Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 4 năm học 2009

Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 4 năm học 2009

I. MỤC TIÊU

 - HS bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp coọng có nhớ trong phạm vi 100 daùng 29 + 5.

- Biết số hạng, tổng

- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Que tớnh.

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Baứi cuừ:

HS leõn baỷng laứm baứi taọp:

neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh sau:

 9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =

 9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =

Goùi HS ủoùc thuoọc baỷng coọng 9 coọng vụựi moọt soỏ nhaọn xeựt baứi laứm vaứ sửỷa sai , cho ủieồm .

 

doc 29 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 951Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 4 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 4:
 Thửự 2 ngaứy 14 thaựng 9 naờm 2009
 TIN HOẽC: (Thaày Thaỷo daùy)
TOAÙN
29 + 5
i. mục tiêu
 - HS bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp coọng có nhớ trong phạm vi 100 daùng 29 + 5.
- Biết số hạng, tổng
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông
 ii. đồ dùng dạy học
- Que tớnh.
 iii. hoạt động dạy học
A. Baứi cuừ:
HS leõn baỷng laứm baứi taọp:
neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh sau:
 9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =
 9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =
Goùi HS ủoùc thuoọc baỷng coọng 9 coọng vụựi moọt soỏ nhaọn xeựt baứi laứm vaứ sửỷa sai , cho ủieồm .
B. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Giụựi thieọu pheựp coọng 29 + 5
GV gaứi leõn baỷng 2 theỷ que tớnh vaứ 9 que tớnh rụứi.
(?) Haừy kieồm tra coự bao nhieõu que tớnh 
-GV gaứi xuoỏng phớa dửụựi 5 que tớnh rụứi.
(?) Coự taỏt caỷ bao nhieõu que tớnh?
- Goùi HS ủoùc keỏt quaỷ
 (?) Em laứm caựch naứo ủeồ tỡm ủửụùc keỏt quaỷ?
-Yeõu caàu HS thửùc hieọn tớnh treõn baỷng gaứi.
(?) Ngoaứi caựch thửùc hieõn treõn caực em coứn coự caựch tớnh naứo khaực?
-Goùi HS ủoùc baứi laứm 
-GV ghi baỷng
 29
 + 5
 34
 * 8 coọng 5 baống 13, vieỏt 3 nhụự 1
 * 2 theõm 1 baống 3, vieỏt 3
 -Yeõu caàu HS neõu laùi caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh 
2. Thửùc haứnh:
Baứi 1:tớnh(giảm cột 4,5)
-Cho HS laứm baứi baỷng con.
-Goùi moọt soỏ HS laứm baứi baỷng lụựp.
-Nhaọn xeựt sửỷa sai vaứ chửừa baứi.
 59 79 69 19
 + 5 + 2 + 3 + 4
 64 81 72 23
Baứi 2:ẹaởt tớnh vaứ tớnh toồng, bieỏt caực soỏ haùng laứ:(giảm mục c)
59 vaứ 6 19 vaứ 7 
(?) ẹaởt tớnh laứ laứm nhử theỏ naứo?
(?) Tớnh toồng laứ laứm tớnh gỡ?
- GV nhaọn xeựt sửỷa sai 
Baứi 3:
-GV treo baỷng phuù 
-Yeõu caàu HS noỏi caực ủieồm taùo thaứnh hỡnh vuoõng.
-Goùi 2 HS leõn baỷng.
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
(?) Hỡnh vuoõng coự ủaởc ủieàm gỡ?
 -Coự 29 que tớnh.
-Taỏt caỷ coự 34 que tớnh.
- HS thửùc hieọn que tớnh tỡm keỏt quaỷ.
-HS neõu caựch laứm cuỷa mỡnh.
-HS thửùc hieọn caựch tớnh treõn baỷng gaứi.
Tớnh baống haứng ngang.
29 + 5 = 34
- ẹaởt tớnh vaứ tớnh
-HS laứm baỷng con.
-Nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi.
- Noỏi tieỏp nhau neõu mieọng
-HS laứm baỷng con caực baứi toaựn.
-Nhaọn xeựt sửỷa sai 
-HS quan saựt hỡnh veừ.
-2 HS laứm baỷng.
-Lụựp laứm baứi sgk.
-Yeõu caõu HS ủoồi vụỷ nhaọn xeựt baứi baùn
- HS traỷ lụứi caõu hoỷi
-HS laứm baứi baỷng con.
-Goùi moọt soỏ HS laứm baỷng lụựp.
- HS leõn baỷng veừ
-Hỡnh vuoõng coự 4 caùnh baống nhau vaứ coự 4 goực vuoõng
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
GV nhaọn xeựt giụứ hoùc, yeõu caàu HS veà nhaứ laứm baứi taọp trong vụỷ baứi taọp
ẹAẽO ẹệÙC 
BIEÁT NHAÄN LOÃI VAỉ SệÛA LOÃI (t2)
I. mục tiêu
 -Hoùc sinh hieồu khi coự loói thỡ neõn nhaọn loói vaứ sửỷa loói . 
- Biết được vì sao cần nhận lỗi và sửa lỗi.
-HS thực hiện nhaọn vaứ sửỷa loói khi maộc loói. 
 (HS khá, giỏi biết nhaộc baùn nhaọn vaứ sửỷa loói khi maộc loói. )
II. đồ dùng dạy học
III. hoạt động dạy học 
A. Baứi cuừ: Goùi HS traỷ lụứi caõu hoỷi:
(?) Vỡ sao Voõ – va khoõng nguỷ ủửụùc?
(?) Khi coự loói ta phaỷi laứm gỡ?
(?) Tửù nhaọn loói vaứ sửỷa loói coự lụùi gỡ?
 Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm cho HS.
B. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1: Xửỷ lớ tỡnh huoỏng: 
-Chia nhoựm vaứ giao phieỏu baứi taọp.
Tỡnh huoỏng 1: Lan ủang traựch Tuaỏn: “ sao baùn heùn ruỷ mỡnh ủi hoùc maứ baùn laùi ủi trửụực”?
(?) Em seừ laứm gỡ neỏu laứ Tuaỏn?
Tỡnh huoỏng 2: nhaứ cửỷa ủang bửứa baừi, chửa doùn deùp. Meù hoỷi Chaõu: “ Con ủaừ doùn deùp nhaứ cửỷa chửa?”
(?) Em seừ laứm gỡ neỏu laứ Chaõu?
 Tỡnh huoỏng 3: Xuaõn queõn khoõng laứm baứi taọp Tieỏng Vieọt. Saựng nay ủeỏn lụựp caực baùn kieồm tra baứi taọp ụỷ nhaứ.
(?) Em seừ laứm gỡ neỏu laứ Xuaõn?
-GV choỏt caực yự kieỏn ủuựng:
+Tỡnh huoỏng 1: Tuaỏn caàn xin loói baùn vỡ khoõng giửừ ủuựng lụứi hửựa vaứ giaỷi thớch lớ do.
+Tỡnh huoỏng 2: Chaõu caàn xin loói meù vaứ doùn deùp nhaứ cửỷa ngay.
+Tỡnh huoỏng 3: Xuaõn caàn xin loói coõ giaựo vaứ caực baùn vaứ laứm laùi baứi taọp.
Keỏt luaọn:
Khi coự loói bieỏt nhaọn loói vaứ sửỷa loói laứ duừng caỷm, ủaựng khen.
+Caực nhoựm thaỷo luaọn ủoựng vai caực tỡnh huoỏng.
+Caực nhoựm leõn baỷng trỡnh baứy caựch xửỷ lớ cuỷa mỡnh qua tieồu phaồm.
+Caỷ lụựp nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2:Thaỷo luùaõn:
-Caựch tieỏn haứnh.
-GV chia nhoựm HS vaứ phaựt phieỏu giao vieọc.
Tỡnh huoỏng 1: Vaõn vieỏt chớnh taỷ bũ ủieồm xaỏu vỡ em nghe khoõng roừ do tai keựm, laùi ngoài baứn cuoỏi. Vaõn muoỏn vieỏt ủuựng nhửng khoõng bieỏt laứm caựch naứo.
(?) Theo em, Vaõn neõn laứm gỡ?
(?) ẹeà nghũ, yeõu caàu ngửụứi khaực giuựp ủụừ, hieồu vaứ thoõng caỷm coứ phaỷi laứ ủieàu nen laứm khoõng? Taùi sao?
(?) Luực naứo neõn nhụứ ngửụứi giuựp ủụừ, luực naứo khoõng neõn nhụứ?
Tỡnh huoỏng 2: Dửụng bũ ủau buùng neõn aờn cụm khoõng heỏt suaỏt. Toồ em bũ cheõ. Caực baùn traựch Dửụng duứ Dửụng ủaừ noựi lớ do.
(?) Vieọc ủoự ủuựng hay sai, Dửụng neõn laứm gỡ?
-GV choỏt yự kieỏn ủuựng:
Keỏt luaọn:
-Caàn baứy toỷ yự kieỏn cuỷa mỡnh khi bũ ngửụứi khaực hieàu laàm.
-Neõn laộng nghe ủeồ hieồu ngửụứi khaực, khoõng traựch loói nhaàm cho baùn.
-Bieỏt thoõng caỷm, hửụựng daón, giuựp ủụừ baùn beứ sửỷa loói nhử vaọy mụựi laứ baùn toỏt.
-Caực nhoựm thaỷo luaọn.
-Caực nhoựm leõn trỡnh baứy yự kieỏn thaỷo luaọn cuỷa nhoựm mỡnh.
-Caỷ lụựp nhaọn xeựt
- HS trả lời
Hoaùt ủoọng 3: Tửù lieõn heọ. 
-GV mụứi moọt soỏ em leõn keồ nhửừng trửụứng hụùp maộc loói vaứ sửỷa loói.
-GV cuứng caực baùn phaõn tớch tỡm ra caựch giaỷi quyeỏt ủuựng.
-Khen nhửừng HS trong lụựp bieỏt nhaọn loói vaứ sửỷa loói
(?) Khi maộc loói ta caàn phaứi laứm gỡ?
(?) Bieỏt nhaọn loói vaứ sửỷa loói coự lụùi gỡ?
Keỏt kuaọt chung:
Ai cuừng coự khi maộc loói. ẹieàu quan troùng laứ phaỷi beỏt nhaọn loói vaứ sửỷa loói. Nhử vaọy em seừ mau tieỏn boọ vaứ ủửụùc moùi ngửụứi quyự troùng.
-HS leõn trỡnh baứy
-HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- GV Nhaọn xeựt giụứ hoùc, goùi HS ủoùc ghi nhụự.
-Yeõu caàu HS thửùc hieọn theo baứi hoùc vaứ nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi cuứng thửùc hieọn 
 Buoồi chieàu
TAÄP ẹOẽC 
 BÍM TOÙC ẹUOÂI SAM
i. mục tiêu: 
- Giuựp HS ủoùc trụn toaứn baứi, bieỏt ngaột nghổ hụi hụùp lyự sau caực daỏu caõu, giửừa caực cuùm tửứ; Bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Qua caõu chuyeọn HS hiểu khoõng neõn chụi aực vụựi baùn, caàn ủoỏi xửỷ toỏt vụựi baùn gaựi.
ii. đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoùa (SGK).
iii. hoạt động dạy học
 A. Baứi cuừ:goùi HS ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
(?) Vỡ sao Beõ Vaứng ủi tỡm coỷ?
(?) Beõ Vaứng ủi tỡm coỷ queõn ủửụứng veà Deõ Traộng ủaừ laứm gỡ?
(?) Baứi thụ noựi leõn ủieàu gỡ?
Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm.
Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1. Hửụựng daón luyeọn ủoùc.
-GV ủoùc maóừu toaứn baứi
-Goùi 1 HS ủoùc baứi.
*ẹoùc caõu: 
-Goùi HS ủoùc tửứng caàu, 
-GV theo doừi giuựp ủụừ HS ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ maứ HS ủoùc sai keõựt hụùp ghi baỷng
-Goùi HS ủoùc tửứ khoự
*ẹoùc ủoaùn trửụực lụựp:
-GV treo baỷng phuù, hửụựng daón HS ủoùc ngaột nghổ ủuựng choó.
-GV goùi HS ủoùc.
Vd 
-Vỡ vaọy,/ moói laàn caọu keựo bớm toực,/ coõ beự laùi loaùng choaùng/ vaứ cuoỏi cuứng ngaừ phũch xuoỏng ủaỏt.// 
-Roài vửứa khoực/ vửứa chaùy ủi maựch thaày.//
-Goùi HS ủoùc ủoaùn trong baứi.
-Theo doừi vaứ giuựp HS hieồu moỏt soỏ tửứ mụựi:
(?) Theỏ naứo laứ bớm toực ủuoõi sam?
(?) ẹi loaùng choaùng laứ ủi nhử theỏ naứo?
(?) ẹaởt caõu vụựi tửứ “ pheõ bỡnh”?
*ẹoùc trong nhoựm.
-Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn trong nhoựm.
-Theo doừi GV ủoùc
-1HS khaự ủoùc baứi.
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu trong baứi
-Theo doừi baùn ủoùc
-HS ủoùc tửứ treõn baỷng
-1 HS ủoùc ngaột nghổ ủuựng.
- HS naộng nghe , neõu nhửừng choó ngaột nghổ trong ủoaùn vửứa ủoùc.
-HS chổ ủũnh nhau ủoùc ủoaùn trong baứi.
-HS traỷ lụứi 
-HS ủoùc nhoựm.
*Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
-Lụựp ủoùc ủoàng thanh ủoaùn
3. Tỡm hieồu baứi:
-Mụứi HS ủoùc laùi toaứn baứi.
(?) Caực baùn khen Haứ theỏ naứo?
(?) Vỡ sao Haứ khoực?
(?) Em nghú theỏ naứo veà troứ ủuứa cuỷa Tuaỏn?
(?) Thaày giaựo laứm cho Haứ vui leõn baống caựch naứo?
(?) Vỡ sao lụứi khen cuỷa thaày laứm Haứ nớn khoực vaứ cửụứi ngay?
(?) Nghe lụứi thaày Tuaỏn laứm gỡ?
(?) Caõu chuyeọn noựi neõn ủieàu gỡ?
4. Luyện đọc lại
Yeõu caàu HS ủoùc laùi caõu chuyeọn.
-Cho HS ủoùc caõu chuyeọn theo phaõn vai.
-Nhaọn xeựt HS ủoùc baứi, bỡnh choùn baùn ủoùc toỏt nhaỏt
-Caực nhoựm cửỷ ủaùi dieọn ủoùc thi trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt caực nhoựm, bỡnh choùn nhoựm ủoùc toỏt, tuyeõn dửụng.
1 HS ủoùc baứi.
1 HS ủoùc ủoaùn 1.
+ Aớ chaứ chaứ! Bớm toực ủeùp quaự.
+Tuaỏn keựo maùnh bớm toực cuỷa Haứ laứm Haứ ngaừ. Sau ủoự, Tuaỏn vaón ủuứa dai, naộm bớm toực cuỷa Haứ maứ keựo.
-HS phaựt bieồu yự kieỏn:
+ ẹoự laứ troứ nghũch aực, khoõng toỏt vụựi baùn, baột naùt baùn
+ Thaày khen hai bớm toực cuỷa Haứ raỏt ủeùp.
+ Vỡ nghe thaày khen, Haứ thaỏy vui vaứ tửù haứo veà maựi toực cuỷa mỡnh, khoõng buoàn veà sử treõu choùc cuỷa Tuaỏn nửừa.
-Tuaỏn ủeỏn trửụực maởt Haứ xin loói baùn.
+ Khoõng neõn chụi aực vụựi baùn, caàn ủoỏi xửỷ toỏt vụựi caực baùn gaựi.
-ẹoùc baứi theo phaõn vai.
-ẹoùc trửụực lụựp.
-Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt baùn ủoùc vaứ bỡnh choùn baùn ủoùc toỏt nhaỏt
5. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, lieõn heọ ủeỏn baỷn thaõn HS.
 TIEÁNG VIEÄT 
 Luyện viết BAỉI 3: Chữ B 
i. mục tiêu
- Giúp học sinh nắm chắc cấu tạo và quy trình viết chữ B 
- Viết đúng đẹp chữ Ă, theo mẫu, viết được câu ứng dụng Bán anh em xa, mualáng giềng gần. 
ii. hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới tiệu bài:
2. Luyện viết:
- Gắn mẫu chữ B
- Hướng dẫn HS luyện viết chữ B cỡ vừa, Bán cỡ vừa và nhỏ, câu ứng dụng cỡ nhỏ
 GV viết mẫu kết hợp giảng giải quy trinhviết, cách nối chữ
- GV uốn nắn, sửa lỗi cho HS
- GV theo dõi giúp đỡ những em chưa nắm được yêu cầu.
* khuyến khích HS tập viết chữ nghiêng ( một số em khá, giỏi)
3. Chấm bài, nhận xét
 Chấm một số bài, nhận xét chữ viết, tuyên dương những em viết đúng mẫu và đẹp
- HS nhắc lại cấu tạo và quy trình viết chữ B 
- HS nhận xét cách viết, cấu tạo các chữ trong câu ứng dụng
- Tập viết vào bảng con ho ...  ẹeồ thoõng baựo choùn veùn yự deó hieồu chuựng ta caàn laứm gỡ?
(?) Theo em ủoaùn vaờn goàm maỏy caõu?
-Yeõu caàu HS tửù taựch caực caõu.
-Goùi 2 HS ủoùc baứi.
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS 
-Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo vụỷ
-Thu vụỷ chaỏm baứi.
-Nhaọn xeựt bỡa chaỏm
(?) ẹaàu caõu vieỏt theỏ naứo? 
(?) Keỏt thuực caõu coự daỏu gỡ?
-Laộng nghe, traỷ lụứi yeõu caàu cuỷa GV .
-HS traỷ lụứi.
-HS laứm baứi nhaựp.
-ẹoùc baứi laứm, nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn vaứ sửỷa baứi cuỷa mỡnh.
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-GV nhaọn xeựt giụứ hoùc.Yeõu caàu HS neõu caực tửứ chổ sửù vaọt. HS veà nhaứ laứm baứi taọp trong 
TAÄP LAỉM VAấN :Tieỏt 4 
 CAÛM ễN, XIN LOÃI
 i. mục tiêu
- Giuựp HS bieỏt caựch caỷm ụn vaứ xin loói phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng giao tieỏp.
- Bieỏt noựi 2, 3 caõu veà noọi dung bửực tranh, trong ủoự coự duứng lụiứ caỷm ụn xin loói phuứ hụùp.
- HS khá, giỏi làm được bài tập 4.
 iii. hoạt động dạy học
A. Baứi cuừ:Goùi 2HS ủoùc baứi taọp 3 ủaừ laứm.
B. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Hửụựng daón caựch noựi lụứi caỷm ụn vaứ xin loói
-Baứi 1:Noựi lụứi cuỷa em.
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
-Baùn cuứng lụựp cho em ủi chung aựo mửa.
 -Coõ giaựo cho em mửụùn quyeồn saựch.
 -Em beự nhaởt hoọ em chieỏc buựt rụi.
Laàn lửụùt goùi HS neõu yự kieỏn cuỷa baỷn thaõn.
-GV nhaộc nhụỷ HS caựch thửùc hieọn lụứi caỷm ụn 
+Caỷm ụn baùn, may quaự khoõng coự baùn thỡ mỡnh ửụựt heỏt.
+Em caỷm ụn coõ aù!
+Em ngoan quaự, raỏt caỷm ụn.
Chaứo keứm theo lụứi noựi, gioùng noựi, veỷ maởt, thaựi ủoọ..
-GV sửỷa caựch chaứo vaứ ủoọng taực khi chaứo. 
(?) Khi naứo noựi lụứi caỷm ụn?
+Baứi 2: 
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
-Em lụừ bửụực giaóm vaứo chaõn baùn.
-Em maỷi chụi queõn laứm vieọc meù daởn.
-Em ủuứa nghũch va phaỷi moọt baứ cuù.
-Yeõu caàu HS tửù neõu caựch noựi cuỷa mỡnh trong caực trửụứng hụùp treõn.
-Nhaọn xeựt lụứi noựi, thaựi ủoọ vaứ ủoọng taực cuỷa tửứng HS.
-OÂi xin loói caọu.
-Con xin loói meù, laàn sau con seừ khoõng laứm theỏ nửừa.
-OÂi, chaựu voõ yự quaự, chaựu xin loói cuù.
(?) Khi naứo caàn noựi lụứi xin loói?
Baứi 3:
-GV treo tranh leõn baỷng
-Goùi HS ủoùc saộm vai theo lụứi trong tranh.
-Nhaọn xeựt caựch caỷm ụn vaứ xin loói cuỷa caực baùn baùn trong tranh.
(?) Em thaỏy caực baùn trong tranh caỷm ụn vaứ xin loói nhử theỏ naứo?
-Cho caực em tửù vieỏt lụứi caỷm ụn vaứ xin loói vaứo vụỷ
-Theo doừi giuựp ủụừ moọt soỏ em yeỏu.
-Thu vụỷ chaỏm baứi.
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS
Bài 4: GV nêu yêu cầu
- GV chấm bài nhận xét
-HS ủoùc yeõu caàu baứi.
-HS laàn lửụùt phaựt bieồu yự kieỏn.
-Nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai yự kieỏn cuỷa baùn(neỏu coự).
-Khi ngửụứi khaực giuựp ủụừ mỡnh ủieàu gỡ ủoự thỡ caàn caỷm ụn.
+ Khi chuựng ta laứm phieàn ủeỏn ngửụứi khaực chuựng ta caàn noựi lụứi xin loói.
+ 2 HS moọt caởp ủoùc saộm vai caực baùn trong tranh.
+ Caực baùn xin loói coự khoanh tay, maởt buoàn..
-HS laứm baứi vaứo vụỷ
-Moọt soỏ HS ủoùc baứi laứm hay.
- HS khá, giỏi làm bài vào vở
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ.
(?) Khi naứo noựi lụứi caỷm ụn, khi naứo noựi lụứi xin loói?
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc, yeõu caàu HS thửùc hieọn theo baứi hoùc.
TIEÁNG VIEÄT 
OÂN LUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU
- Cuỷng coỏ, mụỷ roọng veà tửứ ngửừ chổ sửù vaọt. Luyeọn taọp ủaởt, traỷ lụứi caõu hoỷi veà thụứi gian
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Giụựi thieọu baứi
2. OÂn luyeọn
Baứi1: Hửụựng daón HS cheựp vaứo vụỷ ủoaùn vaờn ủaừ ngaột thaứnh 4 caõu ( BT3) vụỷ baứi taọp trang 13
Baứi 2: Haừy gaùch chaõn dửụựi caực tửứ ngửừ chổ ủoà duứng hoùc taọp dửụựi ủaõy:
 aỏm, cheựn, buựt, phaỏn, ủuừa, saựch, coỏc, vụỷ, chieỏu, caởp, thửụực keỷ, giaỏy thuỷ coõng, hoọp maứu, chaờn, baỳng con, saựch giaựo khoa, vụỷ nhaựp, khaờn lau baỷng, ủieọn thoaùi, xe ủaùp...
- GV keỏt luaọn ủuựng, sai
Baứi 3: Haừy traỷ lụứi caõu hoỷi sau ủaõy:
a. Hoõm nay laứ ngaứy thaựng naờm naứo?
b. Hoõm nay laứ thửự maỏy?
c. Ngaứy mai laứ ngaứy thaựng naờm naứo?
d. Ngaứy mai laứ thửự maỏy?
- GV neõu yeõu caàu, goùi HS tửứng caởp hoỷi vaứ traỷ lụứi
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: Daởn chuaồn bũ baứi sau
- Caỷ lụựp cheựp baứi vaứo vụỷ
- Moọt soỏ em ủoùc laùi ủoaùn vaờn
- HS ủoùc kú yeõu caàu vaứ laứm baứi vaứo vụỷ
 aỏm, cheựn, buựt, phaỏn, ủuừa, coỏc, vụỷ, chieỏu, caởp, thửụực keỷ, giaỏy thuỷ coõng, hoọp maứu, chaờn, baỷng con, saựch giaựo khoa, vụỷ nhaựp, khaờn lau baỷng, ủieọn thoaùi, xe ủaùp...
- Moọt soỏ em neõu mieọng caực tửứ chổ ủoà duứng hoùc taọp
- Lụựp nhaọn xeựt
- Tửứng caởp HS hoỷi, ủaựp
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt
TOAÙN
OÂN LUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU
- Reứn luyeọn kú naờng laứm tớnh coọng daùng 8 + 5, luyeọn tớnh nhaồm vaứ tớnh vieỏt
- Luyeõn taọp giaỷi toaựn
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Hoaùt ủoọng 1: Laứm vụỷ baứi taọp
- Hửụựng daón HS laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp tieỏt 18
- GV giuựp ủụừ HS yeỏu khuyeỏt taọt hoaứn thaứnh baứi 1, 2, 4
- chaỏm moọt soỏ baứi, nhaọn xeựt
- Giuựp HS khaự, gioỷi nhaọn xeựt ủửụùc baứi 3 
2. Hoaùt ủoọng 2: Laứm theõm moọt soỏ baứi taọp
Baứi 1: Tớnh
8 + 7 – 3
15 + 28 – 22
39 – 21 + 45
23 + 45 + 27
- GV hửụựng daón HS tớnh theo thửự tửù tửứ phaỷi sang traựi
Baứi 2:Tỡm toồng cuỷa hai soỏ, bieỏt soỏ haùng thửự nhaỏt baống 38 vaứ soỏ haùng thửự hai laứ soỏ lieàn sau cuỷa soỏ haùng thửự nhaỏt
- Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi
- Hửụựng daón HS giaỷi baứi toaựn:
H: Baứi toaựn cho bieỏt soỏ haùng thửự nhaỏt laứ bao nhieõu? Soỏ haùng thửự hai laứ bao nhieõu?
H: Soỏ lieàn sau cuỷa 38 laứ maỏy?
- Gv chaỏm, chửừa baứi
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ
- Caỷ lụựp laứm caực baứi taọp tửứ 1 ủeỏn 5
- HS khaự, gioỷi chổ laứm baứi 3, 5; HS yeỏu vaứ khuyeỏt taọt khoõng phaỷi laứm baứi 3.
8 + 5 = 8 + 2 + 3; 9 + 5 = 9 + 1 + 4...
- HS laứm baứi vaứo vụỷ
- Moọt soỏ em leõn baỷng laứm baứi
a. 8 + 7 – 3 = 15 – 3
 = 12
b. 15 + 28 – 22 = 43 – 22
 = 21
39 – 21 + 45= 18 + 45
 = 63
23 + 45 + 27 = 68 + 27
 = 95
- Lụựp nhaọn xeựt, chửừa baứi
- 3, 4 em ủoùc ủeà baứi, caỷ lụựp ủoùc thoứâm theo
- HS traỷ lụứi
- Laứ 39
- HS tửù laọp pheựp coọng, vaứ laứm baứi giaỷi
Mể THUAÄT
 ( Coõ Laứi daùy)
 Thửự 6 ngaứy 18 thaựng 9 naờm 2009
 (Coõ Oanh daùy)
 Buoồi chieàu
TOAÙN
OÂN LUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU
- Cuỷng coỏ kú naờng laứm tớnh coọng daùng 8 coõng moọt soỏ : 28 + 5
- Luyeọn giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn baống moọt pheựp tớnh coọng
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Hoaùt ủoọng 1: Laứm vụỷ baứi taọp
- Hửụựng daón caỷ lụựp laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp tieỏt 19
- Hửụựng daón caựch ủo ủoaùn thaỳng baứi 4
- Yeõu caàu HS neõu caựch ủo
2. Hoaùt ủoọng 2: laứm theõm moọt soỏ baứi trong vụỷ naõng cao
Baứi 1: Tớnh theo maóu
- GV hửụựng daón maóu
8 + 7 = 8 + 2 + 5; 8 + 3 = 8 + 2 +1
 = 10 + 5 = 10 + 1
 = 15 = 11
Baứi 2: Giaỷi baứi toaựn theo toựm taột sau
 Hoa hoàng : 28 boõng 
 Hoa hueọ : 7 boõng
Thử haựi ủửụùc taỏt caỷ: ...boõng hoa ?
- GV hoỷi: Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Caàn tỡm gỡ?
Baứi 3: Tớnh nhanh
a. 12 + 26 + 18 + 4 b. 2 + 4 + 6 + 8
- GV neõu yeõu caàu baứi taọp
- Gụùi yự hs tỡm hai soỏ naứo coọng laùi coự toồng laứ soỏ troứn chuùc thỡ coọng trửụực
- GV thu vụỷ chaỏm baứi
- Nhaọn xeựt, sửỷa loói cho tửứng em
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ
- Caỷ lụựp laứm baứi tửứ baứi 1 ủeỏn baứi 4
- HS khaự, gioỷi neõu: 
- HS tieỏp tuùc laứm vaứo vụỷ
8 + 9 = 8 + 2 + 7 8 + 6 =8 + 2 + 4
 = 10 + 7 = 10 + 4
 = 17 = 14
8 + 5 = 8 + 2 +3 8 + 4 = 8 + 2 + 2
 = 10 + 3 = 10 + 2
 = 13 = 12
- Nhieàu HS dửùa vaứo toựm taột ủoùc ủeà toaựn
- HS traỷ lụứi
- Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
- Neõu mieọng baứi giaỷi
- HS khaự, gioỷi laứm baứi
a. 12 + 18 + 26 + 4 b. 2 + 8 + 4 + 6
 = 30 + 30 = 10 + 10
 = 60 = 20
- HS chửừa baứi sai
TIEÁNG VIEÄT
OÂN LUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU
- Luyeọn taọp noựi lụứi caỷm ụn, xin loói phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng giao tieỏp cuù theồ
- Vieỏt laùi ủửụùc caõu ủaừ noựi caỷm ụn, xin loói.
- Luyeọn taọp sửỷ duùng tửứ chổ sửù vaọt
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Giụựi thieọu baứi
2. OÂn luyeọn
Baứi 1: a. Haừy noựi lụứi caỷm ụn khi em bũ oỏm
+ Moọt baùn trong lụựp giuựp em laứm baứi taọp.
+ Coõ giaựo cuứng caực baùn trong lụựp ủeỏn thaờm em.
b. Haừy noựi lụứi xin loói khi:
+ Em lụừ laứm giaõy mửùc leõn aựo baùn
+ Em noựi doỏi meù.
Baứi 2: Haừy cheựp laùi moọt caõu caỷm ụn, moọt caõu xin loói em ủaừ noựi ụỷ baứi taọp 1
- GV chaỏm baứi, nhaọn xeựt baứi laứm. Chuự yự nhaộc nhụỷ chửừ vieỏt cuỷa HS
Baứi 3: Moọt baùn ủaừ taọp hụùp caực tửứ chổ ủoà vaọt nhử sau: “ baứn, gheỏ, khaờn maởt, caởp saựch, caõy bửụỷi, khoựm hoàng, quyeồn saựch...” 
- Theo em baùn ghi nhử vaọy ủaừ ủuựng chửa? Vỡ sao?
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
Daởn nhửừng em laứm baứi sai veà nhaứ laứm laùi vaứo vụỷ.
- HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp, caỷ lụựp ủoùc nhaồm tỡnh huoỏng.
-Noỏi tieỏp nhau noựi lụứi caỷm ụn
Vớ duù:+ Nhụứ coự baùn maứ tụự mụựi laứm ủửụùc baứi taọp naứy. Caỷm ụn baùn nheự!
+ Em caỷm ụn coõ vaứ caực baùn!
- Tieỏn haứnh nhử baứi a
- Lụựp nhaọn xeựt:
+ Tụự xin loói caọu, tụự khoõng coỏ yự!
+ Con xin meù tha thửự, laàn sau con khoõng taựi phaùm nửừa!
- HS khaự, gioỷi laứm baứi vaứo vụỷ
- HS traỷ lụứi: Chửa ủuựng vỡ “ caõy bửụỷi, khoựm hoàng” laứ tửứ chổ caõy coỏi
GDNGLL:
SINH HOAẽT LễÙP 
I. MUẽC TIEÂU : 
Giuựp hoùc sinh naộm ủửụùc ửu, khuyeỏt ủieồm chớnh trong tuaàn
Hoùc sinh bieỏt phaựt huy ửu ủieồm , ủoàng thụứi khaộc phuùc nhửừng toàn taùi ,naộm ủửụùc keỏ hoaùch tuaàn tụựi.
II. CAÙC BệễÙC LEÂN LễÙP
1. ẹaựnh giaự coõng taực tuaàn 3:
*ệu ủieồm:
- HS ngoan ngoaừn, vaõng lụứi thaày coõ, khoõng coự hieọn tửụùng gaõy goồ ủaựnh nhau.
- Duy trỡ toỏt neà neỏp hoùc taọp, HS ủi hoùc ủeàu, ủuựng giụứ . Nhieàu em coự yự thửực hoùc taọp toỏt, haờng say phaựt bieồu
- Xeỏp haứng ra vaứo lụựp khaự nhanh nheùn.
- Veọ sinh lụựp hoùc vaứ caự nhaõn saùch seừ.
*Toàn taùi:
- Vaón coứn hieọn tửụùng queõn ủoà duứng saựch vụỷ
- Ngoài hoùc chửa thaọt sửù chuự yự.
2. Keỏ hoaùch tuaàn 5:
- Duy trỡ toỏt nhửừng ửu ủieồm ủaừ ủaùt ủửụùc trong nhửừng tuaàn trửụực, khaộc phuùc nhửừng toàn taùi thieỏu soựt. Phaỏn ủaỏu hoùc taọp, reứn luyeọn toỏt hụn

Tài liệu đính kèm:

  • docBai giang lop 2(1).doc