Bài soạn Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 17 năm học 2009

Bài soạn Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 17 năm học 2009

I. MỤC TIÊU:

 II. CHUẨN BỊ: 4 băng giấy cho bài 3 và 2 băng giấy cho bài 5, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 22 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 680Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 17 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 26.12.09	
Ngày giảng : 28.09.12
TIEÁT 81: 
 OÂN TAÄP VEÀ PHEÙP COÄNG VAØ PHEÙP TRÖØ. 
I. MUÏC TIEÂU: 
 -Thuéc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 20 ®Ó tÝnh nhÈm.
 - Thùc hiÖn ®­îc phÐp céng, trõ cã nhí trog ph¹m vi 100.
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. 
 - Boài döôõng loøng ham thích moân hoïc. 
II. CHUAÅN BÒ: 4 baêng giaáy cho baøi 3 vaø 2 baêng giaáy cho baøi 5, SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
OÅn ñònh: 
Baøi cuõ: Luyeän taäp chung
Yeâu caàu 3 HS chöõa baøi 2
Nhaän xeùt
Baøi môùi: OÂn taäp veà pheùp coäng vaø pheùp tröø,
* Baøi 1: tính nhaåm:
GV chia 4 nhoùm, moãi nhoùm giaûi 1 coät
- Nhaän xeùt moái quan heä giöõa caùc pheùp tính
* Baøi 2: ñaët tính roài tính:
Yeâu caàu HS laøm baûng con
Nhaän xeùt, söûa, neâu caùch tính
* Baøi 3 :Soá?
 GV ñöa nd phaàn a leân baûng vaø höôùng daãn caùch laøm.
 a, 
9
 + 1 + 7
 9 + 8 =
- Hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû cuûa hai bieåu thöùc: 9 + 1 + 7 vaø 9 + 8 ?
- GV keát luaän : 9 coäng 1 roài coäng 7 cuõng chính baèng 9 coäng 8.
* Baøi 4 :
 - GV giôùi thieäu sô ñoà toùm taét baøi toaùn:
 48 caây
Lôùp 2A :
 12 caây
Lôùp 2B :
 ? caây
- Gv chaám, chöõa baøi
* Baøi 5: Soá?
a, 72 + = 72
b, 85 - = 85
Cuûng coá - Daën doø:
-OÂn laïi baûng coäng, tröø . 
-Laøm caùc BT coøn laïi vaøo vôû ôû nhaø.
-Baøi sau: OÂn taäp veà pheùp coäng vaø tröø (tieáp theo).
- Nxeùt tieát hoïc.
Haùt
Neâu mieäng moãi em moät caâu
HS nhaéc laïi, ghi vôû 
HS ñoïc yeâu caàu
Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy
3 HS laøm baûng lôùp, lôùp laøm baûng con
 38 81 47 
 + 42 - 27 + 35
 80 54 82 ....
HS laøm theo nhoùm roài trình baøy keát quaû.
HS neâu : Keát quaû cuûa hai bieåu thöùc ñoù baèng nhau.
HS töï laøm tieáp phaàn coøn laïi vaø neâu keát quaû.
HS ñoïc ñeà baøi
1 HS giaûi, lôùp laøm vôû
 Baøi giaûi
 Soá caây lôùp 2B troàng ñöôïc laø:
 48 + 12 = 60 (caây)
 Ñaùp soá: 60 caây
-HS ñieàn soá 0
KL: Soá naøo coäng vôùi 0, soá naøo tröø ñi 0 cuõng baèng chính soá ñoù.
- HS ñoïc laïi 1 soá baûng coäng, tröø ñaõ hoïc.
- HS nghe.
Tập đọc (49, 50): TÌM NGỌC.
I. Mục đích - Yêu cầu: 
- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, biết ngắt hơi hợp lý sau các dấu câu. 
- Hiểu nghĩa các từ mới, hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện. 
- BiÕt ®äc víi giäng kÓ ch¹m r·i. 
- HiÓu néi dung: c©u chuyÖn kÓ vÒ nh÷ng con vËt nu«I trong nhµ rÊt t×nh nghÜa, th«ng minh , thùc sù lµ b¹n cña con ng­êi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2, 3) 
- Hs kh¸ giái tr¶ lêi c©u hái 4 
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên gọi học sinh lên đọc thuộc lòng bài “Thời gian biểu” và trả lời câu hỏi. 
- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài. 
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu, đoạn. 
- Từ khó: kim hoàn, hiếm, đánh tráo, tranh, rình, ngoạm, trúng kế, sà xuống, rỉa thịt, mừng rỡ,
- Đọc theo nhóm. 
- Thi đọc giữa các nhóm. 
- Giải nghĩa từ: Long vương, thợ kim hoàn, đánh tráo,
- Đọc cả lớp. 
Tiết 2: 
* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài. 
a) Do đâu chàng trai có viên ngọc quý?
b) Ai đánh tráo viên ngọc?
c) Mèo và chó đã làm cách nào dễ lấy viên ngọc ?
d) Tìm những từ khen ngợi chó và mèo ở trong bài ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại
- Giáo viên cho học sinh các nhóm thi đọc. 
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh theo dõi. 
- Học sinh nối nhau đọc từng câu, từng đoạn. 
- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc trong nhóm. 
- Đại diện các nhóm, thi đọc từng đoạn rồi cả bài. 
- Học sinh đọc phần chú giải. 
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài một lần. 
- Vị cứu con của Long vương nên chàng trai được tặng viên ngọc quý. 
- Người thợ kim hoàn. 
- Bắt chuột đi tìm ngọc: rình ở bờ sông, phơi bụng vờ chết. 
- Những từ khen ngợi chó và mèo: Thông minh, tình nghĩa. 
- Học sinh các nhóm lên thi đọc. 
- Cả lớp nhận xét chọn nhóm đọc tốt nhất. 
ÑAÏO ÑÖÙC
TIEÁT 17: GIÖÕ GÌN TRAÄT TÖÏ, VEÄ SINH NÔI COÂNG COÄNG (Tieát 2 )
I. MUÏC TIEÂU: 
- Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi löùa tuoåi ñeå giöõ gìn traät töï veä sinh coâng coäng. 
- Thöïc hieän giöõ traät töï veä sinh ôû tröôøng, lôùp, ñöôøng laøng, ngoõ xoùm baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå. 
- Nhaêùc nhôû baïn beø cuøng giöõ traät töï veä sinh ôû tröôøng, lôùp ñöôøng laøng, ngoõ xoùm vaø nhöõng nôi coâng coäng khaùc.
* GDBVMT (Toaøn phaàn) : Tham gia vaø nhaéc nhôû baïn beø giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng laø laøm cho MT nôi coâng coäng trong laønh, saïch, ñeïp, vaên minh, goùp phaàn BVMT. 
II. CHUAÅN BÒ:Tranh aûnh moâi tröôøng coâng coäng.
Söu taàm saùch baùo tranh aûnh, baøi haùt noùi veà traät töï nôi coâng coäng.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: Giöõ gìn traät töï veä sinh nôi coâng coäng (Tieát 1)
- Keå nhöõng vieäc laøm giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng?
- Giöõ gìn traät töï veä sinh nôi coâng coäng coù lôïi ích gì?
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
3. Baøi môùi: Giöõ gìn traät töï veä sinh nôi coâng coäng (Tieát 2) 
 * Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tình hình giöõ gìn traät töï veä sinh nôi coâng coäng 
* HS thaáy ñöôïc tình hình traät töï, veä sinh ôû moät nôi coâng coäng vaø neâu bieän phaùp caûi thieän thöïc traïng.
GV ñöa HS ñeán 1 nôi coâng coäng gaàn tröôøng ñeå quan saùt tình hình traät töï veä sinh nôi ñoù.
+ Nôi coâng coäng naøy ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
+ ÔÛ ñaây, traät töï, veä sinh coù ñöôïc thöïc hieän toát hay khoâng? Vì sao caùc em cho laø nhö vaäy?
+ Nguyeân nhaân naøo gaây neân tình traïng maát veä sinh nôi ñaây?
+ Moïi ngöôøi caàn laøm gì ñeå giöõ traät töï veä sinh nôi ñaây?
Keát luaän: Moïi ngöôøi ñeàu phaûi giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng. Ñoù laø neáp soánng vaên minh giuùp cho coâng vieäc cuûa moïi ngöôøi thuaän lôïi, moâi tröôøng trong laønh, coù lôïi cho söùc khoeû.
 * Hoaït ñoäng 2: Söu taàm tö lieäu :
GV yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå trình baøy caùc baøi thô, baøi haùt, tieåu phaåm vaø giôùi thieäu 1 soá tranh aûnh, baøi baùo söu taàm ñöôïc noùi veà giöõ gìn traät töï, veä sinh nôi coâng coäng.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
Keát luaän: Nhöõng nôi coâng coäng quanh ta
	 Veä sinh traät töï môùi laø vaên minh.
4. Cuûng coá - Daën doø: 
Em haõy neâu nhöõng vieäc em ñaõ laøm ñeå giöõ traät töï, veä sinh nôi coâng coäng? 
 - Nhaän xeùt, tuyeân döông
 - GDMT:Thöïc hieän neáp soáng vaên minh nôi coâng coäng, nhaéc nhôû moïi ngöôøi cuøng giöõ traät tö,ï VS nôi coâng coäng.
Chuaån bò: Traû laïi cuûa rôi (Tieát 1).
Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Haùt 
- HS traû lôøi 
- N. xeùt
-Hs ñoïc ñeà baøi, ghi vôû.
- HS quan saùt, nhaän xeùt.
- Thaûo luaän neâu yù kieán, trình baøy.
- HS nghe.
- HS trình baøy theo nhoùm.
- HS nhaän xeùt, boå sung.
- HS ñoïc ghi nhôù ôû VBT
Vöùt raùc ñuùng nôi quy ñònh.
Tieåu tieän ñuùng nôi.
Tham gia caùc hoaït ñoäng troàng caây xanh cuûa khu phoá.
+HS laøm theo baøi hoïc.
 LuyÖn to¸n : Bµi 79(VBT-86)
 ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ trõ phÐp
I_ Môc tiªu 
Cñng cè cho Hs céng trõ nhÈm trong ph¹m vi c¸c b¶ng céng trõ ®· häc 
Thùc hiÖn c¸c phÐp céng, trõ co nhí trong ph¹m vi 100 
BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n 
II- Lªn líp : 
Giíi thiÖu bµi 
H­íng dÉn Hs lµm bµi tËp 
Bµi 1 : Hs tù tÝnh nhÈm vµ ghi kÕt qu¶. Hs nèi tiÕp nhau th«ng b¸o kÕt qu¶
Bµi 2: Hs tù ®Æt tÝnh vµ tÝnh vµo vë. Gv gióp ®ì Hs yÕu lµm bµi.
Ch÷a bµi chung cÈ líp 
Bµi 3 : Hs lµm bµi vµo vë . 4 Hs lªn b¶ng chöa bµi 
C¶ líp vµ Gv nhËn xÐt 
Bµi 4 : 2 Hs ®äc bµi to¸n c¶ líp ®äc thÇm 
Hs tù x¸c ®Þnh d¹ng to¸n . Sau ®ã lµm bµi vµo vë .
Gäi mét sè Hs ®äc bµi gi¶i .C¶ líp vµ Gv nhËn xÐt . 
Bµi 5 : Hs tù lµm bµi . Gäi 2 Hs lµm bµi trªn b¶ng . C¶ líp nhËn xÐt . Gv chèt bµi ®óng . 
Cñng cè- DÆn dß 
GV nhËn xÐt giê häc 
LuyÖn ®äc : T×m Ngäc 
I- Môc tiªu 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÐng : Hs ®äc tr¬n toµn bµi . Ng¾t nghØ ®óng sau c¸c dÊu c©u 
- BiÕt ®äc bµi víi giäng kÓ chËm r·i . 
- HiÓu néi dung c©u chuyÖn 
II- Lªn líp 
A-Giíi thiÖu bµi 
B-H­íng dÉn Hs luyÖn ®äc 
1- Gv ®äc mÉu toµn bµi 
2- Hs ®äc ®o¹n nèi tiÕp nhau . Gv nghe chØnh sña cho Hs 
3- LuyÖn ®äc trong nhãm 
4- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. C¶ ;íp va gv nhËn xÐt 
5 – T×m hiÓu bµi 
C¶ líp ®äc thÇm toµn bµi. Gv nªu lÇn l­ît c¸c c©u hái trong SGK. Yªu cÇu Hs tr¶ lêi
6 LuyÖn ®äc theo vai 
C¸c nhãm tù ph©n vai thi ®äc l¹i chuyÖn . C¶ líp cvµ Gv nhËn xÐt 
Cñng cè – DÆn dß 
 ( ?) Qua ccau chuyÖn em hiÓu ®­îc diÒu g× ? 
 Gv nhËn xÐt giê häc 
Ngµy so¹n : 28.12.09
Ngay giang:30.12.09
 Toan: Tieát 84: OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC
 I. MUÏC TIEÂU: 
 - NhËn d¹ng ®­îc vµ gäi ®óng tªn h×nh tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt.
 - BiÕt vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
 - X¸c ®Þnh ®­îc 3 ®iÓm th¼ng hµng.
 - BiÕt vÏ h×nh theo mÉu trªn l­íi « vu«ng. 
 II. CHUAÅN BÒ:
 6 hình nhö SGK, thöôùc coù vaïch töø 0 à 20 cm
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: OÂn taäp veà pheùp coäng vaø pheùp tröø 
Goïi HS leân söûa baøi 3/ 84 SGK.
Nhaän xeùt, chaám ñieåm.
3. Baøi môùi: OÂn taäp veà hình hoïc.
* Baøi 1: Moãi hình döôùi ñaây laø hình gì ?
- GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm. GV ñính 6 hình nhö SGK vaø yeâu caàu HS ñính teân moãi hình.
Nhaän xeùt phaàn trình baøy.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
* Baøi 2 : Veõ ñoaïn thaúng:
Yeâu caàu HS veõ vaøo vôû
 GV nhaéc nhôû HS thao taùc veõ:
+ Ñaùnh daáu 1 ñieåm
+ Ñaët vaïch soá 0 truøng vôùi ñieåm ñoù
+ Ñaùnh daáu ñieåm thöù 2 ( truøng vôùi soá 8)
+ Noái 2 ñieåm
+ Ñaët teân, ghi soá ño.
Söûa baøi, nhaän xeùt.
 *Baøi 3 : Neâu teân 3 ñieåm thaúng haøng (Duøng thöôùc thaúng ñeå KT)
- HD HS duøng thöôùc ñeå tìm.
* Baøi 4:Veõ hình theo maãu: 
+QS-NX:
 -Hình maãu gioáng hình gì?
 -Goàm nhöõng hình naøo gheùp laïi? 
 - Coù maáy ñieåm giao nhau? 
 - Neân veõ hình naøo tröôùc?
GV höôùùng daãn HS chaám caùc ñieåm vaøo vôû roài duøng thöôùc vaø buùt  ... øm nhoùm toå
Gv theo doõi nhaän xeùt 
THÔØI GIAN BIEÅU 
BUOÅI SAÙNG CHUÛ NHAÄT CUÛA HAØ 
6g30 – 7g
Nguû daäy, taäp theå duïc, ñaùnaêng, röûa maët.
7g – 7g15’
AÊn saùng
7g15’- 7g30’
Maëc quaàn aùo
7g30’
Tôùi tröôøng döï leã sô keát hoïc kyø
10g
Veà nhaø, sang thaêm oâng baø.
4. Cuûng coá – Daën doø:
- Khi ngaïc nhieân, thích thuù ngöôøi ta thöôøng duøng lôøi noùi, aùnh maét, cöû chæ ñeå theå hieän.
- Thôøi gian bieåu giuùp ta laøm vieäc ñuùng lòch, khoa hoïc.
-BT: Töï laäp thôøi gian bieåu cuûa em.
- Chuaån bò: OÂn taäp HK I.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
1 HS ñoïc ñoaïn vaên.
- 1 HS 
- HS nxeùt
+ HS ñoïc ñaàu baøi, ghi vôû.
HS ñoïc yc.
Quan saùt tranh ñeå hieåu tình huoáng trong tranh.
HS noái nhau ñoïc lôøi cuûa baïn nhoû
Lôøi noùi cuûa caäu con trai theå hieän thaùi ñoä ngaïc nhieân, thích thuù khi thaáy moùn quaø meï taëng “OÂi! Quyeån saùch ñeïp quaù!” 
- Loøng bieát ôn ñoái vôùi meï “Con caûm ôn meï”
HS nxeùt.
+ 1 HS ñoïc yc, caû lôùp cuøng suy nghó.
+ HS noái nhau noùi lôøi ngaïc nhieân, thích thuù.
 - VD : OÂi! Con oác bieån ñeïp quaù, to quaù! Con caûm ôn boá!
Sao con oác ñeïp theá, laï theá! Con caûm ôn boá aï!
1 HS ñoïc yc, ñoaïn vaên, chuù giaûi.
- HS chuyeån vò trí thaønh 3 nhoùm.
Caùc nhoùm laøm trong 5’, sau ñoù daùn baøi leân baûng lôùp.
- HS ñoïc thôøi gian bieåu ñaõ laäp.
- Lôùp nhaän xeùt
- HS laéng nghe.
To¸n «n : Bµi 82 ¤n tËp vÒ h×nh häc ( VBT _ T89) 
Ngµy so¹n 29.12.09
Ngµy gi¶ng 31.12.09
 TOAÙN
 TIEÁT 85 : OÂN TAÄP VEÀ ÑO LÖÔØNG
 I. MUÏC TIEÂU: 
 - BiÕt x¸c ®Þnh khèi l­îng qua sö dông c©n.
 - BiÕt xem lÞch ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy trong mçi th¸ng vµ c¸c ngµy trong tuÇn.
 - X¸c ®Þnh thêi ®iÓm (qua xem giê ®óng trªn ®ång hå)
 II. CHUAÅN BÒ: Caân ñoàng hoà, lòch caû naêm, ñoàng hoà ñeå baøn.
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: OÂn taäp veà hình hoïc
Goïi HS leân veõ ñöôøng thaúng vaø xaùc ñònh 3 ñieåm thaúng haøng.
Veõ caùc hình ñaõ hoïc.
Nhaän xeùt, chaám ñieåm.
3. Baøi môùi: OÂn taäp veà ño löôøng
* Baøi 1:TLCH:
Yeâu caàu HS laøm mieäng
à Chuù yù kyõ caùch ñoïc vaø caùch vieát.
- Ki loâ gam vieát taét laø gì? 
- GV nxeùt, söûa
* Baøi 2: Xem lòch roài cho bieát:
- Lòch thaùng naøo?Caùch xem?
GV ñöa cho moãi nhoùm 1 tôø lòch trong naêm, yc hs thaûo luaän theo nhoùm 4.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
* Baøi 3:Xem tôø lòch ôû baøi 2 roài cho bieát:
- a, GV HD hs tìm soá 1, doùng sang traùi ñeå tìm thöù. 
* Baøi 4: Xem ñoàng hoà roài cho bieát:
GV yeâu caàu HS laøm mieäng
- GV nxeùt, söûa
4. Cuûng coá - Daën doø: 
Thi ñua veõ kim ñoàng hoà vôùi soá thôøi gian töông öùng.
Veà taäp xem lòch vaø ñoàng hoà.
- Chuaån bò: OÂn taäp veà giaûi toaùn.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
3 HS leân baûng.
HS neâu.
- Nhaän xeùt 
+ HS ghi vôû
HS ñoïc yeâu caàu, QS hình veõ
Caû lôùp laøm mieäng, noái nhau traû lôøi.
a) Con vòt caân naëng 3kg, 
b) Goùi ñöôøng caân naëng 4kg, 
c) Lan caân naëng 30 kg
HS söûa baøi.
HS ñoïc ñeà.
- Thaùng 10, 11, 12.( Doùng theo haøng ngang)
- Caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû.
VD: a) thaùng 10 coù 31 ngaøy, coù 4 ngaøy chuû nhaät, ñoù laø caùc ngaøy: 5, 12, 19, 26.
 b) Thaùng 11 coù 30 ngaøy. Coù 5 ngaøy chuû nhaät. Coù 4 ngaøy thöù naêm.
 c, Thaùng 12 coù 31 ngaøy. Coù 4 ngaøy chuû nhaät. Coù 4 ngaøy thöù baûy.Nhö vaäy em ñöôïc nghæ 8 ngaøy.
- HS ñoïc yc.
HS laøm mieäng
VD:a, Ngaøy 1 thaùng 10 laø ngaøy thöù tö.
 Ngaøy 10 thaùng 10 laø thöù saùu.
-HS ñoïc yc, QS tranh vaø ñoàng hoà töông öùng.
a) Caùc baïn chaøo côø luùc 7 giôø saùng.
b)Caùc baïn taäp theå duïc luùc 9 giôø saùng.
- HS nxeùt baïn
HS tham gia chôi.
THEÅ DUÏC 
BÒT MAÉT BAÉT DEÂ ; NHOÙM BA, NHOÙM BAÛY.
I. MUÏC TIEÂU: - Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi.
- Traät töï khoâng xoâ ñaåy, chôi moäït caùch chuû ñoäng.
NX 4(CC 1, 2, 3) TTCC: Caû lôùp.
II. CHUAÅN BÒ: Saân tröôøng roäng raõi, thoaùng maùt, saïch seõ, an toaøn. Coøi, khaên.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giaùo vieân
TG
Hoïc sinh
	1. Phaàn môû ñaàu:
GV taäp hôïp lôùp phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi hoïc.
Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp.
Xoay caùc khôùp coå chaân, ñaàu goái, hoâng.
Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng: 70 – 80 m
Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu (dang tay ngang: hít vaøo baèng muõi, buoâng tay xuoáng: thôû ra baèng mieäng)
OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.
GV theo doõi, uoán naén
	2. Phaàn cô baûn:
Troø chôi : “ Nhoùm ba, nhoùm baûy”
 GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi keát hôïp chæ daãn treân saân, sau ñoù cho HS chôi.
Xen keõ giöõa caùc laàn chôi, cho HS ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu hoaëc thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc thaû loûng.
Troø chôi “Bòt maét baét deâ”
GV coù theå toå chöùc cho HS chôi vôùi 3, 4 “deâ” laïc ñaøn vaø 2, 3 ngöôøi ñi tìm.
- GV quan saùt, uoán naén HS
	3. Phaàn keát thuùc :
Ñi thöôøng theo 2 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân vaø haùt theo caùn söï ñieàu khieån.
Cuùi ngöôøi thaû loûng: 5 – 6 laàn.
Nhaûy thaû loûng: 5 – 6 laàn.
GV cuøng HS heä thoáng baøi.
GV nhaän xeùt, giao baøi taäp veà nhaø.
- Veà nhaø taäp chôi laïi cho thuaàn thuïc.
 8’
20’
7’
Theo ñoäi hình haøng ngang.
 ========
========
========
========
 5GV
Theo ñoäi hình voøng troøn 
 5GV
- HS thöïc hieän troø chôi theo y/ c
 5GV
- HS thöïc hieän troø chôi vui veû chuû ñoäng
 5GV
HS thöïc hieän.
- Nxeùt tieát hoïc
CHÍNH TAÛ (Taäp cheùp)
TIEÁT 32 :GAØ “TÆ TE” VÔÙI GAØ
 I. MUÏC TIEÂU: 
 1. - ChÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng 1®o¹n v¨n cã nhiÒu dÊu c©u trong bµi “ Gµ tØ tª víi gµ”.
 - ViÕt ®óng c¸c dÊu 2 chÊm, dÊu ngoÆc kÐp ghi lêi gµ m
 2. - LuyÖn viÕt ®óng nh÷ng ©m vÇn dÔ lÉn:ao/au, r/d/gi hoÆc et/ ec.
 - Lµm ®­îc BT2 hoÆc BT3 a/b
 - Giaùo duïc HS tính caån thaän.
 II. CHUAÅN BÒ:-Baûng phuï ghi noäi dung baøi 2 vaø baøi 3.baûng con, vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: Tìm ngoïc
GV ñoïc 1 soá chöõ HS vieát sai nhieàu: Long Vöông, möu meïo.
-Nhaän xeùt vôû vieát, toång keát ñieåm baøi vieát tröôùc.
3. Baøi môùi: Gaø tæ teâ vôùi gaø.(GV ghi baûng)
A/ HD taäp cheùp:
+ Chuaån bò:
- GV ñoïc ñoaïn cheùp.
* Hoûi ND: Ñoaïn vaên noùi leân yù gì?
* NX:- Trong ñoaïn vaên, caâu naøo laø lôøi gaø meï noùi vôùi gaø con?
 -Caàn duøng daáu caâu naøo ñeå ghi laïi lôøi gaø meï?
* Taäp vieát chöõ khoù: GV ñoïc
+ Höôùng daãn vieát baøi :
-YC HS nhìn baûng vieát baøi.
Söûa baøi.
+ Chaám ñieåm, nhaän xeùt:
Chaám 5-7 baøi, NX.
B/ HD laøm baøi taäp :
* Baøi 2: Ñieàn ao hay au.
Yeâu caàu lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên
Söûa baøi.
* Baøi 3: a, Ñieàn d/r/gi:
à Nhaän xeùt, tuyeân döông.
4. Cuûng coá – Daën doø: 
- Khi daãn lôøi noùi cuûa ngöôøi khaùc, ta thöôøng duøng daáu ngoaëc keùp
- Chuù yù vieát ñuùng chính taû vôùi r/d/gi vaø ao/ au.
-BT: Vieát laïi moãi chöõ sai 1 doøng.
- Chuaån bò: OÂn thi HK I.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt.
HS vieát baûng con.
--- - Nhaän xeùt
- HS ñoïc laïi, ghi vôû.
-2HS ñoïc laïi.
Caùch gaø meï baùo tin cho con bieát:
“Khoâng coù gì nguy hieåm, laïi ñaây mau caùc con.” 
-“ Cuùc  cuùc cuùc”
- Daáu 2 chaám vaø ngoaëc keùp.
+ HS vieát baûng con, 2HS leân baûng: nguy hieåm, kieám, nghóa,
HS vieát baøi.
Söûa loãi cheùo vôû.
HS neâu ñeà baøi.
Lôùp laøm nhaùp: Sau, gaïo, saùo, xao, raøo, baùo, mau, chaøo.
HS ñoïc ñoaïn vaên, chuù yù PAÂ.
-3 HS leân baûng
-Baùnh raùn, con giaùn, daùn giaáy.
Daønh duïm, tranh giaønh, raønh maïch.
+ Lôùp chöõa baøi roài PAÂ ñuùng caùc töø.
- HS laéng nghe.
 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
 TIEÁT 16: TÖØ NGÖÕ VEÀ VAÄT NUOÂI. CAÂU KIEÅU: AI THEÁ NAØO
 I. MUÏC TIEÂU: 
 1. Më réng vèn tõ: Nªu ®­îc c¸c tõ ng÷ chØ ®Æc ®iÓm cña loµi vËt vÏ 
trong tranh (BT1)
 2. B­íc ®Çu thªm ®­îc h×nh ¶nh so s¸nh vµo sau tõ cho tr­íc vµ nãi c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh 
 II.CHUAÅN BÒ:
 Tranh minh hoïa phoùng to hoaëc theû töø coù nam chaâm vieát teân 4 con vaät trong baøi taäp 1. 
 Theû töø vieát 4 töø chæ ñaëc ñieåm (nhanh, chaäm, khoûe, trung thaønh). 
 Baûng phuï ghi baøi taäp 2, 3
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: Töø chæ tính chaát. Caâu kieåu Ai theá naøo? Töø ngöõ veà vaät nuoâi.
-Tìm töø chæ tính chaát?
- Ñaët caâu vôùi töø vöøa tìm?
 -Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi: Töø ngöõ veà vaät nuoâi. Caâu kieåu Ai theá naøo?
* Baøi 1: Choïn töø chæ ñaëc ñieåm thích hôïp vôùi con vaät. 
GV treo caùc böùc tranh leân baûng 
Goïi 4 HS leân baûng nhaän theû töø 
GV nhaän xeùt
* Baøi 2: Theâm hình aûnh so saùnh
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi
Goïi HS ñoïc caâu maãu.
YCHS tìm hình aûnh khaùc
Goïi HS noùi caâu so saùnh.
Nhaän xeùt, cho ñieåm
* Baøi 3: Vieát tieáp yù so saùnh cho caâu 
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu
GV höôùng daãn laøm caâu 1
Goïi HS hoaït ñoäng theo caëp:
Goïi HS boå sung.
Nhaän xeùt
4. Cuûng coá, daën doø :
- Neâu caùc töø chæ ñaëc ñieåm cuûa loaøi vaät?
- Neâu caùc thaønh ngöõ chæ ñaëc ñieåm caùc con vaät maø em bieát.
Chuaån bò: Tieát oân taäp HK1
Haùt
-2HS leân baûng
+ HS ñoïc teân baøi hoïc, ghi vôû.
Hs neâu yc..
- HS neâu teân caùc con vaät. 
- 4 HS gaén theû töø döôùi moãi tranh.
1. Traâu- khoûe 2. Ruøa- chaäm
3. Choù- trung thaønh 4. Thoû- nhanh
HS nhaän xeùt, lôùp ñoïc ñoàng thanh 
HS ñoïc yc, ñoïc caùc töø ñaõ cho.
Ñeïp nhö tieân (tranh, hoa, mô, )
+Cao nhö seáu (caây saøo)
Khoûe nhö traâu (voi, sö töû, gaáu,)
+Nhanh nhö thoû (soùc, caét, bay, ñieän,chôùp)
Chaäm nhö ruøa (seân)
+Traéng nhö tuyeát (tröùng gaø boùc, maây, voâi,)
Xanh nhö taøu la ù(ngoïc,da trôøi,)
Ñoû nhö son (gaác, maùu, côø, löûa,)
HS ñoïc caùc caâu thaønh ngöõ.
-HS ñoïc yc.
-Maét con meøo nhaø em troøn nhö hoøn bi ve.
 ( nhö haït nhaõn.)
Toaøn thaân noù phuû 1 lôùp loâng maøu tro möôït nhö nhung ( nhö tô).
Hai tai noù nhoû xíu nhö 2 buùp laù non 
 ( nhö 2 caùi moäc nhó tí hon).
- HS neâu.
-VD: Döõ nhö hoå./ Yeáu nhö seân / Ñeïp nhö coâng / Ñen nhö quaï / Gaày nhö caù maém / Ngoác nhö löøa/ Nhaùt nhö thoû/ Ngu nhö lôïn / Tinh ranh nhö caùo./ Cao nhö seáu /

Tài liệu đính kèm:

  • docNguyen thi thu tuan 17.doc