Giáo án Thủ công Lớp 2 - Chương trình cả năm

Giáo án Thủ công Lớp 2 - Chương trình cả năm

I MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Biết cách gấp tên lửa.

2.Kỹ năng:

- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng.

3.Thái độ:

Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình

II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU.

GV : Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy khổ A4

 Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh hoạ

HS : Giấy thủ công ( mầu ), giấy nháp khổ A4, bút màu

III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.

 

doc 58 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 04/06/2022 Lượt xem 372Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 2 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
THỦ CÔNG
Bài 1: GẤP TÊN LỬA ( Tiết 1 )
I MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Biết cách gấp tên lửa.
2.Kỹ năng:
Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng.
3.Thái độ:
Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình 
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV : Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy khổ A4
 Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh hoạ
HS : Giấy thủ công ( mầu ), giấy nháp khổ A4, bút màu
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ 
GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp của HS.
Nhận xét.
Các nhóm trưởng báo cáo.
2. Bài mới 
a)Giới thiệu: 
GV giới thiệu – ghi bảng.
HS nhắc lại.
b)Hướng dẫn các hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: 
Hình dáng của tên lửa?
Màu sắc của mẫu tên lửa?
Tên lửa có mấy phần?
Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần thân.
Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có hình gì?
GV mở dần mẫu giấy tên lửa.
Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy có hình chữ nhật.
GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi được tên lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi:
Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào trước phần nào sau?
Chốt lại cách gấp.
HS quan sát nhận xét
HS trả lời.
Hình chữ nhật, hình vuông, . . .
Gấp phần mũi trước, phần thân sau.
 HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6
v Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật.
Treo quy trình gấp – Giới thiệu 2 bước: Gấp tạo mũi và thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa và sử dụng (H5 và H6).
Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp từng hình.
GV thao tác mẫu từng bước:
HS quan sát và theo dõi từng bước gấp của GV
 Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến H4.
Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa (H.2).
Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát đường dấu giữa được hình 3.
Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát đường dấu giữa được hình 4.
Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp cho thẳng và phẳng.
HS nhắc lại.
 Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng
GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6
Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được tên lửa (H.5). Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra (H.6) và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không tung.
Giáo dục HS an toàn khi vui chơi.
Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2 cách phải đều nhau để tên lừa không bị lệch.
HS nhắc lại.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Hoàn thành và dán trên bìa theo nhóm.
- Đánh giá sản phẩm của HS.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 + Cñng cè : Nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp tªn löa
 + DÆn dß : vÒ nhµ gÊp l¹i tªn löa cho ®óng, ®Ñp
TuÇn 2
Thñ c«ng
GÊp tªn löa ( tiÕt 2 )
I Môc tiªu
1.Kiến thức: 
 - Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp.
2.Kỹ năng:
 - Gấp thành thạo, nhanh, chính xác.
 3.Thái độ:
GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV : MÉu tªn löa ®­îc gÊp b»ng giÊy khæ A4
HS : GiÊy thñ c«ng, bót mÇu
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1.Kiểm tra :Gấp tên lửa
Yêu cầu h/s nêu các bước thực hiện để gấp tên lửa 
Nhận xét
B1:Gấp tạo mũi & thân tên lửa
B2:Tạo tên lửa & sử dụng
2.Bài mới :
a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2)
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1:Quan sát –nhận xét
GV : hỏi lại các thao tác gấp tên lửa ở tiết 1.
Muốn gấp được tên lửa các em thực hiện mấy bước? (có 2 bước).
Bước 1: Gấp tạo mũi tên và thân tên lửa.
HS trả lời.
HS phát biểu, cả lớp theo dõi nhận xét.
Nêu lại các bước gấp.
Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng.
Hoạt động 2:Hướng dẫn – thực hành gấp tên lửa
Tổ chức cho HS thực hành gấp tên lửa theo tổ.
Gợi ý HS trình bày sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm khích lệ HS.
Theo dõi nhắc nhở từng tổ.
Đánh giá sản phẩm của HS.
Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng tên lửa.
Nhận xét -Tuyên dương đội thắng.
HS thực hành gấp theo tổ gấp tên lửa và trình bày trên giấy A4. Thi đua với các tổ khác.
Từng tổ lên trình bày sản phẩm.
Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua.
Cả lớp theo dõi nhận xét.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Đánh giá sản phẩm của HS.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
+ Cñng cè : §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS
 Cho HS thi phãng tªn löa .
 Yªu cÇu : Gi÷ vÖ sinh, trËt tù khi ch¬i .
+ DÆn dß : chuÈn bÞ bµi " GÊp m¸y bay ph¶n lùc "
TuÇn 3 
Thñ c«ng
Bµi 2 : GÊp m¸y bay ph¶n lùc
I. Môc tiªu.
1.Thái độ:
Biết cách gấp máy bay phản lực.
2.Kỹ năng:
Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng.
3.Thái độ:
Học sinh hứng thú gấp hình.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV : MÉu gÊp m¸y bay ph¶n lùc b»ng giÊy
 MÉu gÊp tªn löa bµi 1
 Quy tr×nh gÊp m¸y bay ph¶n lùc
HS : GiÊy thñ c«ng, giÊy nh¸p, bót mµu
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Kiểm tra : 
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Hỏi: 
Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ?
Gồm có mấy phần ?
Em có nhận xét gì ?
Gọi 1 HS lên mở máy bay phản lực ra nhận xét (giấy hình chữ nhật).
Cho HS so sánh mẫu tên lửa và máy bay phản lực có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau?
Quan sát.
Giống tên lửa.
3 phần : mũi, thân, cánh.
Cách gấp giống tên lửa (có thân và cánh giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi bằng).
Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp.
Làm mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình gấp.
Hướng dẫn HS gấp máy bay phản lực trên qui trình dán lên bảng và đặt câu hỏi.
Bước 1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.
Gấp giống như cách gấp tên lửa để có được (hình 1 và hình 2).
Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa, được (hình 3).
HS quan sát.
HS tập trung quan sát và trả lời
 Hình 1 Hình 2 Hình 3
Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt hai nếp gấp bên, được (hình 5).
Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho hai đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường dấu giữa như (hình 6).
 Hình 4 Hình 5 Hình 6
Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được máy bay phản lực (hình 7)
Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng như phóng tên lửa ( hình 8)
 Hình 7	Hình 8
Gọi 2 HS lên gấp lại máy bay phản lực.
Tổ chức cho cả lớp gấp máy bay phản lực theo nhóm.
Cho các nhóm trình bày sản phẩm
Nhận xét – Tuyên dương sản phảm đẹp
HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành.
Đại diện nhóm trình bày.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Đánh giá sản phẩm của HS.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- Cñng cè : GV nhËn xÐt giê häc
- DÆn dß : ChuÈn bÞ giÊy giê sau gÊp tiÕp
TuÇn 4
Thñ c«ng
GÊp m¸y bay ph¶n lùc ( tiÕp )
I. Môc tiªu.
1.Thái độ:
Biết cách gấp máy bay phản lực.
2.Kỹ năng:
Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng.
Máy bay sử dụng được.
3.Thái độ:
Học sinh hứng thú gấp hình.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV : MÉu m¸y bay ph¶n lùc
 Quy tr×nh gÊp m¸y bay ph¶n lùc
 GiÊy thñ c«ng
HS : GiÊy thñ c«ng
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1.Kiểm tra :
- Gấp máy bay phản lực.
2.Bài mới :
a)Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực (tt)
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Hỏi: 
+ Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào 
+ Gồm có mấy phần ?
+ Em có nhận xét gì ?
Y/C HS nêu lại các bước gấp.
Quan sát.
Giống tên lửa.
3 phần : mũi, thân, cánh.
Cách gấp giống tên lửa.
Nêu lại các bước gấp.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành gấp máy bay phản lực.
Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.
Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành.
Đại diện nhóm trình bày.
Thực hiện tiếp tạo máy bay phản lực.
Cầm vào nếp giấy giữa cho 2 cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên để phóng như phóng tên lửa. 
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
Đánh giá sản phẩm của HS
Chọn ra một số máy bay phản lực gấp đẹp , Tuyên dương.
Nhận xét. Đánh giá kết quả.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña HS
	- DÆn HS giê sau mang giÊy thñ c«ng, giÊy nh¸p ®Ó gÊp m¸y bay ®u«i rêi
TuÇn 5
Thñ c«ng
Bµi 3 : GÊp m¸y bay ®u«i rêi
I. Môc tiªu.
 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
 2. Kỹ năng: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
 3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV : MÉu m¸y bay ®u«i rêi ®­îc gÊp b»ng giÊy thñ c«ng hoÆc giÊy mµu t­¬ng ®­¬ng khæ A4.
 Quy tr×nh gÊp m¸y bay ®u«i rêi cã h×nh vÏ minh ho¹ cho tõng b­íc
 GiÊy thñ c«ng vµ giÊy nh¸p t­¬ng ®­¬ng khæ A4
 KÐo, bót mµu, th­íc kÎ
HS : KÐo, bót, th­íc, giÊy mµu
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ : 
Kiểm tra dụng cụ.
2. Bài mới :
a)Giới thiệu bài Nêu tên bài học –Ghi tựa: “Gấp máy bay đuôi rời”
HS nhắc lại tên bài.
b)Hướng dẫn các hoạt động: 
Hoạt động 1:
Hướng dẫn quan sát và nhận xét mẫu.
Giới thiệu mẫu gấp MBĐR và nêu câu hỏi :
Máy bay đuôi rời được làm bằng gì ?
Máy bay đuôi rời gồm các bộ phận nào ?
HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi.
Làm bằng giấy.
HS trả lời.
GV chốt lại : Máy bay đuôi rời gồm có đầu, cánh, thân, đuôi. Phần đầu và cánh không dính liền phần thân và đuôi.
Mở dần mẫu gấp phần đầu và cánh về dạng tờ giấy ban đầu, hỏi :
Muốn gấp đầu và cánh máy bay ta dùng tờ giấy hình gì ?
Gắn tờ giấy hình vuông lên khổ giấy A4 trên bảng, Mở dần phần thân và đuôi gắn tiếp lên,hỏi:
Muốn gấp MBĐR ta dùng tờ giấy hình gì ?
Để gấp MBĐR, ta cần gấp những bộ phận nào ?
Gấp mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình.
HS quan sát.
Hình chữ nhật.
HS trả lời.
Đầu, cánh, thân, đuôi.
HS quan sát.
Hoạt động 2:
Hư ... 
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
Hình 5
Hoạt động 3:
Tổ chức thực hành theo nhóm
Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên dương.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ tËp gÊp l¹i vßng ®eo tay.
TuÇn 30
Thñ c«ng
Lµm vßng ®eo tay
I. Môc tiªu.
 1. Kiến thức: Học sinh biết cách làm vòng đeo tay bằng giấy.
 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm vòng đeo tay đúng kỹ thuật.
 3. Thái độ: GD h/s có ý thức học tập, yêu thích sản phẩm làm ra.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 	GV : MÉu vßng ®eo tay b»ng giÊy, quy tr×nh lµm vßng ®eo tay, giÊy thñ c«ng, kÐo....
	HS : GiÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ : 
Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước làm vòng đeo tay.
Nhận xét, đánh giá.
Làm vòngđeo tay (tiết 1).
2 em lên bảng thực hiện các thao tác cắt dán.
Nhận xét.
2. Bài mới : 
a)Giới thiệu bài. Làm vòng đeo tay (t2)
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1 : 
Cho HS nêu quy trình làm vòng đeo tay.
Củng cố lại các bước gấp.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nối các nan giấy.
Bước 3 : Gấp các nan giấy.
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay .
HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nối các nan giấy
Bước 3 : Gấp các nan giấy.
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
Hoạt động 2 : Thực hành.
Tổ chức thực hành theo nhóm.
Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.
Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên dương.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ tËp gÊp l¹i vßng ®eo tay.
TuÇn 31
Thñ c«ng
Lµm con b­ím
I. Môc tiªu.
 1. Kiến thức: Học sinh biết cách làm con bướm bằng giấy.
 2. Kỹ năng: Học sinh làm được con bướm, đồ chơi.
 3. Thái độ: GD h/s thích làm đồ chơi, rèn đôi bàn tay khéo léo..
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
	GV : Con b­ím mÉu. Quy tr×nh lµm con b­ím, giÊy thñ c«ng, hå d¸n, bót ch×, th­íc kÎ, sîi d©y ®ång nhá
	HS : GiÊy thñ c«ng, hå d¸n, bót ch×, th­íc kÎ, sîi d©y ®ång nhá
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Kiểm tra 
Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Dạy bài mới :
a)Giới thiệu bài. Làm con bướm
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Con bướm làm bằng gì ?
Có những bộ phận nào ?
Làm bằng giấy.
Cánh bướm, thân, râu.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu trên quy trình
Hướng dẫn các bước :
Bước 1 : Cắt giấy.
Cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh 14 ô
Cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô
Cắt một nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm.
Bước 1 : Cắt giấy.
Bước 2 : Gấp cánh bướm.
Tạo các đường nếp gấp:
Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo như hình 1 được H2.
Gấp liên tiếp 3 lần nữa theo đường dấu gấp ở hình 2,3,4 sao cho các nếp gấp cách đều ta được H5 (chú ý miết kĩ các nếp gấp)
Bước 2 : Gấp cánh bướm.
 Hình 1 Hình 2
Mở hình 5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông như ban đầu .Gấp các nếp gấp cách đều theo các đường dấu gấp cho đến hết tờ giấy, sau đó gấp đôi lại để lấy giấu giữa (H6) ta được đôi cánh bướm thứ nhất.
 Hình 3 Hình 4 Hình 5
 Hình 6
Lấy tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô và gấy như tờ giấy hình vuông cạnh 14 ô, ta được đôi cánh bướm thứ hai (H7)
 Hình 7
Bước 3 : Buộc thân bướm.
Dùng chỉ buộc chặt hai đôi cánh bướm ở nếp gấp giữa sao cho hai cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều nhau (H8)
Chú ý: Sau khi buộc, mở rộng các nếp gấp của cánh bướm cho đẹp.
Bước 3 : Buộc thân bướm.
Bước 4 : Làm râu bướm.
Gấp đôi nan giấy làm râu bướm, mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của hai đầu nan râu bướm.
Dán râu bướm vào thân bướm ta được con bướm hoàn chỉnh (H9)
Gợi ý: Có thể lấy sợi dây đồng dài 15 cm buộc qua thân bướm một vòng, sau đó quấn một vòng tròn ở mỗi đầu sợi dâu đồng làm râu bướm.
Bước 4 : Làm râu bướm.
Hoạt động 3 : Thực hành.
Tổ chức thực hành theo nhóm
Thực hành làm con bướm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Đánh giá sản phẩm của HS.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ tËp gÊp l¹i c¸nh b­ím
TuÇn 32
Thñ c«ng
Lµm con b­ím
I. Môc tiªu.
 1. Kiến thức: Học sinh biết cách làm con bướm bằng giấy.
 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm con bướm đúng kỹ thuật.
 3.Thái độ: GD h/s có ý thức học tập, yêu thích sản phẩm làm ra.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
	GV : Con b­ím mÉu. Quy tr×nh lµm con b­ím, giÊy thñ c«ng, hå d¸n, bót ch×, th­íc kÎ, sîi d©y ®ång nhá
	HS : GiÊy thñ c«ng, hå d¸n, bót ch×, th­íc kÎ, sîi d©y ®ång nhá
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ : 
Gọi HS lên bảng thực hiện 4 bước làm con bướm.
Nhận xét, đánh giá.
Làm con bướm (tiết 1).
2 em lên bảng thực hiện các thao tác làm con bướm. 
2. Dạy bài mới : 
a)Giới thiệu bài. Làm con bướm
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Con bướm làm bằng gì?
Có những bộ phận nào ?
Làm bằng giấy.
Cánh bướm, thân, râu.
Hoạt động 2 : Thực hành.
Cho HS nêu lại các bước làm con bướm.
Bước 1 : Cắt giấy.
Bước 2 : Gấp cánh bướm.
Bước 3 : Buộc thân bướm.
Bước 4 : Làm râu bướm.
HS nêu cả lớp nhận xét
Bước 1 : Cắt giấy.
Bước 2 : Gấp cánh bướm.
Bước 3 : Buộc thân bướm.
Bước 4 : Làm râu bướm.
Tổ chức thực hành theo nhóm
Thực hành làm con bướm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên dương.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt giê häc
	- VÒ nhµ tËp gÊp l¹i con b­ím. Giê sau chuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n ®Ó lµm ®Ìn lång
TuÇn 33
Thñ c«ng
¤n tËp, thùc hµnh thi khÐo tay 
lµm ®å ch¬i theo ý thÝch
I. Môc tiªu.
 1. Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thức làm đồ chơi đã được học.
 2. Kỹ năng: Thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích.
 3.Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
	GV : MÉu vµ quy tr×nh lµm ®å ch¬i : d©y xóc xÝch trang trÝ, ®ång hå ®eo tay, vßng ®eo tay, con b­ím
	HS : GiÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n.
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học tập
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài. ÔN TẬP THỰC HÀNH
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Ôn tập .
Chia nhóm thực hành
Hướng dẫn các bước :
Bước 1 : Cắt giấy.
Làm dây xúc xích trang trí, làm vòng đeo tay theo nhóm.
Bước 1 : Cắt giấy.
Bước 2 : Cắt dán, dây xúc xích, vòng đeo tay .
Bước 2 : Cắt dán dây xúc xích, vòng đeo tay 
Bước 3 : Dán dây xúc xích, vòng đeo tay .
Bước 3 : Dán dây xúc xích, vòng đeo tay .
Thực hành tập cắt giấy, gấp, và dán.
Nhận xét.
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
Trưng bày sản phẩm.
Hoạt động 2 : Thi khéo tay làm đồ chơi.
Yêu cầu Học sinh tự làm đồ chơi theo ý thích.
Chia 2 đội thi tự làm đồ chơi thep ý thích.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên dương.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ «n l¹i bµi
TuÇn 34
Thñ c«ng
«n tËp thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬I
theo ý thÝch
I. Môc tiªu.
 1. KiÕn thøc: ¤n tËp thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬i theo ý thÝch.
 2. Kü n¨ng: Lµm ®îc s¶n phÈm thñ c«ng ®óng quy tr×nh kü thuËt.
 3. GD h/s cã tÝnh kiªn ch×, khÐo lÐo, yªu quÝ s¶n phÈm m×nh lµm ra.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 - GV: Bµi mÉu c¸c lo¹i h×nh ®· häc.
 - HS : GiÊy, kÐo, hå d¸n, bót mµu.
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học tập
2. Bài mới :
a)Giới thiệu bài. ÔN TẬP THỰC HÀNH
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động 
Hoạt động 1 : Ôn tập .
Chia nhóm thực hành
Hướng dẫn các bước :
Bước 1 : Cắt giấy.
Làm con bướm theo nhóm.
Bước 1 : Cắt giấy.
Bước 2 : Cắt dán, con bướm .
Bước 2 : Cắt dán thân, con bướm .
Bước 3 : Dán con bướm.
Bước 3 : Dán con bướm .
Thực hành tập cắt giấy, gấp, và dán.
Nhận xét.
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
Trưng bày sản phẩm.
Hoạt động 2 : Thi khéo tay làm đồ chơi.
Yêu cầu Học sinh tự làm đồ chơi theo ý thích.
Chia 2 đội thi tự làm đồ chơi thep ý thích.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- Nhận xét, đánh giá đội nào có nhiều đồ chơi trưng bày đẹp là đội thắng cuộc .
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
- VÒ nhµ lµm l¹i c¸c ®å ch¬i ®· ®îc häc.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
TUẦN 35
THỦ CÔNG
TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH
I. MỤC TIÊU
Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
GV: Một số sản phẩm của học sinh.
HS: Vở thủ công.
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Kiểm tra 
Kiểm tra vở thủ công của HS
2. Dạy bài mới :
a) Giới thiệu bài. TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH 
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát nhận xét.
Gợi ý cho học sinh : Dán sản phẩm vào giấy roki theo thứ tự các bài đã học
Quan sát. Nêu nhận xét.
Các nhóm HS trình bày đẹp.
Hoạt động 2 : Đánh giá.
Nhận xét đánh giá sản phẩm qua một năm học.
Cho HS trưng bày sản phẩm.
Quan sát.
Nhận xét, đánh giá các sản phẩm của bạn và của chính mình.
Hướng dẫn học sinh xem và tổng kết.
Tuyên dương một số sản phẩm đẹp.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên dương.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
-Khen ngôïi daën doø	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_2_chuong_trinh_ca_nam.doc