Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 1 đến 5 - Năm học 2018-2019

Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 1 đến 5 - Năm học 2018-2019

9 Bài: LUYỆN TẬP CHUNG

I/ Mục tiêu:

- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.

- Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

II/ Khởi động và ôn bài:

- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.

III. Hoạt động cơ bản:

- Học sinh viết đầu bài vài vở.

- Đọc mục tiêu .

* Làm bài tập

1.Hoạt động 1. Viết các số:

-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang 10 và làm bài vào vở. Sau đó báo cáo với GV

2.Hoạt động 2. Viết:

-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu và làm bài tập 2 sgk/ trang 10 vào nháp (câu a, b, c, d)

-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh để nhận xét

 

doc 27 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 1 đến 5 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 1
 Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết:1	 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I/ Mục tiêu:
- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
- Nhận biết được các số có một chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất; số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất có hai chữ số; số liền trước; số liền sau.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp chơi trò chơi xì điện + ôn bài “Đọc các số từ 1 đến 100”
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu.
1.Hoạt động 1:
- Việc 1: Cá nhân đọc yêu thầm yêu cầu của bài tập1, trang 3 và làm bài vào SGK.
- Việc 2: Chia sẻ kết quả của mình với bạn bên cạnh và thống nhất câu trả lời.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
2.Hoạt động 2:
- Việc 1: Cá nhân đọc yêu thầm yêu cầu của bài 2, bài 3,tr. 3 và làm bài vào vở.
- Việc 2: Trao đổi vở kiểm tra.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Nêu nội dung bài học nhận xét tiết hoc.
- GV giao nhiệm vụ về nhà. 
 Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết:2	 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt)
I/ Mục tiêu:
- Biết viết các số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.
- Biết so sánh các số trong phạm vi 100.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
1.Hoạt động 1:Viết (theo mẫu)
- Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu của bài tập 1 sgk/trang 4 và làm bài vào nháp
- Việc 2: Chia sẻ kết quả của mình với bạn bên cạnh và thống nhất bài làm.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
2.Hoạt động 2:Viết các số 57, 98, 61, 88, 74, 47 theo mẫu.
- Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sgk/ trang 4 và làm bài vào vở.
- Việc 2: Trao đổi vở kiểm tra.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
3.Hoạt động 3:Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm.
- Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 3 sgk/ trang 4 và làm bài vào vở.
- Việc 2: Trao đổi vở kiểm tra.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
4.Hoạt động 4. Viết các số 33,54,45,28.
- Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sgk/ trang 4 và làm bài vào vở.
- Việc 2: Trao đổi vở kiểm tra.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo
5.Hoạt động 5. Viết số thích hợp vào ô trống,biết các số đó là:98.76.67.93.84.
- Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sgk/ trang 4 và làm bài vào vở.
- Việc 2: Trao đổi vở kiểm tra.
- Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu lần lượt các bạn trình bày và thống nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo.
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Nêu nội dung bài học nhận xét tiết học.
- GV giao nhiệm vụ về nhà. 
- Về nhà đọc các số từ 1 đến 100.
Toán:
Tiết:3 	 Bài: SỐ HẠNG VÀ TỔNG 
I/ Mục tiêu:
- Biết số hạng, tổng. 
- Biết thực hiện phép tính cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vị 100.
- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
*. Hình thành kiến thức:2.1: Giới thiệu số hạng và tổng:
-Việc 1: Cá nhân đọc nhẩm phép tính cộng trên bảng lớp
-Việc 2: Lắng nghe GV gọi tên các thành phần trong phép cộng, nhẩm theo
-Việc 3: Nhóm trưởng cho các thành viên trong nhóm gọi tên các thành phần trong phép cộng và ghi nhớ trong nhóm.
-Việc 4: Chia sẻ trước lớp.
- Lưu ý: 35 + 24 cũng là tổng.
*Làm bài tập:
1.Hoạt động 1:1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu của bài tập 1/ sgk 5và làm bài vào nháp.
-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh và thống nhất kết quả.
2.Hoạt động 2:2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:
-Việc 1: Cá nhân đọc nhẩm yêu cầu của bài tập 2 sgk/ trang 5 và làm vào vở.
-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh 
-Việc 3: Nhóm trưởng cho từng các nhân nêu từng phép tính và thống nhất kết quả thư kí tổng hợp ghi vào bảng nhóm.
3.Hoạt động 3:. Bài giải 
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu của bài tập 3/ trang 5 và giải bài vào vở.
-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh và thống nhất bài giải.
-Việc 3: Nhóm trưởng cho các thành viên đọc bài giải của mình, thống nhất kết quả
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ghi ra 2 đến 3 phép cộng trong phạm vi 100 (không nhớ) và gọi tên các thành phần của chúng trong phép cộng đó.
 Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết:4 Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhờ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
* Làm bài tập:
1.Hoạt động1:Tính 
-Việc 1: Cá nhân dọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang 6 và làm bài vào vở.
-Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả của mình và thống nhất với nhau.
2 .Hoạt động 2. Tính nhẩm:
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2sgk/ trang 6 và làm bài vào vở. (cột 2)
-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh và thống nhất bài giải.
3.Hoạt động 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 3 sgk/ trang 6 và làm bài vào phiếu bài tập cá nhân(cột a, c)
-Việc 2: Trao đổi phiếu với bạn bên cạnh về kết quả của mình và thông nhất với nhau.
4.Hoạt động 4:Bài giải:
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu của bài tập 4/ trang 6 và giải bài vào vở.
-Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh và thống nhất bài giải.
-Việc 3: Nhóm trưởng cho các thành viên đọc bài giải của mình, thống nhất kết quả vào bảng nhóm và báo cáo với cô giáo.
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ghi ra 2 đến 3 phép cộng trong phạm vi 100 (không nhớ) và gọi tên các thành phần của chúng trong phép cộng đó
 Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết: 5 Bài: ĐỀ - XI - MÉT
I/ Mục tiêu:
- Biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu của nói; biết quan hệ giữa dm và cm, ghi nhớ 1dm=10cm.
- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đơn vị đo là đề-xi-mét.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
*Hình thành kiến thức:
2.1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài đê- xi -mét (dm)
-Việc 1: Cá nhân dùng thước đo độ dài của một băng giấy đã chuẩn bị sẵn và xem băng giấy đó dài mấy xăng-ti-mét
-Việc 2: Thực hành đo với bạn bên cạnh và thông nhất cách đo và kết quả rồi báo với GV.
-Việc 3: Lắng nghe GV chốt ý và ghi nhớ .
+ 10 xăngtimet còn gọi là 1 đêximet và viết đê-xi-mét
+ Đêximet viết tắt: dm
 10 cm = 1 dm
 1dm = 10 cm
- Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm nhắc lại . 
* Làm bài tập
1.Hoạt động 1:1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bà tập 1 sgk/ trang 7 và trả lời các câu hỏi , sau đó báo cáo với GV.
2.Hoạt động 2:2. Tính (theo mẫu):
-Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu của bài tập 2 sgk/ trang 7 và làm bài vào vở.
-Việc 2: Trao đổi vở cho bạn bên cạnh và thống nhất kết quả và báo cáo với GV.
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà liên hệ dùng thước đo các vận dụng như vở, bảng con xem độ dài là bao nhiêu ?
HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 2
 Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết:6	 Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
- Nhận biết được độ dài đề-xi-mét thước thẳng.
- Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.
- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
* Làm bài tập
1.Hoạt động 1:Số?
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ 8 trang và trả lời miệng
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh
2.Hoạt động 2:Số?
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sgk/ trang 8 và tự làm bài nhẩm. Báo cá với GV khi đã làm xong.
3.Hoạt động 3:Số?
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 3 sgk/ trang 8 và làm bài vào phiếu bài tập (cột 1,2)
Việc 2: Trao đổi phiếu với bạn bên cạnh về kết quả của mình và thông nhất với nhau
4.Hoạt động 4:Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp
Việc 1: Cá nhân thực hành yêu cầu của bài tập 4 sgk/trang 8 
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả của mình và báo cáo lại cho GV. 
IV. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà dùng thước đo một số đồ dùng nhỏ trong gia đình
 Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết: 7 Bài: SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
I/ Mục tiêu:
- Biết số bị trừ, số trừ hiệu
- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán bằng một phép trừ
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
*Hình thành kiến thức:
2.1: Giới thiệu số bị trừ - số trừ - hiệu.
-Việc 1: Cá nhân đọc nhẩm phép tính trên bảng lớp
-Việc 2: Lắng nghe GV gọi tên các thành phần trong phép tính, nhẩm theo
-Việc 3: Nhóm trưởng cho các thành viên trong nhóm gọi tên các thành phần trong phép tính và ghi nhớ
 * 59 – 35 = 24
+ 59: Gọi là gì ?
+ 35: Gọi là gì ? 
+ 24: Gọi là gì ?
* Lưu ý: 59 - 35 gọi là hiệu
Việc 1: Cá nhân tự lấy một phép tính trừ và gọi tên các thành phần của phép tính 
Việc 2: Trao đổi ví dụ với nhau. 
* Làm bài tập
1.Hoạt động 1:Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
-Việc 1: Cá nhân dọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang 9 và làm bài vào phiếu bài tập
-Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả của mình và thống nhất với nhau
2.Hoạt động 2:. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:
-Việc 1: Cá nhân dọc thầm yêu cầu bài tập 2sgk/ trang 9 làm bài vào v ... 
1. Tính nhẩm:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang15 và làm bài vào vở 5 ô ly 
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau về bài làm của mình và thống nhất
2. Tính
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sgk/ trang 15 và làm bài vào vở 5 ô ly 
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau và nêu cách tính với nhau 
4. Bài giải:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sgk/ trang 15 làm bài vào vở
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các thành viên trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài toán cho ta biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Ta làm phép tính gì ?
- Nhóm trưởng thống nhất cách giải với các bạn và kiểm tra bài.
IV. Hoạt động ứng dụng:
Về nhà đọc thuộc lòng cho bố mẹ nghe về bảng 9 cộng với một số
HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 4
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết:16 29 + 5
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.
- Biết số hạng, tổng 
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
2. Hình thành kiến thức:
2. 1: Giới thiệu phép cộng 29 + 5:
Việc 1: Cá nhân mang que tính đã chuẩn bị ra bàn
- Lấy 29 quê tính và cầm phía tay phải, sau đó lấy thêm 5 que tính nữa và cầm bên tay trái. Gộm các que tính lại với nhau và sau đó đếm số có tính có được
Việc 2: Nhóm lớn cho các bạn thảo luận nhóm các câu hỏi sau
+ Có tất cả là bao nhiêu que tính?
+ Ta phải làm phép tính gì?
+ Lấy bao nhiêu cộng bao nhiêu?
- Ghi phép tính ra nháp 
2. 2: Hướng dẫn đặt tính
Việc 1: Cá nhân quan sát và đọc nhẩm cách đặt tính trong sgk/ trang 16
Việc 2: Quan sát GV hướng dẫn lại một lần nữa về cách đặt tính
Việc 3: Nhóm trưởng cho từng bạn nêu lại cách đặt tính
* Làm bài tập
1. Tính:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 1 sgk/ trang 16 vào vở 5 ô ly (Cột 1, 2, 3)
Việc 2: Trao đổi vở và kiểm tra
2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 2 sgk/ trang 16 vào vở 5 ô ly (câu a, b)
Việc 2: Trao đổi vở và kiểm tra
3. Nối các điểm để có hình vuông
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 3 sgk/ trang 16 và tự nối theo yêu cầu
IV. Hoạt động ứng dụng:
Về nhà đọc lại cách thực hiện phép tính 29 + 5 cho cha mẹ nghe
 Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết: 17 49 + 25
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 25.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động tiết + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
2. Hình thành kiến thức:
2. 1: Giới thiệu phép cộng 49 + 25 :
Việc 1: Cá nhân mang que tính đã chuẩn bị ra bàn gồm 4 bó tính và 9 que tính rời và 2 bó tính và 5 que tính rời
- Lấy 49 que tính gồm (4 bó tính và 9 que tính rời) và cầm phía tay phải, sau đó lấy thêm 25 que tính nữa (gồm2 bó tính và 5 que tính rời) và cầm bên tay trái. Gộm các que tính lại với nhau và sau đó đếm số có tính có được
Việc 2: Nhóm lớn cho các bạn thảo luận nhóm các câu hỏi sau
+ Có tất cả là bao nhiêu que tính?
+ Ta phải làm phép tính gì?
+ Lấy bao nhiêu cộng bao nhiêu?
- Ghi phép tính ra nháp 
2. 2: Hướng dẫn đặt tính
Việc 1: Cá nhân quan sát và đọc nhẩm cách đặt tính trong sgk/ trang 17
Việc 2: Quan sát GV hướng dẫn lại một lần nữa về cách đặt tính
Việc 3: Nhóm trưởng cho từng bạn nêu lại cách đặt tính
* Làm bài tập
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 1 sgk/ trang 17 vào vở 5 ô ly (Cột 1, 2, 3)
Việc 2: Trao đổi vở và kiểm tra
3. Bài giải:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 3 sgk/ trang 17 vào vở 5 ô ly
Việc 2: Nhóm trưởng cho các thành viên trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài toán cho ta biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Ta làm phép tính gì?
Nhóm trưởng kiểm tra bài giải của các thành viên và báo cáo với GV.
IV. Hoạt động ứng dụng:
Về nhà đọc lại cách thực hiện một số phép tính cho cha mẹ nghe. 
Toán:
Tiết: 18 LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.
- Biết thực hiện phép tính 9 công với một số để so sánh hai số trong phạm vi 100. 
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài.
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
2. Hình thành kiến thức, làm bài tập:
2.1. Tính nhẩm:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang 18 và làm bài vào vở 5 ô ly (cột 1, 2,3 )
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau về bài làm của mình và thống nhất
2.2. Tính
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sgk/ trang 18 và làm bài vào vở 5 ô ly 
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau và nêu cách tính với nhau
2. 3. >; <; =
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 3 sgk/ trang 18 và làm bài vào vở 5 ô ly (cột 1)
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi vở cho nhau và thống nhất kết quả
2. 4. Bài giải:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sgk/ trang 18 làm bài vào vở
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các thành viên trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài toán cho ta biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Ta làm phép tính gì?
- Nhóm trưởng thống nhất cách giải với các bạn và kiểm tra bài giải
IV. Hoạt động ứng dụng:
Ôn lại bảng cộng “9 cộng với một số”
 Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết: 19 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8 + 5
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng cộng 8 với một số.
- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động tiết học bằng trò chơi xì điện “ đọc các số từ 1 đến 100”
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
2. Hình thành kiến thức:
2.1: Giới thiệu phép cộng 8 + 5
Việc 1: Cá nhân quan sát trên bảng lớp xem GV thực hành trên que tính
Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn trả lời các câu hỏi sau:
+ Ban đầu tay trái của cô có bao nhêu que tính?
+ Sau đó cô lấy thêm mấy que tính nữa?
+ Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính?
+ Ta làm thế nào để biết được có bao nhiêu que tính?
Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn ghi phép tính ra nháp và đọc cho các bạn nghe
2.2: Hướng dẫn cách đặt tính
Việc 1: Cá nhân tự đặt tính ra nháp và ghi nhớ quy tắc đặt tính
Việc 2: Nhóm trưởng cho các thành viên trong nhóm nêu cách đặt tính của mình, bạn nào chưa nêu được nhóm trưởng giúp đỡ
2.3: Hướng dẫn HS thành lập bảng 8 cộng với một số
Việc 1: Cá nhân tự thành lập bảng 8 cộng với một số vào nháp và nhẩm thuộc
Việc 2: Nhóm trưởng cho các thành viên nêu từng phép tính trong bảng cộng 8 và cho các bạn thuộc trong nhóm.
* Làm bài tập:
1. Tính nhẩm:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 1 sgk/ trang19 và làm bài vào vở 5 ô ly 
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau về bài làm của mình và thống nhất
2. Tính
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sgk/ trang 19 và làm bài vào vở 5 ô ly 
Việc 2: Hai bạn cạnh nhau trao đổi với nhau và nêu cách tính với nhau 
4. Bài giải:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sgk/ trang 19 làm bài vào vở
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các thành viên trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài toán cho ta biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Ta làm phép tính gì?
- Nhóm trưởng thống nhất cách giải với các bạn và kiểm tra bài.
IV. Hoạt động ứng dụng:
Về nhà đọc thuộc lòng cho bố mẹ nghe về bảng 8 cộng với một số 8 + 5
 Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018 
Toán:
Tiết: 20 28 + 5
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động + ôn bài
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu .
2. Hình thành kiến thức:
2. 1: Giới thiệu phép cộng 28 + 5:
Việc 1: Cá nhân mang que tính đã chuẩn bị ra bàn
- Lấy 28 quê tính và cầm phía tay phải, sau đó lấy thêm 5 que tính nữa và cầm bên tay trái. Gộm các que tính lại với nhau và sau đó đếm số có tính có được
Việc 2: Nhóm lớn cho các bạn thảo luận nhóm các câu hỏi sau
+ Có tất cả là bao nhiêu que tính?
+ Ta phải làm phép tính gì?
+ Lấy bao nhiêu cộng bao nhiêu?
- Ghi phép tính ra nháp.
 2. 2: Hướng dẫn đặt tính
Việc 1: Cá nhân quan sát và đọc nhẩm cách đặt tính trong sgk/ trang 20
Việc 2: Quan sát GV hướng dẫn lại một lần nữa về cách đặt tính
Việc 3: Nhóm trưởng cho từng bạn nêu lại cách đặt tính
* Làm bài tập
1. Tính:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm và làm bài tập 1 sgk/ trang 20 vào vở 5 ô ly (Cột 1, 2, 3)
Việc 2: Trao đổi vở và kiểm tra.
3. Bài giải:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài tập 3 sgk/ trang 20 làm bài vào vở
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các thành viên trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài toán cho ta biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Ta làm phép tính gì?
Nhóm trưởng thống nhất cách giải với các bạn và kiểm tra bài.
4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm
Việc 1: Cá nhân đọc bài tập 4 sgk/ trang 20 và vẽ ra nháp
Việc 2: Trao đổi và đo độ dài .
IV. Hoạt động ứng dụng:
Về nhà đọc lại cách thực hiện phép tính 28 + 5 cho cha mẹ nghe.
HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 5
 Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2018 
Toán:
Tiết: 21 Bài: 38 + 25	
II. Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 38+25
-Biết giải bài toán có lời văn.
II/ Khởi động và ôn bài:
- Ban HT cho lớp khởi động tiết học bằng trò chơi xì điện “ Ôn lại bàng 8 cộng với một số”
III. Hoạt động cơ bản:
- Học sinh viết đầu bài vài vở.
- Đọc mục tiêu.
2. Hình thành kiến thức:
38
25
63
- Việc 1: Cá nhân đặt tính và tính
+
* 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 ,nhớ 1.
* 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6 ,viết 6
- Việc 2: Nêu lại cho bạn nghe.
IV.Hoạt động thực hành.
* Làm bài tập
Bài 1: 
việc 1: đọc hiểu yêu cầu bài tập và làm vào vở
việc 1: đổi vở chéo kiểm tra kết quả.
Bài 3:
việc 1:đọc hiểu bài tập và làm bài vào phiếu
Việc 1:Trao đổi phiếu kiểm tra
Việc 2:HĐTQ tổng hợp ý kiến của các nhóm và báo cáo với cô giáo
V. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà nêu bài toán có phép tính 28 + 16.

Tài liệu đính kèm:

  • dochuong_dan_hoc_toan_2_tuan_1_den_5_nam_hoc_2018_2019.doc