng. Queùt heát raùc baån seõ laøm cho lôùp saïch ñeïp, thoaùng maùt.
+Nam laøm nhö vaäy laø sai, veõ baån töôøng, maát veû ñeïp cuûa tröôøng.
+Hai baïn laøm ñuùng vì chaêm soùc caây, hoa nôû ñeïp tröôøng ñeïp lôùp.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
-Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung.
-Töï lieân heä(laøm ñöôïc, chöa laøm ñöôïc) giaûi thích vì sao.
-Quan saùt.
-Thöïc haønh xeáp doïn laïi lôùp hoïc cho saïch ñeïp.
-Quan saùt lôùp sau khi thu doïn vaø phaùt bieåu caûm töôûng. Ñaïi dieän 1 em phaùt bieåu.(2-3 em nhaéc laïi).
-Vaøi em ñoïc laïi.
-Caû lôùp laøm baøi.
-1 em neâu.
TOAÙN
100 tröø ñi moät soá.
I/ MUÏC TIEÂU : 
Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng: 100 tröø ñi moät soá coù moät hoaëc hai chöõ soá.
Bieát tính nhaåm 100 tröø ñi soá troøn chuïc.
II/ CHUAÅN BÒ : 
Que tính, baûng caøi; saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Baøi cuõ : 5’
2. Daïy baøi môùi : 25’
HÑ 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø 100 - 36
a/ Pheùp tröø 100 – 36 
b/ Pheùp tính : 100 – 5 :
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp .
3. Cuûng coá 5’
Luyeän taäp pheùp tröø coù nhôù.
-Ghi : 65 – 27 , 78 - 29 , 47 – 9 - 8 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Giôùi thieäu baøi.
Muïc tieâu : Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng 100 – 36.
Neâu vaán ñeà: Coù 100 que tính, bôùt ñi 36 que tính.Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính?
-Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ?
-Giaùo vieân vieát baûng : 100 - 36
-Môøi 1 em leân baûng thöïc hieän tính tröø. Lôùp laøm nhaùp.
-Em neâu caùch ñaët tính vaø tính ?
-Baét ñaàu tính töø ñaâu ?
-Vaäy 100 - 36 = ?
Vieát baûng : 100 – 36 = 64
Neâu vaán ñeà :
-Goïi 1 em leân ñaët tính.
-Em tính nhö theá naøo ?
-Ghi baûng : 100 – 5 = 95
Muïc tieâu : Aùp duïng pheùp tính tröø coù nhôù daïng 100 – 36, 100 - 5 ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lôøi vaên, baøi toaùn veà ít hôn.
Baøi 1 :
-Goïi 2 em leân baûng. Lôùp töï laøm.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Vieát baûng :
100 – 20 = ?
10 chuïc – 2 chuïc = 8 chuïc.
100 – 20 = 80
-100 laø maáy chuïc ?
-20 laø maáy chuïc ?
-10 chuïc tröø 2 chuïc laø maáy chuïc ?
-Vaäy 100 – 20 = ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 :
 -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ?
-Ñeå giaûi baøi toaùn naøy chuùng ta thöïc hieän nhö theá naøo 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
 Khi ñaët tính coät doïc phaûi chuù yù gì ?
-Thöïc hieän baét ñaàu töø ñaâu ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñaët tính vaø tính, tính nhaåm.Lôùp baûng con.
100 tröø ñi moät soá.
-Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn.
-1 em nhaéc laïi baøi toaùn.
-Thöïc hieän pheùp tröø 
 100 - 36
-1 em leân ñaët tính vaø tính.
 Vieát 100 roài vieát 36 döôùi 100 sao cho 6 thaúng coät vôùi 0 (ñôn vò), 3 thaúng coät vôùi 
-36 
064 0 (chuïc). Vieát daáu – vaø keû vaïch ngang.
-Baét ñaàu tính töø haøng ñôn vò (töø phaûi 
sang traùi) 0 khoâng tröø ñöôïc 6, laáy 10 trö ø6 baèng 4 vieát 4 nhôù 1
 3 theâm 1 baèng 4, 0 khoâng tröø ñöôïc 4 laáy 10 tröø 4 baèng 6, vieát 6 nhôù 1. 1 tröø 1 baèng 0 vieát 0.
-Vaäy 100 – 36 = 64.
-Nhieàu em nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính. Caû lôùp thöïc hieän pheùp tính 
100 – 36.
- Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn.
-1 em nhaéc laïi baøi toaùn.
-Thöïc hieän pheùp tröø 100 - 5
-1 em leân ñaët tính vaø tính.
100 Vieát 100 roài vieát döôùi - 5 100 sao cho 5 thaúng 
095 coät vôùi 0 (ñôn vò).Vieát daáu – vaø keû vaïch ngang.
-Baét ñaàu tính töø haøng ñôn vò (töø phaûi sang traùi) 0 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 10 tröø 5 baèng 5 vieát 5 nhôù 1.0 khoâng tröø ñöôïc 1, laáy 10 tröø 1 baèng 9 vieát 9, nhôù 1. 1 tröø 1 baèng 0 vieát 0.
 Vaäy 100 – 5 = 95
-2 em leân baûng laøm, neâu caùch thöïc hieän caùc pheùp tính.
 100
- 4 -69
096 031
-Nhaän xeùt.
-Tính nhaåm
-1 em ñoïc.
-1 em neâu : 10 chuïc.
-2 chuïc.
-Laø 8 chuïc.
-100 – 20 = 80.
-HS laøm baøi (töông töï laøm tieáp caùc baøi coøn laïi)
-1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn veà ít hôn..
-1 em neâu
-HS toùm taét 
Buoåi saùng : 100 hoäp
Buoåi chieàu: 24 hoäp
 ? hoäp söõa.
Giaûi
Soá hoäp söõa buoåi chieàu baùn 
100 – 24 = 76 (hoäp)
Ñaùp soá : 76 hoäp söõa.
1 em neâu caùch ñaët tính 100 – 7,
100 - 43
TAÄP VIEÁT
Chöõ N hoa
I/ MUÏC TIEÂU : 
Vieát ñuùng chöõ hoa N (moät doøng côõ vöøa, moät doøng côõ nhoû); chöõ vaø caâu öùng duïng: Nghó (moät doøng côõ vöøa, moät doøng côõ nhoû), Nghó tröôùc nghó sau (3 laàn)
II/ CHUAÅN BÒ :
Maãu chöõ N hoa. Baûng phu: Nghó, Nghó tröôùc nghó sau; Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Baøi cuõ : 5’
2.Daïy baøi môùi :25’
Hoaït ñoäng 1:
Hoaït ñoäng 2 :
 Neùt 1:
Neùt 2:
Neùt 3:
B/ Vieát baûng :
C/ Vieát cuïm töø öùng duïng :
D/ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
Hoaït ñoäng 3 : Vieát vôû.
3.Cuûng coá :5’
Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát chöõ M, Mieäng vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
 Muïc tieâu : Bieát vieát chöõ N hoa, cuïm töø öùng duïng côõ vöøa vaø nhoû.
Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
Muïc tieâu : Bieát ñoä cao, noái neùt , khoaûng caùch giöõa caùc chöõ, tieáng.
A. Quan saùt soá neùt, quy trình vieát 
- Chöõ N hoa cao maáy li ?
- Chöõ N hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ N goàm 3 neùt cô baûn: neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng xieân vaø moùc xuoâi phaûi.
-Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2, vieát neùt moùc ngöôïc traùi töø döôùi leân, löôïn sang phaûi, DB ôû ÑK 6.
- töø ñieåm DB cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng xieân xuoáng ÑK 1.
-töø ñieåm DB cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt moùc xuoâi phaûi leân ÑK 6, roài uoán cong xuoáng ÑK 5.
-Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ?
Chöõ N hoa.
-Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi).
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ N vaøo baûng.
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
-Nghó tröôùc nghó sau theo em hieåu nhö theá naøo ?
Neâu : Cuïm töø naøy coù nghóa laø phaûi suy nghó chín chaén tröôùc khi laøm.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Nghó tröôùc nghó sau”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Nghó ta noái chöõ N vôùi chöõ g nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
Vieát baûng.
Muïc tieâu : Bieát vieát N – Nghó theo côõ vöøa vaø nhoû, cuïm töø öùng duïng vieát côõ nhoû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng
 2 doøng
2 doøng
1 doøng
2 doøng
Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh, Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát .
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ N hoa, Nghó tröôùc nghó sau.
- Cao 5 li.
- Chöõ N goàm 3 neùt cô baûn: neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng xieân vaø moùc xuoâi phaûi.
-3- 5 em nhaéc laïi.
-2ø-3 em nhaéc laïi.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con N – N.
-Ñoïc : N.
-2-3 em ñoïc : Nghó tröôùc nghó sau.
-Quan saùt.
-1 em neâu : Suy nghó kó tröôùc khi laøm.
-1 em nhaéc laïi.
-4 tieáng : Nghó, tröôùc, nghó, sau.
-Chöõ N, g, h cao 2,5 li, t cao 1, 5 li, r, s cao 1,25 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu ngaõ ñaët treân i trong chöõ Nghó, daáu sa ... hau.
-Moät soá HS trình baøy.
-2-3 em nhaéc laïi.
-Moät soá HS töï nguyeän tham gia troø chôi.
-HS nhaän vai (höôùng daãn vieân du lòch, nhaân vieân thö vieän, baùc só y teá, phuï traùch phoøng truyeàn thoáng, khaùch tham quan)
-HS dieãn tröôùc lôùp. Nhaän xeùt.
-Baøi hoïc.
-Vaøi em ñoïc.
-Laøm vôû BT.
-1 em traû lôøi.
-Hoïc ba×
CHÍNH TAÛ
 BEÙ HOA
I. Muïc tieâu
- Nghe – vieát chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên xuoâi.
- Laøm ñöôïc baøi taäp 3 a/b hoaëc baøi taäp chính taû phöông ngöõ do GV soaïn.
II. Chuaån bò
GV: Baûng ghi caùc quy taéc chính taû ai/aây; s/x; aât/aâc.
HS: Vôû, baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Troø
2. Baøi cuõ 4’
3. Baøi môùi 25’
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû
4. Cuûng coá – Daën doø 5’
Hai anh em.
- Goïi 3 HS leân baûng vieát töø maéc loãi hoaëc caàn chuù yù phaân bieät cuûa tieát tröôùc.
- Nhaän xeùt töøng HS.
Giôùi thieäu: 
- Trong giôø Chính taû hoâm nay caùc em seõ nghe vaø vieát ñoaïn ñaàu trong baøi Beù Hoa vaø laøm moät soá baøi taäp chính taû.
A) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn vieát
- Ñoaïn vaên keå veà ai?
- Beù Nuï coù nhöõng neùt naøo ñaùng yeâu?
- Beù Hoa yeâu em ntn?
B) Höôùng daãn caùch trình baøy
- Ñoaïn trích coù maáy caâu?
- Trong ñoaïn trích coù nhöõng töø naøo vieát hoa? Vì sao phaûi vieát hoa?
C) Höôùng daãn vieát töø khoù
- Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø khoù.
+ Caùc töø coù phuï aâm ñaàu l/n (MB).
+ Caùc töø coù daáu hoûi/ daáu ngaõ (MT, MN).
- Yeâu caàu HS vieát caùc töø vöøa ñoïc.
D) Vieát chính taû
E) Soaùt loãi
G) Chaám baøi
Baøi taäp 2
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Goïi 2 HS hoaït ñoäng theo caëp.
- Nhaän xeùt töøng HS.
Baøi taäp 3
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Treo baûng phuï.
- Yeâu caàu HS töï laøm.
- Nhaän xeùt, ñöa ñaùp aùn ñuùng.
Nhaän xeùt giôø hoïc.
Daën HS veà nhaø laøm Baøi taäp chính taû.
- Haùt
- Saûn xuaát; xuaát saéc; caùi tai; caây ña; taát baät; baäc thang.
- HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
- Beù Nuï.
- Moâi ñoû hoàng, maét môû to, troøn vaø ñen laùy.
- Cöù nhìn em maõi, raát yeâu em vaø thích ñöa voõng ru em nguû.
- 8 caâu.
- Baây, Hoøa, Meï, Nuï, Em, Coù laø nhöõng tieáng ñaàu caâu vaø teân rieâng.
- Ñoïc: laø, Nuï, lôùn leân.
- Ñoïc: hoàng, yeâu, nguû, maõi, voõng.
- 2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát baûng con.
- HS vieá baøi.
- Tìm nhöõng töø coù tieáng chöùa vaàn ai hoaëc ay.
- HS 1: Töø chæ söï di chuyeån treân khoâng?
- HS 2: Bay.
- HS 3: Töø chæ nöôùc tuoân thaønh doøng?
- HS 4: Chaûy.
- HS 5: Töø traùi nghóa vôùi ñuùng?
- HS 6: Sai.
- Ñieàn vaøo choã troáng.
- 2 HS leân baûng laøm. HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp.
- Saép xeáp; xeáp haøng; saùng suûa; xoân xao.
- Giaác nguû; thaät thaø; chuû nhaät; nhaác leân.
Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 20
TOAÙN
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu
 	- Thuoäc baûng tröø ñaõ hoïc ñeå tính nhaåm.
	- Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100.
	- Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc soá coù ñeán hai daáu pheùp tính.
	- Bieát giaûi baøi toaùn vôùi caùc soá coù keøm ñôn vò cm.
II. Chuaån bò
GV: Boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï, buùt daï.
HS: Baûng con, vôû baøi taäp
III. Caùc hoaït ñoäng
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Troø
2. Baøi cuõ 4’
3. Baøi môùi 25’
Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá veà pheùp coäng, pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100.
Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá veà tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø chöa bieát.
4. Cuûng coá – Daën doø 5’
Luyeän taäp.
- Ñaët tính roài tính:
 74 – 29 , 38 – 29 , 80 – 23 .
- Neâu caùch thöïc hieän caùc pheùp tính.
- Veõ ñoaïn thaúng AB.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Giôùi thieäu: 
- GV giôùi thieäu ngaén goïn roài ghi teân baøi leân baûng: Luyeän taäp chung.
- GV coù theå cho HS töï laøm baøi sau ñoù noái tieáp nhau baùo caùo keát quaû hoaëc coù theå toå chöùc thaønh troø chôi thi noùi nhanh keát quaû cuûa pheùp tính.
Baøi 2:
- Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi.
- Khi ñaët tính ta phaûi chuù yù ñieàu gì?
- Thöïc hieän tính baét ñaàu töø ñaâu?
- Yeâu caàu HS laøm vaøo Vôû baøi taäp. 
- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn.
- Yeâu caàu HS neâu caùch thöïc hieän caùc pheùp tính: 32 – 25; 61 – 19; 30 – 6.
Baøi 3:
- Hoûi: Baøi toaùn yeâu caàu laøm gì?
- Vieát leân baûng: 42 – 12 – 8 vaø hoûi: Tính töø ñaâu tôùi ñaâu?
- Goïi 1 HS nhaåm keát quaû.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Ghi keát quaû trung gian vaøo nhaùp roài ghi keát quaû cuoái cuøng vaøo baøi.
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa 3 baïn treân baûng.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 4:
- Cho HS laàn löôït neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát trong moät toång roài laøm caâu a, neâu caùch tìm soá bò tröø roài laøm caâu b, neâu caùch tìm soá tröø roài laøm caâu c. Hoaëc töï laøm baøi taäp sau ñoù yeâu caàu giaûi thích caùch laøm cuûa mình.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: ñoà duøng hoïc taäp cho tieát sau: ngaøy, giôø
- Haùt
- HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
- HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
- Ñaët tính roài tính.
- Ñaët tính sao cho caùc haøng thaúng coät vôùi nhau.
- Töø haøng ñôn vò (töø phaûi sang traùi).
- 3 HS leân baûng thöïc hieän, moãi HS thöïc hieän 2 con tính.
- Nhaän xeùt baøi baïn caû veà caùch ñaët tính, keát quaû pheùp tính. 3 HS laàn löôït traû lôøi.
- Yeâu caàu tính.
- Tính laàn löôït töø traùi sang phaûi.
- 42 tröø 12 baèng 30, 30 tröø 8 baèng 22.
- HS laøm baøi. Chaúng haïn:
58 – 24 – 6 = 34 – 6 = 28
Nhaän xeùt baïn laøm baøi ñuùng/sai.
- HS neâu. Baïn nhaän xeùt.
- HS laøm baøi. Söûa baøi.
 x+14=40 x–22=38 52–x=17 
 x=40–14 x= 38+22 x=52–17
 x = 26 x = 60 x = 35
TAÄP LAØM VAÊN
CHIA VUI. KEÅ VEÀ ANH CHÒ EM
I. Muïc tieâu:
 - Bieát caùch noùi lôøi chia vui (chuùc möøng) hôïp tình huoáng giao tieáp ( BT1. BT2).
- Vieát ñöôïc 1 ñoaïn ngaén keå veà anh chò em (BT3)
II. Chuaån bò
GV: Tranh. Baûng phuï, buùt daï. Moät soá tình huoáng ñeå HS noùi lôøi chia vui.
HS: Vôû baøi taäp.
III. Caùc hoaït ñoäng
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Troø
2. Baøi cuõ 4’
3. Baøi môùi 30’
Hoaït ñoäng 1: Bieát caùch noùi lôøi chia vui.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp
4. Cuûng coá – Daën doø 
QST_ TLCH. Vieát nhaén tin.
- Goïi HS ñoïc baøi taäp 2 cuûa mình.
- Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
Giôùi thieäu: 
- Khi ai ñoù gaëp chuyeän buoàn, chuùng ta phaûi laøm gì?
- Vaäy khi ngöôøi khaùc haïnh phuùc, chuùng ta seõ noùi gì? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát ñieàu ñoù.
Baøi 1 vaø 2
- Treo böùc tranh vaø hoûi böùc tranh veõ caûnh gì?
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Chò Lieân coù nieàm vui gì?
- Nam chuùc möøng chò Lieân ntn?
- Neáu laø em, em seõ noùi gì vôùi chò Lieân ñeå chuùc möøng chò.
Baøi 3
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Yeâu caàu HS töï laøm.
- Goïi HS ñoïc.
Nhaän xeùt, chaám ñieåm töøng HS.
- Yeâu caàu HS noùi lôøi chia vui trong moät soá tình huoáng neáu coøn thôøi gian.
- Em seõ noùi gì khi bieát boá baïn ñi coâng taùc xa veà?
- Baïn em ñöôïc coâ giaùo khen.
- Daën HS veà nhaø hoaøn thaønh noát baøi taäp. 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Haùt
- 3 ñeán 5 HS ñoïc. Baïn nhaän xeùt.
- Noùi lôøi chia buoàn hay an uûi.
- Beù trai oâm hoa taëng chò.
- Baïn Nam chuùc möøng chò Lieân ñöôïc giaûi nhì trong kì thi hoïc sinh gioûi cuûa tænh. Haõy nhaéc laïi lôøi cuûa Nam.
- Ñaït giaûi nhì trong kì thi hoïc sinh gioûi cuûa tænh.
- Taëng hoa vaø noùi: Em chuùc möøng chò. Chuùc chò sang naêm ñöôïc giaûi nhaát.
- 3 ñeán 5 HS nhaéc laïi.
- HS noùi lôøi cuûa mình.
- Em xin chuùc möøng chò./ Chuùc chò hoïc gioûi hôn nöõa./ Mong chò ñaït thaønh tích cao hôn./ Em raát khaâm phuïc chò./
 Haõy vieát töø 3 ñeán 4 caâu keå veà anh, chò, em ruoät (hoaëc anh, chò, em hoï) cuûa em.
- 2 daõy HS thi ñua thöïc hieän.
- Em raát yeâu beù Nam naêm nay hai tuoåi. Moâi beù Nam ñoû hoàng, da traéng. Nam luoân töôi cöôøi ngoä nghónh./ Anh trai em teân laø Minh. Anh Minh cao vaø gaày. Naêm nay anh hoïc lôùp 4 Tröôøng Tieåu hoïc Ngoâ Thì Nhaäm. Anh Nam hoïc raát gioûi.
Toå chöùc caëp ñoâi: HS neâu.
- HS traû lôøi. Baïn nhaän xeùt.
- - HS traû lôøi. Baïn nhaän xeùt.
THUÛ COÂNG
Gaáp caét daùn bieån baùo giao thoâng: Caám xe ñi ngöôïc chieàu 
I/ MUÏC TIEÂU :
Bieát caùch gaáp, caét, daùn bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu.
Gaáp, caét, daùn ñöôïc bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu. Ñöôøng caét coù theå map moâ. Bieån baùo töông ñoái can ñoái. Coù theå laøm ñöôïc bieån baùo giao thoâng coù kích thöôùc to hoaëc beù hôn kích thöôùc Gv höôùng daãn
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 
- Maãu bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.
- Quy trình gaáp, caét, daùn.
2.Hoïc sinh : Giaáy thuû coâng, vôû.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 35’
2.Daïy baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1 :Quan saùt nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh gaáp caét, daùn .
Cuûng coá:
Tieát tröôùc hoïc thuû coâng baøi gì ?
Tröïc quan : Maãu hình troøn ñöôïc daùn treân neàn hình vuoâng.
- Goïi HS leân baûng thöïc hieän 3 böôùc gaáp caét hình troøn.
- Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
Giôùi thieäu baøi.
.
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát thöïc haønh gaáp, caét, daùn.
- Tröïc quan : Quy trình gaáp caét, daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.
- Hình daùng, kích thöôùc maøu saéc cuûa bieån baùo theá naøo ?
- Maët bieån baùo hình gì ?
- Maøu saéc ra sao ?
- Chaân bieån baùo hình gì ?
Muïc tieâu : HS bieát gaáp caét daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.
- GV höôùng daãn gaáp (SGV/ tr 222).
- Daùn bieån baùo chæ loái ñi thuaän chieàu.
- Giaùo vieân ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø – Laàn sau mang giaáy nhaùp, GTC, buùt chì, thöôùc keû, keùo, hoà daùn.
-Gaáp caét daùn hình troøn /tieát 2.
-2 em leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc gaáp.- Nhaän xeùt.
- Bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.
- Hình troøn.
- Maøu xanh, maøu ñoû ôû giöõa laø maøu traéng.
- Hình chöõ nhaät.
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
- Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm .
- Hoaøn thaønh vaø daùn vôû.
- Ñem ñuû ñoà duøng.
Ký duyÖt cña gi¸m hiÖu

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 15a.doc