Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học thứ 7 năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học thứ 7 năm 2010

TUẦN 7

Thửự hai ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2010

CHÀO CỜ

Toán

LUYEÄN TAÄP ( tr.31)

I. Muùc tieõu: - Biết giải bài toán có lời văn dạng ít hơn , nhiều hơn

 - Bài tập cần làm :B2; B3; B4 (B1 HSKG làm thêm)

II. Chuaồn bũ: Hỡnh veừ BT 1.

 

doc 35 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 13/12/2019 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học thứ 7 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thửự hai ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2010 
CHào cờ
Toán
LUYEÄN TAÄP ( tr.31)
I. Muùc tieõu: - Biết giải bài toán có lời văn dạng ít hơn , nhiều hơn 
 - Bài tập cần làm :B2; B3; B4 (B1 HSKG làm thêm)
II. Chuaồn bũ: Hỡnh veừ BT 1.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 1.ổn định lớp: 
2 .Kiểm tra bài cũ:Baứi toaựn veà ớt hụn 
- GV yeõu caàu HS sửỷa baứi 3 / 30.
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi: Luyeọn taọp 
 Baứi 2: - HS ủoùc ủeà toaựn
- GV vaứ HS cuứng phaõn tớch caựch laứm baứi toaựn.
- Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo vụỷ, 2 HS leõn baỷng laứm baứi.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
 Baứi 3: 
- Yeõu caàu HS gaùch 1 gaùch dửụựi ủeà baứi cho, 2 gaùch dửụựi ủeà baứi hoỷi.
- GV vaứ HS cuứng nhau phaõn tớch baứi.
- Yeõu caàu HS laứm tửụng tửù nhử baứi 2.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
* Khi giaỷi baứi toaựn thuoọc daùng ớt hụn ta seừ laứm tớnh trửứ
* Baứi 4: - GV treo hỡnh veừ nhử baứi 4 . Yeõu caàu HS ủeỏm vaứ giụ soỏ hỡnh ủeỏm ủửụùc leõn.
 Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
4. Cuỷng coỏ: - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
5. Daởn doứ: Chuaồn bũ: Kiloõgam.
Hát
- HS leõn baỷng laứm baứi
- HS ủoùc ủeà.
- HS traỷ lụứi nhửừng caõu hoỷi GV ủửa ra.
a)	 Giaỷi:
Soỏ tuoồi cuỷa em laứ:
	15 – 5 = 10 (tuoồi)
	 ẹaựp soỏ: 10 tuoồi.
b)	 Giaỷi:
Soỏ tuoồi cuỷa anh laứ:
	10 + 5 = 15 (tuoồi)
	 ẹaựp soỏ: 15 tuoồi.
- HS ủoùc ủeà.
- HS tieỏn haứnh gaùch.
- HS traỷ lụứi nhửừng caõu hoỷi GV ủửa ra.
 	 Giaỷi:
Soỏ taàng toaứ thửự 2 coự:
	17 – 6 = 11 (taàng)
	 ẹaựp soỏ: 11 taàng.
- HS tỡm soỏ giụ leõn.
Tập đọc
NGệễỉI THAÀY CUế 
I. Muùc tieõu: - Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu ; bieỏt ủoùc roừ lụứi caực nhaõn vaọt trong baứi.
- Hieồu ND : Ngửụứi thaày thaọt ủaựng kớnh troùng, tỡnh caỷm thaày troứ thaọt ủeùp ủeừ. (Traỷ lụứi ủửụùc caực CH trong SGK)- Bieỏt ụn vaứ kớnh troùng caực thaày coõ ủaừ daùy doó.
II. Chuaồn bũ: SGK, tranh minh hoùa baứi ủoùc, baỷng phuù.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
- Goùi HS ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi veà noọi dung baứi “Mua Kớnh”.
?Vỡ sao chuự beự khoõng bieỏt chửừ?
? Trong hieọu kớnh, chuự beự ủaừ laứm gỡ?
? Thaựi ủoọ vaứ caõu traỷ lụứi cuỷa caọu beự theỏ naứo?
? Baực baựn haứng noựi gỡ vụựi caọu beự?
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi: Ngửụứi thaày cuừ
- GV ủoùc maóu toaứn baứi 1 lửụùt.
- Goùi 1 HS ủoùc laùi.
Hửụựng daón HS luyeọn đọc ủuựng caực tửứ ngửừ khoự, deó laón.
- Yeõu caàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu trong baứi.
- HS neõu tửứ ngửừ khoự ủoùc trong baứi. (GV ghi baỷng) 
? Caực tửứ ngửừ khoự ủoùc ụỷ choó naứo?
- 1 soỏ HS ủoùc laùi. Lửu yự moọt soỏ HS hay ủoùc sai.
- Yeõu caàu HS ủoùc noỏi tieỏp nhau tửứng ủoaùn.
Yeõu caàu HS neõu tửứ khoự ủoùc trong ủoaùn.
- Goùi moọt HS ủoùc chuự thớch.
- Hửụựng daón HS caựch ngaột nghổ hụi vaứ gioùng ủoùc.
-Trong 1 caõu khi ủoùc chuựng ta ngaột nghổ hụi choó naứo?
Treo baỷng phuù coự ghi saỹn caõu luyeọn ủoùc. Hửụựng daón HS caựch ủoùc ủuựng.
- Nhửng //  hỡnh nhử hoõm aỏy thaày coự phaùt em ủaõu! 
- Luực aỏy, / thaày baỷo //: " Trửụực khi laứm vieọc gỡ / caàn phaỷi nghổ chửự! " //
- Em nghú: // Boỏ cuừng coự laàn maộc loói, / thaày khoõng phaùt, / nhửng boỏ nhaọn ủoự laứ hỡnh phaùt vaứ nhụự maừi. //
- ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm:
Yeõu caàu HS ủoùc nhoựm ba.
- Toồ chửực thi ủoùc giửừa caực nhoựm:
GV cho HS laàn lửụùt thi ủoùc theo caự nhaõn, theo daừy, theo nhoựm. 
- Cho HS ủoùc ủoàng thanh ủoaùn 3 
* Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS naộm vửừng noọi dung baứi 
Yeõu caàu 1 baùn ủoùc ủoaùn 1.
? Boỏ Duừng ủeỏn trửụứng laứm gỡ?
? Baùn thửỷ ủoaựn xem boỏ Duừng laứ ai?
? Khi gaởp thaày giaựo cuừ, boỏ cuỷa Duừng theồ hieọn sửù kớnh troùng nhử theỏ naứo?
? Boỏ cuỷa Duừng nhụự nhaỏt kổ nieọm naứo veà thaày?
? Thaày giaựo ủaừ baỷo gỡ vụựi caọu hoùc troứ treứo qua cửỷa soồ?
* Vỡ sao thaày giaựo chổ nhaộc nhụỷ maứ khoõng phaùt caọu HS treứo qua cửỷa soồ. ẹoự cuừng laứ kổ nieọm ủaựng nhụự cuỷa boỏ Duừng. Coứn Duừng thỡ suy nghú gỡ, mụứi moọt baùn ủoùc phaàn coứn laùi cuỷa baứi.
? Duừng nghú gỡ khi boỏ ủaừ ra veà?
Luyeọn ủoùc laùi 
4.Cuỷng coỏ Goùi 3 HS xung phong ủoùc theo vai. 
- Qua baứi ủoùc naứy, em hoùc taọp ủửực tớnh gỡ?
Lieõn heọ thửực teỏ 
 5.Daởn doứ: 
- Veà nhaứ luyeọn ủoùc nhieàu laàn. Thửùc hieọn toỏt theo lụứi coõ daởn.
- Chuaồn bũ baứi “Thụứi khoựa bieồu”.
HS hát tập thể
- HS ủoùc baứi vaứ TLCH .
- Theo doừi.
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp mụỷ SGK ủoùc thaàm.
- Moói HS ủoùc 1 caõu ủeỏn heỏt baứi caực HS khaực ủoùc thaàm. 
- Nhoọn nhũp, coồng trửụứng, boỷ muừ, treứo, xuực ủoọng, hỡnh phaùt 
- Caự nhaõn, ủoàng thanh.
- ẹoùc chuự thớch tửứ: xuực ủoọng, hỡnh phaùt.
- Ngaột nghổ hụi sau daỏu chaỏm vaứ daỏu phaồy hay giửừa caực cuùm tửứ daứi.
- HS ủoùc caự nhaõn, ủoàng thanh
- HS ủoùc theo nhoựm.
- 1 toồ 3 em leõn ủoùc.
-1 HS ủoùc ủoaùn 1, caỷ lụựp ủoùcthaàm
- HS ủoùc ủoàng thanh.
 Boỏ Duừng ủeỏn trửụứng tỡm gaởp laùi thaày giaựo cuừ.
- Laứ chuự boọ ủoọi.
- Voọi boỷ muừ, leó pheựp chaứo thaày.
- Boỏ Duừng treứo qua cửỷa soồ lụựp nhửng thaày chổ baỷo ban maứ khoõng phaùt.
- Thaày noựi: “Trửụực khi laứm vieọc gỡ, caàn phaỷi nghú chửự! Thoõi em veà ủi, thaày khoõng phaùt em ủaõu.”
- Duừng nghú: Boỏ Duừng cuừng coự laàn maộc loói, thaày khoõng phaùt, nhửng boỏ nhaọn ủoự laứ hỡnh phaùt vaứ nhụự maừi ủeồ khoõng bao giụứ maộc laùi nửừa.
- Nhaọn xeựt.
Đạo đức
CHAấM LAỉM VIEÄC NHAỉ (TIEÁT 1)
I. Muùc tieõu: - Treỷ em coự boồn phaọn tham gia laứm nhửừng vieọc nhaứ phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng ủeồ giuựp ủụừ oõng baứ cha meù.- Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng.
-Neõu ủửụùc yự nghúa cuỷa laứm vieọc nhaứ.-Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp 
II.Chuaồn bũ: Noọi dung baứi thụ: “Khi meù vaộng nhaứ” , Vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: Goùn gaứng ngaờn naộp (tieỏt 2) 
? Saựch vụỷ, ủoà duứng phaỷi saộp xeỏp nhử theỏ naứo cho goùn gaứng ngaờn naộp?- Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
3. Baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi +ghi mục
Hoaùt ủoọng 1: - GV ủoùc baứi thụ: Meù vaộng nhaứ.
? Baùn nhoỷ ủaừ laứm gỡ khi meù vaộng nhaứ?
?Vieọc laứm cuỷa baùn nhoỷ muoỏn theồ hieọn tỡnh caỷm gỡ ủoỏi vụựi meù?
Yeõu caàu HS trỡnh baứy
Hoaùt ủoọng 2: Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 
GV chia nhoựm, 
Tranh 1: Baùn gaựi ủang caỏt quaàn aựo phụi ụỷ saõn.
-Tranh 2: Baùn trai ủang tửụựi caõy, tửụựi hoa.
-Tranh 3: 1 Baùẽn trai ủang vaừi thoực cho gaứ aờn.
-Tranh 4: Baùn gaựi ủang nhaởc rau phuù giuựp meù.
-Tranh 5: Baùn gaựi ủang rửỷa coỏc, cheựn.
-Tranh 6: Baùn trai ủang lau baứn gheỏ.
- GV KL: Chuựng ta neõn laứm nhửừng coõng vieọc nhaứ phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng mỡnh nhử Baực Hoà ủaừ daùy:
Tuoồi nhoỷ laứm vieọc nhoỷ ; Tuứy theo sửực cuỷa mỡnh 
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
* Baứi taọp 4: (Vụỷ baứi taọp trang 13)
- Yeõu caàu HS thi ủua keồ nhửừng vieọc nhaứ vaón laứm.
- Goùi HS ủoùc ghi nhụự VBT trang 14.
- GV lieõn heọ: Chaờm laứm vieọc nhaứ phuứ hụùp vụựi lửựa tuoồi vaứ khaỷ naờng nhử queựt doùn nhaứ cửỷa, saõn , rửỷa aỏm cheựn,  trong gia ủỡnh laứ goựp phaàn laứm saùch, ủeùp moõi trửụứng, BVMT.
4. Củng cố: Nhắc lại ghi nhớ của bài
5.Daởn doứ: Chuaồn bũ baứi sau.
- ẹuựng nụi quy ủũnh.
-HS tửù neõu.
 - 1 HS nhaộc laùi mục baứi. 
- Caỷ lụựp laộng nghe
- Muoỏn theồ hieọn tỡnh yeõu thửụng ủoỏi vụựi meù.
- HS neõu.
- 2 HS thaỷo luaọn nhoựm.
Caực nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp.
- Keỏt luaọn: yự kieỏn b, ủ laứ ủuựng
HS tửù neõu
- Caực baùn boồ sung.
Tiếng việt
Ôn tập 
I. Mục đích- yêu cầu:Củng cố HS ôn bài : Người thầy cũ 
- Biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu; biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ.
 trả lời các câu hỏi trong SGK
II. Các hoạt động dạy - học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2. Kiểm tra:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3. Bài mới + ôn:
a. Giáo viên nêu mục đích yêu cầu giờ học
b. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.
- Giáo viên đọc mẫu .
- Đọc từng câu.
 GV ghi lên bảng những từ HS đọc sai cho phát âm lại cho đúng.
- Đọc đoạn trước lớp .
 GV giảng cho học sinh nghe một số từ khó hiểu
- Đọc đoạn trong nhóm.
 GV quan sát uốn nắn 
* Giáo viên hướng dẫn học sinh yếu đọc 
- Tổ chức cho HS thi đọc trớc lớp
Đọc diễn cảm toàn bài.
4. Củng cố : 
- Em hãy nêu nội dung chính của bài.
5 - Dặn dò : Giáo viên nhận xét giờ học . 
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh nghe 
- Học sinh đọc tiếp sức câu
- Luyện phát âm
- Học sinh đọc tiếp sức đoạn
- Học sinh đọc nhóm 2
- Học sinh yếu đọc dưới sự hướng dẫn của giáo viên 
* Học sinh yếu đọc đúng được một đoạn 
- Học sinh thi đọc 
- Nhóm khác nhận xét cho điểm
- 2- 3 học sinh đọc diễn cảm toàn bài. 
- Học sinh nêu
An toàn giao thụng
Bài 2 : TèM HIEÅU ẹệễỉNG PHOÁ
I.Mục đớch yờu cầu
Học sinh kể được tờn đường nơi mỡnh ở, biết được sự khỏc nhau của đường phố, ngừ, ngó ba, ngó tư, 
Nhận biết được đường an toàn và khụng an toàn.
Thực hiện tốt quy định đi trờn đường phố.
II.Đồ dựng dạy học : 4 tranh nhỏ trong sỏch giỏo khoa.
III.Cỏc hoạt động dạy - học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
 1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Không KT 
3. Dạy bài mới:Giới thiệu bài: 
Hoạt động 1 :Kiểm tra và giới thiệu bài mới.
- Khi đi trờn đường phố em thường đi ở đõu để được an toàn ? (Đi trờn vỉa hố hoặc đi sỏt lề đường để trỏnh cỏc loại xe đi trờn đường.)
Hoạt động 2 :Tỡm hiểu đặc điểm đường phố nhà em.
 Chia lớp thành nhiều nhúm. (Mỗi nhúm 4 học sinh.)
*Cỏc em cần nhớ tờn đường phố nơi em đang ở và những đặc điểm đường em đi học. Khi đi trờn đường phố phải cẩn thận. Đi trờn vỉa hố, quan sỏt kỹ khi đi trờn đường 
.Hoạt động 3 : Tỡm hiểu đường an toàn và chưa an toàn..
 Chia nhúm và giao tranh cho mỗi nhúm
4. Củng cố 
Học sinh cần ghi nhớ : đường phố em thường đi hoặc gần nơi em đang ở.
5.Dặn dũ.
Nhận xột tiết học
 Thảo luận cỏc cõu hỏi :
1/ Hàng ngày đến trường em đi qua những đường nào ?
2/ Trường em nằm tr ...  giản 
 - Tập biểu diễn âm nhạc 
II- Chuẩn bị -Nhạc cụ quen dùng- Các động tác phụ hoạ 
III- Cáchoạt động dạy học 
1. Ổ n định : 
2. Kiểm tra : Múa vui 
 -3 HS biểu diễn.
3-Dạy bài mới:
-Giới thiệu baì :tuần trước các em đã được học hát bài Múa vui.Tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại bài hát và kết hợp múa phụ họa động tác đơn giản 
 -Hướng dẫn ôn tập:
 Hoạt động 1 : Ôn tập 
-Hs ôn bài hát theo nhóm 
- Hs hát song song vỗ đệm theo tiết tấu 
 Hoạt động 2 : 
 - Hs hát với 2 tốc độ khác nhau 
 + Lần 1 : hát tốc độ vừa phải 
 + Lần 2 : hát tốc độ nhanh hơn 
 Hoạt động 3 : 
 - Từng nhóm 5 hs đứng thành vòng tròn : vừa hát , vừa múa vui theo nhịp 
4Củng cố: 
-Từng tổ thi nhau ln trình diễn
 - Gv nhận xét tiết học 
 5.Dặn dò : hs về nhà ôn lại hát và múa bài Múa vui 
 - Ôn 3 bài hát : Thật là hay , Xoè hoa , Múa vui 
--------------------------------------------------
Hoạt động tập thể 
Sinh hoạt SAO
 Thửự saựu ngaứy 22 thaựng 10 naờm 2010
Toaựn
26 + 5 (tr.35)
I. Muùc tieõu: - HS bieỏt thửùc hieọn pheựp coọng coự nhụự trong phaùm vi 100, daùng 26 + 5. 
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn veà nhieàu hụn.
- Bieỏt thửùc haứnh ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng.
- BT caàn laứm : B1 (doứng 1) ; B3 ; B4.(HSKG laứm phaàn coứn laùi cuỷa baứi 1)
II. Chuaồn bũ: - Que tớnh.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: 6 coọng vụựi moọt soỏ : 6 + 5 
- Tớnh nhaồm: 6 + 5 + 3	6 + 9 + 2	6 + 7 + 4
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi: Giụựi thieọu pheựp coọng 26 + 5 
* Giụựi thieọu.
- GV neõu: coự 26 que tớnh, theõm 5 que tớnh nửừa. Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu que tớnh?
 ẹeồ bieỏt coự taỏt ca? que tớnh ta laứm nhử theỏ naứo
- Yeõu caàu HS sửỷ duùng que tớnh ủeồ tỡm keỏt quaỷ.
- 1 HS leõn baỷng ủaởt tớnh.
- Em ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh nhử theỏ naứo
*Thửùc haứnh 
 Baứi 1 :- Goùi 1 HS tửù laứm baứi 1.
- HS neõu caựch ủaởt vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 26 + 6.
GV theo doừi 
* Baứi 3 :- ẹoùc ủeà baứi.(1 HS laứm baứi treõn baỷng )
? Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Baứi toaựn hoỷi gỡ?
- Nhaọn xeựt.
Baứi 4 : HD laứm baứi GV nhaọn xeựt 
4. Cuỷng coỏ 
- HS nhaộc laùi caựch thửùc hieọn pheựp tớnh: 26 + 5.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
5. Daởn doứ: Chuaồn bũ : 36 + 15.
Haựt tập thể
- 3 HS tớnh vaứ neõu mieọng.
- 1 HS nhaộc laùi.
- HS nghe vaứ phaõn tớch.
- Thửùc hieọn pheựp coọng 26 + 5.
- Thao taực treõn que tớnh vaứ baựo keỏt quaỷ coự taỏt caỷ 31 que tớnh
- Tửứ treõn xuoỏng dửụựi, tửứ phaỷi sang traựi.
- Laứm baứi caự nhaõn.
- HS tửù neõu.
HS traỷ lụứi vaứ giaỷi baứi toaựn
	 Giaỷi:
Soỏ ủieồm mửụứi trong thaựng naứy laứ
	16 +5 = 21 (ủieồm)
	ẹaựp soỏ: 21ủieồm
Baứi 4: HS theo doừi traỷ lụứi
Chớnh taỷ ( Nghe- vieỏt)
COÂ GIAÙO LễÙP EM
I. Muùc tieõu: -Nghe - vieỏt chớnh xaực baứi CT, trỡnh baứy ủuựng 2 khoồ thụ ủaàu cuỷa baứi Coõ giaựo lụựp em..- Laứm ủửụùc BT2 ; BT(3) a / b, hoaởc BT CT phửụng ngửừ do GV soaùn.
- GV nhaộc HS ủoùc baứi thụ Coõ giaựo lụựp em (SGK) trửụực khi vieỏt baứi CT.
II. Chuaồn bũ: - Sgk, phaỏn maứu, caõu hoỷi noọi dung ủoaùn vieỏt, baỷng phuù.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: Ngửụứi thaày cuừ 
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi: Coõ giaựo lụựp em 
Hoaùt ủoọng 1: Naộm noọi dung baứi vieỏt
- GV ủoùc laàn 1
 ? Tỡm nhửừng hỡnh aỷnh ủeùp trong khoồ thụ 2 khi coõ giaựo daùy taọp vieỏt?
 ? Baùn nhoỷ coự tỡnh caỷm gỡ vụựi coõ giaựo?
Hoaùt ủoọng 2: Vieỏt tửứ khoự vaứ vieỏt baứi 
? Baứi vieỏt coự maỏy khoồ thụ?
? Moói khoồ coự maỏy doứng thụ?
? Moói doứng coự maỏy chửừ? Caực chửừ ủaàu doứng vieỏt nhử theỏ naứo?
- GV yeõu caàu HS tỡm tửứ khoự vieỏt
- Chuự yự tửứ HS hay vieỏt sai: veà aõm vaàn.
- ẹoùc cho HS vieỏt tửứ khoự.
- Neõu caựch trỡnh baứy baứi.
- GV ủoùc
- GV ủoùc laùi toaứn baứi.
- GV chaỏm 1 soỏ vụỷ vaứ nhaọn xeựt. 
Luyeọn taọp
* Baứi 2a:- GV phoồ bieỏn troứ chụi, luaọt chụi tieỏp sửực 4 baùn /daừy
* Baứi 3b: (neỏu coứn thụứi gian)
- Nhaọn xeựt.
4. Cuỷng coỏ - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, veà sửỷa heỏt loói, laứm baứi 2b (neỏu chửa laứm).
5- Daởn doứ: Chuaồn bũ: “Ngửụứi meù hieàn “.
Haựt
HS vieỏt baỷng con: maộc loói, xuực ủoọng.
- HS ủoùc laùi.
- Gioự ủửa thoaỷng hửụng nhaứi. Naộng gheự vaứo cửỷa lụựp, xem chuựng em hoùc baứi.
- Raỏt yeõu thửụng vaứ kớnh troùng coõ giaựo.
- 2 khoồ thụ.
- 4 doứng thụ.
- 5 chửừ, vieỏt hoa.
- Chửừ ủaàu doứng thụ.
- HS neõu.
- Gheự, thoaỷng, hửụng nhaứi, giaỷng, yeõu thửụng, ủieồm mửụứi.
- Baỷng con.
- Neõu tử theỏ ngoài vieỏt.
- HS vieỏt vaứo vụỷ.
- HS doứ laùi vaứ ủoồi vụỷ sửỷa loói
- HS ủoùc yeõu caàu.
- HS thi ủieàn tieỏng vaứo choó chaỏm
- HS ủoùc yeõu caàu.
- Thi ủua ủieàn 2 tửứ ngửừ coự tieỏng mang vaàn ieõn, ieõng.
Taọp laứm vaờn
KEÅ NGAẫN THEO TRANH. LUYEÄN TAÄP VEÀ THễỉI KHOÙA BIEÅU.
I. Muùc tieõu: 
- Dửùa vaứo 4 tranh minh hoaù, keồ ủửụùc caõu chuyeọn ngaộốn coự teõn Buựt cuỷa coõ giaựo. (BT1).
- Dửùa vaứo thụứi khoaự bieồu hoõm sau cuỷa lụựp ủeồ traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi ụỷ BT3.
- GV nhaộc HS Chuaồn bũ thụứi khoaự bieồu cuỷa lụựp ủeồ thửùc hieọn yeõu caàu cuỷa BT3.
II. Chuaồn bũ:- Tranh, SGK., thụứi khoựa bieồu.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
- Kieồm tra HS dửụựi lụựp phaàn laọp muùc luùc truyeọn thieỏu nhi.
- 2 HS leõn baỷng.
- Tỡm nhửừng caựch noựi coự nghúa gioỏng caõu:
Em khoõng thớch ủi chụi
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi hoùc.
Hoaùt ủoọng 1: Keồ chuyeọn theo tranh
* Baứi taọp 1: (Mieọng)
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Treo 4 tranh (hoaởc mụỷ SGK).
- Hửụựng daón: ẹaàu tieõn, caực em quan saựt tửứng tranh, ủoùc lụứi caực nhaõn vaọt trong moói tranh ủeồ hỡnh dung sụ boọ dieón bieỏn cuỷa caõu chuyeọn. Sau ủoự, dửứng laùi ụỷ tửứng tranh, keồ noọi dung tửứng tranh. Coự theồ ủaởt teõn cho 2 baùn HS trong tranh ủeồ tieọn goùi
Tranh 1:
? Tranh veừ 2 baùn HS ủang laứm gỡ? (Tửụứng vaứ Vaõn)
? Baùn trai (Tửụứng) noựi gỡ?
? Baùn Vaõn traỷ lụứi ra sao?
- Goùi 2, 3 HS taọp keồ hoaứn chổnh tranh 1.
* Gụùi yự: kieồm tra tửụứng hoỷi vaõn. Ngoài caùnh: “Tụự queõn khoõng mang buựt” Baùn Vaõn ủaựp: “Tụự chổ coự 1 caõy buựt”.
- Coự theồ keồ kú hụn: Hoõm aỏy, coự tieỏt kieồm tra. Theỏ maứ Tửụứng queõn khoõng mang buựt 
Tranh 2:
? Tranh 2 veừ caỷnh gỡ?
? Tửụứng noựi gỡ vụựi coõ?
- Yeõu caàu HS taọp keồ tranh 2.
Tranh 3:
? Tranh 3 veừ caỷnh gỡ
Tranh 4:
? Tranh veừ caỷnh ụỷ ủaõu?
? Baùn ủang noựi chuyeọn vụựi ai?
? Baùn ủang noựi gỡ vụựi meù?
? Meù baùn noựi gỡ?
- Goùi HS keồ laùi caõu chuyeọn.
- Nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp veà thụứi khoaự bieồu 
* Baứi 2: (Vieỏt)
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi.
- Yeõu caàu HS tửù laứm.
- Theo doừi vaứ nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
- Nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 3: Sửỷ duùng thụứi khoaự bieồu 
* Baứi 3: 
- GV neõu laàn lửụùt caực CH trong SGK.
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự ủuựng.
4. Cuỷng coỏ 
5. Daởn doứ: Veà taọp keồ vaứ vieỏt ủửụùc TKB cuỷa lụựp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ: Mụứi, nhụứ, yeõu caàu, ủeà nghũ. Keồ ngaộn theo caõu hoỷi
Haựt
- ẹoùc phaàn baứi laứm. 
- Em khoõng thớch ủi chụi ủaõu !
- Em ủaõu coự thớch ủi chụi !
- Em coự thớch ủi chụi ủaõu !
- 1 HS nhaộc laùi.
- ẹoùc ủeà baứi.
- HS quan saựt.
- HS laộng nghe.
- Chuaồn bũ vieỏt (laứm) baứi
- Tụự queõn khoõng mang buựt thỡ laứm baứi kieồm tra theỏ naứo ủaõy?
- Nhửng tụự cuừng chổ coự moọt caựi buựt.
- HS keồ.
- Coõ giaựo ủeỏn vaứ ủửa buựt cho baùn trai (Tửụứng).
- Tửụứng noựi: “Em caỷm ụn coõ aù!”.
- 2, 3 HS keồ.
- Hai baùn ủang chaờm chuự vieỏt baứi.
- 2- 3 HS keồ laùi.
- ễÛ nhaứ baùn Tửụứng.
- Meù cuỷa baùn.
- Nhụứ coõ giaựo cho mửụùn buựt, con laứm baứi ủửụùc ủieồm10.
- Mổm cửụứi vaứ noựi: “Meù raỏt vui”.
- 1 HS (lụựp Khaự) hoaởc 4 HS keồ noỏi tieỏp (lụựp TB)
- 1 HS ủoùc.
- Laọp thụứi khoaự bieồu ngaứy hoõm sau cuỷa lụựp
Thửự 2 :Chaứo cụứ ,Taọp ủoùc ,Taọp ủoùc Toaựn , ẹaùo ủửực
- HS ủoùc yeõu caàu cuỷa BT3.
- HS traỷ lụứi tửứng CH.
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
- HS ủaởt teõn khaực cho chuyeọn Buựt cuỷa coõ giaựo.
Thủ công
GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ẹAÙY KHOÂNG MUI (TIEÁT 1)
I. Muùc tieõu: - HS bieỏt caựch gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui.
- Gaỏp ủửụùc thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. Caực neỏp gaàp tửụng ủoỏi phaỳng, thaỳng
II. Chuaồn bũ: Maóu thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui (giaỏy thuỷ coõng) Quy trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui coự hỡnh veừ minh hoùa cho tửứng bửụực gaỏp.Giaỏy thuỷ coõng, buựt maứu.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.ổn định lớp: 
2. Kieồm tra baứi cuừ: Gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi 
- Gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi ta tieỏn haứnh theo maỏy bửụực ?
- Cho HS xem moọt soỏ saỷn phaồm ủeùp, ủuựng.
-GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
3.Baứi mụựi: Gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui.(Tieỏt 1)
Quan saựt vaứ nhaọn xeựt 
- GV giụựi thieọu maóu thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui.
?Hỡnh daựng cuỷa thuyeàn nhử theỏ naứo?
?Trong thửùc teỏ thuyeàn ủửụùc laứm baống chaỏt lieọu gỡ?
?Thuyeàn coự taực duùng gỡ trong cuoọc soỏng?
? Thuyeàn goàm maỏy phaàn? Keồ ra?
- ?ẹeồ gaỏp ủửụùc thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui ta sửỷ duùng tụứ giaỏy hỡnh gỡ?
- GV laàn lửụùt gaỏp laùi theo neỏp gaỏp ủeồ ủửụùc thuyeàn maóu ban ủaàu 
*Hửụựng daón gaỏp 
 Bửụực 1: Gaỏp caực neỏp gaỏp ủeàu
* Bửụực 2: Gaỏp taùo thaõn vaứ muừi thuyeàn.
* Bửụực 3: Taùo thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui.
? ẹeỏ gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui, ta tieỏn haứnh theo maỏy bửụực ?
- Goùi 1, 2 HS leõn baỷng thao taực laùi.
- Yeõu caàu lụựp thửùc hieọn gaỏp treõn nhaựp.
- Lụựp Theo doừi, nhaọn xeựt.
4. Cuỷng coỏ : Nhaộc laùi caực bửụực gaỏp thuyeàn ... 
5-Daởn doứ: Chuaồn bũ: 
Gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui (tieỏt 2).
Haựt
- HS neõu.
- HS quan saựt.
- 1 HS nhaộc laùi.
- Daứi.
- Goó, saột, nhửùa 
- Chụỷ haứng, chụỷ ngửụứi 
Goàm 3 phaàn: 2 beõn maùn thuyeàn, ủaựy thuyeàn, muừi thuyeàn.
- Hỡnh chửừ nhaọt.
- HS quan saựt.
- HS QS quy trỡnh gaỏp caực bửụực 
- 3 Bửụực:
- Lụựp quan saựt.
- Tieỏn haứnh gaỏp treõn nhaựp.

Tài liệu đính kèm:

  • doclop2 tuan7 nguyen.doc