Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Bài 17: N - Nói lời hay, làm việc tốt - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Bài 17: N - Nói lời hay, làm việc tốt - Năm học 2021-2022

+ Nét 1: ĐB trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải, dừng bút ở dòng kẻ 6.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút, viết một nét thẳng xiên xuống ĐK 1.

+Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút viết một nét móc xuôi phải lên ĐK 6, rồi uốn cong xuống ĐK 5.

 

ppt 11 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Bài 17: N - Nói lời hay, làm việc tốt - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 1 7 : N – Nói lời hay, làm việc tốt 
. 
Gv: 
Tr­êng: TiÓu häc 
N¨m häc 2021 - 2022 
Gi¸o ¸n m«n tËp viÕt líp 2 
Chữ hoa N cỡ vừa cao mấy ô li? 
1 
3 
2 
Chữ N được viết bởi mấy nét? 
Chữ N viết hoa cỡ vừa gồm 3 nét. 
Nét 1: nét móc ngược trái . 
Nét 2: nét thẳng xiên, nét móc xuôi. 
Nét 3: nét móc xuôi ph ải . 
1 
3 
2 
+ Nét 1: ĐB trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải, dừng bút ở dòng kẻ 6. 
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút, viết một nét thẳng xiên xuống ĐK 1. 
+Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút viết một nét móc xuôi phải lên ĐK 6, rồi uốn cong xuống ĐK 5. 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
1 
2 
 M×nh cïng 
 viÕt ch÷ N ! 
ViÕt bảng con 
Nói lời hay làm việc tốt là gì? 
? 
Là biết lễ phép, kính trọng, vâng lời người lớn, ông bà, cha mẹ. Và có trách nhiệm với bản thân, nhà trường, gia đình, cộng đồng. 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
C¸c ch÷ trong c©u c¸ch nhau kho¶ng b»ng chõng nµo ? 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong c©u c¸ch nhau kho¶ng b»ng 1 con ch÷ o 
? 
Nói lơi hay, làm việc tốt . 
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 H·y nhËn xÐt vÒ ®é cao c¸c con 
ch÷ trong c©u? 
 Cao 2 li r­ìi ? 
? 
(Ch÷ N, l, h, y, ) 
Cao 1 li ? (Chữ i, o, ê, n, a, u, m) 
Cao hơn 1 li? (Chữ t ) 
Nói lơi hay, làm việc tốt . 
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
Nªu c¸ch ®Æt dÊu thanh trong c©u ? 
Chữ Nói dấu sắc được đặt dưới chữ o 
Chữ lời dấu huyền được đặt trên chữ ơ 
? 
Nói lời hay, làm việc tốt . 
Chữ làm dấu huyền được đặt trên chữ a 
Chữ việc dấu nặng được đặt dưới chữ ê 
Chữ tốt dấu sắc được đặt trên chữ ô 
ViÕt vë tËp viÕt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_viet_lop_2_bai_17_n_noi_loi_hay_lam_viec_tot_n.ppt