Kế hoạch bài học khối 2 - Học kì II - Tuần 21 - Trường TH Pa Nang

Kế hoạch bài học khối 2 - Học kì II - Tuần 21 - Trường TH Pa Nang

 I. Mục đích- yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

- Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài.

 - Hiểu nghĩa của các từ khó: khôn tả, véo von, long trọng,.

 - Hiểu điều câu chuyện muốn nói: Hãy để cho chim tự do ca hát, bay lượn . Hãy để cho hoa tự do tắm nắng mặt trời.

II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc. Một bông cúc.

- Bảng phụ viết sẵn câu văn để hướng dẫn HS đọc đúng.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 17 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 14/11/2018 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học khối 2 - Học kì II - Tuần 21 - Trường TH Pa Nang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21:
THỨ HAI:	Ngày soạn:.....................2010
	Ngày dạy:...................... 2010
 TẬP ĐỌC: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
 I. Mục đích- yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài.
 - Hiểu nghĩa của các từ khó: khôn tả, véo von, long trọng,....
 - Hiểu điều câu chuyện muốn nói: Hãy để cho chim tự do ca hát, bay lượn . Hãy để cho hoa tự do tắm nắng mặt trời.
II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc. Một bông cúc.
- Bảng phụ viết sẵn câu văn để hướng dẫn HS đọc đúng.
III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS đọc bài " Mùa xuân đến", trả lời câu hỏi về nội dung bài.
B. Bài mới:
1 Giới thiệu chủ điểm mới và bài học: Chủ điểm: "Chim chóc" và bài đọc mở đầu chủ điểm: " Chim sơn ca và bông cúc trắng". GV cho HS quan sát tranh minh họa.
2. Luyện đọc:
2.1. GV đọc mẫu toàn bài một lượt, hướng dẫn qua cách đọc.
2.2. GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:
a) Đọc từng câu:
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ khó
b) Đọc từng đoạn trước lớp:
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- GV giúp HS đọc đúng một số câu khó, câu dài:
+ Chim véo vọn mãi / rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. //
 + Tội nghiệp con chim!// Khi nó còn sống và ca hát,/các cậu để mặc nó chết vì đói, khát.// Còn bông hoa, / giá các cậu đừng ngắt nó / thì hôm nay /chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời.//
- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ mới: hớn hở, vui tươi, sung sướng, trắng tinh...
c) Đọc từng đoạn trong nhóm:
- Lần lượt từng HS trong nhóm đọc, các HS khác nghe, góp ý.
- GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng.
d) Thi đọc giữa các nhóm:
- Các nhóm thi đọc. Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
 Tiết 2
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn, trả lời các câu hỏi:
+ Trước khi bỏ vào lồng, chim và hoa sống như thế nào?
- GV cho HS quan sát tranh minh họa để HS thấy được cuộc sống hạnh phúc của những ngày sống tự do của sơn ca và bông cúc trắng.
+ Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?
+ Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình đối với chim và hoa?
+ Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng?
+ Em muốn nói gì với các cậu bé?
 * GV nêu câu hỏi: Câu chuyện này muốn nói lên điều gì? (Hãy để cho chim tự do ca hát, bay lượn . Hãy để cho hoa tự do tắm nắng mặt trời.)
4. Luyện đọc lại:
 - 3HS thi đọc lại truyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt
5. Củng cố - Dặn dò: - GV liên hệ, giáo dục HS.
- GV nhận xét giờ học. Khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài.
- Yêu cầu HS về nhà đọc kỹ truyện, chuẩn bị tốt cho tiết kể chuyện.
----------------------------------------------------
TOÁN: LUYỆN TẬP
 I. Môc tiªu: 
 - Cñng cè viÖc ghi nhí b¶ng nh©n 5 qua thùc hµnh tÝnhvµ gi¶i bµi to¸n. 
 - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña mét d·y sè ®Ó t×m sè cßn thiÕu cña d·y ®ã.
 II. §å dïng d¹y häc: - 4 phiÕu häc tËp ghi néi dung bµi to¸n 3.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 A. Kiểm tra bài cũ: 2HS lªn b¶ng ®äc thuéc b¶ng nh©n 5.
 B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: LuyÖn tËp
 2.Thực hành:
 Bµi 1: TÝnh nhÈm:
 - 1HS ®äc yªu cÇu.
 - HS lµm bµi vµo VBT. HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng kÕt qu¶ cña phÐp nh©n.
 - GV vµ HS nhËn xÐt, ghi b¶ng kÕt qu¶ ®óng.
 - GV cho HS so s¸nh, nhËn xÐt vÒ hai phÐp tÝnh trong mçi cét tÝnh (Khi ®æi chç c¸c thõa sè trong phÐp nh©n th× tÝch kh«ng thay ®æi).
 VD: 5 x 2 = 10; 2 x 5 = 10 5 x 3 = 15 ; 3 x 5 = 15 5 x 4 = 20; 4 x 5 = 20
 Bµi 2: TÝnh (theo mÉu): 5 x 4 - 9 = 20 - 9
 = 11
 - GV cho HS lµm bµi theo mÉu vµo vë. 3 em lªn b¶ng ch÷a bµi.
 - GV l­u ý cho HS vÒ thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.
 Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n
 - 2HS ®äc bµi to¸n, líp ®äc thÇm.
 - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n, kÕt hîp tãm t¾t.
 - HS lµm bµi vµo phiÕu theo nhãm, c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ lªn b¶ng.
 - C¶ líp cïng GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: 
 Mçi tuÇn lÔ Liªn häc sè giê lµ: 5 x 5 = 25(giê)
 4. Cñng cè, dÆn dß: - DÆn häc thuéc lßng b¶ng nh©n 5. 
 -Yêu cầu HS về nhà làm bài tập: 1,2,3,4,5(VBT)
 - Nhận xét giờ học.
------------------------------------
ĐẠO ĐỨC: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 - Cần nói lời yêu cầu phù hợp trong từng tình huống khác nhau. 
 - Lời yêu cầu đề nghị phù hợp thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
 -HS biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp với giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. 
 -HS có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Tranh tình huống cho hoạt động 1.
- Phiếu học tập cho hoạt động 3.
- Các tấm bìa nhỏ có 3 màu: đỏ, xanh, trắng
III. Các hoạt động dạy học:
 A. Kiểm tra bài cũ: - Khi nhÆt ®­îc cña r¬i em cÇn lµm g×? 
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
2. Hoạt động 1: Th¶o luËn c¶ líp 
 * Mục tiêu: Giúp HS biết mét sè yªu cÇu, ®Ò nghÞ vµ ý nghÜa cña chóng.
 * Cách tiến hành: - GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ cho biÕt néi dung tranh vÏ.
 - HS ph¸n ®o¸n néi dung tranh
 - GV giíi thiÖu néi dung tranh, hái: Trong giê häc vÏ, Nam muèn m­în bót ch× cña T©m. Em h·y ®o¸n xem Nam sÏ nãi g× víi T©m?
 - HS trao ®æi, ph¸t biÓu.
 * GV kÕt luËn: Muèn m­în bót ch× cña T©m, Nam cÇn sö dông nh÷ng lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ nhÑ nhµng, lÞch sù. Nh­ vËy lµ Nam ®· t«n träng b¹n bÌ, cã lßng tù träng.
 3. Hoạt động 2: §¸nh gi¸ hµnh vi:
 * Mục tiêu: : Gióp HS biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm khi muèn yªu cÇu ng­êi kh¸c gióp ®ì.
 * Cách tiến hành: - GV treo tranh lªn b¶ng, yªu cÇu HS cho biÕt: C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? Em cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña c¸c b¹n kh«ng ? V× sao?
 - HS th¶o luËn theo nhãm ®«i.
 - HS tr×nh bµy tr­íc líp
 * GV kÕt luËn: + §óng: Tranh 2+3 (v× lêi yªu cÇu lÞch sù)
 + Sai : Tranh 1 (v× lêi yªu cÇu kh«ng tö tÕ)
4. Hoạt động 3: Bµy tá th¸i ®é: 
 - HS lµm viÖc c¸ nh©n trªn phiÕu häc tËp
 - GV lÇn l­ît nªu tõng ý kiÕn vµ yªu cÇu HS biÓu lé th¸i ®é ®¸nh gi¸: t¸n thµnh, l­ìng lù, kh«ng t¸n thµnh qua viÖc gi¬ c¸c tÊm b×a mµu.
 - HS th¶o luËn v× sao l¹i chän nh­ vËy? V× sao kh«ng?
 * GV kÕt luËn: + §óng: a,b,c,d + Sai: ®
 5. Cñng cè, dÆn dß: - C¶ líp ®äc c©u ghi nhí: "Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua
 Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau"
NhËn xÐt giê häc.
----------------------------------------------------------------------
THỨ BA:	Ngày soạn:..................... 2010
	Ngày dạy:...................... 2010
TOÁN: ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
 I. Môc tiªu: 
 - NhËn biÕt ®­îc ®­êng gÊp khóc.
 - BiÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc.
 II. §å dïng d¹y häc: - M« h×nh ®­êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹n
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 A. Kiểm tra bài cũ: 4HS lªn b¶ng ®äc thuéc b¶ng nh©n 5
 B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: §­êng gÊp khóc - §é dµi ®­êng gÊp khóc
 2. Giíi thiÖu ®­êng gÊp khóc, ®é dµi ®­êng gÊp khóc
 - GV h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh vÏ ®­êng gÊp khóc ABCD trªn b¶ng.
 - GV giíi thiÖu: §©y lµ ®­êng gÊp khóc ABCD (chØ vµo h×nh vÏ).
 - HS lÇn l­ît nh¾c l¹i: §­êng gÊp khóc ABCD	B D
 - GV h­íng dÉn HS nhËn d¹ng ®­êng gÊp khóc ABCD
 * GV: §­êng gÊp khóc nµy gåm 3 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD. 
 + B lµ ®iÓm chung cña 2 ®o¹n th¼ng nµo? (BC vµ BA); 	A	C
 + C lµ ®iÓm chung cña 2 ®o¹n th¼ng nµo? (CB vµ CD); 
 - GV h­íng dÉn HS biÕt ®é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD lµ: Tæng ®é dµi c¸c 
®o¹n th¼ng AB; BC; CD.
 - HS nh¾c l¹i kÕt luËn trªn.
 - 1HS lªn b¶ng tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD lµ: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm
 * VËy ®é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD lµ 9cm
 3.Thực hành:
 Bµi 2: TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc (theo mÉu): - HS ®äc yªu cÇu
 - GV h­íng dÉn HS lµm theo mÉu: §é dµi ®­êng gÊp khóc MNPQ lµ: 
 3 + 2 + 4 = 9(cm)
 - HS lµm bµi vµo vë. 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 
 - C¶ líp cïng GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng: §é dµi ®­êng gÊp khóc ABC lµ: 
 5 + 4 = 9(cm)
 Bµi 3: - HS ®äc bµi to¸n
 - HS tù lµm bµi vµo vë.
 - GV h­íng dÉn HS nªu nhËn xÐt vÒ ®­êng gÊp khóc ®Æc biÖt nµy. 
 - 2 HS lªn b¶ng gi¶i 2 c¸ch kh¸c nhau.
 - C¶ líp cïng GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: §é dµi ®o¹n d©y ®ång lµ:
 4 + 4 + 4 = 12(cm) HoÆc: 4 x 3 = 12 (cm)
 4. Cñng cè, dÆn dß: -Yêu cầu HS về nhà làm bài tập: 1,2,3(VBT)
 - Nhận xét giờ học.
---------------------------------
KỂ CHUYỆN: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
 I. Mục đích – yêu cầu:
- Dựa vào gợi ý, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện: "Chim sơn ca và bông cúc trắng".
- Tập trung theo dõi bạn kể , biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi toàn bộ gợi ý kể chuyện.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ: - 2HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện "Ông Mạnh thắng Thần Gió" 
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học.
2. Hướng dẫn kể chuyện:
a. Kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý
 - GV nêu yêu cầu bài.
 - 4 HS nèi tiÕp nhau ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi, líp ®äc thÇm.
 - GV më b¶ng phô ®· viÕt gîi ý kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn.
 - 1 HS nh×n b¶ng kÓ mÉu ®o¹n 1
 - GV khuyÕn khÝch HS kÓ b»ng lêi cña m×nh
 * KÓ trong nhãm
 - HS nèi tiÕp nhau kÓ trong nhãm 4
 - §¹i diÖn nhãm nèi tiÕp nhau thi kÓ 4 ®o¹n truyÖn theo gîi ý.
 - Cả lớp và GV nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện, giọng kể.
b. Kể toàn bộ câu chuyện:
- 2HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò:- GV cho HS nêu ý nghĩa câu chuyện.
 - GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà kể chuyện cho người thân nghe.
------------------------------------------
MỸ THUẬT: TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO: NẶN HOẶC VẼ HÌNH DÁNG NGƯỜI
Mục đích – yêu cầu:
Kieán thöùc: Nhaän bieát caùc boä phaän chính cuûa con ngöôøi (ñaàu, mình, chaân, tay), bieát caùch naën hoaëc veõ daùng ngöôøi.
Kó naêng: Naën hoaëc veõ ñöôïc daùng ngöôøi.
Thaùi ñoä: Ham thích giôø hoïc veõ.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Aûnh caùc hình daùng ngöôøi.
Hình höôùng daãn caùch veõ.
Ñaát naën.
 Hoïc sinh: - Vôû taäp veõ.
 - Ñaát naën, buùt chì, maøu veõ.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động1: Quan saùt, nhaän xeùt
Giôùi thieäu moät soá hình aûnh vaø gôïi yù ñeå HS nhaän bieát caùc boä phaän chín ... p.
 III. Các hoạt động dạy học:
 A. Kiểm tra bài cũ:
 - 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các từ: lũy tre, chích chòe, chim trĩ
 B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
 2. Hướng dẫn nghe - viết:
 a. Hướng dẫn HS chuẩn bị : - GV đọc bài chính tả. 3HS đọc lại bài .
- Hướng dẫn HS nắm nội dung bài chính tả: + Bài thơ tả hiện tượng gì của thiên nhiên?
+ Bài "Sân chim" tả cài gì? (Chim nhiều không tả xiết)
- Hướng dẫn HS nhận xét chính tả: 
 + Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr, s? (sân, trứng, trắng, sát, sông)
- HS tập viết vào bảng con những từ ngữ khó: xiết, thuyền, trắng xóa, sát sông
b. GV đọc, HS viết bài vào vở:
- GV lưu ý HS cách trình bày bài.
c. Chấm, chữa bài:
- GV đọc lại bài để HS soát lại và tự chữa lỗi.
- GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 1a: Chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
- 1HS nêu yêu cầu của bài.
- 3HS lên bảng làm vào bảng phụ, cả lớp làm vào giấy nháp.
- GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 
a. đánh trống, chống gậy; chèo bẻo, leo trèo; quyển truyện, câu chuyện
 b. uống thuốc, trắng muốt; bắt buộc, buột miệng nói; chải chuốt, chuộc lỗi
 Bài tập 2a: Thi tìm những tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr :
 - GV tổ chức cho các nhóm làm bài dưới hình thức thi tiếp sức. Mỗi nhóm chọn 3 em lên chơi. Nhóm nào ghi nhiều từ thì thắng cuộc.
 - GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng, kết luận nhóm thắng cuộc.
 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét giờ học. 
 - Dặn HS về nhà luyện viết.
--------------------------------
THỂ DỤC: ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG - HAI TAY CHỐNG HÔNG,
DANG NGANG.
TRÒ CHƠI: "NHẢY Ô"
 I. Mục tiêu:
 - Học đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
 - Ôn trò chơi: "Nhảy ô". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện:
 - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn sân tập.
 - Phương tiện: 1 cái còi và kẻ ô cho trò chơi: "Nhảy ô". Chuẩn bị đường kẻ thẳng
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu: 
 - GV tập trung HS, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học và kỉ luật tập luyện.
 - Khởi động: Xoay các khớp.
 - Ôn bài thể dục phát triển chung: 1 lần
 2. Phần cơ bản: 
 * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, thực hiện các động tác tay: 3 lần
 * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông: 3 lần
 - GV làm mẫu và giải thích sau đó cho HS tập. GV theo dõi, sửa sai.
 * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang: 3 lần
 * Thi một trong hai động tác trên, xem tổ nà có nhiều người đi đúng.
 * Trò chơi: "Nhảy ô"
- GV nêu tên trò chơi.
- Hướng dẫn cách chơi
- GV thổi còi cho các tổ chơi. Tổ nào xong trước là thắng cuộc. 
 3. Phần kết thúc: 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà ôn các động tác RLTTCB.
-------------------------------------------------------------------------
THỨ SÁU:	Ngày soạn: ................../ 2010
	Ngày dạy:...................../ 2010
TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM
 I. Mục đích, yêu cầu:
 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: Đọc đoạn văn Xuân về, trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.
 2. Rèn kỹ năng viết: Dựa vào gợi ý, viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.
 II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh ho¹ BT1
 - Tranh ¶nh chim chÝch b«ng (BT3)
 III. Các hoạt động dạy học:
 A. Kiểm tra bài cũ: - 1HS ®äc thµnh tiÕng bµi "Mïa xu©n ®Õn"
 - KiÓm tra vë BT cña HS (5em)
 B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
 2. Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài tập 1: (Miệng)
- 1HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm
- GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài.
 - Líp quan s¸t tranh minh ho¹ trong SGK, ®äc lêi c¸c nh©n vËt.
 - 2 HS thùc hµnh ®ãng vai: HS1 (bµ cô) nãi lêi c¸m ¬n cËu bÐ ®· ®­a cô qua ®­êng. 
 HS2 (cËu bÐ) ®¸p l¹i lêi c¸m ¬n cña cô.
 - 3,4 cÆp HS thùc hµnh nãi lêi c¸m ¬n - lêi ®¸p.
 - GV lu ý kh«ng nhÊt thiÕt nãi lêi gièng hÖt nh©n vËt trong SGK.
Bài tập 2: (Miệng)
 - HS ®äc yªu cÇu vµ c¸c t×nh huèng trong bµi, líp ®äc thÇm theo.
 - Tõng cÆp HS (®øng t¹i chç) lÇn l­ît thùc hµnh ®ãng vai theo tõng t×nh huèng a, b, c.
 - Sau mçi cÆp HS thùc hµnh, líp vµ GV nhËn xÐt, gióp c¸c em hoµn chØnh lêi ®èi tho¹i.
 Bài tập 3: HS ®äc yªu cÇu
 - 1,2 HS ®äc bµi "Chim chÝch b«ng", líp ®äc thÇm
 - HS tr¶ lêi c¸c c©u a, b (miÖng). C¶ líp, GV nhËn xÐt
 - GV nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi ®óng
 * ViÕt ®o¹n v¨n t¶ 1 loµi chim: (yªu cÇu c) 
 - Mét sè HS nãi tªn loµi chim mµ em thÝch
 - HS lµm bµi vµo vë. GV theo dâi, gióp ®ì HS
 - NhiÒu HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi viÕt. C¶ líp, GV nhËn xÐt, chÊm mét sè bµi.
 3. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét giờ học, khen ngợi những HS học tốt.
 - DÆn: Lµm l¹i bµi tËp vµo vë. 
------------------------------------------
TOÁN:LUYỆN TẬP CHUNG
 I. Môc tiªu: 
 - Ghi nhí c¸c b¶ng nh©n ®· häc b»ng thùc hµnh tÝnh vµ gi¶i to¸n.
 - Tªn gäi thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña phÐp nh©n.
 - §o ®é dµi ®o¹n th¼ng, tÝnh ®é dµi d­êng gÊp khóc.
 II. §å dïng d¹y häc: - C¸c tÊm b×a, mçi tÊm b×a cã 5 chÊm trßn.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 A. KiÓm tra bµi cò: - HS ®äc théc c¸c b¶ng nh©n ®· häc (4 em)
 - GV chÊm vë BT (5 em)
 B. Bµi míi:
 1. Giíi thiÖu bµi: LuyÖn tËp chung
 2. Thùc hµnh:
 Bµi 1: TÝnh nhÈm:
 - 1HS ®äc yªu cÇu.
 - HS lµm bµi vµo VBT. HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng kÕt qu¶ cña phÐp nh©n.
 - GV vµ HS nhËn xÐt, ghi b¶ng kÕt qu¶ ®óng.
 Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
 - HS ®äc yªu cÇu bµi, nªu c¸ch lµm: Muèn t×m tÝch ta lÊy thõa sè nh©n víi thõa sè
 - HS lµm bµi vµo vë. 4 em lªn b¶ng ch÷a bµi (mçi em 2 cét). 
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng:
 Thõa sè
 2
 5
 4 
 3
 5 
 3
 2 
 4
 Thõa sè
 6
 9
 8
 7
 8
 9
 7
 4
 TÝch
 12 
 45
 32
 21
 40
 27
 14
 16
 Bµi 3: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng ( <, <, = )
 - HS ®äc yªu cÇu bµi, nªu c¸ch lµm bµi.
 - HS lµm bµi vµo vë. Nªu kÕt qu¶. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.
 Bµi 4: Gi¶i bµi to¸n
 - 2HS ®äc bµi to¸n, líp ®äc thÇm.
 - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n, kÕt hîp tãm t¾t.
 - HS lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi.
 - C¶ líp cïng GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: 
 Sè truyÖn 8 HS m­în: 5 x 8 = 32 (quyÓn)
 4. Cñng cè, dÆn dß: - DÆn häc thuéc lßng c¸c b¶ng nh©n . 
 - Làm bài tập: 1,2,3,4,5 (VBT)
 - GV nhËn xÐt giê häc.
----------------------------------
ÂM NHẠC: HOA LÁ MÙA XUÂN
I.Mục tiêu:
-Qua bài hát, các em cảm nhận về cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp với giai điệu vui, rộn rang.
-Biết lấy hơi ở cuối mỗi câu hát.
II. Giáo viên chuẩn bị:
-Hát chuẩn xác bài Hoa lá mùa xuân.
-Chép lời ca vào bảng phụ, đánh dấu những chỗ ngắt âm, lấy hơi.
-Nhạc cụ quen dung.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1:Dạy bài hát Hoa lá mùa xuân
-GV hát mẫu.
-Đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát.
-Dạy hát từng câu.
-Luyện tập bài hát theo tổ, nhóm và cá nhân.
Hoạt động 2:
-Tập hát và vỗ tay (hoặc dung nhạc cụ gõ) đệm theo phách, đệm theo nhịp 2.
-Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca.
-HS đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng.
Dặn dò:Dặn HS học bài tiết sau
----------------------------------
TẬP VIẾT: CHỮ HOA: R
 I. Mục đích, yêu cầu: 
 * Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ hoa R theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết cum từ ứng dụng Ríu rít chim ca cỡ nhỏ; chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
 II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ cái viết hoa R đặt trong khung chữ 
 - Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trên dòng kẻ ly.
 - Vở tập viết 
 III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài: 
- Cả lớp viết lại chữ cái viết hoa đã học: Q
- 1HS nhắc lại câu viết ứng dụng ở bài trước: Quê hương tươi đẹp 
B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
 2. Hướng dẫn viết chữ cái hoa:
 a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ R
 - GV giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét trên bìa chữ mẫu về: Độ cao, số nét, nét nối.
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
b. Hướng dẫn HS viết trên bảng con:
- HS tập viết chữ R 2 lượt. GV nhận xét, uốn nắn cho HS.
 3. Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng:
 a. Giới thiệu câu ứng dụng: Ríu rít chim ca 	
 - 1HS đọc câu ứng dụng: Ríu rít chim ca 
- HS nêu cách hiểu: Tiếng chim hót rất trong trẻo và vui vẻ, nối liền nhau không dứt
b. HS quan sát mẫu chữ ứng dụng trên bảng, nêu nhận xét:
- Độ cao của các chữ cái.
- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng.
- GV viết mẫu chữ Ríu trên dòng kẻ.
c. Hướng dẫn HS viết chữ Ríu vào bảng con.
- HS tập viết chữ Ríu 2 lượt. GV nhận xét, uốn nắn cho HS.
 4. Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết:
 - GV nêu yêu cầu viết: Viết theo mẫu quy định.
- GV theo dõi giúp đỡ.
 5. Chấm, chữa bài:
 - GV thu bài chấm, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
 6. Củng cố - dặn dò:
 - GV nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.
 - Dặn HS về nhà luyện viết thêm.
----------------------------------
Hoạt động tập thể: SINH HOẠT SAO
I.Yêu cầu: 
 - Tạo không khí vui vẻ, thoải mái sau một tuần học căng thẳng.
 - HS nêu cao tinh thần phê và tự phê trước tập thể để có hướng phấn đấu trong thời gian tới.
 - Nắm được kế hoạch tuần tới.
 II. Hoạt động trên lớp:
 1. Ca múa hát tập thể:
 - HS ra sân tập hợp đội hình 3 hàng dọc.
 - Hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Đứng nghiêm, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
 - Hát bài “Vòng tròn” để chuyển đội hình thành vòng tròn.
 - Hát bài “Năm cánh sao vui”.
 - Các sao viên điểm danh bằng tên.
 - Sao trưởng kiểm tra vệ sinh. Các sao viên tự nhận xét ưu điểm và khuyết điểm.
 - Sao trưởng nhận xét, đánh giá. GV nhận xét, biểu dương từng sao. 
 - Sinh hoạt múa hát tập thể. Đứng nghiêm, đọc 3 điều luật nhi đồng
 2. Kế hoạch tới: 
 - Phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót.
 - Ổn định nề nếp, sĩ số lớp học. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
 - Học bài và làm bài trước khi đến lớp, chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ.
 - Thi đua học tốt giữa các tổ, nhóm.
 - Tham gia lao động, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ. Tổ trực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
-----------------------@-----------------------@----------------------@----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 21.doc