Đề kiểm tra cuối kỳ II (khối III) năm học 2009 - 2010 môn Tiếng Việt (phần đọc)

Đề kiểm tra cuối kỳ II (khối III) năm học 2009 - 2010 môn Tiếng Việt (phần đọc)

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II ( Khối III )

Năm học 2009 -2010

Mơn : Tiếng Việt ( phần đọc)

Thời gian : GV tự bố trí thời gian

I/ Mục tiêu :

-Kiểm tra kĩ năng đọc thầm- hiểu của học sinh qua bài “ Ong Thợ . Nhận biết được hiện tượng nhân hóa trong câu. Xác định được câu cho sẵn thuộc mẫu câu nào ? ( Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ? )

-Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng và trả lời được 1 câu hỏi có trong đoạn vừa đọc( các bài tập đọc tuần 29, 30, 33 ).

-Giáo dục học sinh đọc to rõ, chính xác ,hiểu nội dung bài .

 

doc 13 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kỳ II (khối III) năm học 2009 - 2010 môn Tiếng Việt (phần đọc)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II ( Khối III )
Năm học 2009 -2010
Mụn : Tiếng Việt ( phần đọc)
Thời gian : GV tự bố trớ thời gian
I/ Muùc tieõu :
-Kieồm tra kú naờng ủoùc thaàm- hieồu cuỷa hoùc sinh qua baứi “ Ong Thụù ’’ . Nhaọn bieỏt ủửụùc hieọn tửụùng nhaõn hoựa trong caõu. Xaực ủũnh ủửụùc caõu cho saỹn thuoọc maóu caõu naứo ? ( Ai laứ gỡ ? Ai laứm gỡ ? Ai theỏ naứo ? ) 
-Kieồm tra kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng vaứ traỷ lụứi ủửụùc 1 caõu hoỷi coự trong ủoaùn vửứa ủoùc( caực baứi taọp ủoùc tuaàn 29, 30, 33 ).
-Giaựo duùc hoùc sinh ủoùc to roừ, chớnh xaực ,hieồu noọi dung baứi .
II/ ẹeà baứi :
A/ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi .
 1)ẹoùc thaàm baứi 
	ONG THễẽ
 Trụứi heự saựng, toồ ong maọt naốm trong goỏc caõy boóng hoựa roọn rũp. Ong thửụứng thửực daọy sụựm, suoỏt ngaứy laứm vieọc khoõng chuựt nghổ ngụi. Ong Thụù vửứa thửực giaỏc ủaừ voọi vaứng bửụực ra khoỷi toồ, caỏt caựnh tung bay. ễÛ caực vửụứn chung quanh, hoa ủaừ bieỏn thaứnh quaỷ. Ong Thụù phaỷi bay xa tỡm nhửừng boõng hoa vửứa nụỷ. Con ủửụứng trửụực maột Ong Thụù mụỷ roọng theõnh thang. OÂng maởt trụứi nhoõ leõn cửụứi. Hoõm naứo Ong Thụù cuừng thaỏy oõng maởt trụứi cửụứi. Caựi cửụứi cuỷa oõng hoõm nay caứng raùng rụừ. Ong Thụù caứng lao thaỳng veà phớa trửụực.
 Chụùt tửứ xa moọt boựng ủen xuaỏt hieọn. ẹoự laứ thaống Quaù ẹen. Noự lửụựt veà phớa Ong Thụù, xoeùt saựt beõn Ong Thụù toan ủụựp nuoỏt. Nhửng ong thụù ủaừ kũp laựch mỡnh. Thaống Quaù ẹen ủuoồi theo nhửng khoõng taứi naứo ủuoồi kũp. ẹửụứng bay cuỷa Ong Thụù trụỷ laùi theõnh thang.
Theo VOế QUAÛNG
2 . Dửùa vaứo noọi dung baứi taọp ủoùc haừy khoanh vaứo caực chửừ caựi trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng nhaỏt .
Caõu 1 : Toồ ong maọt naốm ụỷ ủaõu ?
 a ) Treõn ngoùn caõy.
 b ) Trong goỏc caõy.
 c ) Treõn caứnh caõy.
Caõu 2 : Quùa ẹen ủuoồi theo Ong Thụù ủeồ laứm gỡ ?
ẹeồ ủi chụi cuứng Ong Thụù.
ẹeồ ủi laỏy maọt cuứng Ong Thụù.
 c) ẹeồ toan ủụựp nuoỏt Ong Thụù .
Caõu 3 :Caõu naứo dửụựi ủaõy coự hỡnh aỷnh nhaõn hoựa ?
OÂng maởt trụứi nhoõ leõn cửụứi.
Con ủửụứng trửụực maột Ong Thụù mụỷ roọng theõnh thang.
c) Chụùt tửứ xa moọt boựng ủen xuaỏt hieọn.
Caõu 4 : Caõu “Ong Thụù bay xa tỡm nhửừng boõng hoa vửứa nụỷ.” Thuoọc maóu caõu naứo em ủaừ hoùc?
Ai laứ gỡ ? 
Ai laứm gỡ ?
Ai theỏ naứo ?
B/ ẹoùc thaứnh tieỏng: GV laứm thaờm cho HS boỏc thaờm ủeồ ủoùc 1 ủoaùn trong caực baứi taọp ủoùc sau :
* Baứi “Buoồi hoùc theồ duùc” (SGK TV 3 taọp II trang 89 )
-ẹoaùn 1: “ Hoõm nay, con boứ moọng non”.
-ẹoaùn 2 : “ ẹeỏn lửụùt Nen Li  naộm chaởt ủửụùc caựi xaứ”.
-ẹoaùn 3 : “ Thaày giaựo noựi  nhỡn xuoỏng chuựng toõi”.
* Baứi “ Gaởp gụừ ụỷ Luực- xaờm- bua ” (SGK TV 3 taọp II trang 98 )
-ẹoaùn 1: “ Tửứ ủaàu  Vieọt Nam”.
-ẹoaùn 2 : “ Hoựa ra  chụi nhửừng troứ chụi gỡ ”.
-ẹoaùn 3 : “ ẹaừ ủeỏn  meỏn khaựch ”.
* Baứi “Coực kieọn trụứi ” (SGK TV 3 taọp II trang 122 )
-ẹoaùn 1: “ Tửứ ủaàu  taỏt caỷ ủeàu xin ủi theo”.
-ẹoaùn 2 : “ ẹeỏn cửỷa nhaứ trụứi  bũ Coùp voà”.
-ẹoaùn 3 : “ Trụứi tuựng theỏ  heỏtà”.
* Gv yeõu caàu HS traỷ lụứi 1 caõu hoỷi trong ủoaùn vửứa ủoùc.
III/ ẹaựp aựn – Bieồu ủieồm :
A/ ẹoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.( 4 ủieồm )
Moói caõu traỷ lụứi ủuựng ủaùt 1 ủieồm .
Caõu 1 yự b
Caõu 2 yự c
Caõu 3 yự a
Caõu 4 yự b
B/ Đọc thành tiếng ( 6 điểm )
* Đọc đỳng tiếng, đỳng từ : 3 điểm.
( Đọc sai dưới 3 tiếng : 2,5 điểm; đọc sai 3 hoặc 4 tiếng : 2 điểm; đọc sai 5 hoặc 6 tiếng : 1,5 điểm; đọc sai 7 hoặc 8 tiếng : 1,0 điểm ; đọc sai 9 hoặc 10 tiếng : 0,5 điểm ; đọc sai trờn 10 tiếng : 0 điểm ).
* Ngắt nghỉ đỳng ở cỏc dấu cõu hoặc cụm từ rừ nghĩa 9 cú thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc hai chỗ ) : 1 điểm,
( Khụng ngắt nghỉ hơi đỳng ở 3 đến 4 dấu cõu : 0,5 điểm ; khụng ngắt nghỉ hơi đỳng ở 5 dấu cõu trở lờn : 0 điểm ).
* Tốc độ đọc đạt yờu cầu: 1 điểm.
( Đọc quỏ 1 phỳt đến 2 phỳt : 0,5 điểm ; đọc quỏ 2 phỳt, phải đỏnh vần nhẩm : 0 điểm ).
* Trả lời đỳng cõu hỏi ; 1 điểm.
( Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rừ rang : 0,5 điểm ; khụng trả lời được hoặc trả lời sai ý : 0 điểm ).
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II ( Khối III )
Năm học 2009 -2010
Mụn : Tiếng Việt ( phần viết )
Thời gian : 40 phỳt
I/ Muùc tieõu :
-Kieồm tra kú naờng nghe vieỏt chớnh xaực , trỡnh baứy ủuựng moọt ủoaùn trong baứi “ Quứa cuỷa ủoàng noọi”
-Laứm ủuựng baứi taọp ủieàn phuù aõm ủaàu s / x, vaàn ang / oang vaứo choó troỏng.
-Kieồm tra kú naờng trỡnh baứy, dieón ủaùt 1 ủoaùn vaờn tửứ 7 – 10 caõu .
II/ ẹeà baứi :
1 ) Vieỏt chớnh taỷ : Baứi “Quứa cuỷa ủoàng noọi”
 Khi ủi qua nhửừng caựnh ủoàng xanh, baùn coự ngửỷi thaỏy muứi thụm maựt cuỷa boõng luựa non khoõng? Trong caựi voỷ xanh kia, coự moọt gioùt sửừa traộng thụm, phaỷng phaỏt hửụng vũ ngaứn hoa coỷ. dửụựi aựnh naộng, gioùt sửừa daàn daàn ủoõng laùi, boõng luựa ngaứy caứng cong xuoỏng, naởng vỡ chaỏt quyự trong saùch cuỷa trụứi.
THAẽCH LAM
2) Baứi taọp: 
a) ẹieàn vaứo choó troỏng s hay x .
 Caõy aứo, aứo naỏu, lũch ửỷ, ủoỏi ửỷ.
b)ẹieàn vaứo choó troỏng ang hay oang .
H phớ, aựo ch ứ ,h ....ứ... hoựa, h ủoọng.
3) Taọp laứm vaờn :
 Vieỏt moọt ủoaùn vaờn (tửứ 7- 10 caõu) keồ laùi moọt vieọc toỏt em ủaừ laứm ủeồ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng.
 Gụùi yự ?
- Em ủaừ laứm vieọc gỡ toỏt ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng ?
- Em laứm vieọc ủoự nhử theỏ naứo ?
- Keỏt quaỷ ra sao ?
- Caỷm tửụỷng cuỷa em sau khi laứm vieọc ủoự ?
III/ Hướng dẫn chấm - Biểu điểm.
1/ Viết chớnh tả ( 3 điểm)
-Bài viết khụng mắc lỗi chớnh tả, chữ viết rừ ràng, trỡnh bày đỳng đoạn văn 3 điểm.
-Maộc moói loói veà aõm, vaàn, thanh trửứ 0,5 ủieồm. 
- Riờng HS cú hoàn cảnh khú khăn cứ sai 2 lỗi về dấu thanh trừ 0,5 điểm.
-Caực loói sai gioỏng nhau chổ trửứ ủieồm moọt laàn .
2/ Baứi taọp :( 2 ủieồm )
 Keỏt quaỷ ủuựng : 
a) Caõy saứo, xaứo naỏu, lũch sửỷ, ủoỏi xửỷ.
b) Hoang phớ, aựo choaứng, haứng hoựa, hang ủoọng.
- ẹieàn ủuựng moói phuù aõm ủaàu, vaàn ủaùt 0,25 ủieồm.
3) Taọp laứm vaờn ( 5 ủieồm)
* Hs vieỏt ủửụùc moọt ủoaùn vaờn tửứ 7- 10 caõu, vieỏt caõu ủuựng ngửừ phaựp, lửu loaựt, ủuỷ yự duứng tửứ ủuựng, khoõng sai loói chớnh taỷ, chửừ vieỏt roừ raứng, trỡnh baứy saùch ủeùp: 5 ủieồm .
 - Em ủaừ laứm vieọc gỡ toỏt ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng ? (1 ủieồm )
 - Em laứm vieọc ủoự nhử theỏ naứo ? ( 2 ủieồm )
 - Keỏt quaỷ ra sao ? (1 ủieồm )
 - Caỷm tửụỷng cuỷa em sau khi laứm vieọc ủoự ? (1 ủieồm )
* Neỏu baứi vieỏt chổ traỷ lụứi theo tửứng caõu hoỷi rieõng thỡ chổ ủửụùc ẵ soỏ ủieồm cuỷa yự ủoự. Neỏu baứi vieỏt thieỏu yự naứo thỡ trửứ ủieồm yự ủoự.
* Tuứy theo mửực ủoọ sai soựt veà yự , veà dieón ủaùt vaứ chửừ vieỏt coự theồ cho caực mửực ủieồm: 4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5 .
 .
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II ( Khối III )
Năm học 2009 -2010
Mụn : Toỏn
Thời gian : 40 phỳt
I/ Muùc tieõu :
-Vieỏt ủửụùc soỏ coự 5 chửừ soỏ vaứ bieỏt ủửụùc giaự trũ cuỷa tửứng chửừ soỏ.
- Tỡm ủửụùc soỏ lụựn nhaỏt coự 5 chửừ soỏ. 
- Saộp xeỏp caực soỏ cho trửụực theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn.
- Tỡm số liền sau của số cú 5 chữ số.
- Nhụự ủửụùc caựch tớnh chu vi hỡnh vuoõng.
- Thửùc hieọn ủửụùc caực pheựp tớnh coọng, trửứ, nhaõn, chia.
- Tỡm ủửụùc thaứnh phaàn chửa bieỏt ( thửứa soỏ, soỏ bũ chia )
- Giải được bài toỏn cú tới 2 phộp tớnh. 
- Giaựo duùc tớnh caồn thaọn, chớnh xaực, trỡnh baứy baứi saùch ủeùp .
II / ẹeà baứi :
A/ Traộc nghieọm :Khoanh vaứo chửừ caựi ủaởt trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng :
Baứi 1 : Baỷy mửụi saựu nghỡn khoõng traờm naờm mửụi moỏt vieỏt laứ: 
 a. 76 510 b. 76 501 c. 76 051 d. 706051
Baứi 2 : Gớa trũ cuỷa chửừ soỏ 9 trong soỏ 39 205 laứ :
 a. 90 b. 900 c. 9000 d.90 000 
Baứi 3 : Soỏ lụựn nhaỏt coự 5 chửừ soỏ laứ :
 a. 99 000 b. 98 999 c. 10000 d. 99 999 
Baứi 4 : Số liền sau của số 32759 là : 
 a. 32758 b. 32760 c. 33759 d. 31759
Baứi 5 : Chu vi cuỷa mieỏng bỡa hỡnh vuoõng coự caùnh 9cm laứ :
 a.36cm b. 81cm c. 18cm 
Baứi 6: 8 giờ 40 phỳt cũn gọi là :
8 giờ kộm 20 phỳt 
8 giờ kộm 40 phỳt
9 giờ kộm 20 phỳt
9 giờ kộm 40 phỳt
 B/ Tửù luaọn :
Baứi 1 :ẹ aởt tớnh roài tớnh.
 a.39180 - 734 b.27684 + 5023 c. 12 041 x 6 d. 6336 : 9
Baứi 2 : Tỡm x.
a. X x 8 = 2864 b. x : 5 = 1232
Baứi 3 : Vieỏt caực soỏ 31 011 ; 31 110 ; 31 101; 31 001 theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn.
Baứi 4 : Một vũi nước chảy 5 phỳt được 40 lớt nước vào bể. Hỏi muốn chảy được 1000 lớt nước vào bể thỡ vũi đú phải chảy trong bao lõu ?
III/ ẹaựp aựn – Bieồu ủieồm :
A/ Traộc nghieọm : ( 3 ủieồm ): Laứm ủuựng moói caõu ủửụùc 0,5 
Baứi 1 : yự c( 0,5 ủieồm ). Baứi 4: yự b ( 0,5 ủieồm ). 
Baứi 2 : yự c ( 0,5 ủieồm ). Baứi 5 : yự a ( 0,5 ủieồm ).
Baứi 3 : yự d ( 0,5 ủieồm ). Baứi 6 : yự c( 0,5 ủieồm ). 
 B/ Tửù luaọn :( 7 ủieồm )
Baứi 1 : (2 ủieồm) ủuựng moói yự ủaùt 0,5 ủieồm.
 a.38446 b. 22661 c. 72246 d. 704
Baứi 2 :( 2 ủieồm ) Moói yự ủuựng ủaùt 1 ủieồm.
 a. 358 b. 6160
Baứi 3:(1 ủieồm)
 31 001 ; 31 011; 31 101; 31 110 
 Baứi 4:(2 ủieồm)
 Baứi giaỷi
 Số lớt nước vũi chảy trong một phỳt là : ( 0,25 ủ) 
 40 : 5 = 8 (lớt ) (0,5 ủieồm)
 Thời gian vũi chảy được 1000 lớt nước là : ( 0,25 ủ)
 1000 : 8 = 125( phỳt ) (0,75 ủieồm)
 ẹ aựp soỏ : 125 phỳt ( 0,25 ủ) 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KYỉ II – DÀNH CHO HS KHUYẾT TẬT
( Khối III )
Năm học 2009 -2010
Mụn : Tiếng việt ( phần đọc )
Thời gian : 40 phỳt
I/ Mục tiờu :
-Kiểm tra kĩ năng đọc thầm hiểu của HS qua bài Một mỏi nhà chung
-Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng bài Bài hỏt trồng cõy.
-Giỏo dục HS đọc to rừ, chớnh xỏc.
II/ Đề bài :
A/Đọc thầm và trả lời cõu hỏi .
 1)Đọc thầm bài: 
MỘT MÁI NHÀ CHUNG
 Mỏi nhà của chim	 Mọi mỏi nhà riờng
 Lợp nghỡn lỏ biếc	 Cú mỏi nhà chung
 Mỏi nhà của cỏ	 Là bầu trời xanh
 Súng xanh rập rỡnh	 Xanh đến vụ cựng.
 Mỏi nhà của dớm	 Mọi mỏi nhà riờng
 Sõu trong lũng đất	 Cú mỏi nhà chung
 Mỏi nhà của ốc	 Rực rỡ vũm cao
 Trũn vo bờn mỡnh	 Bảy sắc cầu vồng
 Mỏi nhà của em	 Bạn ơi ngước mắt
 Nghiờng giàn gấc đỏ	 Ngước mắt lờn trụng
 Mỏi nhà của bạn	 Bạn ơi hóy hỏt
 Hoa giấy lợp hồng	 Hỏt cõu cuối cựng
	 Một mỏi nhà chung
 Một mỏi nhà chung
	ĐỊNH HẢI
2) Khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng cho từng cõu hỏi dưới đõy : 
Cõu 1: Ba khổ thơ đầu tỏc giả núi đến mấy mỏi nhà riờng ? Đú là những mỏi nhà nào ?
Núi đến ba mỏi nhà riờng .
Núi đến bốn mỏi nhà riờng.
Núi đến năm mỏi nhà riờng.
Núi đến sỏu mỏi nhà riờng. 
Cõu 2 : Mỏi nhà chung của muụn vật là gỡ?
Là bầu trời xanh.
Là vũm trời cao.
Là bảy sắc cầu vồng.
Là hoa giấy lợp hồng
B/ Đọc thành tiếng : Yờu cầu HS đọc 2 khổ thơ của bài thơ Bài hỏt trồng cõy.
 III/ Đỏp ỏn - Biểu điểm :
A/Đọc thầm và trả lời cõu hỏi . ( 4 điểm) 
 Mỗi cõu trả lời đỳng được 2 điểm
 Cõu 1 ý c
 Cõu 2 ý a
B/ Đọc thành tiếng ( 6điểm )
* ẹieồm 6 : HS ủoùc roừ raứng tửứng tieỏng, khoõng sai loói naứo.
* ẹieồm 5 : HS ủoùc roừ raứng vaứ coứn sai 1-2 tieỏng. 
* ẹieồm 4 : HS ủoùc roừ raứng vaứ coứn sai 4-5 tieỏng.
* ẹieồm 3 : ẹoùc chửa roừ , coứn sai 4-5 tieỏng
* ẹieồm 1-2 :ẹoùc coứn ủaựnh vaàn , chửa roừ.
ẹEÀ KIEÅM TRA CUỐI KYỉ II ( Khoỏi 3 )- DAỉNH CHO HOẽC SINH KHUYEÁT TAÄT
Naờm hoùc 2009 -2010
 Moõn : Tieỏng vieọt ( phaàn vieỏt )
 Thụứi gian : 40 phuựt
I) Muùc tieõu :
- HS nhỡn bảng cheựp được một đoạn của bài Con cũ
- Laứm ủuựng baứi taọp ủieàn phuù aõm ủaàu r /d/gi vaứo choó troỏng.
- Vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn vaờn ngaộn ( khoaỷng 5 caõu ) dửùa vaứo caực gụùi yự
II) ẹeà baứi :
1)Vieỏt chớnh taỷ ( 3 ủ ) Baứi “ Con cũ” 
Một con cũ trắng đang bay chầm chậm bờn chõn trời. Vũ trụ như của riờng nú, khiến con người ta vốn khụng cất nổi chõn khỏi đất, cảm thấy bực dọc vỡ cỏi nặng nề của mỡnh.
2 ) Bài tập: Điền r / d/gi vào chỗ trống:
 ...ỏng hỡnh khụng thấy, chỉ nghe
 Chỉ nge xào xạc vo ve trờn cành
 Vừa ào ào giữa ...ừng xanh
 Đó về bờn cửa ...ung mành leng keng
3 )Tập làm văn
Vieỏt moọt ủoaùn vaờn khoảng 5 cõu keồ laùi moọt vieọc toỏt em ủaừ laứm ủeồ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng.
 Gụùi yự ?
- Em ủaừ laứm vieọc gỡ toỏt ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng ?
- Em laứm vieọc ủoự nhử theỏ naứo ?
- Keỏt quaỷ ra sao ?
- Caỷm tửụỷng cuỷa em sau khi laứm vieọc ủoự ?
III/ Hướng dẫn chấm - Biểu điểm.
1/ Chớnh tả : ( 3 điểm )
- Bài viết khụng mắc lỗi chớnh tả, viết rừ ràng, trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài thơ ( 3 điểm )
- Sai 2 lỗi trừ 0,5 điểm. ( lỗi trựng nhau chỉ tớnh 1 lần ) 
- Bài bẩn chữ viết khụng rừ ràng trừ toàn bài 1 điểm. 
2/ Bài tập : (2 điểm ) : Điền đỳng một phụ õm đầu đạt 0,5 điểm
 Điền đỳng một đến hai phụ õm đầu đạt 1,5 điểm
	 Điền đỳng 3 phụ õm đầu đạt 2 điểm
3/ Tập làm văn : ( 5 điểm )
Bài viết chỉ cần viết được 5 cõu theo gợi ý đạt 5 điểm.
*Tuỳ theo mức độ sai sút về ý, về diễn đạt và chữ viết cú thể cho cỏc mức điểm : 4,5 ;4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5 .
ẹEÀ KIEÅM TRA CUỐI KYỉ II ( Khoỏi 3 )- DAỉNH CHO HOẽC SINH KHUYEÁT TAÄT
Naờm hoùc 2009 -2010
 Moõn : Toỏn
 Thụứi gian : 40 phuựt
I/ Muùc tieõu :
-Kieồm tra kieỏn thửực cuỷa baỷng chia 6.Bieỏt 1 giụứ coự 60 phuựt.
- Nhaọn bieỏt ủửụùc daừy soỏ ủửụùc vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn.
-Coọng, trửứ, nhaõn, chia ủụn giaỷn caực soỏ coự 5 chửừ soỏ.
-Giaỷi ủửụùc baứi toaựn cú một phộp tớnh
II / ẹeà baứi :
A/ Traộc nghieọm :Khoanh vaứo chửừ caựi ủaởt trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng :
Baứi 1: Keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh 42 : 6 laứ :
 a. 7 b. 6 c. 36 d. 8
Baứi 2: Daừy soỏ naứo ủửụùc vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn 
a. 15; 35; 26. b. 45; 78; 35. c. 23; 24; 25. d. 21; 37; 18.
Baứi 3: Moọt giụứ coự bao nhieõu phuựt ? 
 a. 30 phuựt b.60 phuựt c.15phuựt d. 20 phuựt.
 B/ Tửù luaọn :
Baứi 1 :ẹ aởt tớnh roài tớnh.
 a.35172 + 63415 b.89643 - 76421 c. 10323 x 3 d. 24684 : 2
Baứi 2 : Tỡm x:
 X – 13047 = 54652
Baứi 3 : Moọt cửa hàng buổi sỏng bỏn được 125 kg gạo, buổi chiều bỏn đượcớt hơn buổi sỏng 25 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bỏn được bao nhiờu kg gạo ?
III/ ẹaựp aựn – Bieồu ủieồm :
A/ Traộc nghieọm : ( 3 ủieồm ) Moói yự ủuựng ủaùt 1 ủieồm.
Baứi 1 : yự a Baứi 2 : yự c Baứi 3 : yự b 
B/ Tửù luaọn :( 7 ủieồm )
Baứi 1 : (4 ủieồm) Moói yự ủuựng ủaùt 1 ủieồm 
 a.98587 b. 13222 c. 30969 d. 1232
Baứi 2 : ( 1 ủieồm ) : 67699 
Baứi 3 :( 2 ủieồm) 
 Baứi giaỷi
 Buổi chiều cửa hàng bỏn được số kg gạo là : ( 0,5 ủ) 
 125 - 25 = 100 ( kg) (1 ủieồm)
 ẹ aựp soỏ : 100 kg ( 0,5 ủ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA CUOI KI II KHOI 3.doc