Giáo án khối lớp 2 - Môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc hai anh em

Giáo án khối lớp 2 - Môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc hai anh em

HAI ANH EM

 I- MỤC TIÊU : Rèn kĩ năng đọc thành tiếng , đọc trơn toàn bài.

 - Đọc đúng từ ngữ dễ lẫn:dấu hỏi , dấu ngã

 - Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ.

 - Hiểu ý nghĩa :Câu chuyện ca ngợitình cảm anh em luôn yêu thương , lo lắng,nhường nhịn nhau.

II-CHUẨN BỊ: GA - SGK

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 1 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 09/11/2018 Lượt xem 380Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc hai anh em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN: 15 TIẾT : 1 ND :
 ÔN : TẬP ĐỌC
 HAI ANH EM
 I- MỤC TIÊU : Rèn kĩ năng đọc thành tiếng , đọc trơn toàn bài..
 - Đọc đúng từ ngöõ deã laãn:daáu hoûi , daáu ngaõ
 - Biết nghỉ hơi ñuùng sau caùc daáu caâu , giöõa caùc cuïm töø.
 - Hiểu ý nghĩa :Caâu chuyeän ca ngôïitình caûm anh em luoân yeâu thöông , lo laéng,nhöôøng nhòn nhau.
II-CHUẨN BỊ: GA - SGK 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1- Giới thiệu bài: [ gv ghi tựa]
-Gọi HS đọc toàn bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp, gv chú ý sửa những em phát âm sai .
-Hỏi : Bài chia mấy đoạn?[ 4đ ]
-GV cho HS đọc nhóm 2
-GV cho HS thi đọc [ ñoạn ] , [cả bài ].
-Gọi các em đọc chậm đọc lại
 2- TÌM HIỂU BÀI :
a- Ngaøy muøa ñeán hai anh em chia luùa nhö theá naøo ?
b-Ngöôøi em coù suy nghó nhö theá naøo ?
c-Nghó vaäy , ngöôøi em seõ laøm gì ?
d-Tình caûm cuûa ngöôøi em ñoái vôùianh nhö theá naøo ?
ñ- Ngöôøi anh vaát vaû hôn em ôû ñieåm
naøo ?
e- Ngöôøi anh baøn vôùi vôïñieàu gì ?Ngöôøi anhcho theá naøo laø coâng baèng ? 
g- Tình caûm cuûa hai an hem ñoái vôùi nhau nhö theá naøo ? GV choát laïi 
3- CUÛNG COÁ :HS ñoïclaïitoaøn baøi, lôùp nhaän xeùt
4- NHẬN XÉT – DẶN DÒ :
-Nhận xét tiết học 
- Về nhà đọc lại bài
 - HS lặp lại tựa bài
 - HS đọc toàn bài
 - HS đọc nối tiếp
 -HS trả lời
 - HS đọc nhóm 2
 - HS thi đọc theo nhóm 2
- HS đọc lại
 - HS trả lời , lớp nhận xét
HS ñoïc laïi baøi, lôùp nx
 * RÚT KINH NGHIỆM :

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET TUẦN 15 t1.doc