Giáo án Chính tả 2 - Tuần 33 đến 35

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 33 đến 35

1. Mục tiu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

- Viết được bài chính tả, trình by đúng đoạn tóm tắt bài Bóp nát quả cam.

- Biết phân biệt vần ươn/ương, iết/iếc; Phân biệt phụ âm đầu l/n, r/d.

1.2. Kỹ năng

- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

1.3. Thái độ

- Gio dục ý thức ch ý lắng nghe, tính cẩn thận.

- Yu thích bi viết đúng, đẹp v giữ gìn vở sạch đẹp.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn: Đọc bi chính tả.

2.2. Nhĩm học tập

- Tìm cc từ khĩ viết.

- Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả.

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp

3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Bóp nát quả cam”

 

docx 9 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 378Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 33 đến 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
BÓP NÁT QUẢ CAM
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn tĩm tắt bài Bĩp nát quả cam.
- Biết phân biệt vần ươn/ương, iết/iếc; Phân biệt phụ âm đầu l/n, r/d.
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Giáo dục ý thức chú ý lắng nghe, tính cẩn thận.
- Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân: Đọc bài chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm các từ khĩ viết. 
- Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Bóp nát quả cam”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trích trong bài trong bài “ Chuyện quả bầu”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài đọc.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc cho hs viết
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống s hay x: (Chọn bài 2a)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : sao, sao, xoè, xuống, xáo, xáo
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: 
-Đọc, phân tích từ khó : Trần Quốc Toản
-Viết bảng con các từ dễ viết sai
-Hs viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào bảng con.
 4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát: Việt Nam cĩ Bác
- Biết phan biệt l/n; tìm được từ bắt đầu bằng r/d/gi.
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả, nhắc HS sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Đọc lại bài viết chính tả.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Lượm (trang 109)
CHÍNH TẢ
LƯỢM
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hai khổ thơ theo thể 4 chữ.
- Phân biệt phụ ấm đầu d/r/gi, l/n.
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp bài chính tả
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Giáo dục tính cẩn thận.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết, dễ lẫn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Lượm” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 2 khổ thơ trong bài “ Lượm”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : kiến, kín, chín, chiến,tiêm, tim
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3b) Chỉ khác nhau giữa vầm iê hoặc i :
-Gv chốt lại lời giải đúng.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: loắt choắt, nghênh, nghênh,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, trình bày đúng hình thức hai khổ thơ 4 chữ.
- Phân biệt phụ âm đầu l hay n, r/d hay gi
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khích lệ những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: l hay n
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Người làm đồ chơi (SGK trang 133)
CHÍNH TẢ
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Nghe – viết đúng bài tóm tắt nội dung truyện Người làm đồ chơi
1.2. Kỹ năng: Viết đúng những chữ có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương : o /ô ; dấu hỏi / dấu ngã
1.3. Thái độ: Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
 GV : bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b, 3a hoặc 3b
 HS : Vở, VBT, bảng con
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Người làm đồ chơi”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn tóm tắt trong bài “ Người làm đồ chơi”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc bài
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống chăng hay trăng : (Chọn bài 2a)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : Trăng, trăng, trăng, chăng,.
Bài tập 3: Gv tổ chức như bài tạp 2
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào bảng con.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Người làm đồ chơi
- Phân biệt phụ âm đầu s hay x, ch hay tr
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Đọc lại các từ ở bài tập 2
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 136
CHÍNH TẢ
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Đàn bê của anh Hồ giáo
- Phân biệt phụ ấm đầu l hay n, c/k hay q
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp bài chính tả
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- GD HS yêu quý con vật nuơi 
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Tìm từ khĩ viết, dễ lẫn
2.2. Nhĩm học tập
- Làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Đàn bê của anh Hồ Giáo”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Tìm các từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : bão, hổ, rảnh
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3a) những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây
-Gv chốt lại lời giải đúng : chè, trám, tràm, tre, trúc, chuối, chò, chỉ,..
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: quấn quýt, quẩn chân, nhẩy quẩng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Đàn bê của anh Hồ giáo
- Phân biệt phụ ấm đầu l hay n, c/k hay q
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: l hay n
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc các bài tập đọc đã học và trả lời các câu hỏi trong SGK
TUẦN 35
CHÍNH TẢ
ÔN TẬP CUỐI KỲ II
@&

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_33_den_35.docx