Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Văn Hùng

Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Văn Hùng

Hoạt động của gv

 1. KiĨm tra

2.Bài mới

 a)Giới thiệu bi:Dành cho địa phương:Noi gương bạn tốt trong trường

b) Các hoạt động:

? Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp

GV nêu yêu cầu:

Tìm hiểu c¸c gương học tốt.

Yªu cầu HS kể bạn học giỏi c nhiều thnh tích qua kì thi HSG cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.(Yªu cầu hc sinh c thµnh tích)

- Yªu cầu HS nªu tªn c¸c bạn HS ngoan ngo·n, chăm chỉ học tập, lu«n đ®i học đgiờ, chấp hnh tốt nội quy trường, lớp, ở trong lớp m×nh.

? Hoạt động 2: Liªn hƯ:

(?) Đối với những bạn chăm nhiều vỊ thµnh tích trong học tập, c¸c em cần cần c th¸i đ®ộ như thế no ?

(?) Chĩng ta cần lm gì đ®ối với những b¹n cha ngoan vµ chăm chỉ học tập, chưa nghe lời thầy c« gi¸o vµ cha mẹ?.

(?) Những bạn chưa chăm chỉ, chưa ngoan trong học tập, c¸c em cần cố gắng như thế no ?

(?) Như thế no l chăm chỉ học tập?

(?)Như thế no l chăm chỉ luyện chữ ®ể chữ viết ngy một ®ẹp hơn?

=> GV kết luận:

- L HS, c¸c em phải lu«n lu«n thi đ®ua học tập v rÌn luyện, v©ng lời thầy c«, lu«n lu«n học hỏi ở c¸c bạn kh¸cđ®ể mình cĩ thể tiến bộ hơn.

- C th¸iđ®ộ khen ngợi đ®ối với những bạn c¸c b¹n c ý thức tốt trong học tập vµ trong c¸c lnh vực kh¸c, đ®ồng thời khuyªn ngăn những bạn học tập chưa tốt cần cố gắng học tập cho tốt hơn, lu«n tu dưỡng vµ rÌn luyƯn ®¹o ®cđ®ể trở thµnh con ngoan, trß giỏi, đ®¸p ứng ®ược lßng mong mỏi của cha mẹ vµ thÇy c« .

3.Củng cố dặn dò:

- Nhận xÐt tiết học, dặn HS lu«n học tập gương c¸c bạn tốt trong trường, xem trªn ti vi, tìm hiĨu qua ®µi b¸o.

GD thực tiễn trong cuộc sống

Nhận xét.

 

doc 47 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 11/08/2021 Lượt xem 130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Văn Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức : 
Tiết 32 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
 noi GƯƠNG BẠN TỐT TRONG TRƯỜNG
I. Mục tiêu : 	
 - HS biết và kể ®ược những bạn tốt trong trường, trong lớp.
- Biết t«n trọng và học tập c¸c bạn tốt.
- Cã th¸i ®ộ t«n träng, khen ngợi những bạn tốt, giĩp ®ì nhắc nhở những bạn chưa tốt.
 -Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị : 
- VBT
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Phân hoá
 1. KiĨm tra 
2.Bài mới 
 a)Giới thiệu bài:Dành cho địa phương:Noi gương bạn tốt trong trường
b) Các hoạt động:
v Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp
GV nêu yêu cầu:
Tìm hiểu c¸c gương học tốt.
Yªu cầu HS kể bạn học giỏi cã nhiều thành tích qua kì thi HSG cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.(Yªu cầu häc sinh cã thµnh tích)
- Yªu cầu HS nªu tªn c¸c bạn HS ngoan ngo·n, chăm chỉ học tập, lu«n đ®i học đgiờ, chấp hành tốt nội quy trường, lớp, ở trong lớp m×nh.
v Hoạt động 2: Liªn hƯ:
(?) Đối với những bạn chăm nhiều vỊ thµnh tích trong học tập, c¸c em cần cần cã th¸i đ®ộ như thế nào ?
(?) Chĩng ta cần làm gì đ®ối với những b¹n ch­a ngoan vµ chăm chỉ học tập, chưa nghe lời thầy c« gi¸o vµ cha mẹ?. 
(?) Những bạn chưa chăm chỉ, chưa ngoan trong học tập, c¸c em cần cố gắng như thế nào ?
(?) Như thế nào là chăm chỉ học tập?
(?)Như thế nào là chăm chỉ luyện chữ ®ể chữ viết ngày một ®ẹp hơn?
=> GV kết luận: 
- Là HS, c¸c em phải lu«n lu«n thi đ®ua học tập và rÌn luyện, v©ng lời thầy c«, lu«n lu«n học hỏi ở c¸c bạn kh¸cđ®ể mình cĩ thể tiến bộ hơn.
- Cã th¸iđ®ộ khen ngợi đ®ối với những bạn c¸c b¹n cã ý thức tốt trong học tập vµ trong c¸c lÜnh vực kh¸c, đ®ồng thời khuyªn ngăn những bạn học tập chưa tốt cần cố gắng học tập cho tốt hơn, lu«n tu dưỡng vµ rÌn luyƯn ®¹o ®øcđ®ể trở thµnh con ngoan, trß giỏi, đ®¸p ứng ®ược lßng mong mỏi của cha mẹ vµ thÇy c«.
3.Củng cố dặn dò:
- Nhận xÐt tiết học, dặn HS lu«n học tập gương c¸c bạn tốt trong trường, xem trªn ti vi, tìm hiĨu qua ®µi b¸o.
GD thực tiễn trong cuộc sống
Nhận xét.
-1 em nhắc tựa bài.
- HS nêu, VD : 
- Các bạn cĩ thành tích về học tập : §µo, B×nh, ThÞnh,Hoa...( Líp 5B) 
- C¸c bạn cã thành tÝch về viết chữ đ®ẹp : §µo, H­¬ng, B×nh,...( Líp 5B)
- HS lần lượt nªu: Bạn B×nh, bạn Ng©n, bạn Hoa, bạn Duy, bạn §µo, 
- Tá th¸i ®é khen ngỵi, häc tËp theo c¸c b¹n.
- Nh¾c nhë c¸c b¹n, khuyªn b¶o c¸c b¹n.
- Chăm chỉ học tập hơn, ngoan ngo·n, v©ngâ lời cha mẹ vµ thÇy c«...Cụ thể :
+ Chăm chỉ học tập, n©ng cao thµnh tÝch.
+ Chăm chỉ luyện chữ đ®ể chữ viết đ®ẹp hơn.
- Là chĩ ý nghe giảng, làm hết c¸c bài tập, thường xuyªn so¹n bài cũ, soạn bài trước khi đ®ến lớp, .
- Viết cẩn thận, , giữ vở sạch sẽ, kh«ng bơi bÈn, b«i mực ra vở, kh«ng làm hỏng bĩt, .
Cả lớp
HS TB-K
HS TB-K
HS K-G
Tập đọc
Tiết 94,95 CHUYỆN QUẢ BẦU
I/ Mục tiêu : 
-Đọc m¹ch l¹c toµn bµi, biÕt ngắt , nghỉ hơi đúng.
-Hiểu nội dung bài : Các dân tộc trên đết nước Việt Nam là anh em một nhà , mọi dân tộc có chung một tổ tiên.(TL ®­ỵc CH 1,2, 3, 5)
*HSKG tr¶ lêi ®­ỵc CH 4
II/ Chuẩn bị : 
SGK
Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
Phân hoá
 TiÕt 1
1.Kiểm tra bài cũ
- GV gọi HS đọc bài và hỏi Cây và hoa bên Lăng Bác
 -GV nhận xét ghi điểm . 
 -Nhận xét chung . 
 2.Bài mới 
 a) Phần giới thiệu :
GV ghi tựa: Chuyện quả bầu
b) H­íng dÉn luyƯn ®äc
H§1/Đọc mẫu 
-GV đọc mẫu : 
- GV đọc mẫu lần 1
- Yêu cầu đọc từng câu .
Rút từ khó
H§2/ Đọc từng đoạn : 
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Hướng dẫn ngắt giọng :
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp 
+ Gi¶i nghÜa tõ:
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
H§3/ Thi đọc 
-Mời các nhóm thi đua đọc .
 -Yêu cầu các nhóm thi đọc 
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
 *Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1. 
Tiết 2
 H§4/Tìm hiểu nội dung:
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH:
Câu 1 : Con dúi mách hai vợ chồng người đi rừng điều gì ?
Ý 1:Hai vợ chồng bắt được con dúi
Câu 2: Hai vợ chồng làm cách` nào để thoát nạn lụt ? 
Ý 2:Nhờ dúi 2 vợ chồng thoát nạn.
Câu 3: Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?
Ý 3:Nguồn gốc của dân tộc trên đất nước Việt Nam.
 Câu hỏi 4 : Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ? Câu hỏi 5: Hãy đặt tên khác cho câu chuyện?
*GV rút nội dung bài. 	
 H§5/ Luyện đọc lại :
- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .
- Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
 3) Củng cố dặn dò :
-C©u chuyƯn vỊ c¸c nguån gèc c¸c D©n Téc viƯt Nam giĩp em hiĨu ®iỊu g× ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá 
 - 3 HS đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV .
-Vài em nhắc lại tên bài
Lớp lắng nghe đọc mẫu .
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài.
-Rèn đọc các từ như : lạy van , ngập lụt , lấy làm lạ , chết chìm , lao xao, khoét rỗng , vắng tanh, giàn bếp , nhẹ nhàng
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .
- Bốn em đọc từng đoạn trong bài .
+ Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng , / mây đen ùn ùn kéo đến . // Mưa to , gió lớn , nước ngập mênh mông . // Muôn loài đều chết chìm trong biển nước . // 
-con dúi,sáp ông,nương,tổ tiên (SGK)
-Đọc từng đoạn trong nhóm (3em ) 
-Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài 
- Lớp đọc thầm đoạn 1 
-Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp miền và khuyên 
Làm theo lời của dúi lấy khúc
Người vợ sinh ra một quả bầu, khi đi làm
Tày , Hoa , Khơ – me , Nùng , 
Nguồn gốc các dân tộc Việt Nam.
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
	- HS Luyện đọc 
C¸c d©n téc trªn ®Êt n­íc ta ®Ịu lµ anh em mét nhµ, cã chung 1 tỉ tiªn, ph¶i th­¬ng yªu giĩp ®ì nhau.
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-K
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-Y
HS K-G
 Toán
TIẾT 156 LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu : 
-Biết sử dụng một số loại giấy bạc:100 đồng 200 đồng, 500 đồng,1000 đồng
-BiÕt lµm các phép tính cộng , trõ các số với đơn vị là đồng.
- BiÕt trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trường hợp mua bán đơn giản.
B/ Chuẩn bị :
SGK
 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 	
 Ho¹t ®éng cđa gv
 Ho¹t ®éng cđa hs
Phân hoá
 1. KiĨm tra:
 2.Bài mới: 
 vHoạt động: Luyện tập, thực hành.
 Bài 1: GV yêu cầu.
-Túi T/nhất có những tờ giấy bạc nào ? 
- Muốn biết túi thứ nhất có bao nhiêu tiền ta làm thế nào ? 
- Vậy túi thứ nhất có tất cả tiền ? 
- GV nhận xét – ghi điềm .
 Bài 2: - Hướng dẫn tìm hiểu đề bài .
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – sửa chữa và ghi điểm .
 Bài 3: Yêu cầu .
- GV nhận xét - ghi điểm .
 Bài 4:
- GV nêu bài toán.
- GV Nhận xét – Ghi điểm.
3) Củng cố - Dặn dò:
Gv nhận xét tiết học
- HS quan sát và thảo luận nhóm cặp tìm ra kết quả .
-có 3 tờ giấy bạc , 1 tờ loại 500 đồng ,.
-Làm phép tính cộng 500đồng + 200 đồng + 100 đồng .
- Túi thứ nhất có 800 đồng .
- HS làm bảng con- 4 HS lên bảng làm .
b)600 c)1000 d)900 e)700
- 1 HS đọc đề – lớp theo dõi bài . 
- 1 HS làm bảng lớp – lớp làm vào vở 
Bài giải
 Số tiền mẹ phải trả là :
 600 + 200 = 800 ( đồng )
 Đáp số : 800 đồng
- 1 HS đọc yêu cầu – lớp theo dõi .
- 1 HS làm bảng lớp – lớp làm vở .
An mua rau hết
An đưa người bàn rau
Số tiền trả lại
600 đồng
700 đồng
100 đồng
300 đồng
500 đồng
200 đồng
700 đồng
1000 đồng
300 đồng
500 đồng
500 đồng
0 đồng
số tiền
Gồm các tờ giấy bạc
100 đồng
200 đồng
500 đồng
800 đồng
1
2
1
900 đồng
2
1
1
1000 đồng
3
1
1
700 đồng
0
1
1
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-Y
 Luyện Toán
TIẾT 156 LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu : 
-Biết sử dụng một số loại giấy bạc:100 đồng 200 đồng, 500 đồng,1000 đồng
-BiÕt lµm các phép tính cộng , trõ các số với đơn vị là đồng.
- BiÕt trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trường hợp mua bán đơn giản.
B/ Chuẩn bị :
VBT
 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 	
 Ho¹t ®éng cđa gv
 Ho¹t ®éng cđa hs
Phân hoá
 1. KiĨm tra:
 2.Bài mới: 
 vHoạt động: Luyện tập, thực hành.
 Bài 1: GV yêu cầu.
- GV nhận xét – ghi điểm .
 Bài 2: Yêu cầu .
- GV nhận xét - ghi điểm .
 Bài 3:
- GV nêu bài toán.
- GV Nhận xét – Ghi điểm.
3) Củng cố - Dặn dò:
Gv nhận xét tiết học
- HS quan sát và thảo luận nhóm cặp tìm ra kết quả .
a) 800 đồng
b)bài giải:
Số tiền An cịn lại:
800 – 700=100(đồng)
Đáp số :100 đồng
- 1 HS đọc yêu cầu – lớp theo dõi .
- 1 HS làm bảng lớp – lớp làm vở .
Bình có
Bình mua hết
Số tiền Bình
Còn lại
700 đồng
600 đồng
100 đồng
800 đồng
400 đồng
400 đồng
900 đồng
500 đồng
400 đồng
1000 đồng
1000 đồng
0 đồng
số tiền
Gồm các tờ giấy bạc
100 đồng
200 đồng
500 đồng
800 đồng
1
1
1
600 đồng
1
0
1
200 đồng
2
0
0
1000 đồng
0
0
2
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-Y
Luyện đọc Tập đọc
Tiết 94,95 CHUYỆN QUẢ BẦU
I/ Mục tiêu : 
-Đọc m¹ch l¹c toµn bµi, biÕt ngắt , nghỉ hơi đúng.
II/ Chuẩn bị : 
SGK
Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
Phân hoá
1.Kiểm tra bài cũ
 2.Bài mới 
 a) Phần giới thiệu :
GV ghi tựa: Chuyện quả bầu
b) H­íng dÉn luyƯn ®äc
H§1/Đọc mẫu 
-GV đọc mẫu : 
- GV đọc mẫu lần 1
- Yêu cầu đọc từng câu .
Rút từ khó
H§2/ Đọc từng đoạn : 
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học ... ít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.
- 2 HS đọc yêu cầu.
- HS lên làm theo hình thức tiếp sức.
a) lo lắng – no nê
lâu la – cà phê nâu
con la – quả na
cái lá – ná thun
lề đường – thợ nề
b) bịt mắt – bịch thóc
thít chặt – thích quá
chít tay – chim chích
khụt khịt – khúc khíc
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-K
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-Y
CẢ LỚP
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
Tập làm văn
TIẾT 32 ĐÁP LỜI TỪ CHOIÁ - ĐỌC SỔ LIÊN LẠC
A/ Mục đích yêu cầu:
-Biết đáp lời từ chối của người khác trong các tình huống giao tiếp với thái độ lịch sự , nhã nhặn.(BT1, BT2)
-Biết ®äc vµ nãi l¹i nội dung một trang trong sổ liên lạc(BT3).
-Kĩ năng sống:Giao tiếp:ứng xử văn hóa.
B/ Chuẩn bị : 
 VBT
C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
 Ho¹t ®éng cđa gv
 Ho¹t ®éng cđa hs
Phân hoá
 1.KiĨm tra: 
- GV Nhận xét – Ghi điểm.
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài : 
-Bài TLV hôm nay , các em sẽ học:Đáp lời từ chối.Đọc sổ liên lạc.
 b) Hướng dẫn làm bài tập :
v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1 
 Bài 1 : 
GV yêu cầu.
- Bạn áo tím nói gì với bạn áo xanh ?
- Bạn kia trả lời thế nào ?
- Lúc đó , bạn áo tím đáp lại NT nào ?
- GV Nhận xét – Tuyên dương.
v Hoạt động 2: 
Bài 2: 
GV yêu cầu.
- GV Nhận xét – Tuyên dương.
Bài 3
- GV yêu cầu.
- GV Nhận xét – Ghi điểm.
 3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS luôn tỏ ra lịch sự, văn minh trong mọi tình huống giao tiếp.
- Chuẩn bị: Đáp lời an ủi.
- 3-5 HS đọc bài văn viết về Bác Hồ .
HS đọc yêu cầu.
-Bạn nói: Cho tớ mượn truyện với !
-Bạn trả lời : Xin lỗi . Tớ chưa đọc xong.
-Bạn nói ; Thế thì tớ mượn sau vậy.
- 3 cặp HS thực hành.
-Kĩ năng sống
- 1 HS đọc y/ cầu, 3 HS đọc tình huống.
- 2 HS thực hành – Lớpù theo dõi.
+ HS1: Cho mình mượn quyển truyện với ?
+ HS2: Truyện này tớ cũng đi mượn.
+ HS1: Vậy à ! Đọc xong cậu kể cho tớ nghe nhé.
- HS thực hành.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- HS thực hành ( 5-7 em ).
- HS tự tìm đọc và nói lại theo nội dung :
+ Lời ghi nhận của GV .
+ Ngày tháng ghi.
+ Suy nghĩ của em , việc em sẽ làm sau khi đọc xong trang sổ đó.
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-Y
thĨ dơc
Bµi 64: ChuyỊn cÇu - 
Trß ch¬i “NÐm bãng trĩng ®Ých”
	I. Mơc tiªu:
-Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhĩm hai người.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi.
	II. §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
- §Þa ®iĨm: S©n tr­êng, vƯ sinh an toµn n¬i tËp.
- Ph­¬ng tiƯn: cßi, dơng cơ ®Ĩ ch¬i trß ch¬i..
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
PhÇn
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
Sè lÇn
thêi gian
Më ®Çu
- NhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc vµ kØ luËt luyƯn tËp.
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, vai, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.
- Ch¹y nhĐ nhµng theo mét hµng däc trªn s©n tr­êng.Sau ®ã ®i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
* ¤n c¸c ®éng t¸c: tay, ch©n, l­ên, bơng vµ nh¶y cđa bµi thĨ dơc, mçi ®éng t¸c 2 × 8 nhÞp
2phĩt
2phĩt
2phĩt
2phĩt
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ● 
C¬ b¶n
* ChuyỊn cÇu theo nhãm 2 ng­êi
- Chia nhãm yªu cÇu häc sinh luyƯn tËp theo nhãm (nh­ bµi 60)
* Trß ch¬i “NÐm bãng trĩng ®Ých”:
- GV nªu trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.
- Chia thµnh 2 nhãm ch¬i sau ®ã cho thi ®Êu xem tỉ nµo nhÊt (®¹i diƯn c¸c tỉ cã sè nam vµ sè n÷ nh­ nhau)
9phĩt
9phĩt
●●●● ●	
●●●● ● 
 CB GH 
KÕt thĩc
- §i ®Ịu theo 3 hµng däc vµ h¸t 
- Nh¶y th¶ láng
- Trß ch¬i håi tÜnh.
- Gi¸o viªn cïng hs hƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt vµ giao bµi vỊ nhµ. 
5- 6
2phĩt
1phĩt
1phĩt
2phĩt
1phĩt
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
Toán
TIẾT 160 KIỂM TRA
I. Mục tiêu : Kiểm tra HS việc nắm : 
-Kiến thức về thứ tự các số.
-So sánh các số có 3 chữ số.
- ViÕt sè thµnh t«ng c¸c tr¨m, chơc, ®¬n vÞ.
- Cộng , trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số.
- Chu vi c¸c h×nh ®· häc.
II. Các hoạt động dạy - học : 
1.Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra giấy.
 2.Nội dung: Đề bài :
Câu 1 : Số 
 255 ,o , 257 , o , o , 260 , o , o
Câu 2 : Điền dấu > , < , -
 375 400 301 297
 601 563 999 1000
Câu 3 : Đặt tính rồi tính
 432 + 325 251 + 346 872 – 320 786 – 135 
Câu 4 : ViÕt c¸c sè sau thµnh tỉng c¸c tr¨m, chơc, ®¬n vÞ.
 575 = + +.. . 428 = ++. .
Câu 5 : Tính :
 25 m + 17 m = 700 đồng – 300 đồng=
 900 km – 200 km= 200 đồng + 500 đồng=
Câu 6 : Tính chu vi HT giác ABC biết các cạnh AB =24 cm, BC= 40 cm , AC=32 cm 
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV thu bài KT chấm 5-7 bài – Nhận xét .
3.Củng cố , dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
¢M NH¹C
 Tiết 32 MẸ ĐI VẮNG
 A/ Mơc tiªu:
 -biết hát theo giai điệu và lời ca.
 -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Giáo dục học sinh biết yêu thích âm nhạc.
B/ ChuÈn bÞ:
Nh¹c cơ
 C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 Ho¹t ®éng cđa gv
 Ho¹t ®éng cđa hs
Phân hoá
1/ ỉn ®Þnh líp:	KiĨm tra sÜ sè
	Hs h¸t mét bµi
 2/ KiĨm tra bµi cị:
Gv chØ huy , b¾t giäng cho c¶ líp h¸t.
Gv nhËn xÐt 
 3/ Bµi míi:
Néi dung: 
* Ho¹t ®éng 1: Dạy hát bài Mẹ đi vắng
- GV giới thiệu tên bài, xuất xứ, nội dung bài hát. 
- trình bày mẫu bài hát.
- Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Chia bài hát thành 6 câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu
- hướng dẫn HS hát từng câu theo lối mĩc xích và song hành.
- Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập hát thuộc lời theo dãy, nhĩm
- Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS
* Ho¹t ®éng 2: Hát kết hợp gõ đệm
Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.
Mẹ đi vắng
 ü ü 
X x x 
Mẹ đi vắng
 ü ü 
X x x 
- Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhĩm, dãy, cá nhân.
- Quan sát, nhận xét sửa sai.
- Hướng dẫn HS trình bày bài hát theo cách hát nối tiếp kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
4. Dặn dị:
-cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 
Nhắc HS về nhà ơn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ.
-HS hát
Lắng nghe, ghi nhớ
Lắng nge cảm nhận
Trả lời theo cảm nhận
Đọc đồng thanh kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
Khởi động giọng
Lắng nghe hướng dẫn của GV.
Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV.
Nhận xét lẫn nhau
Trả lời, lắng nghe
Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau
CẢ LỚP
CẢ LỚP
CẢ LỚP
Luyện Toán
TIẾT 160 KIỂM TRA
I. Mục tiêu : Kiểm tra HS việc nắm : 
-Kiến thức về thứ tự các số.
-So sánh các số có 3 chữ số.
- ViÕt sè thµnh t«ng c¸c tr¨m, chơc, ®¬n vÞ.
- Cộng , trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số.
- Chu vi c¸c h×nh ®· häc.
II. Các hoạt động dạy - học : 
1.Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm VBT
 2.Nội dung: Đề bài :
Câu 1 : Số 
 355 ,o , 357 , o , o , 360 , o , o
Câu 2 : Điền dấu > , < , -
 357 400 301 297
 601 536 999 1000
 238..259 823..823
Câu 3 : Đặt tính rồi tính
 423 + 235 351 + 246 
Câu 4 :. Đặt tính rồi tính
 927-320 656 - 234 
Câu 5 : Tính :
 62m m + 7 mm = 273l +12l=.
 93 km – 10 km= 480kg+10kg=.
3.Củng cố , dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
Luyện đọc Tập Đọc
TIẾT 127 TIẾNG CHỔI TRE
A/ Mục đích yêu cầu:
- Biết ngắt , nghỉ hơi ®ĩng khi ®äc c¸c c©u th¬ theo thể tự do.
B/Đồ dùng:
-GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc.
-HS: SGK.
C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Phân hoá
1.Kiểm tra:
2.Bài mới 
 H§1/ Giới thiệu bài:
 -Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài : Tiếng chổi tre
Ghi tên bài lên bảng.
H§2/H­íng dÉnLuyện đọc:
 * Đọc mẫu lần 1 :
 Giáo viên đọc với giọng đọc 
* Hướng dẫn phát âm từ khó : 
-Mời nối tiếp nhau đọc từng câu 
-Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
- Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc .
* Hướng dẫn ngắt giọng : 
- Treo bảng phụ có các câu cần luyện đọc. Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc.
- Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc .
H§3/Đọc từng đoạn và cả bài . 
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
 - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm 
H§4/Thi đọc: 
 *GV cho học sinh đọc đồng thanh đoạn 1.
H§5/) Học thuộc lòng
 GV cho HS học thuộc lòng từng đoạn.
GV xoá dần chỉ để lại những chữ cái đầu dòng thơ và yêu cầu HS đọc thuộc lòng.
Gọi HS đọc thuộc lòng.
Nhận xét, cho điểm HS.
3) Củng cố - Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà học thuộc lòng.
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
 -Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài.
-Đọc bài cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh các từ khó : lắng nghe, chổi tre, xao xác, quét rác, lặng ngắt, sạch lề
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- Lần lượt đọc trong nhóm .
-Thi đọc cá nhân .
HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh, thuộc lòng từng đoạn.
HS học thuộc lòng.
5 HS đọc.
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-K
SINH HOẠT LỚP TUẦN 32
I.SƠ KẾT TUẦN:
CHUYÊN CẦN: 
Vắng: 
Trễ: .
VỆ SINH:
Cá nhân: thực hiện tốt
Tổ . thực hiện tốt vệ sinh lớp học và sân.
ĐỒNG PHỤC:
Một số em còn mặc áo chưa đúng qui định: 
NỀ NẾP THÁI ĐỘ HỌC TẬP:
 -Một số em trong giờû học chưa chú ý bài: ..
-Quên đồ dùng: ..
THỂ DỤC GIỮA GIỜ : ..
NGẬM THUỐC: ..
II. TUYÊN DƯƠNG:
CÁC EM THỰC HIỆN TỐT ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG:
.
TẬP THỂ ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG:
 Tập thể tổ .
 III. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI:
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ:
 Nhắc các em chưa thực hiện tốt, chưa chú ý bài trong giờ học thực hiện tốt hơn.
HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI:

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_lop_2_tuan_32_nam_hoc_2010_2011.doc