Giáo án các môn Lớp 2 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019

Giáo án các môn Lớp 2 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019

TẬP ĐỌC

BÍM TÓC ĐUÔI SAM

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.

1. Kiến thức.

- BiÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.

- HiÓu ND: kh«ng nªn nghÞch ¸c víi c¸c b¹n, cần ®èi xö tèt víi c¸c b¹n g¸i.

 2. Kĩ năng.

- Đối tượng 1: Đọc đánh vần được bài tập đọc

- Đối tượng 2: Đọc trơn chậm toàn bài.

- Đối tượng 3: Đọc trơn trả lời câu hỏi nội dung bài đọc.

3. Thái độ.

 - Học sinh có ý thức trong giờ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

 - Tranh ảnh minh họa bài tập đọc.

2. Chuẩn bị của học sinh.

 - Sách, vở, bút.

III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.

 - Cá nhân, nhóm.

 

doc 25 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 397Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn Lớp 2 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
Tiết 1:
CHÀO CỜ
________________________________
Tiết 2+3:
TẬP ĐỌC
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- BiÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu ND: kh«ng nªn nghÞch ¸c víi c¸c b¹n, cần ®èi xö tèt víi c¸c b¹n g¸i.
 2. Kĩ năng. 
- Đối tượng 1: Đọc đánh vần được bài tập đọc
- Đối tượng 2: Đọc trơn chậm toàn bài.
- Đối tượng 3: Đọc trơn trả lời câu hỏi nội dung bài đọc.
3. Thái độ.
 - Học sinh có ý thức trong giờ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên.
 - Tranh ảnh minh họa bài tập đọc.
2. Chuẩn bị của học sinh.
 - Sách, vở, bút.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
 - Cá nhân, nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra.
- 2 HS đọc bài tiết trước và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Bài mới.
* Giới thiệu bài:
- Hát.
- 2 HS đọc bài trả lời câu hỏi nội dung bài.
- HS nghe.
Tiết 1: Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc toàn bài: 
* Đọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu lần 1, kết hợp sửa lỗi phát âm.
+ Ghi từ khó lên bảng, luyện đọc từ khó.
- Đọc nối tiếp lần 2.
+ HS nối tiếp nhau đọc câu.
* Đọc đoạn.
- Chia đoạn. 
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn 2 lần.
+ Lần 1, GV kết hợp hướng dẫn ngắt nghỉ câu dài.
+ Lần 2, đọc nối tiếp đoạn, kết hợp giải nghĩa từ mới.
- HS chú ý nghe.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
- HS đọc nối tiếp câu lần 2.
- HS theo dõi, đánh dấu đoạn.
- HS đọc thầm câu 1.
- HS đọc nối tiếp đoạn, luyện đọc câu dài theo hướng dẫn của GV. 
- HS đọc nối tiếp đoạn, giải nghĩa từ mới.
Tiết 2: Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc bài.
- C¸c b¹n g¸i khen Hµ nh­ thÕ nµo ?
- V× sao Hµ khãc
- Em nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ trß ®ïa nghÞch cña TuÊn ?
- ThÇy gi¸o lµm cho Hµ vui lªn b»ng c¸ch nµo ?
- V× sao lêi khen cña thÇy lµm Hµ nÝn khãc vµ c­êi ngay.
- Nghe lêi thÇy TuÊn ®· lµm g× ?
HS đọc thầm đoạn 1 và 2.
- ¸i chµ chµ - BÝm tãc ®Ñp qu¸.
- TuÊn kÐo m¹nh bÝm tãc cña Hµ lµm cho Hµ bÞ ng·
- §ã lµ trß nghÞch ¸c, kh«ng tèt víi b¹n, thiÕu t«n träng b¹n.
- ThÇy khen hai bÝm tãc cña Hµ rÊt ®Ñp.
- V× nghe thÇy khen Hµ rÊt vui mõng vµ tù hµo.
- §Õn tr­íc mÆt Hµ ®Ó xin lçi b¹n.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc mẫu, nhắc lại giọng đọc.
- Phân vai đọc theo nhóm.
- Tổ chức cho các nhóm đọc.
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS nghe.
- Thi đọc theo vai
- Mỗi nhóm 3 em.
4. Củng cố. 
- Nêu nội dung bài.
- Liên hệ thực tế. 
 - GV nhận xét tiết học. 
5. Dặn dò. 
 - Yêu cầu HS về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
- HS nêu
- HS đọc lại.
- HS tự liên hệ.
- HS chú ý lắng nghe.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
Tiết 4:
TOÁN
29 + 5
I. MỤC TIÊU.
1.KiÕn thøc:
- Gióp HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 29 + 5 ( céng cã nhí )
- Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tæng, sè h¹ng, vÒ nhËn d¹ng h×nh vu«ng.
2. KÜ n¨ng:
- Đối tượng 1: Làm được BT1.
- Đối tượng 2: Làm được BT1, BT2. 
- Đối tượng 3: Làm được BT1, BT2, BT3.
3. Th¸i ®é:
- HS cã ý thøc tự giác trong giê häc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- 3 bã 1 chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi.
2. Chuẩn bị của học sinh : 
- SGK, VBT, bót.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
1. Ổn ®Þnh tæ chøc : 
2. KiÓm tra 
3. Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- HS hát.
- Lắng nghe.
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu phÐp céng 29+5:
- GV ®­a ra 2 bã mçi bã 1 chôc que tÝnh vµ 9 que tÝnh rêi. Hái cã bao nhiªu que tÝnh ?
- Thªm 5 que tÝnh rêi. Hái cã bao nhiªu que tÝnh.
- GV lÊy 9 que tÝnh rêi bã thªm 1 que tÝnh rêi thµnh 1 chôc que tÝnh cßn 4 que rêi - ®­îc 3 bã (3 chôc) 3 chôc que tÝnh thªm 4 que tÝnh ®­îc 34 que tÝnh.
- HS nªu 29 + 5 = 34
- H­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh 
 29
 +
 5
 34
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh.
- Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh.
- Cã 29 que tÝnh.
- HS cïng lÊy sè que tÝnh.
- HS cïng lÊy sè que tÝnh.
29 + 5 = 20 + 9 + 5
 = 20 + 9 + 1 + 4
 = 20 + 10 + 4
 = 30 + 4
 = 34
- 9 céng 5 b»ng 14, viÕt 4 nhí 1
- 2 thªm 1 b»ng 3, viÕt 3.
- Ch÷ sè hµng ®¬n vÞ th¼ng hµng ®¬n vÞ, hµng chôc th¼ng hµng chôc.
- Thùc hiÖn theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.
* Hoạt động 2 : Thực hành
 Bài 1 : Tính
- Hướng dẫn Hs làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
 Bài 2 : Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là :
- Nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn học sinh làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
 Bài 3 : Nối các điểm để có hình vuông :
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Nhận xét. Chữa bài.
- Hs đọc yêu cầu.
 59
+
 5 
 64
 79
+
 2
 81
 69
+
 3
 72
 19
+
 8
 27
 29
+
 4
 33
- Nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
 59
+
 6
 65
 19
+
 7
 26
 69
+
 8
 77
- Nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
M N
Q P 
4. Củng cố:
- Hệ thống lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: 
 - Yêu cầu HS về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
Lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
__________________________________________________________________
BUỔI CHIỀU
Tiết 1+ 2
RÈN TIẾNG VIỆT
RÈN ĐỌC: BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Mức 1: Rèn đọc trơn chậm
- Mức 2: Rèn đọc trơn
- Mức 3: Rèn đọc hiểu.
II.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV ®äc toµn bµi : 
- GV hd c¸ch ®äc 
- §äc nèi tiÕp tõng c©u lần 1 sửa lỗi phát âm
- Luyện đọc từ khó
- Đọc NT câu lần 2
- Hướng dẫn chia đoạn
+ §äc ®o¹n lần 1
- Hướng dẫn ngắt nghỉ, nhấn giọng câu văn
- GV HD ®äc ®o¹n khã trªn b¶ng phô 
- Đọc đoạn lần 2 
- Cho HS đọc đồng thanh
- GV nhận xét chung
- HS chó ý nghe 
- HS nghe
- HS đọc NT câu 
- Cá nhân - đồng thanh
- NT đọc đoạn lần 1
- Theo dõi, đọc 
- 1 HS ®äc ®o¹n khã trªn b¶ng phô 
- HS ®äc nèi tiÕp tõngcâu
- HS đọc ĐT
III. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________
Tiết 3
THỂ DỤC
(GV CHUYÊN SOẠN GIẢNG)
_________________________________________________________________
 Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Tiết 1:
TOÁN
49 + 25
I. MỤC TIÊU.
1.KiÕn thøc
- PhÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 , d¹ng 49 + 25.Thùc hiÖn phÐp céng.
2. KÜ n¨ng
- Đối tượng 1: Làm được BT1.
- Đối tượng 2: Làm được BT1, BT2. 
- Đối tượng 3: Làm được BT1, BT2, BT3.
3.Th¸i ®é 
- HS yªu thÝch m«n häc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- 7 bã chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi,B¶ng gµi que tÝnh.
2. Chuẩn bị của học sinh:
 - SGK, VBT, bót.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn ®Þnh tæ chøc : 
2.KiÓm tra 
- KT sự chuẩn bị của HS. 
3.Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t
- Lắng nghe.
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu phÐp céng 49+25:
- GV lÊy 49 que tÝnh (4 bã) vµ 9 que tÝnh vµ 5 que rêi). Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu que tÝnh.
- 49 + 25 b»ng bao nhiªu ?
- H­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh.
 49
 +
 25
 74
- HS cïng lÊy que tÝnh.
- §­îc 74 que tÝnh.
 6 bã vµ 14 que rêi.
- T¸ch 14 que = 1 chôc que tÝnh + 4 que tÝnh.
 - 6 bã + 1 bã = 7 bã (hay 7 chôc que tÝnh vµ 4 que tÝnh).
- 9 céng 5 b»ng 14 viÕt 4 nhí 1.
- 4 céng 2 b»ng 6 nhí 1 lµ 7.
* Hoạt động 2 :Thực hành
Bµi 1: Nªu c¸ch tÝnh?
- Thùc hiÖn theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i.
- Nhận xét, chữa bài. 
 Bài 3: - Mời HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS làm bài.
Tóm tắt
Lớp 2A : 29 học sinh
Lớp 2B : 25 học sinh
Cả hai lớp : ....học sinh ?
- Nhận xét, chữa bài.
- Nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
 39
+
 22
 61
 69
+ 
 24
 93
 19
+
 56
 75
- HS đọc bài toán.
- HS làm bài.
Bài giải
Số học sinh cả hai lớp là :
29 + 25 = 54 (học sinh)
 Đáp số : 54 học sinh
4. Củng cố:
- Hệ thống lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: 
 - Yêu cầu HS về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
______________________________
TiÕt 2: 
CHÍNH TẢ: (NGHE – VIẾT)
 BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
1. KiÕn thøc
- Nghe - viết chÝnh x¸c, tr×nh bµy 1 ®o¹n ®èi tho¹i trong bµi: BÝm tãc ®u«i sam.
- Lµm bµi tËp 2, 3a
2. KÜ n¨ng 
- Đối tượng 1: Viết đúng bài chính tả làm bài tập 2a.
- Đối tượng 2: Viết đúng và đẹp bài chính tả làm bài tập 2a.
- Đối tượng 3: Viết đẹp bài chính tả và làm bài tập 2a, 3a.
3. Th¸i ®é 
- HS cã ý thøc rÌn luyÖn ch÷ viÕt.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- B¶ng líp chÐp bµi chÝnh t¶.
- B¶ng phô viÕt néi dung BT2, BT3.
2. Chuẩn bị của học sinh :
- VBT, bót.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
 Ho¹t ®éng GV
 Ho¹t ®éng HS
1. Ổn ®Þnh tæ chøc : 
2. KiÓm tra 
- HS lµm l¹i bµi tËp giê tr­íc. 
3. Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t
- 2 em lµm.
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe - viết.
- GV ®äc bµi trªn b¶ng líp
- 2, 3 em ®äc bµi.
- H­íng dÉn n¾m néi dung bµi viÕt.
- §o¹n v¨n nãi vÒ cuéc trß chuyÖn gi÷a ai víi ai ?
-  gi÷a thÇy gi¸o víi Hµ.
- V× sao Hµ kh«ng khãc n÷a ?
- V× ®­îc thÇy khen cã bÝm tãc ®Ñp nªn rÊt vui, tù tin.
- Bµi chÝnh t¶ cã nh÷ng dÊu c©u g× ?
- DÊu phÈy, dÊu 2 chÊm, dÊu g¹ch ngang ®Çu dßng, dÊu chÊm than, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm.
- H­íng dÉn viÕt b¶ng con: thÇy gi¸o, xinh xinh, vui vÎ, khu«n mÆt.
- HS viÕt b¶ng con.
- GV đọc cho HS viết bµi vµo vë. 
- HS viết bµi vµo vë.
- GV chữa 5, 7 bµi.
- HS so¸t bµi.
* Hoạt động 2: H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.
Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng iªn ha ... 
- Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính
3. Bµi míi:
* Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t
- HS lắng nghe.
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu phÐp céng 8+5:
- Cã 8 que tÝnh thªm 5 que tÝnh n÷a. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
- GV h­íng dÉn HS ®Æt tÝnh, tÝnh .
* H­íng dÉn HS lËp b¶ng 8 céng víi mét sè.
- HS thao t¸c trªn que tÝnh.
- HS nãi l¹i c¸ch lµm.
(Gép 8 que tÝnh víi 2 que tÝnh bã thµnh 1 chôc que tÝnh, 1 chôc que tÝnh víi 3 que tÝnh lµ 13 que tÝnh.
 8
 - 5
 13
ViÕt 3 th¼ng cét víi 8 vµ 5. Ch÷ sè 1 ë cét chôc.
8 + 3 = 11
8 + 4 = 12
8 + 5 = 13
 8 + 6 = 14
8 + 7 = 15
8 + 8 = 16
8 + 9 = 17
- HS đọc.
* Hoạt động 2 : Thùc hµnh.
Bµi 1: Yêu cầu học sinh làm bài.
Bµi 2:
- Yªu cÇu c¶ líp lµm vào vở. 
- Nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh
Bµi 4:
- GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch vµ gi¶i bµi to¸n.
Tãm t¾t:
Hµ cã : 8 tem
Mai cã : 7 tem
 C¶ hai b¹n: tem ?
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi vào vở.
- HS nªu miÖng.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp lµm vở nháp.
 8
 +
 3
11
 8
 +
 7
15
 8
 +
 9 
 17
- HS nªu l¹i.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi. 
- HS làm bài.
Bµi gi¶i:
C¶ hai b¹n cã sè tem lµ:
8 + 7 = 15 (tem)
 Đáp số: 15 tem.
4. Cñng cè: 
- Nh¾c l¹i néi dung bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5. DÆn dß:
- HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi. 
- Nêu nội dung bài học.
- HS lắng nghe.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
_______________________________
Tiết 3: 
CHÍNH TẢ
TRÊN CHẾC BÈ
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
1. KiÕn thøc
- Nghe - viết chÝnh x¸c, tr×nh được bµi: Trên chiếc bè.
- Lµm bµi tËp 2, 3a
2. KÜ n¨ng 
- Đối tượng 1: Viết đúng bài chính tả làm bài tập 2.
- Đối tượng 2: Viết đúng và đẹp bài chính tả làm bài tập 2.
- Đối tượng 3: Viết đẹp bài chính tả và làm bài tập 2, 3a.
3. Th¸i ®é 
- HS cã ý thøc rÌn luyÖn ch÷ viÕt.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- B¶ng phô viÕt néi dung BT2, BT3.
2. Chuẩn bị của học sinh :
- VBT, bót.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
 Ho¹t ®éng GV
 Ho¹t ®éng HS
1. Ổn ®Þnh tæ chøc : 
2. KiÓm tra 
- HS lµm l¹i bµi tËp giê trưíc. 
3. Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t
- 2 em lµm.
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe - viết.
- GV ®äc bµi trªn b¶ng líp
- 2, 3 em ®äc bµi.
- Hưíng dÉn n¾m néi dung bµi viÕt.
- Bài chính tả có những chữ nào viết hoa?
- Tôi, Dế Trũi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa
- Chữ đầu câu viết hoa.
- HS viÕt b¶ng con.
- HS viết bµi vµo vë.
- HS so¸t bµi.
- Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết như thế nào?
- Hưíng dÉn viÕt b¶ng con: ngao du, nghỉ, say ngắm, hòn cuội, trắng tinh
- GV đọc cho HS viết bµi vµo vë. 
- GV chữa 5, 7 bµi.
* Hoạt động 2: Hưíng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.
Bµi 2: Tìm 3 chữ có iê và 3 chữ có yê
Bµi 3: Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu
a) Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại
b) Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- Líp lµm bµi tËp vµo b¶ng con.
- §äc kÕt qu¶ : Con kiến, hiền lành, viết bài ; Yên tĩnh, kể chuyện, thương yêu..
- C¶ líp lµm bµi tËp vµo vë.
a) Viết là dỗ trong các từ dỗ dành, dỗ em.. Viết là giỗ trong các từ: ăn giỗ, giỗ tổ, ngày giỗ.
b)Dòng: dòng sông, dòng nước, dòng kẻ.. Viết ròng: Ròng rã, khóc dòng
4. Cñng cè:
- Nh¾c l¹i néi dung bµi
- NhËn xÐt tiÕt häc
5. DÆn dß: 
- HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi.
- Nêu lại nội dung bài.
- Lắng nghe.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
...._______________________________
Tiết 4:
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
(GV BUỔI 2 SOẠN GIẢNG)
_________________________________________________________________
BUỔI CHIỀU
Tiết 1:
RÈN TIẾNG VIỆT 
(GV BUỔI 2 SOẠN GIẢNG)
Tiết 2:
RÈN TOÁN 
(GV BUỔI 2 SOẠN GIẢNG)
__________________________
Tiết 3:
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
(TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI SOẠN GIẢNG)
__________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
Tiết 1: 
TOÁN
28 + 5
I. MỤC TIÊU.
1. KiÕn thøc 
- Biết thùc hiÖn phÐp céng cã nhớ trong ph¹m vi 100, d¹ng 28+ 5.
- BiÕt vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
- BiÕt gi¶i bài to¸n b»ng 1 phÐp céng.
- PhÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 28+5; vÏ ®o¹n th¼ng.
2. KÜ n¨ng 
- Đối tượng 1: Làm được BT1, BT2.
- Đối tượng 2: Làm được BT1, BT2, BT3. 
- Đối tượng 3: Làm được BT1, BT2, BT3, BT4.
3. Th¸i ®é 
- HS yªu thÝch m«n häc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- 2 bã mçi bã mét chôc que tÝnh vµ 13 que tÝnh rêi. 
2. Chuẩn bị của học sinh:
- VBT, bót
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
 Ho¹t ®éng của GV
 Ho¹t ®éng của HS
1.Ổn ®Þnh tæ chøc 
2.KiÓm tra
3.Bµi míi
*Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t
- HS đọc bảng 8 cộng với một số
- Lắng nghe.
* Hoạt động 1: Giíi thiÖu phÐp céng 28+5
- Cã 28 que tÝnh thªm 5 que tÝnh n÷a. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh.
- H­íng dÉn HS ®Æt tÝnh viÕt vµ tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i.
HS thao t¸c trªn que tÝnh . 
VËy 28+5=33.
 28
+
 5
 33
- 8 céng 5 b»ng 13, viÕt 3 nhí 1.
- 2 thªm 1 b»ng 3, viÕt 3.
* Hoạt động 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: TÝnh
- Dßng 1 HS lµm vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
 Bµi 2: Mçi sè 51, 43, 47, 25 lµ kÕt qu¶ cña cña phÐp tÝnh nµo.
 Bµi 3: 
- Nªu kÕ ho¹ch gi¶i
- 1 em tãm t¾t, 1 em gi¶i
Bµi 4:
- VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi 5cm.
- GV h­íng dÉn HS.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi.
 18
+
 3
 21
 38
+
 9
 47
 38
+
 4
 42
 58
+
 5
 63
- HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi. 
- HS lµm vào vở.
48 + 3 = 51
38 + 5 = 43
39 + 8 = 47
18 + 7 = 25
- 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi
- Líp lµm vµo vë
Tãm t¾t: Bµi gi¶i: 
Gµ : 18 con C¶ gµ vµ vÞt cả là:
VÞt : 5 con 18 + 5 = 23 (con)
TÊt c¶: con ? Đáp số: 23 (con)
- HS ®äc ®Ò bµi.
- HS tù ®Æt th­íc t×m trªn v¹ch chia cm ®Ó vÏ ®­îc ®o¹n th¼ng dµi 5 cm.
- §Æt th­íc, ®¸nh dÊu ®iÓm ë v¹ch 0cm vµ v¹ch 5cm.
- Dùa vµo th­íc, dïng bót nèi hai ®iÓm ®ã ta ®­îc ®o¹n th¼ng dµi 5cm.
4. Cñng cè: 
- Nh¾c l¹i néi dung 
- NhËn xÐt tiÕt häc
5. DÆn dß: 
- HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi
- Häc sinh chó ý
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
_________________________________
Tiết 2: 
TẬP LÀM VĂN
CẢM ƠN - XIN LỖI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. KiÕn thøc
- Nãi lời c¶m ¬n, xin lçi phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n ( BT1,2)
- Nãi 2,3 c©u ng¾n vÒ néi dung bøc tranh, trong ®ã dïng lêi c¶m ¬n , xin lçi
2. KÜ n¨ng
- Đối tượng 1: Làm được BT1. BT2.
- Đối tượng 2: Làm được BT1, BT2, BT3. 
- Đối tượng 3: Làm được các bài trong tiết học.
3. Th¸i ®é 
- Häc sinh cã ý thøc trong giê häc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- Tranh minh ho¹ BT3.
 2. Chuẩn bị của học sinh:
- VBT, bót.
III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Hoạt động cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
 Ho¹t ®éng của GV
 Ho¹t ®éng của HS
1. Ổn ®Þnh tæ chøc 
2. KiÓm tra 
3. Bµi míi:
*.Giíi thiÖu bµi: ( Trùc tiÕp)
- H¸t.
- Lắng nghe.
* H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
* Bµi 1: MiÖng 
- Nãi lêi c¶m ¬n
- HS th¶o luËn nhãm 2
a. Víi b¹n cho ®i chung ¸o m­a 
- C¶m ¬n bạn !
- M×nh c¶m ¬n b¹n !
b. Víi c« gi¸o cho m­în s¸ch
- Em c¶m ¬n c« ¹ !
c. Víi em bÐ nhÆt hé chiÕc bót 
- ChÞ (anh) c¶m ¬n em 
* Bµi 2: (MiÖng)
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- HS thùc hiÖn nhãm 2
a. Víi ng­êi b¹n bÞ em lì giÉm vµo ch©n.
- ¤i, xin lçi cËu.
b. Víi mÑ v× em quªn lµm viÖc mÑ dÆn
- ¤i, con xin lçi mÑ.
c. Víi cô giµ bÞ em va ph¶i 
- Ch¸u xin lçi cô
* Bµi 3: (MiÖng)
- GV nªu yªu cÇu 
- HS quan s¸t tranh.
- KÓ l¹i sù viÖc trong mçi tranh (nhí dïng lêi c¶m ¬n hay xin lçi thÝch hîp).
- Tranh 1: B¹n g¸i ®­îc mÑ (c«, b¸c, d×) cho mét con gÊu b«ng, b¹n c¶m ¬n mÑ.
- C¶m ¬n mÑ (con c¶m ¬n mÑ ¹ !)
- B¹n trai lµm vì lä hoa
- Xin lçi mÑ (con xin lçi mÑ ¹ !)
* Bµi 4: ViÕt
- GV nªu yªu cÇu bµi.
- Nhí l¹i nh÷ng ®iÒu em ®· häc hoÆc b¹n em ®· kÓ khi lµm bµi, viÕt l¹i. 
-GV chữa 4, 5 bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
- NhiÒu HS ®äc bµi.
4. Cñng cè: 
- Nh¾c l¹i néi dung bµi 
- NhËn xÐt tiÕt häc
5. DÆn dß: 
- HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi 
- Nêu nội dung bài.
- Lắng nghe.
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
.....
__________________________________
Tiết 3:
ÂM NHẠC
(GV BUỔI 2 SOẠN GIẢNG)
_________________________________
Tiết 4:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 3
I. MỤC TIÊU.
- Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh trong tuần. 
- Phương hướng tuần tới.
II. NỘI DUNG:
1. Ổn ®Þnh líp.
2. NhËn xÐt chung c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.	
III. NHẬN XÉT CHUNG CÁC HOẠT ĐÔNG TRONG TUẦN:
1. §¹o ®øc.	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Häc tËp.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ThÓ dôc vÖ sinh.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. PHƯƠNG HƯỚNG:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_cac_mon_lop_2_tuan_4_nam_hoc_2018_2019.doc