Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Đặng Văn Sơn

Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Đặng Văn Sơn

1.Đạo đức

 Tiết 9: Chăm chỉ học tập ( Tiết 1).

I/ Muùc đích yêu cầu:

- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.

- Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập.

- Biết được chăm chỉ học tậplà nhiệm vụ của học sinh.

- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.

II/ Giáo dục kĩ năng sống:

- Kn quản lớ thời gian học tập của bản thõn.

III/ Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai,

- Học sinh: Bộ tranh thảo luận nhúm. Vở bài tập.

IV/ Các hoạt động dạy học :

 

doc 22 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 20/08/2021 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Đặng Văn Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9
 Ngµy so¹n : 10 / 10 / 2011
 Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2011
1.§¹o ®øc
 TiÕt 9: Ch¨m chØ häc tËp ( TiÕt 1). 
I/ Muïc ®Ých yªu cÇu: 
- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.
- Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập.
- Biết được chăm chỉ học tậplà nhiệm vụ của học sinh.
- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.
II/ Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng:
- Kn quản lí thời gian học tập của bản thân.
III/ §å dïng d¹y häc:
- Giáo viên: Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai, 
- Học sinh: Bộ tranh thảo luận nhóm. Vở bài tập. 
IV/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi.
- Em hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà để giúp mẹ?
- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
* Hoạt động 2: xử lý tình huống. 
- Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận theo cặp. 
- Thể hiện cách ứng xử qua trò chơi đóng vai.
- Giáo viên chốt lại ý chính. 
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. 
- Giáo viên chia nhóm và phát cho mỗi nhóm phiếu bài tập. 
- Giáo viên kết luận: Các ý kiến a, b, d, đ là đúng; ý kiến c là sai. 
* Hoạt động 4: liên hệ thực tế. 
- Yêu cầu học sinh tự liên hệ. 
- Giáo viên khen những em chăm chỉ học tập.
c. Củng cố, dặn dò.
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài. 
- Cb bài sau: Chăm chỉ học tập ( tiết 2).
- Hs: trả lời.
- Học sinh thảo luận theo cặp về cách ứng xử. 
- Một số cặp trình bày trước lớp. 
- Học sinh các nhóm lên đóng vai xử lý tình huống. 
- Nhắc lại kết luận. 
- Học sinh các nhóm thảo luận. 
- Học sinh chọn kết quả. 
- Học sinh nêu ích lợi của việc chăm chỉ học tập. 
- Học sinh tự liên hệ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.TËp ®äc
TiÕt 25: ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc kú I ( tiÕt 1).
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.
- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng hai đoạn (hoặc bài) thơ đã học.
- Bước đầu thuộc bảng chữ cái. Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ sgk
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. KTBC:
a) Kiểm tra tập đọc: ( 1 , 2 em.)
-GV chuẩn bị phiếu thăm.
-Yêu cầu HS bốc thăm, đọc bài.
-GV nêu câu hỏi trong đoạn vừa đọc.
-GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
b) Đọc thuộc bảng chữ cái:( HĐ cá nhân)
-Yêu cầu HS đọc nối tiếp.
-Yêu cầu HS đọc toàn bộ bảng chữ cái.
-GV đánh giá, nhận xét.
c)Xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng.
 (Hoạt động cá nhân)
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
-GV hướng dẫn cách làm.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Gọi HS lên bảng.
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
d)Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên. ( Hoạt động nhóm đôi)
-GV hướng dẫn cách tìm thêm từ. 
-Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm từ.
-Yêu cầu HS trả lời.
- Gv: nx ®¸nh gi¸
3. Củng cố dặn dò. 
- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS đọc theo đoạn.
- HS trả lời.
- HS đọc nối tiếp.
3 – 4 em.
- 2 em.
- ChØ ng­êi: b¹n bÌ, Hïng
- ChØ ®å vËt: bµn, xe ®¹p.
- ChØ con vËt:thá , mÌo.
- ChØ c©y cèi: chuèi, xoµi.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- HS thảo luận tìm từ.
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Cả lớp nhận xét.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.TËp ®äc
TiÕt 26: ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc kú I ( tiÕt 2).
I. Môc ®Ých yªu cÇu
-Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như tiết 1.
-Biết đặt câu theo mẫu Ai - là gì? 
-Biết xếp tên riêng của người theo thứ tự bảng chữ cái.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ sgk
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. KTBC.
a.) Kiểm tra tập đọc: ( 1, 2 em.)
-Yêu cầu HS bốc thăm, đọc bài.
-GV nêu câu hỏi trong đoạn vừa đọc.
-GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới.
b) Đặt 2 câu theo mẫu:( HĐ cá nhân)
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu HS khá, giỏi tập đặt câu.
-GV nhận xét, 
-Yêu cầu HS làm bài.
-Gọi HS đọc bài làm.
-GV nhận xét, sửa chữa.
c) Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc ở tuần 7 và 8 theo thứ tự bảng chữ cái.( HĐ nhóm tổ)
-GV nêu yêu cầu của bài.
-HD cho HS mở mục lục sách để tìm.
-GV hướng dẫn cách làm.
-Yêu cầu HS thảo luận làm bài.
3. Củng cố dặn dò. 
- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS đọc theo đoạn.
- HS trả lời.
- Nªu yªu cÇu bµi- t×m hiÓu, ho¹t ®éng nhãm 2- c¸c nhãm lµm miÖng tiÕp søc- b×nh chän.
Ai(c¸i g×, con g×) Lµ g×?
 M. B¹n Lan lµ häc sinh giái
 Chó Nam lµ n«ng d©n.
 Bè em lµ b¸c sÜ.
 Em trai em lµ häc sinh mÉu gi¸o
- Häc sinh nh¾c l¹i c©u ®· ®Æt trªn b¶ng.
- Nªu yªu cÇu bµi- t×m hiÓu më sgk.
- Bµi: Ng­êi thÇy cò: Dòng, Kh¸nh.
 Ng­êi mÑ hiÒn: Minh, Nam.
 Bµn tay dÞu dµng: An.
- C¸c nhãm ®äc bµi m×nh(An, Dòng, Kh¸nh, Minh , Nam)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.To¸n
 TiÕt 41: LÝt.
I. Mục ®Ých yªu cÇu
- Biết sử dụng chai1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước,dầu
- Biết ca1 lít, chai 1lít . Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc ,viết tên gọi và kí hiệu của lít.
- Biết thực hiện phép cộng , trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Ca 1 lít, chai 1 lít, cốc, bình nước. 
- Học sinh: Bảng phụ. Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KTBC: 
- 2 Học sinh lên bảng làm bài 4 / 40. 
- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
* Hoạt động 1: Làm quen với biểu tượng dung tích. 
- Giáo viên lấy 2 cái cốc 1 to 1 nhỏ, rót đầy nước vào 2 cốc. 
- Cốc nào chứa được nhiều nước hơn?
- Cốc nào chứa được ít nước hơn?
* Hoạt động 2: Giới thiệu ca 1 lít hoặc chai 1 lít. Đơn vị lít. 
- Giáo viên giới thiệu ca 1 lít, rót đầy ca ta được 1 lít nước. 
- Giáo viên: Để đo sức chứa của 1 cái chai, cái ca, cái thùng,  ta dùng đơn vị đo là lít. 
- Lít viết tắt là: l
- Giáo viên viết lên bảng: 1 l, 2 l, 4 l, 6 l, rồi cho học sinh đọc. 
* Thực hành. 
Bài 1: Đọc, viết ( theo mẫu ).
- Gọi hs lên bảng chữa bài
- Gọi 2 hs đọc
- Gv: nx, đánh giá
Bài 2: Tính theo mẫu. 
- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở. 
- Gọi 2 học sinh lên bảng chữa bài. 
- Gv: nx đánh giá
Bài 4: y/c hs đọc đề toán.
- Muốn biết cả 2 lần bán được bao nhiêu lít nước mắn ta làm ntn ? 
- y/c hs làm vào vở. 2hs lên bảng làm.
 Tóm tắt
 Lần đầu: 12l
 Lần sau: 15l
 Cả hai lần:  l?
- Gv: nx đánh giá
3. Củng cố, dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
- CB bài sau: Luyện tập
- 2 hs chữa bài.
- Học sinh quan sát giáo viên rót nước vào cốc. 
- Cốc to. 
- Cốc bé. 
- Học sinh theo dõi. 
- Học sinh đọc: lít viết tắt là l
- Học sinh đọc: Một lít, hai lít, bốn lít, sáu lít, 
- 1 hs nêu y/c bài
- hs: chữa bài
- hs: đọc
- 1 hs nêu y/c bài
- Học sinh làm vào vở. 
- Học sinh lên bảng làm. 
a) 9l+8l =17l
b) 17l-6l =11l
15l+5l =20l
18l–5l =13l
- Hs đọc
- Thực hiện phép tính cộng
- 2 em lên làm.
 Bài giải
 Cả hai lần cửa hàng bán được là:
 12 + 15 = 27 ( lít )
 Đáp số: 27 l.
_____________________________________________
 Ngµy so¹n : 11 / 10 / 2011
 Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2011
1.KÓ chuyÖn 
TiÕt 9: ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc kú I ( tiÕt 3).
I. Môc ®Ých yªu cÇu. 
-Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như tiết 1.
-Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật(BT 2 ,3).
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh hoạ sgk
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. KTBC.
* Kiểm tra tập đọc:( 1, 2 em)
-Yêu cầu HS bốc thăm, đọc bài.
-GV nêu câu hỏi trong đoạn vừa đọc.
-GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới
a)Tìm những từ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui.( Hoạt động nhóm đôi)
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu HS đọc bài Làm việc thật là vui.
-Yêu cầu HS thảo luận tìm từ.
-Gọi HS trả lời.
-GV nhận xét, ghi bảng.
b) Đặt câu.( Hoạt động cá nhân)
-HD cho HS cách đặt câu.
-GV làm mẫu.
-Yêu cầu HS làm bài.
-Gọi HS đọc bài làm.
-GV nhận xét, sửa chữa.
3. Củng cố dặn dò 
-Nhaéc laïi ND baøi.
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về làm bài tập.
- HS đọc theo đoạn.
- HS trả lời.
- Häc sinh quan s¸t.
- VËt: TÝch t¾c (®ång hå), g¸y (gµ trèng), kªu (tu hó), b¾t s©u( chim), në hoa (cành ®µo).
- Ng­êi: QuÐt nhµ, nhÆt rau, ch¬i víi em bÐ.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm của mình.
HS lắng nghe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.To¸n
 TiÕt 42: LuyÖn tËp.
I. Môc ®Ých yªu cÇu. 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh vµ gi¶i to¸n víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt.
- BiÕt sö dông chai 1 lÝt hoÆc ca 1 lÝt ®Ó ®ong, ®o n­íc, dÇu,
- BiÕt gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy học.
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 1hs lên bảng làm bài 2 cột 3/ 41. 
- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
Bài 1: Tính.( Hoạt động cá nhân)
-GV chép đề, HD cách làm.
-Yêu cầu HS làm vở 2hs lên bảng.
-GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
 ( Hoạt động nhóm tổ)
- Tổ chức chơi tiếp sức.
-GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.
 (Hoạt động cá nhân)
-GV hướng dẫn phân tích đề toán.
-Yêu cầu HS làm bài.
-GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
- Cb bài sau: Luyện tập chung.
- 1hs lên bảng chữa.
- Hs: nêu y/c
- HS thực hiện
2l + 1l = 3l 15l – 5l = 10l 16l + 5l = 21l 35l – 12l = 13l 
3l + 2l – 1l = 4 16l – 4l + 15l = 27l
- Hs: nêu y/c
HS thực hiện
a) 6l b) 8l c) 30l 
- Hs: nêu đề bài
Bài giải:
 Số dầu thùng thứ hai có là:
 16 + 2 = 18 ( l ) 
 Đáp số : 18l ... ©u hái.
- Häc sinh l¾ng nghe.
- Häc sinh quan s¸t.
“TuÇn 8: Chñ ®iÓm thÇy c«
TËp ®äc: Ng­êi mÑ hiÒn- trang 63.
KÓ chuyÖn: Ng­êi mÑ hiÒn trang 64”
a)MÑ ¬i!MÑ muanhÐ!
b)§Ó b¾t ®Çu buæi liªn hoan v¨n nghÖxin mêi
c)Th­a c«, xin c« nh¾c l¹i cña c«!
- Häc sinh l¾ng nghe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.To¸n
 TiÕt 44: KiÓm tra gi÷a häc kú I.
 ( §Ò phßng gi¸o dôc ra ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.ChÝnh t¶
 TiÕt 18: KiÓm tra gi÷a häc kú I.
 ( §Ò phßng gi¸o dôc ra ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.Thñ c«ng
TiÕt 9: GÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y cã mui ( tiÕt 1).
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy màu. 
- Học sinh: Giấy màu, kéo, hồ dán,...
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KTBC: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Gv: nx đánh giá. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh gấp mẫu. 
- Cho học sinh quan sát mẫu thuyền bằng giấy. 
- Giáo viên gấp mẫu. 
- Cho học sinh so sánh thuyền có mui và thuyền không có mui. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn gấp thuyền. 
- Giáo viên cho học sinh quan sát qui trình gấp. 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác từng bước. 
Bước 1: Gấp tạo mũi thuyền. 
Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều nhau. 
Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền. 
Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui. 
* Hoạt động 4: Cho học sinh thực hành. tập gấp. 
- Học sinh tập gấp theo nhóm. 
- Gv theo dõi, giúp đỡ các nhóm làm. 
3. Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
- Cb: bµi sau
- Hs: để đồ dùng lên bàn
- Học sinh theo dõi. 
- Học sinh quan sát theo dõi Giáo viên gấp
- Học sinh so sánh: Gấp tương tự như nhau nhưng thuyền có mui thêm 1 bước gấp tạo mui thuyền. 
- Học sinh quan sát qui trình gấp. 
- Theo dõi Giáo viên thao tác. 
- Học sinh nhắc lại các bước gấp thuyền. 
- Học sinh các nhóm tập gấp thuyền phẳng đáy có mui. 
_____________________________________________
 Ngµy so¹n : 14 / 10 / 2011
 Ngµy gi¶ng: Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2011
1.To¸n
TiÕt 45: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng.
I. Môc ®Ých yªu cÇu.
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a= b; a+x=b( với a,b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. 
- Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Biết giải bài toán có một phép trừ. 
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên nhận xét bài kiểm tra. 
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Giáo viên giới thiệu ký hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong 1 tổng. 
- Cho học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. 
- Yêu cầu học sinh nhận xét về số hạng trong phép cộng 6 + 4 = 10. 
- Giáo viên nêu bài toán: Có tất cả 10 ô vuông, có một số ô vuông bị che lấp và 4 ô vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp. 
- Giáo viên phân tích dẫn dắt học sinh. 
	+ Số ô vuông bị che chưa biết ta gọi là x. Lấy x + 4 bằng 10 ô vuông. Ta viết: 
x + 4 = 10
+ Muốn tìm số hạng x ta làm thế nào?
 x + 4 = 10
 x 10 – 4
 x 6
- Giáo viên hướng dẫn tương tự các bài còn lại. 
Kết luận: Muốn tìm 1 số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. 
* Thực hành. 
* Bài 1: Tìm x ( theo mẫu ).
- Gv hướng dẫn làm phần a. Gọi hs lên chữa phần còn lại.
 X + 3 = 9
 X = 9 – 3
 X = 6
- GV: nx đánh giá
* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống.
- Gọi hs lên chữa bài.
- GV: nx đánh giá
3. Củng cố, dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
- CB bài sau: Luyện tập
- Học sinh quan sát và viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
6 + 4 = 10
 6 = 10 – 4
 4 = 10 – 6
- Học sinh nhắc lại đề toán. 
- Học sinh nêu tên gọi các thành phần của phép cộng. 
- x là số hạng. 
- 4 là số hạng. 
- 10 là tổng. 
- Ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. 
- Học sinh nhắc lại nhiều lần đồng thanh, cá nhân. 
- 1 hs nêu y/c 
- 2 em lên bảng làm
b) X + 5 = 10 c) X + 2 = 8
 X = 10 – 5 X = 8 – 2
 X = 5 X = 4
d) X + 8 = 19 c) 4 + X = 14
 X = 19 – 8 X = 14 – 4
 X = 11 X = 10
- 1 hs nêu y/c 
- 1 em lên bảng làm
Số hạng
 12
 9
 10
Số hạng
 6
 1
 24
Tổng
 18
 10
 34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.TËp lµm v¨n
 TiÕt 9: KiÓm tra gi÷a häc kú I.
 ( §Ò phßng gi¸o dôc ra ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Tù nhiªn x· héi
 TiÕt 9: §Ò phßng bÖnh giun.
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun.
II. Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng:
- Kn ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng bệnh giun.
- Kn tư duy phê phán: Phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh – gây ra bệnh giun.
- Kn làm chủ bản thân: Có trách nhiêm với bản thân đề phòng bệnh giun.
III. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh vẽ minh họa trong sách giáo khoa. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi: ăn uống sạch sẽ có ích lợi gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Giáo viên hỏi: Các em đã bao giờ bị đau bụng, ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn v.v
và chóng mặt chưa?
- Giun thường sống ở đâu trong cơ thể người?
- Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người?
- Nêu tác hại do giun gây ra?
* Hoạt động 2: Thảo luận về nguyên nhân gây nhiễm giun. 
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận về nguyên nhân và cách đề phòng bệnh giun sán. 
* Do không giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân,  muốn đề phòng được bệnh này chúng ta phải giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, phải rửa tay trước khi ăn, cắt móng tay móng chân, 
3. Củng cố - Dặn dò. 
- Nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà ôn lại bài. 
- CB bài sau,
- 1 hs lên bảng trả lời
- Học sinh thảo luận nhóm và trả lời. 
- Giun thường sống ở ruột, dạ dày, gan. 
- Hút các chất bổ trong cơ thể. 
- Người bị nhiễm giun thường, xanh xao, mệt mỏi do cơ thể bị mất chất dinh dưỡng. 
- Học sinh thảo luận nhóm. 
- Đại diện các nhóm trình bày. 
- Cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.ThÓ dôc
( Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. An toµn giao th«ng
TiÕt 9: Ph­¬ng tiªn giao th«ng ®­êng bé ( TiÕt 1).
I. Môc ®Ých yªu cÇu
1. Kiên thức:
- Học sinh biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ.
- Học sinh phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới và biết dụng của các loại phương tiện giao thông.
2. Kĩ năng:
- Biết tên các loại xe thường thấy.
- Nhận biết được các tiếng động cơ và tiếng còi của xe ô tô và xe máy để tránh nguy hiểm.
3. Thái độ:
- Không đi bộ dưới lòng đường.
- Không chạy theo hoặc bam theo xe ô tô, xe máy đang đi.
II. ChuÈn bÞ:
- Tranh vẽ trong sach giáo khoa.
- Tìm một số tranh ảnh về cácphương tiện giao thông đường bộ.
 III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
A. KTBC
- Gäi 1 hs lªn chØ biÓn vµ nªu tªn
- Gv: nx ®¸nh gi¸
B. Bµi Míi:
HĐ1:Giới thiêu bài:
Phương tiện giao thông đường bộ.
HĐ 2:Nhận diện các phương tiện giao thông:
1 Mục tiêu:
- Giúp Học sinh nhận biết một số loại phương tiện giao thông đường bộ.
- Học sinh phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới.
2. Cách tiến hành:
- Cho Học sinh quan sát các loại xe đi trên đường. Học sinh nhận xét
- Giáo viên treo tranh 1, 2lên bảng.
- Nhận diện và so sánh 2 loại phương tiện giao thông.
- Xe cơ giới và xe thô sơ có gì giống và khác nhau.
 * Kết luận:
- Xe thô sơ là các loại xe đạp, xe xích lô, xe bò, xe ngựa,.
- Xe cơ giới là các loại xe ô tô, xe máy,
- Xe thô sơ đi chậm ít nguy hiểm, Xe cơ giới đi nhanh dễ gây nguy hiểm.
- Khi đi đường chúng ta cần phải chú ý tới âm thanh của các loại xe (tiếng động cơ, tiếng còi) để phòng tránh nguy hiểm.
- Giáo viên giới thiệu các loại xe ưu tiên (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công an).
- Khi gặp các loại xe trên phải làm gì? (nhường đương cho các xe ưu tiên đi trước).
HĐ3:Trò chơi:
1 Mục tiêu:
- Giúp Học sinh củng cố lại kiến thức ở hoạt động 2.
2. Cách tiến hành:
- Chia lớp làm 2 đội. Các đội tiếp sức ghi tên các loại phương tiện giao thông đường bộ ( thời gian 2 phút).
* Kết luận:
- Lòng đường dành cho xe máy và xe ô tô, xe đạp,đi lại . Các em không được đi lại hay đùa nghịch dưới lòng đường dễ xảy ra tai nạn.
3. Củng cố dÆn dß: 
- Kể tên các loại giao thông mà em biết?
- Xe nào là xe thô sơ, xe nào là xe cơ giới?
- Nhận xét lớp học. Về nhà phân biệt các loại xe, nên tránh xa các loại xe cơ giới và nhường đướng cho xe ưu tiên.
- 1 hs lªn b¶ng chØ
- HS lắng nghe
 - Thô sơ: là các loại xe đạp, xích lô, xe bò, xe ngựa,  chạy chậm, ít nguy hiểm.
- Cơ giới: là các loại xe ô tô, mô tô , chạy nhanh nguy hiểm.
- Học sinh trả lời.
- HS lắng nghe
- HS nêu lại
- Các đội tiếp sức ghi tên các loại phương tiện giao thông đường bộ ( thời gian 2 phút).
- Nhận xét- tuyên dương
- HS lắng nghe
- HS nêu lại
- Hs: kể
- HS: trả lời
- Hs: lắng nghe
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @&?- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinh ho¹t tuÇn 9
NhËn xÐt tuÇn 9.
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- HS tù ®¸nh gi¸ ­u khuyÕt ®iÓm qua tuÇn häc.
- §Ò ra ph­¬ng h­íng rÌn luyÖn cho tuÇn sau.
- GD hs ý thøc tu d­ìng ®¹o ®øc
II. Sinh ho¹t líp: 
* GV nhËn xÐt chung:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ nÒ nÕp cña tõng tæ, cña líp, cã khen – phª tæ, c¸ nh©n.
+ NÒn nÕp:..
+ Häc tËp:...
+ C¸c ho¹t ®éng kh¸c:...
III. Ph­¬ng h­íng tuÇn 10:
+ NÒ nÕp:
+ Häc tËp:
+ C¸c ho¹t ®éng kh¸c:....
 KÝ duyÖt
Tæ tr­ëng: 
 §inh ThÞ Thóy

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_9_nam_hoc_2011_2012_dang.doc