Giáo án Toán 2 - Tuần 29 đến 32

Giáo án Toán 2 - Tuần 29 đến 32

TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu :

 Giúp hs :

 - Củng cố về các đơn vị đo độ dài : m , km, mm.

 -Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đoc theo đơn vị đo độ dài đã học (m, km, và mm)

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Dụng cụ dạy học.

 HS : Bảng con

III. Các hoạt động dạy- học:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Gọi hs độ dài đoạn thẳng ở bài tập 2 tiết trước.

 -Nhận xét

 3. Bài mới :

 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx 52 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 347Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 29 đến 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 29
Thø hai ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2018
To¸n
c¸c sè tõ 111 ®Õn 200
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - HS biÕt cÊu t¹o thËp ph©n cđa c¸c sè tõ 111 ®Õn 200 gåm c¸c tr¨m, c¸c chơc, c¸c ®¬n vÞ. §äc viÕt c¸c sè tõ 111 ®Õn 200. So s¸nh c¸c sè tõ 111 ®Õn 200.
1.2. Kỹ năng: - RÌn KN ®äc viÕt vµ so s¸nh sè.
1.3. Thái độ: - GD HS ch¨m häc to¸n.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: 
- Nhĩm học tập:
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: Các số từ 111 đến 200
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
a)H§1: Giíi thiƯu c¸c sè tõ 111 ®Õn 200.
- G¾n lªn b¶ng h×nh biĨu diƠn sè 100 vµ hái: Cã mÊy tr¨m?
- G¾n thªm 1 h×nh ch÷ nhËt biĨu diƠn 1 chơc, 1 h×nh vu«ng nhá vµ hái: Cã mÊy chơc vµ mÊy ®¬n vÞ?
- §Ĩ chØ tÊt c¶ 1 tr¨m, 1 chuc, 1 ®¬n vÞ ngêi ta dïng sè mét tr¨m mưêi mét vµ viÕt lµ: 111
- Tương tù giíi thiƯu sè 112, 115, ...
- §äc c¸c sè võa lËp ®ược.
b) H§ 2: Thùc hµnh.
* Bµi 1: - Nªu yªu cÇu?
- Nªu KQ
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* Bµi 2:
Tương tù bµi 1.
* Bµi 3:
- BT yªu cÇu g×?
- §Ĩ ®iỊn dÊu ®ĩng ta lµm g×?
- Ghi b¶ng: 123...124 vµ hái:
+H·y sos ¸nh ch÷ sè hµng tr¨m cđa 2 sè?
+H·y so s¸nh ch÷ sè hµng chơc cđa 2 sè?
+H·y so s¸nh ch÷ sè hµng §V cđa 2 sè?
- Khi ®ã ta nãi 123 nhá h¬n 124 vµ viÕt 123 123.
- Tương tù yªu cÇu HS lµm c¸c ý cßn l¹i.
- NhËn xÐt.
- Cã 1 tr¨m
- Cã 1 chơc vµ 1 ®¬n vÞ
- HS ®äc
- §ång thanh c¸c sè võa lËp ®ược.
- HS nªu miƯng
- HS lµm nh¸p - §ỉi vë kiĨm tra.
- §iỊn dÊu >; <; = vµo chç chÊm.
- So s¸nh c¸c sè víi nhau
- Ch÷ sè hµng tr¨m cïng lµ 1
- Ch÷ sè hµng chơc cïng lµ 2
- 3 nhá h¬n 4 hay 4 lín h¬n 3.
- HS ®äc
- Lµm bµi vµo vë
- 3 HS ch÷a bµi
4. Kiểm tra, đánh giá
- BiÕt cÊu t¹o thËp ph©n cđa c¸c sè tõ 111 ®Õn 200 gåm c¸c tr¨m, c¸c chơc, c¸c ®¬n vÞ. 
- §äc viÕt c¸c sè tõ 111 ®Õn 200. So s¸nh c¸c sè tõ 111 ®Õn 200.
- GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
-Cho 3 hs lên bảng làm : 3 x 4 + 8 = ; 3 x 10 - 14 = ; 2 x 2 x 0 = 
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Các số cĩ ba chữ số (trang)
Thø ba ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2018
To¸n
c¸c sè cã ba ch÷ sè.
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - HS n¾m ch¾c cÊu t¹o thËp ph©n cđa sè cã ba ch÷ sè lµ gåm c¸c tr¨m, c¸c chơc, c¸c ®¬n vÞ. §äc viÕt thµnh th¹o sè cã 3 ch÷ sè.
1.2. Kỹ năng: - RÌn KN nhËn biÕt, ®äc vµ viÕt sè cã ba ch÷ sè.
1.3. Thái độ: - GD HS ch¨m häc to¸n.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: C¸c h×nh vu«ng biĨu diƠn c¸c tr¨m, c¸c chơc vµ c¸c ®¬n vÞ.
- Nhĩm học tập:
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: Các số cĩ ba chữ số
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
a) H§ 1: GT c¸c sè cã 3 ch÷ sè.
- g¾n h×nh biĨu diƠn 200 vµ hái: Cã mÊy tr¨m?
- G¾n tiÕp h×nh biĨu diƠn 40 vµ hái: Cã mÊy chơc?
- G¾n 3 h×nh biĨu diƠn 3 ®¬n vÞ vµ hái: Cã mÊy ®¬n vÞ?
- H·y viÕt sè gåm 2 tr¨m 4 chơc 3 ®¬n vÞ?
- 243 gåm mÊy tr¨m, mÊy chơc, mÊy ®¬n vÞ?
* TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c sè kh¸c.
* GV ®äc sè bÊt k×.
b) H§ 2: LuyƯn tËp:
* Bµi 1:
- BT yªu cÇu g×?
- GV HD: Em cÇn nh×n sè, ®äc sè theo ®ĩng híng dÉn vỊ c¸ch ®äc, sau ®ã t×m c¸ch ®äc ®ĩng vµ nèi víi sè.
- Chữa bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 3:
Tương tù bµi 2.
- Cã 2 tr¨m
- Cã 4 chơc
- cã 3 ®¬n vÞ
- HS viÕt: 243- HS ®äc CN+ §T
- Gåm 2 tr¨m, 4 chơc vµ 3 ®¬n vÞ
- HS ®äc, viÕt c¸c sè: 235; 310; ...; 252.
- HS t×m h×nh biĨu diƠn cho sè ®ã.
- T×m c¸ch ®äc t¬ng øng víi sè.
- HS lµm phiÕu HT
315- d; 311- c; 322- g; 521- e; 450- b; 405- a.
4. Kiểm tra, đánh giá
- HS n¾m ch¾c cÊu t¹o cđa sè cã ba ch÷ sè lµ gåm c¸c tr¨m, c¸c chơc, c¸c ®¬n vÞ. 
- §äc viÕt thµnh th¹o sè cã 3 ch÷ sè.
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
-Cho 3 hs lên bảng làm : 3 x 4 + 8 = ; 3 x 10 - 14 = ; 2 x 2 x 0 = 
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: So sánh các số cĩ ba chữ số.
Thø t­ ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2018
To¸n
so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè.
A- Mơc tiªu:
- HS biÕt c¸ch so s¸nh sè cã ba ch÷ sè. N¾m ®ỵc thø tù c¸c sè trong ph¹m vi 1000.
- RÌn KN so s¸nh sè.
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng.
- C¸c h×nh vu«ng biĨu diƠn tr¨m, chơc , ®¬n vÞ.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1/ Tỉ chøc:
2/ KiĨm tra:
- GV ghi: 221; 222; 223; .....; 230.
- Yªu cÇu HS ®äc sè, viÕt sè?
- NhËn xÐt
3/ Bµi míi:
a) H§ 1: So s¸nh 234 vµ 235.
- G¾n h×nh biĨu diƠn sè 234 vµ hái: Cã bao nhiªu h×nh vu«ng nhá?
- G¾n h×nh biĨu diƠn sè 235 vµ hái: Cã bao nhiªu h×nh vu«ng ?
- So s¸nh sè h×nh vu«ng hai bªn?
- 234 vµ 235 sè nµo lín h¬n, sè nµo bÐ h¬n?
- So s¸nh ch÷ sè hµng tr¨m cđa 2 sè?
- So s¸nh ch÷ sè hµng chơc cđa 2 sè?
- So s¸nh ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cđa 2 sè?
VËy 234 234.
T¬ng tù víi c¸c phÐp so s¸nh kh¸c.
b) H§ 2: KÕt luËn.
- Khi so s¸nh c¸c sè cã 3 ch÷ sè ta b¾t ®Çu so s¸nh tõ hµng nµo?
- Sè cã hµng tr¨m lín h¬n sÏ ntn so víi sè kia?
- Khi ®ã ta cÇn so s¸nh ®Õn hµng chơc kh«ng?
- Khi nµo cÇn so s¸nh tiÕp ®Õn hµng chơc?
- NÕu hµng tr¨m b»ng nhau th× sè cã hµng chơc lín h¬n sÏ ntn so víi sè kia?
- NÕu hµng chơc cđa c¸c sè cÇn so s¸nh b»ng nhau ta ph¶i lµm g×?
- Khi hµng tr¨m vµ hµng chơc b»ng nhau, sè cã hµng ®¬n vÞ lín h¬n sÏ ntn so víi sè kia?
c) H§ 3: LuyƯn tËp.
* Bµi 1:
- NhËn xÐt.
* Bµi 2:
- BT yªu cÇu g×?
- §Ĩ t×m ®ỵc sè lín nhÊt ta ph¶i lµm g×?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 3:
- §Õm theo d·y sè võa lËp ®ỵc?
4/ C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- Cđng cè: GV tỉ chøc thi so s¸nh sè cã 3 ch÷ sè.
- DỈn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS ®äc vµ viÕt sè.
- Cã 234 h×nh vu«ng
- cã 235 h×nh vu«ng
- 234 h×nh vu«ng Ýt h¬n 235 h×nh vu«ng .
- 234 bÐ h¬n 235; 235 lín h¬n 234
- Ch÷ sè hµng tr¨m cïng lµ 2
- Ch÷ sè hµng chơc cïng lµ 3
- 4 < 5
- 194 > 139; 199 < 215.
- B¾t ®Çu so s¸nh tõ hµng tr¨m.
- Sè cã hµng tr¨m lín h¬n th× lín h¬n.
-Kh«ng cÇn so s¸nh tiÕp.
- Khi hµng tr¨m cđa c¸c sè cÇn so s¸nh b»ng nhau.
- Sè cã hµng chơc lín h¬n sÏ lín h¬n.
- Ta ph¶i so s¸nh ®Õn hµng ®¬n vÞ.
- Sè cã hµng ®¬n vÞ lín h¬n sÏ lín h¬n.
- HS lµm bµi vµo vë BT
- Nªu KQ
- T×m sè lín nhÊt vµ khoanh vµo sè ®ã.
- Ph¶i so s¸nh c¸c sè víi nhau.
- HS lµm bµi vµo phiÕu HT: Sè 695 lµ sè lín nhÊt v× cã hµng tr¨m lín nhÊt.
- HS tù lµm bµi
- HS ®Õm
- HS ch¬i theo cỈp
+ HS 1: Nªu 2 sè cÇn so s¸nh
+ HS 2: Nªu KQ
Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2018
To¸n
luyƯn tËp
A- Mơc tiªu:
- Cđng cè KN ®äc viÕt vµ so s¸nh sè trong ph¹m vi 1000.
- RÌn KN ®äc viÕt vµ so s¸nh sè.
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng:
- B¶ng phơ
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1/ Tỉ chøc:
2/ KiĨm tra:
- So s¸nh c¸c sè sau:
567...687
318...117
833....833
- NhËn xÐt
3/ LuyƯn tËp- Thùc hµnh.
* Bµi 1:
* Bµi 2:
- BT yªu cÇu g×?
- c¸c sè trong d·y nµy lµ nh÷ng sè ntn?
- Chĩng ®ỵc xÕp theo thø tù ntn?
- D·y sè b¾t ®Çu tõ sè nµo vµ kÕt thĩc ë sè nµo?
- §äc d·y sè trªn?
* Bµi 3:
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4:
- Nªu yªu cÇu BT?
- §Ĩ viÕt ®ỵc c¸c sè theo thø tù tõ be ®Õn lín, ta ph¶i lµm g×?
- Ch÷a bµi, cho ®iĨm.
4/ Cđng cè:
- Nªu c¸ch so s¸nh sè cã 3 ch÷ sè?
* DỈn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸T
- 3 HS lµm
- HS kh¸c nhËn xÐt.
- HS tù lµm bµi
- §ỉi vë kiĨm tra
- §iỊn c¸c sè cßn thiÕu vµo « trèng
- Lµ nh÷ng sè trßn tr¨m xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
- D·y sè trßn chơc. D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp.
- HS ®iỊn sè vµo phiÕu Ht
- §äc d·y sè võa xÕp.
- 2 HS lµm trªn b¶ng- Líp lµm vë .
- ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
- Ph¶i so s¸nh c¸c sè víi nhau
- HS lµm bµi vµo phiÕu HT- Nªu KQ
299; 420; 875; 1000.
- HS nªu
Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2018
To¸n
mÐt.
A- Mơc tiªu:
- HS biÕt ®ỵc tªn gäi, kÝ hiƯu vµ ®é lín cđa ®¬n vÞ mÐt. HiĨu ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a mÐt, dm, cm.
- RÌn KN nhËn biÕt, tÝnh to¸n víi ®¬n vÞ mÐt.
- GD HS ch¨m häc ®Ĩ liªn hƯ thùc tÕ.
B- §å dïng:
- Thíc mÐt, phÊn mµu.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1/ Tỉ chøc:
2/ Bµi míi:
a) H§ 1: Giíi thiƯu mÐt( m)
- §a ra thíc mÐt, chØ cho HS v¹ch 0, v¹ch 100, nãi: §é dµi tõ v¹ch 0 ®Õn v¹ch 100 lµ 1 mÐt.
- VÏ ®o¹n th¼ng dµi 1mlªn b¶ng, nãi: §o¹n th¼ng nµy dµi 1mÐt
- MÐt lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi. MÐt viÕt t¾t 
lµ : " m"
- §o¹n th¼ng trªn dµi mÊy dm?
GV: 1m = 10 dm
- 1 mÐt b»ng bao nhiªu cm?
GV: 1m = 100 cm
b) H§ 2: LuyƯn tËp
* Bµi 1:
- BT yªu cÇu g×?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 2:- §äc ®Ị?
- C¸c phÐp tÝnh cã g× ®Ỉc biƯt?
- Ta thùc hiƯn ntn?
- NhËn xÐt, 
* Bµi 3:
- §äc ®Ị?
- C©y dõa cao mÊy mÐt?
- C©y th«ng cao ntn so víi cay dõa?
- BT yªu cÇu g×?
-Lµm thÕ nµo ®Ĩ tÝnh ®ỵc chiỊu cao cđa c©y th«ng?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
3/ Cđng cè:
- Dïng thíc mÐt ®o chiỊu dµi, réng cđa bµn, ghÕ, líp häc...
- DỈn dß: ¤n l¹i bµi.
- h¸t
- 10 dm
- §äc: 1m = 10 dm
- 100 cm
- §äc: 1m = 100 cm
- §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng
- HS lµm vµo phiÕu HT
- Lµ phÐp tÝnh víi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi mÐt. Ta thùc hiƯn nh víi STN sau ®ã ghi tªn ®¬n vÞ vµo KQ.
- HS lµm bµi vµo vë
- Nªu KQ
- C©y dõa cao 8m
- C©y th«ng cao h¬n c©y dõa 5m.
- T×m chiỊu cao cđa c©y th«ng.
- Thùc hiƯn phÐp céng 8m vµ 5m.
 Bµi gi¶i
 C©y th«ng cao lµ:
 8 + 5 = 13( m)
 §¸p sè: 13 m.
- HS thùc hµnh ®o.
TUẦN 30
Thø hai ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
KILÔMET
I. MỤC TIÊU :
 -Nắm được tên gọi, kí hiệu của đơn vị kilômet. Có biểu tượng ban đầu về khoảng cách đo bằng kilômet.
 -Nắm được quan hệ giữa kilômet và mét
 -Biết làm tính cộng, trừ (có nhớ) trên các số đo đơn vị là kilômet (km). Biết so sánh các khoảng cách (đo bằng km)
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng đồ Việt Nam. 
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 17m + 6m; 8m + 30m; 15m – 6m; 38m- 24m.
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: ... 
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa
-Hs đọc đề.
-Hs nêu kết quả nối tiếp
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào VBT. 
-3 hs lên bảng làm
-Hs đọc đề.
-2 hs lên bảng vẽ.
-Lớp vẽ vào VBT
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs làm lại bảng con : 351 + 216 ; 876 – 231 ; 999 – 542 ; 516 + 173
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	-Xem và chuẩn bị bài “Tiền Việt Nam”
Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 Giúp hs :
 - Kĩ năng cộng, trừ các số có ba chữ số, không nhớ
 -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.
 -Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
 -Giải bài toán liên quan đến nhiều hơn hoặc ít hơn về một số đơn vị. Vẽ hình
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 635 + 241; 970 + 29; 896 – 133; 295 -105
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs biết đặt tính rồi tính, tìm x
Bài tâïp 1 : Đặt tính rồi tính
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Tìm x :
-Gv nhận xét.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4.
Mục tiêu: Hs biết tìm số, vẽ hình theo mẫu
Bài tập 3 : 
>
<
=
-Gv nhận xét
Bài tập 4: vẽ hình theo mẫu : 
-Gv vẽ hình mẫu lên bảng, hướng dẫn .
-Gv chấm chữa bài. 
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-4 hs lên bảng sửa
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm, giải thích cách làm.
-Hs đọc đề.
-Hs vẽ làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	 -Xem và chuẩn bị bài “Kiểm tra”
TUẦN 32
Thø hai ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
MÔN : TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
 Giúp hs củng có chủ yếu về :
 - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.
 -Bảng cộng, trừ có nhớ.
 -Xem đồng hồ, vẽ hình
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập 3 tiết trước 
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết điền số thích hợp vào ô trống, so sánh số
Bài tâïp 1 : Số ?
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : 
>
<
=
 ?
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Số ?
-Gv chấm chữa bài
Kết luận : Hs điền được số thích hợp vào ô trống, so sánh số 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết xem đồng hồ, vẽ hình theo mẫu.
Bài tập 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?
-Nhận xét
Bài tập 5: Vẽ hình theo mẫu : 
-Gv cho hs xem mẫu SGK .
-Gv chấm nhận xét. 
Kết luận : Hs xem được đồng hồ, vẽ hình theo mẫu.
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa và giải thích cách làm
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát hình và trả lời. 
-Hs đọc đề.
-Hs vẽ làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs lên bảng làm lại bài tập 1.
 -Nhận xét.
Thø ba ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 Giúp hs :
 - Đọc, viết các số có ba chữ số.
 -Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị.
 -Xác định 1/5 của một nhóm đã cho.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con lại bài tập 2 tiết trước 
 -Nhận xét
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết viết số thích hợp vào ô trống, tìm số, so sánh số có ba chữ số
Bài tâïp 1 : Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
-Gv nêu mẫu
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Số ?
 -Gv nêu mẫu
-Gv nhận xét.
>
<
=
Bài tập 3 : 
 ?
-Gv nhận xét
Kết luận : Hs viết được số thích hợp vào ô trống, tìm số, so sánh số có ba chữ số.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết tìm 1/5, giải toán có lời văn
Bài tập 4: Hình nào được khoanh vào 1/5 số hình vuông : 
-Nhận xét
Bài tập 5: Toán đố 
-Gv chấm chữa bài. 
Kết luận : Hs tìm được 1/5, giải được toán có lời văn. 
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm, giải thích cách làm.
-Hs đọc đề.
-Trao đổi nhóm đôi. 
-Đại diện nêu kết quả
-Hs đọc đề.
-Tự tóm tắt và làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs làm lại bài tập 3.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	-Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập chung”
Thø t­ ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 Giúp hs :
 - So sánh và sắp thứ tự các số có ba chữ số
 -Thực hiện cộng, trừ (nhẩm, viết) các số có ba chữ số không nhớ.
 -Phát triển trí tưởng tượng (qua xếp hình)
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con lại bài tập 3 tiết trước 
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết so sánh, xếp thứ tự số có ba chữ số
>
<
=
Bài tâïp 1 : 
 ?
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Viết các số 857,678, 599, 1000, 903 theo thứ tự :
a) Từ bé đến lớn.
b)Từ lớn đến bé
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính
-Gv nhận xét
Kết luận : Hs biết so sánh, xếp thứ tự số có ba chữ số
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, xếp hình
Bài tập 4: Tính nhẩm 
-Nhận xét
Bài tập 5: Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ) 
-Gv vẽ hình mẫu lên bảng, hướng dẫn .
-Gv chấm chữa bài. 
Kết luận : Hs biết tính nhẩm, vẽ hình 
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Nêu kết quả nối tiếp. 
-Hs đọc đề.
-Hs vẽ làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs làm bảng con : 635 + 241; 970 + 29; 896 – 133; 295 -105.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	-Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập chung”
Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 Giúp hs :
 - Kĩ năng cộng, trừ các số có ba chữ số, không nhớ
 -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.
 -Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
 -Giải bài toán liên quan đến nhiều hơn hoặc ít hơn về một số đơn vị. Vẽ hình
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 635 + 241; 970 + 29; 896 – 133; 295 -105
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs biết đặt tính rồi tính, tìm x
Bài tâïp 1 : Đặt tính rồi tính
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Tìm x :
-Gv nhận xét.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4.
Mục tiêu: Hs biết tìm số, vẽ hình theo mẫu
Bài tập 3 : 
>
<
=
-Gv nhận xét
Bài tập 4: vẽ hình theo mẫu : 
-Gv vẽ hình mẫu lên bảng, hướng dẫn .
-Gv chấm chữa bài. 
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-4 hs lên bảng sửa
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm, giải thích cách làm.
-Hs đọc đề.
-Hs vẽ làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs làm bảng con : 300 + x = 800; x + 700 = 1000; x - 600.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	-Xem và chuẩn bị bài “Kiểm tra”
Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2018
TOÁN
KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU : 
 Kiểm tra học sinh :
 -Kiến thức về thứ tự các số
 -Kĩ năng so sánh các số có ba chữ số
 -Kĩ năng cộng, trừ các số có ba chữ số.
II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
	1.Số ?
	 255; ¨ ; 257; 258; ¨ ; 260 ; ¨ ; ¨
 2.
>
<
=
 ? 357  400 301  297
 601  563 999  1000
 238  259
 3.Đặt tính rồi tính : 
	432 + 325; 251 + 346
 872 – 320; 786 - 135
	4.Tính :
 25m + 17m =  700 – 300 = .
 900 km – 200 km = ..
 63 mm – 8 mm = .. 200 + 5 00 = 
	5.Tính chu vi hình tam giác :
	 24cm	32cm	
 40 cm

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_2_tuan_29_den_32.docx