Giáo án Toán - Tiết 14: Luyện tập (giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng)

Giáo án Toán - Tiết 14: Luyện tập (giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng)

Toán

Tiết 14: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu :

 - Giúp HS rèn luyện kỹ năng làm tính cộng trong t/ hợp tổng là số tròn chục ; củng cố về giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng .

 - HS làm đúng ,chính xác các bài tập .

 - HS ham học toán phát triển trí tuệ .

B . Đồ dùng học tập :

 - GV : Đáp án các bài tập

 - HS : Vở BT , bảng con .

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 544Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết 14: Luyện tập (giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n 
TiÕt 14: luyÖn tËp
A. Môc tiªu :
 	- Gióp HS rÌn luyÖn kü n¨ng lµm tÝnh céng trong t/ hîp tæng lµ sè trßn chôc ; cñng cè vÒ gi¶i to¸n vµ t×m tæng ®é dµi hai ®o¹n th¼ng . 
 	- HS lµm ®óng ,chÝnh x¸c c¸c bµi tËp .
	- HS ham häc to¸n ph¸t triÓn trÝ tuÖ .
B . §å dïng häc tËp :
	- GV : §¸p ¸n c¸c bµi tËp 
	- HS : Vë BT , b¶ng con .
C . Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña thÇy
I. KiÓm tra bµi cò :
Ch÷a BT 3:
=> GV nhËn xÐt , cho ®iÓm 
II. Bµi míi : 
 1. Giíi thiÖu bµi 
 2. LuyÖn tËp : GV h­íng dÉn cho HS tù lµm lÇn l­ît c¸c BT råi ch÷a bµi .
Bµi 1 : 
 GV ch÷a vµ yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm : thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i .
Bµi 2 : 
 L­u ý HS viÕt c¸c ch÷ sè sao cho th¼ng hµng .
 Bµi 3 : 
 ( t­¬ng tù bµi 2 ) 
 Bµi 4 : 
 GV cho HS tù tãm t¾t vµ gi¶i:
 N÷ : 14 HS 
 Nam : 16 HS 
 TÊt c¶ : ? HS 
 Bµi 5 : Yªu cÇu HS tù lµm bµi .
 * L­u ý :
 Víi HS giái : yªu cÇu nh×n h×nh vÏ nªu thµnh bµi to¸n råi gi¶i
3 . Cñng cè , dÆn dß :
 - GV chÊm 1 sè bµi , nhËn xÐt 
 - DÆn HS lµm BT nÕu ch­a xong .
Ho¹t ®éng cña trß
- 2 HS lªn b¶ng lµm , líp theo dâi , nhËn xÐt .
- HS tù lµm bµi .
 VD : HS nªu 9 +1+5
 9c«ng1 b»ng 10 ; 10 + 5 b»ng 15 .
 - HS chÐp vµo vë tõng phÐp tÝnh vµ tÝnh .
 - HS ®äc kÕt qu¶ 
- HS tù ®Æt tÝnh vµ tÝnh .
 Gi¶i :
 TÊt c¶ cã sè häc sinh lµ :
 16 + 14 = 30 ( em ) 
 §¸p sè : 30 em 
- HS nh×n vµo h×nh vÏ ®Ó tÝnh nhÈm råi nªu c©u tr¶ lêi .
 VD : §o¹n th¼ng AB dµi 10 cm hoÆc 1 dm 

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tap -tiet 14.doc