Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 (chuẩn kiến thức) - Tuần 13 đến tuần 16

Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 (chuẩn kiến thức) - Tuần 13 đến tuần 16

I:Mục tiêu:

 Giúp HS:

-Biết tự lập bảng trừ 14 trừ đi một số.

-Vận dụng bảng trừđã học để làm tính và giải toán

II.CHUẨN BỊ:

14que tính.

II:Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 86 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 18/11/2017 Lượt xem 637Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 (chuẩn kiến thức) - Tuần 13 đến tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 13
(Tõ ngµy 03 ®Õn ngµy 07 th¸ng 12)
Thø hai ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007
Chµo cê
(Néi dung cđa nhµ tr­êng)
?&@
To¸n
14 trõ ®i mét sè
14 – 8
I:Mơc tiªu:
	Giĩp HS:
-BiÕt tù lËp b¶ng trõ 14 trõ ®i mét sè.
-VËn dơng b¶ng trõ®· häc ®Ĩ lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n
II.CHUÈN BÞ:
14que tÝnh.
II:C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra 4’
2.Bµi míi.
2.1 GTB.
2.2.Gi¶ng bµi.
H§1:PhÐp trõ 14 trõ ®i mét sè.
H§2:Thùc hµnh.
MT:BiÕt ¸p dơng b¶ng trõ ®Ĩ lµm c¸c bµi tËp.
3.Cđng cè, dỈn dß.2’
-NhËn xÐt, cho®iĨm.
-DÉn d¾t ghitªn bµi
Yªu cÇu HS lÊy 14 que tÝnh. Muèn bít ®i 8 que tÝnh ta lµm NTN?
-HD c¸ch ®Ỉt tÝnh:
Bµi 1a.Yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo cỈp
b.Nªu:14-4-2=8
 14-6=8
-VËy 14- 6 ta cã thĨ lµm thÕ nµo?
Bµi 2:Yªu cÇu HS lµm b¶ng con
Bµi 3:
Bµi 4:Gäi HS ®äc ®Ị.
-ChÊm vë HS
-Cho HS ch¬i trß ch¬i thµnh lËp nhanh b¶ng trõ.
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn HS.
-Ch÷a bµi tËp vỊ nhµ.
-§äc b¶ng trõ 12-13.
-Thùc hiƯn theo yªu cÇu cđa GV
-Nªu c¸ch thùc hiƯn.
14 – 8 = 6
-Vµi HS nªu
-TùlËp b¶ng trõ
14 – 5 14 – 7 14 – 9
14 – 6 14 – 8 14 – 10
-§äc theo cỈp
-§äc theo nhãm
-HS nªu phÐp tÝnh, HS nghe sau ®ã ng­ỵc l¹i
-Nªu kÕt qu¶
-Nªu nhËn xÐt: 14-4-2=14-6=8
-LÊy 14-4-2(v× 4+2=6)
-Lµm b¶ng con
14-4-5=5 14-4-1=9
14-9=5 14-5=9
-Thùc hiƯn
14
6
8
-
14
9
5
-
14
7
7
-
14
5
9
-
14
8
6
-
-§äc ®Ị bµi.
-Lµm vµo vë
-2HS ®äc
-Gi¶i vµo vë
Cưa hµng ®ã cßn l¹i sè qu¹t lµ.
 14-6=8(qu¹t ®iƯn)
 §¸p sè: 8qu¹t ®iƯn.
2nhãm mçi nhãm 5 HS
-Nhãm nµo thµnh lËp nhanh ®ĩng th× th¾ng.
-VỊ lµm l¹i bµi tËp.
?&@
TËp ®äc
B«ng hoa niỊm vui
(2 tiÕt)
I.Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1.RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: 
§äc tr¬n toµn bµi ,biÕt ng¾t nghØ h¬i ®ĩng chç.
BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi ng­êi kĨ víilêi nh©n vËt.
2. RÌn kÜ n¨ng ®äc – hiĨu: 
HiĨu nghÜa c¸c tõ míi trong SGK
HiĨu néi dung c©u chuyƯn: C¶m nhËn ®­ỵc tÊm lßng hiÕu th¶o víi cha mĐ cđa HS trong c©u chuyƯn. 
II.§å dïng d¹y- häc.
Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc.
B¶ng phơ nghi néi dung cÇn HD luyƯn ®äc.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra 3’
2.Bµi míi
GTB:
H§1:LuyƯn ®äc12-15’
H§2:T×m hiĨu bµi 8’
H§3:LuyƯn ®äc l¹i.6-8’
3.Cđng cè, dỈn dß.3’
-Gäi HS ®äc thuéc lßng bµi :MĐ.
-NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
-DÉn d¾t ghi tªn bµi
-Tranh vÏ g×?
-§äc mÉu vµ HD c¸ch ®äc
-HD HS luyƯn ®äc vµ gi¶i nghÜa tõ.
-HD ®äc c©u dµi.
-Giĩp HS gi¶i nghÜa tõ
-Cĩc ®¹i ho¸ lµ lo¹i hoa NTN?
-Chialíp thµnh c¸c nhãm theo bµn.
-Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n vµ tù nªu c©u hái cho b¹n tr¶ lêi.
-C©u nãi ®ã cho biÕt th¸i ®écđa c«gi¸o NTN?
-Theo em, b¹n Chicã nh÷ng ®øc tÝnh g× ®¸ng quý?
-Em cã nhËn xÐt g× vỊ Chi vµ c« gi¸o?
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn HS.
-2-3 HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
-Quan s¸t tranh.
-Nªu.
-Nghe.
-Ph¸t ©m tõ khã.
-§äc CN.
-Nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n
-Nªu nghÜa c¸c tõ SGK
-Lo¹i hoa cĩc tob»ng c¸i b¸t ¨n c¬m.
-LuyƯn ®äc theo nhãm
-Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
-Cư ®¹i diƯn c¸c nhãm ra thi®äc.
-NhËn xÐt, b×nh chän HS ®äc tèt.
-Thùc hiªn
-§äc ®o¹n 1.
+C©u 1:T×m b«ng hoa niỊm vui ®Ĩ tỈng bè ®ang bÞ bƯnh
-§äc ®o¹n 2.
C©u2: V×Chi kh«ng gi¸m h¸i theo néi quycđa nhµ tr­êng
-§äc ®o¹n 3:
+C©u 3:C« choem h¸i 3 b«ng hoa
-C« c¶m ®éng tr­íc tÊm lßng hiÕu th¶o cđa Chi vµ rÊt khen ngỵi c«.
-Th­¬ng bè, mĐ, t«n trängnéi quycđa nhµ tr­êng, thËt thµ.
-Tù h×nh thµnh nhãm vµ luyƯn ®äc
-3-4 nhãm HS thùc hµnh ®äc
-NhËn xÐt b¹n ®äc.
-Vµi HS cho ý kiÕn
-TËp kĨ l¹i c©u chuyƯn.
	?&@
®¹o ®øc
Quan t©m giĩp ®ì b¹n
(TiÕp)
I.MơC TI£U:
Giĩp HS cđng cè l¹i kiÕn thøc kÜ n¨ng hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc.
BiÕt c¸ch øng xư 1 trong c¸c t×nh huèng cơ thĨ liªn quan ®Õn viƯc quan t©m giĩp ®ì b¹n.
BiÕt quan t©m giĩp ®ì b¹n trong cuéc sèng hµng ngµy.
II.C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC CHđ ỸU.
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra.
2.Bµi míi.
H§ 1:§o¸n xem ®iỊu g× sÏ s¶y ra?
H§ 2: Tù liªn hƯ
H§ 3: H¸i hoa d©n chđ.
3.Cđng cè dỈn dß.
-Quan t©m giĩp ®ì b¹n lµ lµm nh÷ng viƯc g×?
-V× sao cÇn ph¶i quan t©m giĩp ®ì b¹n?
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-DÉn d¾t ghi tªn bµi häc.
Bµi 2:
-Yªu cÇu HS ®o¸n thư xem c¸ch øng xư cđa Nam
-Em cã ý kiÕn g× vỊ viƯc lµm cđa Nam?
-NÕu lµ em em sÏ lµm g×?
KL:CÇn quan t©m b¹n ®ĩng n¬i ®ĩng lĩc, khi cÇn thiÕt.
-Nªu nh÷ng viƯc lµm mµ em thĨ hiƯn quan t©m giĩp ®ì b¹n 
-Chia nhãm nªu yªu cÇu th¶o luËn.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung.
KL:CÇn giĩp ®ì c¸c b¹n gỈp hoµn c¶nh khã kh¨n.
-Tỉ chøc bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái.
-NhËn xÐt giê häc.
-DỈn hs.
-1HS nªu.
-1HS nªu.
-2HS ®äc bµi häc.
-Nh¾c l¹i tªn bµi häc.
-2HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
-Quan s¸t vµ nªu néi dung tranh.
-Th¶o luËn theo cỈp ®«i
-8 – 10 HS cho ý kiÕn
-Vµi Hs nªu.
-nªu.
-Nghe.
-Th¶o luËn trong tỉ vỊ kÕ ho¹ch cđa tỉ m×nh ®Ĩ giĩp ®ì b¹n gỈp khã kh¨n, häc yÕu...
-§¹i diƯn c¸c tỉ lªn tr×nh bµy.
-NhËn xÐt bỉ xung.
-Thi ®ua gi÷a c¸c nhãm.
-Nhãm nµo HS tr¶ lêi ®ĩng nhiỊu c©u hái th× ®¹t ®iĨm .
-2 – 3HS ®äc ghi nhí.
-Thùc hiƯn theo bµi häc.
	?&@
Thø ba ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2007
To¸n
34 – 8
I.Mơc tiªu.
 Giĩp HS cđng cè vỊ:
-BiÕt thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 34 – 8
-BiÕt vËn dơng phÐp trõ ®· häc ®Ĩ lµm tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n
-Cđng cè l¹i c¸ch t×m sè h¹ng- t×m sè bÞ trõ ch­a biÕt.
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu.
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra.
2.Bµi míi.
H§ 1: PhÐp trõ 34 – 8.
H§ 2 Thùc hµnh.
3.Cđng cè dỈn dß: 2’
-nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-DÉn d¾t vµ ghi tªn bµi
-Yªu cÇu thùc hiƯn ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh vµo b¶ng con.
Bµi 1: Chia líp thµnh 2 d·y thùc hiƯn ®Ỉt tÝnh vµo b¶ng con.
Bµi 2:
Bµi 3:
Bµi 4:
-ChÊm mét sè bµi.
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn HS.
-3 – 4 Hs ®äc.
-Líp ®äc ®ång thanh.
-Nh¾c l¹i tªn bµi.
-Thùc hiƯn.
-Nªu c¸ch trõ.
-Hs ®äc yªu cÇu ®Ị bµi.
-3Nªu sè bÞ trõ, sè trõ.
-Lµm vµo vë.
-2HS ®äc ®Ị bµi.
-Gi¶i vë.
Nhµ b¹n ly nu«i gµ
34 – 9 = 25 (con gµ)
§¸p sè: 25 con gµ.
-2HS nªu 
x + 7 = 34 x – 14 = 36
x = 34 – 7 x = 36 + 14
x = 27 x = 50
-Hoµn thµnh bµi tËp ë nhµ.
	?&@
chÝnh t¶ 
TËp chÐp
B«ng hoa niỊm vui
I.Mơc ®Ých – yªu cÇu:
ChÐp chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng mét ®o¹n trong bµi “B«ng hoa niỊm vui”
Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt iª/ye, r/d
II.§å dïng d¹y – häc.
ChÐp s½n bµi chÐp.
Vë tËp chÐp, Vë BTTV, phÊn, bĩt,
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
ND - TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra.
2.Bµi míi.
H§ 1: HD tËp chÐp.
H§ 2: LuyƯn ®äc.
3.Cđng cè dỈn dß. 
§äc:LỈnglÏ, tiÕng nãi, ®ªm khuy, ngän giã, lêi ru.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-DÉn d¾t ghi tªn bµi häc.
-Treo bµi viÕt.
-C« gi¸o cho phÐp cho Chi h¸i thªm 2 b«ng hoa n÷a cho ai?
V× sao?
-Trong bµi nh÷ng ch÷ nµo ®­ỵc viÕt hoa?
-yªu cÇu Hs t×m tõ khã.
-Nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt.
-§äc l¹i bµi.
-ChÊm 8 – 12 bµi.
-NhËn xÐt.
Bµi 1:
Nªu yªu cÇu.
-Tr¸i nghÜa víi khoỴ?
-ChØ con vËt nhá sèng thµnh tõng ®µn rÊt ch¨m chØ?
-Cïng nghÜa víi b¶o ban?
Bµi3a: 
-Bµi tËp yªu cÇu g×?
-HD lµm bµi miƯng.
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn HS.
-ViÕt b¶ng con.
-Nh¾c l¹i tªn bµi häc.
-2 – 3 HS ®äc bµi viÕt.
-Cho Chi vµ cho mĐ.
-Nªu.
-Ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng ®­ỵc viÕt hoa.
-T×m vµ ph©n tÝch tõ khã.
-ViÕt b¶ng con.
-ViÕt bµi vµo vë.
-§ỉi vë so¸t lçi.
-2HS ®äc yªu cÇu ®Ị bµi.
-HS lµm b¶ng con.
-Ỹu.
-KiÕn.
-Khuyªn.
-2HS ®äc yªu cÇu ®Ị bµi.
-§Ỉt c©u ®Ĩ ph©n biƯt c¸c cỈp tõ sau:
Rèi – dèi. R¹ – d¹
-Nèi tiÕp nhau ®Ỉt c©u.
-Cuén chØ bÞ rèi – MĐ rÐt nãi dèi.
-ChÞ ®un ra vµo bÕp – Hµ d¹ to mét tiÕng.
-Hoµn thµnh bµi tËp vµo vë ë nhµ.
	?&@
ThĨ dơc
Trß ch¬i bá kh¨n vµ nhãm 3 nhãm 7
I.Mơc tiªu.
-Häc trß ch¬i nhãm 3 nhãm 7 – Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ë møc ®é ®Çu.
- ¤n ®i ®Ịu – Yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ®Ịu, ®Đp.
II.ChuÈn bÞ
§Þa ®iĨm: s©n tr­êng
Ph­¬ng tiƯn: Cßi.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu.
Néi dung
Thêi l­ỵng
C¸ch tỉ chøc
A.PhÇn më ®Çu:
-TËp hỵp líp phỉ biÕn néi dung bµi häc.
-Khëi ®éng. 
-§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
-Ch¹y nhĐ theo hµng däc.
-§i th­êng theo vßng trßn- hÝt thë s©u.
-¤n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
B.PhÇn c¬ b¶n.
1)Trß ch¬i: Nhãm 3 nhãm 7
-Giíi thiƯu tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i.
-Cho hs võa nh¶y theo vßng trßn võa ®äc to “Tung t¨ng mĩa ca, nhi ®ång chĩng ta, häp thµnh nhãm 3 hay lµ nhãm 7?
-Hs thùc hiƯn ch¬i theo sù HD cđa GV.
-NhËn xÐt thi ®ua.
-§i ®Ịu.
-Chia tỉ «n.
-Mçi tỉ lªn tr×nh bµy tr­íc líp.
C.PhÇn kÕt thĩc.
-Cĩi ng­êi th¶ láng.
-Nh¶y th¶ láng.
-Trß ch¬i: Lµm theo hiƯu lƯnh
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
VỊ tËp ®i ®Ịu.
1-2’
1-2’
60 – 80m
1-2’
2 x 8 nhÞp
10 –12’
3 – 4lÇn
8 – 10’
5lÇn
5lÇn
1-2’
1’
1’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
?&@
KĨ chuyƯn
B«ng hoa niỊm vui
I.Mơc tiªu:
1. RÌn kÜ n¨ng nãi:
- BiÕt kĨ ®o¹n ®Çu cđa c©u chuyƯn “B«ng hoa niỊm vui theo 2 c¸ch: Theo tr×nh tù c©u chuyƯn vµ thay ®ỉi mét phÇn tr×nh tù c©u chuyƯn.
Dùa vµo trÝ nhí tranh minh ho¹ vµ gỵi ý d­íi mçi tranh, kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n vµ toµnbé néi dung c©u chuyƯn. §o¹n 2 –3 theo lêi cđa m×nh
BiÕt kĨ tù nhiªn phèi hỵp lêi kĨ víi ®iƯu bé, nÐt mỈt, biÕt thay ®ỉi giäng kĨ phï hỵp víi néi dung.
2. RÌn kÜ n¨ng nghe:
Cã kh¶ n¨ng theo dâi b¹n kĨ.
NhËn xÐt – ®¸nh gi¸ lêi kĨ cđa b¹n, kĨ tiÕp ®­ỵc lêi kĨ cđa b¹n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu.
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra.
2.Bµi míi.
H§ 1: LuyƯn ®äc.
H§ 2:Dùa vµo tranh vµ trÝ nhí kĨ l¹i ®o¹n 2 –3 b»ng lêi cđa em.
H§ 3: KĨ ®o¹n cuèi theo sù t­ëng t­ỵng thªm lêi c¶m ¬n cđa bè.
3.Cđng cè – dỈn dß. 2’
KiĨm tra bµi Sù tÝch c©y vĩ s÷a.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-DÉn d¾t ghi tªn bµi häc.
KĨ mÉu vµ Hd c¸ch kĨ.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-C¸ch 2 yªu cÇu kĨ thÕ nµo?
-KĨ cã thĨ thªm lêi, hoỈc bít lêi. Nh­ng vÉn ph¶i gi÷ nguyªn néi dung.
-Treo tranh: Nªu yªu cÇu.
-KĨ mÉu.
-KĨ mÉu vµ HD kĨ.
-Em häc ®­ỵc g× qua c©u chuyƯn?
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn HS.
-3HS kĨ vµ nªu néi dung c©u chuyƯn.
-NhËn xÐt lêi kĨ cđa b¹n.
-Nh¾c l¹i tªn bµi häc.
-Nghe.
-1HS kh¸ kĨ.
-KĨ theo gỵi ý sgk.
-2HS kĨ l¹i theo s¸ch.
-Nghe.
-4 – 5 HS kĨ.
-NhËn xÐt.
Quan s¸t tranh nhí l¹i néi dung tõng ®o¹n.
-1 – 2 Hs lªn kĨ l¹i ®o¹n 2.
-KĨ chuyƯn trong nhãm
-§¹i diƯn c¸c nhãm thi ... lµ ngµy13 thø 3 tuÇn sau lµ ngµy27
+Ngµy 30 th¸ng 4 lµ thø 6
-Ngµy gi¶i phãng miỊn nam
-Quan s¸t theo nhãm
-1,3,5,7,8,10,12
4,6,9,11
-28 hoỈc 29 ngµy
-12 th¸ng
-Häc 9 th¸ng nghØ hÌ 3 th¸ng
	?&@
chÝnh t¶
Nghe viÕt
Tr©u ¬i
I. Mơc tiªu:
1.RÌn kÜ n¨ng chÝnh t¶:
-Nghe viÕt chÝnh x¸c bµi ca dao 42 tiÕng thuéc thĨ th¬ lơc b¸t,Tõ ®o¹n viÕt. Cđng cè c¸ch tr×nh bµy mét bµi th¬ lơc b¸t
-T×m vµ viÕt ®ïng nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn,thanh dƠ lÈn tr/ ch;ao/au; thanh hái /thanh ng·
II. ChuÈn bÞ:
-Vë bµi tËp tiÕng viƯt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 KiĨm tra
2 Bµi míi
H§1:H­íng dÉn chÝnh ta
H§2:luyªn ®äc
3)Cđng cè dỈn dß
-§äc mĩi b­ëi, tµu thủ, chong chãng, trong nha, vÈy ®u«i,s­ëi Êm
-NhËn xÐt
-Giíi thiƯu bµi
-§äc bµi ca giao
-Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi cv©u hái
+Bµi ca dao lµ lêi nãi cđa ai víi ai/
-Bµi ca dao cho thÊy t×nh c¶m cđa ng­êi n«ng d©n víi con tr©u nh­ thÕ nµo?
-Giĩp HS nhËn xÐt
-Bµi ca dao cã mÊy dßng?
Ch÷ ®Çu mçi dßng th¬ viÕt thÕ nµo?
-CÇn tr×nh bµy bµi viÕt thÕ nµo/
-Yªu cÇu HS tù t×m c¸c tiÕng hay viÕt sai
-§äc l¹i 2 lÇn
-§äc cho HS viÕt
-®äc cho HS so¸t lçi
-Thu chÊm vë HS
Bµi2: Cho HS ®äc
-Chia líp thµnh 4 nhãm mçi nhãm cư 1 HS lªn viÕt 1 cỈp tõ cã vÇn ao , au
Bµi3: nªu yªu cÇu
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-NhËn xÐt giê häc
-Nh¾c nhë HS vỊ lµm l¹i bµi tËp vµo vë bµi tËp vỊ nhµ
-ViÕt b¶ng con
-Nghe
3-4 HS ®äc ,c¶ líp ®äc
-Quan s¸t
-
-lêi ng­êi n«ng d©n nãi víi con tr©u nh­ nãi víi mét ng­êi b¹n
-6 dßng
-Viªt hoa
-Nªu
-Tù t×m ph©n tÝch viÕt b¶ng con
-Nghe viÕt vµo vë
-§«Ø vë tù ch÷a vµo b»ng bĩt ch×
-2 HS ®äc
-Thi ®ua gi÷a 4 nhãm
+B¸o- b¸u, mao- mau; ch¸o-ch¸u; lao- lau;s¸o-s¸u;rao- rau
-2-3 HS ®äc bµi
-lµm miƯng
-3-4 HS ®äc ®ĩng c¸c tiÕng cã ©m ®Çu tr/ch;?
	?&@
ThĨ dơc
Trß ch¬i “Nanh lªn b¹n ¬i vµ vßng trßn”
I.Mơc tiªu:
-¤n 2 trß ch¬i:(Nhanh lªn b¹n ¬i vµ vßng trßn).yªu cÇu HS ch¬i, tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng
II. §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn.
-VƯ sinh an toµn s©n tr­êng.
III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
Thêi l­ỵng
C¸ch tỉ chøc
A.PhÇn më ®Çu:
-TËp hỵp líp phỉ biÕn néi dung bµi häc.
-§i ®Ịu vµ h¸t
-¤n bµi thĨ dơc PTC
B.PhÇn c¬ b¶n.
1)¤n trß ch¬i: Nhanh lªn b¹n ¬i
-GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i- sau ®ã cho HS ch¬i thư
-HS ch¬i thËt cÇn ph©n th¾ng b¹i râ rƯt
-NhËn xÐt c¸ch ch¬i cđa HS
2)¤n trß ch¬i vßng trßn
-Cho HS ®iĨm sè trß ch¬i vµ ch¬i thư
-Ch¬i thËt cã kÕt hỵp vÇn ®iƯu do GV ®iỊu khiĨn
-C¸n sù líp ®iỊu khiĨn
C.PhÇn kÕt thĩc.
-Cĩi ng­êi th¶ láng- nh¶y th¶ láng
-§øng vç tay vµ h¸t
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc
1-2’
2- 3’
2 lÇn
1 lÇn
2-3 lÇn
2-3 lÇn
5-6 lÇn
1-2’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
	?&@
Mü thuËt
 (Gi¸o viªn chuyªn)
	?&@
Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2007
To¸n
LuyƯn tËp chung
I:Mơc tiªu:
	Giĩp HS:
-NhËn xÐt vỊ c¸c ®¬n vÞ thêi gian: ngµy, gi¬, th¸ng, n¨m.
- RÌn kÜ n¨ng xem giê, lÞch ®ĩng.
II:C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1.KiĨm tra.
 5 – 6’
2.Bµi míi.
Cđng cè c¸ch xem giê vµ sư dơng ®ång hå.
H§ 2: Xem lÞch. 8 –10’
3.Cđng cè dỈn dß: 2’
-yªu cÇu tù nªu c©u hái vỊ ngµy, th¸ng, giê.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-Giíi thiƯu bµi.
Bµi 1:
Bµi3: Yªu cÇu lµm viƯc trªn ®ång hå?
-Nªu 8giê.
-20, 21 giê thuéc giê buỉi nµo lĩc ®ã lµ mÊy giê?
-14Giê lµ buỉi nµo?
Bµi 2:
-Th¸ng nµo cã 31 ngµy?
30 ngµy?28, 29 ngµy?
-NhËn xÐt giê häc.
-Nh¾c HS. TËp vỊ xem lÞch xem ®ång hå.
-Nªu c©u hái vµ chØ b¹n kh¸c tr¶ lêi truyỊn ®iƯn.
-1Ngµy cã mÊy giê?
-1TuÇn cã mÊy ngµy?
-1N¨m cã mÊy th¸ng?
-Th¸ng 1 cã mÊy ngµy?
-Th¸ng 4 cã mÊy ngµy?
-2HS ®äc ®Ị bµi.
Th¶o luËn cỈp ®«i
-Tõng cỈp HS b¸o c¸o kÕt qu¶.
-NhËn xÐt bỉ xung.
-2HS ®äc yªu cÇu.
-Mçi HS lÊy ra mét ®ång hå.
-Thùc hµnh quay kim ®ång hå
-Giê tèi: 8, 9 giê.
-Giê buỉi chiỊu.
-2HS ®äc ®Ị bµi.
-§iỊn vµo vë bµi tËp.
-1HS ®Ịn trªn b¶ng líp.
-Nªu th¸ng 5 cã 31 ngµy.
-Th¶o luËn theo cỈp c¸c c©u hái
-1HS lªn b¶ng, líp tr¶ lêi c©u hái cđa GV.
+Ngµy 1 – 5 lµ thø b¶y.
+C¸c ngµy thø 7: 1, 8, 15, 22, 29.
+Thø t­ tuÇn nµy lµ ngµy 12.
TuÇn tr­íc lµ ngµy 5, tuÇn sau ngµy 19.
+Th¸ng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.
+Th¸ng 4, 6, 9, 11.
+Th¸ng 2.
	?&@
TËp lµm v¨n
Khen ngỵi, kĨ ng¾n vỊ con vËt, lËp thêi gian biĨu
I.Mơc ®Ých - yªu cÇu.
1.RÌn kÜ n¨ng nghe vµ nãi:
-BiÕt nãi lêi khen ngỵi
-BiÕt kĨ vỊ mét con vËt nu«i
2.RÌn kÜ n¨ng nãi – viÕt:BiÕt lËp thêi gian bi­ªđ mét buỉi trong ngµy
II.§å dïng d¹y – häc.
-B¶ng phơ ghi bµi tËp1.
-Vë bµi tËp tiÕng viƯt
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu.
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 kiĨm tra
3-5`
2 Bµi míi
H§1:Nãi lêi khen ngỵi
5-7`
H§2:KĨ vỊ con vËt nu«i
10-12`
H§3:LËp thêi gian biĨu
10-12`
3)Cđng cè dỈn dß
2-3`
-Gäi HS ®äc bµi TLV viÕt vỊ ¸nh, chÞ, em
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung
-Gií thiƯu bµi
-Bµi 1 gäi HS ®äc
-bµi tËp yªu cÇu g×?
-§µn gµ rÊt ®Đp em h·y nãi mét c©u cã ý khen ®µn gµ?
-Chĩ c­êng rÊt khoỴ
b)Líp m×nh h«m nay rÊt s¹ch
c)B¹n NAM häc rÊt giái
-Bµi2 Yªu cÇu HS ®äc vµ quan s¸t tranh
-Nhµ em hay nu«i nh÷ng con vËy g×?
-Em yªu thÝch con vËt g× nhÊt?
-C¸c em cã thĨ kĨ vỊ con vËt ë nhµ em, hoỈc con trong tranh
+Gỵi ý: Con vËt em kĨ lµ con g×? L«ng, m¾t, ®u«i nã thÕ nµo? Con vËt ®ã víi em thÕ nµo
-§¸nh gi¸ nhËn xÐt
Bµi 3 Gäi HS ®äc
-Bµi tËp yªu cÇu g×?
-Gäi hs ®äc l¹i thêi gan biĨu cđa b¹nPH­¬ng Th¶o
-Nh¾c HS biÕt buỉi tèi tõ 6 giê(18 giê) cÇn ph¶i dùa vµo thùc tÕ cđa nhµ m×nh mµ c¸c em lËp thêi gian biĨu cho b¶n th©n
-ChÊm bµi HS
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung
-CÇn lËp thêi gian biĨu ®Ĩ lµm g×?
-H«m nay c¸c em häc néi dung g×?
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-3 HS ®äc
-NhËn xÐt
-4 HS ®äc
-§Ỉt c©u míi ®Ĩ tá ý khen ngỵi 
-§µn gµ míi ®Đp lµm sao
-¤i ®µn gµ ®Đp qu¸
-§µn gµ ®Đp qu¸
-Th¶o luËn theo cỈp
-Nèi tiÕp nhau nãi vỊ tõng c©u
-Chĩ c­êng khoỴ qu¸!
-Chĩ c­íng míi khoỴ lµm sao
-Chao «i? Chĩ c­êng khoỴ thÕ
-líp m×nh h«m nay ®Đp qu¸
-B¹n Nam häc giái thÕ
-2 HS ®äc yªu cÇu
-Quan s¸t tranh
-Vµi HS cho ý kiÕn
-Nªu
-Tù chän chđ ®Ị
-TËp kĨ trong nhãm
-KĨ tr­íc líp nèi tiÕp
-B×nh chän HS kĨ chuyƯn hay nhÊt
-2 HS ®äc
-lËp thêi gian biĨu buỉi tèi cđa em
-2-3 HS ®äc
-§äc buỉi tèi (TGB)
-2-3 HS kh¸c nãi mÉu
-GV nhËn xÐt
-Tù lµm bµi vµo vë bµi tËp tiÕng viƯt
-8-10 HS ®äc
-NhËn xÐt xem víi thêi gian ®ã ®· hỵp lý ch­a
-Cã thêi gian häc hỵp lý
-Vµi HS nªu
?&@
Tù nhiªn x· héi
C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êng
I.Mơc tiªu:
Giĩp HS:
-C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êng:hiƯu tr­ëng- hiƯu phã,tỉng phơ tr¸ch,gi¸o viªn , c¸c nh©n viªn, häc sinh
-C«ng viƯc cđa tõng thµnh viªn trong nhµ tr­êng
II.§å dïng d¹y – häc.
C¸c h×nh trong SGK.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu.
ND – TL
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 KiĨm tra
2-3`
2 Bµi míi
H§1: lµm viƯc víi SGK
8-10`
H§2: Nãi vỊ c¸c thµnh viªn vµ c«ng viƯc cđa hä trong tr­êng m×nh
 10-12`
H§3: Trß ch¬i ®ã lµ ai
 10-12`
3)DỈn dß nhËn xÐt
 2`
-Tr­êng em tªn g×? ë x·, huyƯn, tØnh nµo?
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-Giíi thiƯu bµi
-ë tr­êng em cß nh÷ng ai?
-C¸c thµnh viªn trong tr­êng lµm nh÷ng viƯc g×
-Gv nªu 
-Yªu cÇu HS q2uan s¸t tranh SGK-GV ph¸t c¸c phiỊu ghi v¸i trß cđa c¸c h×nh vÏ
-Nªu nhËn xÐt –KL nãi cho HS hiĨu thªm vỊ c«ng viƯc cđa c¸c thµnh viªn trong tr­êng
-Lµm viƯc víi c¶ líp
+Trong tr­êng m×nh cã nh÷nh thµnh viªn nµo?
+T×nh c¶m vµ th¸i ®é c¸c em ®èi víi c¸c thÇy c« c¸c nh©n viªn trong tr­êng?
-§Ĩ thĨ hiƯn lßng yªu quý kÝnh träng c¸c thµnh viªn ®ã c¸c em nªn lµm g×?
KL: C¸c em cÇn ph¶i biÕt kÝnh träng, biÕt ¬n tÊt c¨ c¸c thµnh viªn trong tr­êng, yªu quý ®oµn kÕt víi b¹n bÌ
-GV ChuÈn bÞ c¸c tÊm b×a cã ghiGV-HT- b¸c b¶o vƯ, c« th­ viƯn 
-HD c¸ch ch¬i. G¾n b¶n tªn gäi lªn 1 HS-C¸c b¹n á d­íi líp gi¶i thÝch VỊ viƯc lµm cđa ng­êi ®ã vµ HS ®­ỵc g¾n ®o¸n xem m×nh lµ ai.nÕu HS ®­a ra th«ng tin mµ b¹n ®o¸n kh«ng ra lµ bÞ ph¹t
-Cho HS ch¬i thư vµ ch¬i thËt
-§¸nh gi¸ nhËn xÐt
-NhËn xÐt giê häc
-VỊ nhµ HS t×m hiĨu thªm vỊ c¸c thµnh viªn trong tr­êng
-Nªu
-HS tù hái nhau vỊ c¸c phßng häc ë líp
-HiĨu tr­ëng GV – b¶o vƯ, nh©n viªn , HS
-Nªu
-Quan s¸t th¶o luËn theo cỈp ®«i vµ g¾n h×nh phï hỵp víi chĩ gi¶i
-Tr×nh bµy tr­íc líp
-Vµi hs nªu
-Tù nãi
-X­nh h« lÏ phÐp chµo hái khi gỈp gì, giĩp ®ì khi cÇn thiÕt, häc tËp tèt
-QS ®äc
-Theo dâi
-Ch¬i ch÷
-HS ch¬i
?&@
Thđ C«ng
GÊp c¾t d¸n biĨn b¸o giao th«ng
Ng­ỵc chiỊu vµ thuËn chiỊu
(TiÕp)
I Mơc tiªu.
-HS biÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biĨn b¸o giao th«ngchØ lèi ®i thuËn chiỊu
+GÊp c¾t d¸n ®­ỵc biĨn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiỊu
+Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lƯ giao th«ng 
II ChuÈn bÞ.
Quy tr×nh gÊp , vËt mÉu, giÊu m
GiÊy nh¸p, giÊy thđ c«ng, kÐo, bĩt 
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu.
ND – TL
 Gi¸o viªn
Häc sÝnh
1 KiĨm tra
2.Bµi míi
H§1:Quan s¸t nhËn xÐt
H§2 :H­íng dÉn mÉu
H§ 3: Tr­ng bµy s¶n phÈm
3.Cđng cè – dỈn dß.
-KiĨm tra sù ChuÈn bÞ cđa HS
-NhËn xÐt chung
-Gäi HS lªn thùc hµnh gÊp, c¾t d¸n hinh trßn
-§¸nh gi¸
-Giíi thiƯu bµi
-§­a h×nh biĨn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiỊu
+BiĨn b¸o giao th«ng cã mÊy phÇn
-MỈt biĨn bµo cã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo?
+Th©n biĨn b¸o cã h×nh g×
+Khi ®i ®­êng cã biĨn b¸o giao th«ng sÏ giĩp Ých g× cho c¸c em?
-Nh¾c nhë HS thùc hiƯn tèt an toµn giao th«ng trªn ®­êng
-Treo quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biĨn b¸o giao th«ng
-Muèn c¾t ®­ỵc mỈt biĨn b¸o ta cÇn cã hinh g×
B­íc1: G­íng dÉn HS c¸ch gÊp,c¾t,d¸n biĨn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiỊu
+Tr×nh bµy c¸ch gÊp c¾t h×nh trßn tõ h×nh vu«ng c¹nh 6 «
+C¾t h×nh ch÷ nhËt dµi 4« réng 1«
B­íc 2:H­íng dÉn HS c¸ch d¸n
+D¸n ch©n biĨn b¸o vµo dÊy
+D¸n h×nh trßn chêm lªn trªn
+D¸n h×nh ch÷ nhËt nhá tr¾ng vµo gi÷a h×nh trßn
-Yªu cÇu HS thùc hµnh gÊp, c¾t d¸n biĨn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiỊu
-Yªu cÇu c¸c tỉ tr­ng bµy sd¶n phÈm
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-NhËn xÐt tinh thÇn häc
Nh¾c HS
-LÊy ®å dïng dơng cơ
-2 HS lªn tr×nh bµy
-Quan s¸t
-2 phÇn, mỈt biĨn b¸o vµ ch©n 
-H×nh trßn nỊn xanh gi÷a h×nh ch÷ nh¹t mµu tr¾ng
-H×nh ch÷ nhËt ®øng
-§i ®ĩng chiỊu
-Quan s¸t
-H×nh vu«ng, c¾t ®Õn trßn
-Theo dâi
-Theo dâi
-Thùc hµnh c¸ nh©n
-Tr×nh bµy d¸n vµo vë
-Thùc hiƯn
-Chän bµi ®Đp tr­ng bµy vµ nhËn xÐt
mang giÊy mµu ®ë, tr¾ng, th­íc, hå
	?&@

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan13-16.doc