Giáo án Chính tả 2 - Tuần 25 đến 28

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 25 đến 28

1. Mục tiu: Sau tiết học, HS có khả năng

1.1. Kiến thức: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

1.2. Kỹ năng: -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu, thanh dễ viết sai : ch/tr, thanh hỏi/thanh ngã.

1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn

- Đọc bi chính tả.

2.2. Nhĩm học tập

- Tìm cc từ khĩ viết.

- Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”

3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx 15 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 25 đến 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
Tập chép: SƠN TINH, THUỶ TINH
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
1.2. Kỹ năng: -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu, thanh dễ viết sai : ch/tr, thanh hỏi/thanh ngã.
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm các từ khĩ viết. 
- Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền vào chỗ trống, tìm từ mới.
Bài tập 2 a: Điền vào chỗ trống ch hay tr : (Lựa chọn)
-GV nhận xét chốt lại : trú mưa, chú ý, truyền tin, chuyền cành,
Bài tập 3b : Thi tìm từ ngữ :
-GV chọn bài 3b : Chứa tiếng có thanh hỏi (hoặc thanh ngã)
-Nhận xét . 
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : Hùng Vương, Mỵ Nương,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng tìm.
-Nhận xét về bạn.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs thi tìm.
-Nêu miệng trước lớp.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Phân biệt phụ âm đầu ch/tr.
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm từ cĩ chứa tiếng chứa các phụ âm đầu là: ch (hoặc tr)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài: Bé nhìn biển
CHÍNH TẢ
Nghe-viết: BÉ NHÌN BIỂN
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ đầu của bài thơ “Bé nhìn biển”
1.2. Kỹ năng: -Làm đúng các bài tập có âm đầu : ch/tr, thanh hỏi/thanh ngã 
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết, dễ lẫn
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Bé nhìn biển”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 3 khổ đầu của bài thơ “ Bé nhìn biển”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm tên các loài cá, tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Tìm tên các loài cá :
-Gv đính tranh các loài cá lên bảng
-Gv nhận xét.
Bài tập 3: Tìm các tiếng (chọn bai 3b) có thanh hỏi hoặc thanh ngã
-Gv nhận xét tuyên dương.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: bể, giơ, gọng vó,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 3 nhóm lên bảng thi tim tiếp sức..
-Đại diện nhóm trình bày.
-Nhận xét nhóm bạn.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếng tiếp sức.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Phân biệt phụ ấm đầu tr hay ch
- Phân biệt thanh hoi hoặc thanh ngã
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Điền ch hay tr: ú mưa, đồ.ơi, uyền tin, ở hàng, ...uyền cành.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài: Tơm Càng và Cá Con
CHÍNH TẢ (Tập chép)
 VÌ SAO CÁ KHƠNG BIẾT NĨI? (Trang 71)
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Vì sao cá khơng biết nĩi.
- Biết phân biệt phụ âm đầu ch hay tr, nối tiếng bên trái với tiếng bên phải để tạo từ cĩ nghĩa
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm các từ khĩ viết. 
- Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “ Vì sao cá không biết nói”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác mẫu chuyện “ Vì sao cá không biết nói”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền vào chỗ trống.
Bài tập 2 a: Điền vào chỗ trống r hay d : (Lựa chọn)
-GV nhận xét chốt lại : da, rực
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : say sưa, ngớ ngẩn
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng tìm.
-Lớp tìm ở bảng con.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Vì sao cá khơng biết nĩi.
- Biết phân biệt phụ âm đầu ch hay tr, nối tiếng bên trái với tiếng bên phải để tạo từ cĩ nghĩa
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm từ cĩ chứa tiếng chứa phụ âm đầu ch hoặc tr
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Sơng Hương trang 76
CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
SƠNG HƯƠNG (Trang 76)
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn văn
- Phân biệt phụ ấm đầu r/d hay gi
- Tìm và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hay tr
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp bài chính tả
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp quê hương
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết, dễ lẫn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Sông Hương” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Sông Hương”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm tên các loài cá, tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống : (Chọn bài 2a)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : giải thưởng, rải rác, dải núi, rành mạch, để dành, tranh giành.
Bài tập 3: Tìm các tiếng (chọn bai 3b) có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :
-Gv chốt lại lời giải đúng : dở, giấy, mực, mứt.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: sắc độ, đặc ân, êm đềm,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
-Đọc yêu cầu.
-Lớp làm vào bảng con.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Phân biệt phụ ấm đầu r/d hay gi
- Tìm và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hay tr
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: r/d hay gi
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Chuẩn bị ơn tập giữa học kì II
TUẦN 27
 MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ II
CHÍNH TẢ
KHO BÁU
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Kho báu
- Phân biệt chí hay trí, chơng hay trơng
- Biết phân biệt phụ âm đầu r/d hay gi
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm các từ khĩ viết. 
- Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “ Kho báu”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong triyện “Kho báu”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền vào chỗ trống.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ua hay uơ 
-GV nhận xét chốt lại : voi huơ vòi, mùa màng, thuở nhỏ, chanh chua
Bài tập 3 a: Điền vào chỗ trống l hay n (lựa chọn) 
-GV nhận xét chốt lại : nắng, nơi, lâu, nước
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : hai nắng một sương, cày sâu cuốc bẩm
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Lớp làm vào VBT.
-2 hs lên bảng điền.
-Hs đọc yêu cầu.
-Lớp làm vào VBT.
-2 hs lên bảng điền.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Kho báu
- Phân biệt chí hay trí, chơng hay trơng
- Biết phân biệt phụ âm đầu r/d hay gi
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm từ cĩ chứa tiếng chứa phụ âm đầu ch hoặc tr
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Cây dừa trang 88
CHÍNH TẢ
 CÂY DỪA
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn thơ
- Phân biệt phụ ấm đầu s hay x, l hay n
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp bài chính tả
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Giáo dục HS biết yêu quý, chăm sĩc bảo vệ cây cối
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết, dễ lẫn
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “ Cây dừa”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác 8 đoạn thơ trong bài “Cây dừa”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết kể tên các loài cây có âm s/x, sửa lại chính tả đoạn thơ viết sai.
Bài tập 2 a: Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng s hay x : (Lựa chọn)
-Gv cho hs điền vào các cột đã viết sẵn.
-GV nhận xét chốt lại : sim, sung, si, sen,.., xoan, xà cừ, xà nu,
Bài tập 3a: Các bạn có chép đoạn thơ sau Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng.
-Gv mở bảng phụ
-GV nhận xét chốt lại : Băc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : tàu dừa, ngọt, hủ,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi theo nhóm
-Thi tìm tiếp sức.
-Hs đọc yêu cầu.
-Đọc thầm và làm vào VBT
-3 hs lên bảng sửa.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn thơ, đủ dấu câu.
- Phân biệt phụ ấm đầu s hay x, l hay n
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: l hay n
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Những quả đào SGK trang 91

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_25_den_28.docx