Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 18 đến tiết 70

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 18 đến tiết 70

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.

- Học trò chơi : “ ai nhanh ai khéo”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động.

II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi

 

doc 60 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 16/11/2018 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 18 đến tiết 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ 18
 TRÒ CHƠI “AI NHANH, AI KHÉO”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.
- Học trò chơi : “ ai nhanh ai khéo”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại 3 động tác vươn thở và tay và chân: 2 -3 lần, mỗi lần động tác
 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) - Học trò chơi: “ Ai nhanh ai khéo”
7’
- lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Ôn trò chơi trò chơi dẫn bóng
3’
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
ntn?
- Thái độ của lực lượng phản cách mạng?
- Kết quả cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội?
- Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có vị trí như thế nào với cuộc khởi nghĩa của cả nước?
- Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã tác động đến tới thần của nhân dân cả nước ntn?
- Giới thiệu vài nét cơ bản ở Huế ( 23 – 08), và Sài Gòn ( 25 – 8)
- Liên hệ thực tế ở địa phương.
- Nói về ngày lịch sử oai hùng của Địa phương Thuỷ Nguyên 25/ 10.
- Đọc sgk.- Miêu tả lại như sgk.
- Quan sát tranh minh hoạ của sgk và từ tư liệu của Gv sưu tầm.
- Báo cáo kết quả.
- Dựa sgk để trả lời.
- Em biết gì về truyền thống quật khởi của nhân Thuỷ Nguyên.
Hoạt động 3: ( 10 -13 ’)
- Nêu ý nghĩa.
- Khí thế cm tháng 8 thể hiện điều gì?
- Suy nghĩ và tìm ý trả lời.
- Nêu ý nghĩa như sgk.
Hoạt động 4 - Củng cố - Dặn dò( 1 -2’ )
- Đọc lại phần ghi nhớ ở sgk.
- Nêu lại ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.
- Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ khắc sâu.
- Chuẩn bị cho nội dung bài học lần sau.
- 1 – 3 HS đọc to nối tiếp phần ghi nhớ.
TUẦN:
Tiết 3: 
 ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
 TRÒ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. Học động tác mới : “ động tác toàn thân” yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.
- Học trò chơi : “ Chạy nhanh theo số”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động.
 II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Néi dung
§.L­îng
Ph­¬ng ph¸p vµ tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
6 - 10 /
- NhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
1 - 2/
- §éi h×nh hµng ngang
- Chạy nhẹ nhàng theo quanh sân trường.
- Ch¹y xung quanh s©n tr­êng
1/
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp gèi, vai, h«ng.
1 - 2/
- Trß ch¬i " Trao tÝn gËy"
1 - 2/
2. PhÇn c¬ b¶n
18 - 22/
a) ¤n tËp 4 ®éng t¸c: V­¬n thë, tay vµ ch©n, vÆn m×nh.
LÇn 1
- TËp tõng ®éng t¸c.
LÇn 2, 3
- C¸n sù líp h« häc sinh tËp
- Quan s¸t, söa sai
b) Häc ®éng t¸c toµn th©n
- §éi h×nh hµng ngang
- Gi¸o viªn nªu tªn ®éng t¸c 
- Gi¸o viªn lµm mÉu chËm häc sinh quan s¸t
- Ph©n tÝch ®éng t¸c
- Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lµm ®éng t¸c
- Häc sinh tËp. Gi¸o viªn söa
- Häc sinh tù tËp theo tæ 
- Tr×nh diÔn tõng tæ. NhËn xÐt
c) Trß ch¬i vËn ®éng "Ch¹y nhanh theo sè"
- Nªu tªn trß ch¬i.
- Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
4 - 5/
- §éi h×nh hµng däc
- Häc sinh ch¬i thö
- Häc sinh ch¬i.
- Quan s¸t nhËn xÐt häc sinh ch¬i.
- Tæng kÕt trß ch¬i.
3. PhÇn kÕt thóc
4 - 6/
§éi h×nh hµng ngang
- §øng t¹i chç th¶ láng
1 - 2/
- HÖ thèng l¹i bµi
2 - 3/
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ.
1- 2/
	Soạn ngày tháng năm 
	GIÁO VIÊN 
BỔ SUNG :
Tiết 3: Thể dục: Bài 22 ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC
 VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH,TOÀN THÂN
 TRÒ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 - Ôn lại năm động tác vươn thở, tay , chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung đã học . Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.
- Ôn lại trò chơi : “ Chạy nhanh theo số”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động.
 II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Néi dung
§.L­îng
Ph­¬ng ph¸p
 vµ tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
6 - 10 /
- NhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
- Ch¹y quanh s©n tr­êng 
2 - 3/
1 - 2/
- §éi h×nh hµng ngang
- Xoay c¸c khíp 
1 - 2/
- Trß ch¬i: " Lµm theo hiÖu lÖnh"
1 - 2/
2. PhÇn c¬ b¶n
18 - 22/
a) Häc trß ch¬i " Ch¹y nhanh theo sè"
10 - 12/
- Nªu tªn trß ch¬i
- Giíi thiÖu c¸ch ch¬i 
3 - 4 lÇn
TËp hîp ®éi h×nh c¸i qu¹t
- GV gi¶i thÝch c¸ch ch¬i.
- C¶ líp thi ®ua ch¬i gi÷a c¸c tæ víi nhau.
- GV quan s¸t, nhËn xÐt, biÓu d­¬ng tæ ch¬i nhiÖt t×nh, ®óng luËt.
b) ¤n 5 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n
12 - 14/
- §éi h×nh hµng ngang
- Gi¸o viªn h«, häc sinh tËp tõng ®éng t¸c
- NhËn xÐt
- TËp c¶ 5 ®éng t¸c
- Chia tæ tù «n
- C¸c tæ tr×nh diÔn
- NhËn xÐt viÖc tËp cña c¸c tæ
3. PhÇn kÕt thóc
4 - 6/
§éi h×nh hµng ngang
- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
1 - 2/
- Gi¸o viªn cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
1- 2/
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.
1- 2/
Tiết 3: Thể dục: Bài 23
§éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n. Trß ch¬i " Ai nhanh vµ khÐo h¬n"
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- ¤n 5 ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu tËp ®óng kÜ thuËt, thÓ hiÖn ®­îc tÝnh liªn hoµn cña bµi.
- Trß ch¬i " Ai nhanh vµ khÐo h¬n". Yªu cÇu chñ ®éng ch¬i thÓ hiÖn tÝnh ®ång ®éi cao.
 II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Néi dung
§.L­îng
Ph­¬ng ph¸p 
vµ tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
6 - 10 /
- NhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
1 - 2/
- §éi h×nh hµng ngang
- Ch¹y xung quanh s©n tr­êng
1/
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp gèi, vai, h«ng.
1 - 2/
- Trß ch¬i " DÉn bãng"
1 - 2/
2. PhÇn c¬ b¶n
18 - 22/
a) ¤n tËp 5 ®éng t¸c: V­¬n thë, tay vµ ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n.
LÇn 1
- TËp tõng ®éng t¸c.
LÇn 2, 3
- C¸n sù líp h« häc sinh tËp
- Quan s¸t, söa sai
- Häc sinh tù tËp theo tæ 
- Tr×nh diÔn tõng tæ. NhËn xÐt
c) Trß ch¬i vËn ®éng "Ai nhanh vµ khÐo h¬n"
- Nªu tªn trß ch¬i.
- Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
4 - 5/
- §éi h×nh hµng däc
- Häc sinh ch¬i thö
- Häc sinh ch¬i.
- Quan s¸t nhËn xÐt häc sinh ch¬i.
- Tæng kÕt trß ch¬i.
3. PhÇn kÕt thóc
4 - 6/
§éi h×nh hµng ngang
- §øng t¹i chç th¶ láng
1 - 2/
- HÖ thèng l¹i bµi
2 - 3/
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ.
1- 2/
Tiết 3: Thể dục: Bài 24
¤n tËp 5 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- ¤n tËp hoÆc kiÓm tra 5 ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu tËp ®óng theo nhÞp h« vµ thuéc bµi.
- Trß ch¬i " KÕt b¹n". Yªu cÇu ch¬i s«i næi, ph¶n x¹ nhanh.
 II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. PhÇn më ®Çu
6 - 10 /
- NhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
- Ch¹y quanh s©n tr­êng 
2 - 3/
1 - 2/
- §éi h×nh hµng ngang
- Xoay c¸c khíp 
1 - 2/
- Trß ch¬i: " T×m ng­êi chØ huy"
1 - 2/
2. PhÇn c¬ b¶n
18 - 22/
a) ¤n 5 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n
12 - 14/
- TËp c¶ 5 ®éng t¸c
- Chia tæ tù «n
- KiÓm tra 5 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
- Chia nhãm 5. Gäi tõng nhãm lªn tËp
- §¸nh gi¸ viÖc häc tËp cña häc sinh
a) Häc trß ch¬i " KÕt b¹n"
10 - 12/
- Nªu tªn trß ch¬i
- Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. 
3 - 4 lÇn
TËp hîp ®éi h×nh vßng trßn
- Häc sinh ch¬i
- GV quan s¸t, nhËn xÐt, biÓu d­¬ng tæ ch¬i nhiÖt t×nh, ®óng luËt.
3. PhÇn kÕt thóc
4 - 6/
§éi h×nh hµng ngang
- Ch¬i trß ch¬i " T×m ng­êi chØ huy"
1 - 2/
- Gi¸o viªn cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
1- 2/
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ khen ngîi häc sinh vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.
1- 2/
Tiết 3: Thể dục: Bài 25
®éng t¸c th¨ng b»ng - Trß ch¬i " Ai nhanh vµ khÐo h¬n"
I) Môc tiªu:
- Ch¬i trß ch¬i " Ai nhanh vµ khÐo h¬n". Yªu cÇu ch¬i nhiÖt t×nh, chñ ®éng vµ ®¶m b¶o an toµn.
- ¤n 5 ®éng t¸c ®· häc vµ häc míi ®éng t¸c th¨ng b»ng cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, ®óng nhÞp h«.
II) §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:
- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng; Ph­¬ng tiÖn: Cßi, v¹ch kÎ s©n
III) Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p:
Néi dung
§.L­îng
Ph­¬ng ph¸p vµ tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
6 - 10 /
- GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
1 - 2/
- §éi h×nh hµng ngang
- Ch¹y xung quanh s©n tr­êng
1/
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp gèi, vai, h«ng.
1 - 2/
- Trß ch¬i " L¨n bãng b»ng tay"
1 - 2/
2. PhÇn c¬ b¶n
18 - 22/
- §éi h×nh hµng ngang
a) ¤n tËp 5 ®éng t¸c: V­¬n thë, tay vµ ch©n, vÆn m×nh vµ toµn th©n.
LÇn 1
- TËp lÇn l­ît 5 ®éng t¸c
LÇn 2, 3
- C¸n sù líp h« häc sinh tËp, - quan s¸t, söa sai
b) Häc ®éng t¸c th¨ng b»ng:
5 - 6 lÇn
- Nªu tªn vµ lµm mÉu ®éng t¸c ( L1: lµm toµn bé ®éng t¸c, L2: võa ph©n tÝch võa lµm mÉu chËm)
- Häc sinh tËp riªng tõng ®éng t¸c
- Häc sinh tËp, gi¸o viªn h«
- C¸n sù h«
c) ¤n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc:
7 - 8/
- Häc sinh tù tËp theo tæ 
- Tr×nh diÔn tõng tæ. NxÐt
c) Trß ch¬i vËn ®éng "Ai nhanh vµ khÐo h¬n"
- Nªu tªn trß ch¬i.
- Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
4 - 5/
- §éi h×nh hµng däc
- Häc sinh ch¬i thö
- Häc sinh ch¬i.
- Quan s¸t nhËn xÐt häc sinh ch¬i.
- Tæng kÕt trß ch¬i.
3. PhÇn kÕt thóc
4 - 6/
- §éi h×nh hµng ngang
- §øng t¹i chç th¶ láng
1 - 2/
- HÖ thèng l¹i bµi
2 - 3/
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ.
1- 2/
Tiết 3: Thể dục: Bài 26
§éng t¸c nh¶y - Trß ch¬i " Ch¹y nhanh theo sè"
I. Môc tiªu:
- HS ch¬i  ... dạy học sáng tạo
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 65
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi : “dẫn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- ôn bài TDPTC lớp 5
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.
10’
- Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) - Học trò chơi: “ Dẫn bóng”
- Phương pháp dạy học sáng tạo
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 66
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi : “dẫn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- ôn bài TDPTC lớp 5
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.
10’
- Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) - Chơi trò chơi: “ Dẫn bóng”
- Phương pháp dạy học sáng tạo
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 67
TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC”VÀ “ DẪN BÓNG”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức” và “ dẫn bóng” - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- ôn bài TDPTC lớp 5
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.
10’
- Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) - ôn trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”
- Phương pháp dạy học sáng tạo
2
5
8
1
4
7
10
3
6
9
e) Ôn trò chơi : dẫn bóng
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 68
TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
VÀ “ AI KÉO KHOẺ”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi :” Nhảy đúng nhảy nhanh” “ai kéo khoẻ”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- ôn bài TDPTC lớp 5
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.
10’
- Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) – Ôn và Chơi trò chơi: “ Nhảy đúngnhảy nhanh”. Và “ ai kéo khoẻ”
- Phương pháp dạy học sáng tạo
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 69
TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
VÀ “ LĂN BÓNG”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn, 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân - Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi :” Nhảy lò cò tiếp sức” “Lăn bóng”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương.
- ôn bài TDPTC lớp 5
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Môn thể thao tự chọn: đá cầu
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) – Ôn tập và kiểm tra chuyền cầu bằng mu bàn chân : 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.
10’
- Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) – Ôn và Chơi trò chơi: “ Nhảy lò cò tiếp sức”. Và “ Lăn bóng”
- Phương pháp dạy học sáng tạo
7’
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 70
TỔNG KẾT NĂM HỌC
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tổng kết môn học
- Yêu cầu thực hiện được những kiến thức những kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá những cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những hs xuất sắc.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Trong lớp học
- Bảng thống kê kiến thức
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
 5’
1-2’
1-2’
- Chơi trò chơi vui tại chỗ
- Hát tập thể
2. Phần cơ bản( 24 - 27 ’)
a) – Hệ thống lại các nội dung đã học trong năm
15’
- Lần lượt nêu tên các nội dung kT
- Nêu các mức độ em cần đạt ở trong mỗi nội dung đó.
- Em cần chú ý những gì?
- Cho một ssố em thực hiện
- Nhận xét
b) – Đánh giá kết quả học tập
15’
- Lắng nghe nhận xét .
- c) Tuyên dương các hs có thành tích tiêu bểu trong học tập
10’
- Nêu tên các hs có nhiều hoạt động tích cực.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Hát bài hát quen thuộc.
- Làm vệ sinh cá nhân

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 5 ca namCKT.doc