Giáo án môn Tiếng Việt 2 năm 2009

Giáo án môn Tiếng Việt 2 năm 2009

Tập đọc:

Có công mài sắt, có ngày nên kim (2 tiết )

 I- Mục tiêu: Giúp HS:

- Đọc đúng , rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm,dấu phẩy, giữa các cụm từ.

-Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công. ( Thông qua trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II- Đồ dùng

- Bảng phụ viết đoạn 1.

III- Các hoạt động dạy - học:

* GV giới thiệu 8 chủ điểm của SGK - Gọi HS đọc tên các chủ điểm đó.

* Giới thiệu bài: (5 phút)

HĐ1: Luyện đọc.(30 phút)

- GV đọc mẫu. HS đọc tiếp sức: 4 em.

- GV nêu từ khó đọc.

- HS luyện đọc từ khó. ngáp ngắn, ngáp dài, nắn nót, nguệch ngoạc.

- HS luyện đọc giọng nhân vật.

 

doc 259 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 25/11/2019 Lượt xem 259Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tiếng Việt 2 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1	 Thø 2 ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2009
TËp ®äc: 
Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim (2 tiết )
 I- Môc tiªu: Gióp HS:
- §äc ®óng , râ rµng toµn bµi; biÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu chÊm,dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.
-HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn: Lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng. ( Th«ng qua tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
II- §å dïng
- B¶ng phô viÕt ®o¹n 1.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
* GV giíi thiÖu 8 chñ ®iÓm cña SGK - Gäi HS ®äc tªn c¸c chñ ®iÓm ®ã.
* Giíi thiÖu bµi: (5 phót)
H§1: LuyÖn ®äc.(30 phót)
- GV ®äc mÉu. HS ®äc tiÕp søc: 4 em. 
- GV nªu tõ khã ®äc.
- HS luyÖn ®äc tõ khã. ng¸p ng¾n, ng¸p dµi, n¾n nãt, nguÖch ngo¹c.
- HS luyÖn ®äc giäng nh©n vËt.
H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi. (20 phót)
C©u hái 1: SGK. - GV ®äc mÉu lÇn 2. HS ®äc ®o¹n 1: 3 em.
- HS tr¶ lêi c©u hái. GV kÕt luËn.
C©u hái 2: SGK- GV gi¶ng tõ: m¶i miÕt.
- HS ®äc ®o¹n 2: 3 em. HS tr¶ lêi c©u hái.
- GV kÕt luËn.
C©u hái 3: SGK- GV gi¶ng tõ: «n tån, thµnh tµi.
- HS ®äc ®o¹n 3 + 4.- HS th¶o luËn nhãm.
- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. GV chèt gi¶ng.
C©u hái 4: SGK.
ý nghÜa: Ch¨m chØ häc tËp th× sÏ häc tèt.
- HS th¶o luËn nhãm. HS rót ra ý nghÜa c©u chuyÖn.
- GV chèt toµn bµi. 
H§3: LuyÖn ®äc l¹i. (10 phót)
- HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
- HS luyÖn ®äc kiÓu ph©n vai. GV ®¸nh gi¸.
H§ nèi tiÕp: (5 phót)	
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn dß.
Thø ngµy .... th¸ng .... n¨m 200...
TËp ®äc: 
Tù thuËt
I- Môc tiªu: 
- §äc ®óng vµ râ rµng toµn bµi; biÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u; gi÷a c¸c dßng, gi÷a phÇn yªu cÇu vµ phÇn tr¶ lêi ë mçi dßng.
- N¾m nh÷ng th«ng tin chÝnh vÒ banh HS trong bµi. B­íc ®Çu cã kh¸i niÖm vÒ mét b¶n tù thuËt.( Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
II- §å dïng
- B¶ng phô viÕt s½n néi dung tù thuËt.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.KiÓm tra bµi cò.(5 phót)
- KT 2 em ®äc bµi: "Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim".
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2.Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi:(2 phót) 
H§1: LuyÖn ®äc. (10 phót)
- HS ®äc ®óng c©u, ®o¹n, ®óng tõ khã: huyÖn, quËn.
- GV ®äc mÉu. GV h­íng dÉn ®äc.
- HS ®äc tiÕp søc: 3 em.
- HS luyÖn ®äc theo nhãm. 
- C¸c nhãm thi ®äc.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi.(8 phót)
- GV ®äc mÉu lÇn 2.- C©u hái 1, 2 SGK.
- HS ®äc c©u hái 1. HS tr¶ lêi c©u hái. GV ®¸nh gi¸.
- C©u hái 3, 4 SGK.
- HS tr¶ lêi c©u hái. HS ho¹t ®éng nhãm tù thuËt vÒ m×nh.
* HS biÕt tù thuËt vÒ m×nh, vÒ b¹n cña m×nh.
- HS lªn tr×nh bµy tr­íc líp. 
- C¸c nhãm nhËn xÐt.
H§3: LuyÖn ®äc l¹i.(7 phót)
- HS luyÖn ®äc râ rµng, m¹ch l¹c.
- HS thi ®äc l¹i bµi.
- Líp nhËn xÐt.- GV ®¸nh gi¸.
H§ nèi tiÕp: (3 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè - dÆn dß.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200...
ChÝnh t¶: 
TiÕt 1 - TuÇn 1
I- Môc tiªu: 
- ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n trÝch trong bµi: Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim. Tr×nh bµy ®óng 2 c©u v¨n xu«i. Kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi.
- Lµm ®­îc c¸c bµi tËp 2, 3, 4.
II- §å dïng: 
- B¶ng líp viÕt s½n ®o¹n v¨n chÐp.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1, KiÓm tra bµi cò: (5 phót)
- KT vë, ®å dïng häc tËp.
- KT theo tæ, c¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o cho GV - GV nhËn xÐt.
2, Bµi míi: 
 Giíi thiÖu bµi:(2 phót)
H§1: H­íng dÉn tËp chÐp. (18 phót)
a) H­íng dÉn HS chuÈn bÞ.
- HS n¾m c¸ch ch÷ ®Çu c©u, ®o¹n.
? §o¹n nµy chÐp tõ bµi nµo? lêi cña ai nãi víi ai?
- GV ®o¹n ®o¹n chÐp.
- HS ®äc l¹i: 3 - 4 em.
- HS tr¶ lêi c©u hái. GV h­íng dÉn c¸ch viÕt chØnh t¶. GV chèt.
b) HS viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt ®Ñp, ®óng.
- HS lÊy vë ra viÕt bµi.
- GV chÊm bµi, söa lçi.
- GV nhËn xÐt.
H§2: H­íng dÉn lµm bµi tËp.(7 phót)
Bµi 2, 3: RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng ch÷ c¸i cßn thiÕu.
- HS ®äc yªu cÇu ®Ò. HS tù lµm.
VÝ dô: kim kh©u, cËu bÐ, kiªn nhÉn, bµ cô.
- 2 - 3 HS lªn ®iÒn kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt.
- Vµi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ vµ häc thuéc. GV ®¸nh gi¸.
Bµi 4:GV treo b¶ng phô.
- Gäi HS ®äc vµ lªn b¶ng ®iÒn c¸c ch÷ cßn thiÕu.
- Gäi vµi HS ®äc l¹i.
H§ nèi tiÕp: (3 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè - dÆn dß.
Thø ngµy th¸ng 8 n¨m 2009.
LuyÖn tõ vµ c©u: 
Tõ vµ c©u
I- Môc tiªu: 
- B­íc ®Çu lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm tõ vµ c©u th«ng qua c¸c bµi tËp thùc hµnh.
- BiÕt t×m c¸c tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng häc tËp. (BT1, BT2); ViÕt ®­îc mét c©u nãi vÒ néi dung mçi tranh.(BT2).
II- §å dïng
- Tranh minh ho¹.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Giíi thiÖu bµi: (5 phót)
H§1: RÌn kÜ n¨ng t×m tõ ®óng víi mçi tranh. (5 phót)
Bµi 1: (miÖng).
- GV nªu yªu cÇu bµi 1. 
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm.
- HS ho¹t ®éng nhãm. §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶.
- GV chèt.
H§2: RÌn kÜ n¨ng t×m tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng häc tËp. (10 phót)
Bµi 2: (miÖng).
- HS nªu yªu cÇu ®Ò.
- HS ho¹t ®éng nhãm.
- Nhãm nµo t×m ®óng, nhanh lµ th¾ng.
- Líp nhËn xÐt, GV chèt.
H§3: RÌn kÜ n¨ng dïng tõ ®Æt c©u ®¬n gi¶n. (10 phót)
Bµi 3: (viÕt).
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS ®äc c©u mÉu ë tranh 1. HS tù lµm.
VÝ dô: 
 + HuÖ cïng c¸c b¹n d¹o ch¬i trong c«ng viÖc (tranh 1).
 + HuÖ say mª ng¾m b«ng hoa hång míi në (tranh 2).
- Vµi em nãi c©u ®· ®Æt cña m×nh.
- Líp nhËn xÐt.
- GV chÊm vë: 5 em.
H§ nèi tiÕp:(5 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè 
- DÆn dß.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200...
ChÝnh t¶: 
tiÕt 2 - tuÇn 1
 I- Môc tiªu: 
- Nghe viÕt chÝnh x¸c khæ th¬ cuèi trong bµi: Ngµy h«m qua ®©u råi. Tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi th¬ 5 ch÷: 
- Lµm ®­îc BT(2) c©u a hoÆc c©u b.BT3,BT4
- Häc thuéc 10 ch÷ c¸i tiÕp theo.
II- §å dïng
- B¶ng phô ghi bµi tËp 2, 3.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1, KiÓm tra bµi cò(5 phót)
- Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ: nªn kim, nªn ng­êi, lªn nói, ®øng lªn.
- 2 em lªn b¶ng. GV ®¸nh gi¸.
2,Bµi míi:
 Giíi thiÖu bµi: (2 phót)
H§2: H­íng dÉn HS chuÈn bÞ.(5 phót)
- HS n¾m néi dung bµi viÕt, luyÖn viÕt tõ khã: ch¨m chØ, qua.
- GV ®äc bµi viÕt.
- HS ®äc l¹i 3 - 4 em.
- HS tr¶ lêi c©u hái nªu néi dung bµi viÕt.
- HS luyÖn viÕt tõ khã vµo b¶ng con.
- GV h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy.
H§3: HS viÕt bµi. (15 phót)
- HS viÕt ®Ñp, ®óng, tr×nh bµy ®Ñp.- GV ®äc mÉu lÇn 2.
- GV nh¾c HS ®äc bµi th¬: Ngµy h«m qua ®©u” råi tr­íc khi viÕt bµi chÝnh t¶.
- GV ®äc cho HS viÕt bµi.
- GV ®äc cho HS so¸t bµi.
- HS tù chÊm, söa lçi
H§4: H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.(5 phót)
- HS cñng cè l¹i c¸ch sö dông ch÷ c¸i vµo tõ cã s½n.
- HS lÇn l­ît lµm bµi tËp 2a, 3, 4.
- HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
- Líp nhËn xÐt.
- GV ®¸nh gi¸.
H§ nèi tiÕp:(3 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè 
- DÆn dß.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200...
TËp lµm v¨n: 
Tù giíi thiÖu: C©u vµ bµi
I- Môc tiªu: 
- BiÕt nghe vµ tr¶ lêi ®óng mét nh÷ng c©u hái vÒ b¶n th©n m×nh.(BT1)
- Nãi l¹i ®­îc mét vµi th«ng tin ®· biÕt vÒ méy b¹n(BT2).
- B­íc ®Çu biÕt kÓ l¹i néi dung cña 4 bøc tranh(BT3) thµnh mét c©u chuyÖn ng¾n.
II- §å dïng:
- B¶ng phô ghi c©u hái bµi tËp 1, tranh bµi tËp 3.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
* Giíi thiÖu bµi: (5 phót)
H§1: RÌn kÜ n¨ng nãi ®óng vÒ b¶n th©n m×nh.(10 phót)
- HS biÕt tù giíi thiÖu vÒ m×nh.
Bµi 1:
- HS ®äc yªu cÇu bµi 1.
- GV lµm mÉu mét c©u.
- HS ho¹t ®éng theo cÆp: hái - ®¸p.
- Tõng cÆp lªn hái - ®¸p.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
H§2: RÌn kÜ n¨ng nghe vµ nãi l¹i nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ b¹n. (10 phót)
Bµi 2: 
- HS nghe xong c©u 1 tõng b¹n nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ b¹n.
- HS nhËn xÐt.
- GV bæ sung , cho ®iÓm, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS kÓ l¹i tèt.
H§3: RÌn kÜ n¨ng viÕt l¹i néi dung tranh hoÆc kÓ. (5 phót)
Bµi 3:
- HS biÕt kÓ l¹i c©u chuyÖn theo tranh.
- HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS kÓ l¹i tõng tranh, mçi sù viÖc kÓ l¹i 1 - 2 c©u.
- HS kÓ l¹i theo nhãm.
- HS lªn kÓ toµn bé chuyÖn.
- GV cïng HS nhËn xÐt
H§ nèi tiÕp: (5 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè 
- DÆn dß.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200...
KÓ chuyÖn: 
Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim
I- Môc tiªu: 
- Dùa theo tranh vµ gîi ý d­íi mçi tranh kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn.
- BiÕt kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.
II- §å dïng
- 4 tranh minh ho¹.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. KiÓm tra bµi cò.(5 phót)
- Nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc?
- KT 2 em. Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2.Bµi míi:
 Giíi thiÖu bµi: (2 phót)
H§1: KÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh. (15 phót)
- HS biÕt dùa vµo tranh ®Ó kÓ ®ñ 3 ý: néi dung, diÔn ®¹t vµ thÓ hiÖn giäng ®iÖu.
- GV nªu yªu cÇu.
- HS quan s¸t tranh.
- HS luyÖn kÓ theo nhãm.
- HS lªn kÓ tr­íc líp.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.
- GV ®¸nh gi¸.
H§2: KÓ l¹i toµn bé chuyÖn. (10 phót)
- HS kÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn vµ thÓ hiÖn ®­îc giäng nh©n vËt.
- HS luyÖn kÓ theo nhãm.
- C¸c nhãm lªn luyÖn kÓ nèi tiÕp.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸ 
- C¸c nhãm lªn luyÖn kÓ ph©n vai.
- GV ®¸nh gi¸.
H§ nèi tiÕp:(3 phót)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Cñng cè.
 - DÆn dß.
TuÇn 2	Thø 2 ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009
TËp ®äc
 PhÇn th­ëng
I- Môc tiªu: Gióp HS :
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a côm tõ.
- HiÓu néi dung: C©u chuyÖn ®Ò cao lßng tèt, khuyÕn khÝch häc sinh lµm viÖc tèt.
( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1, 2, 4).
- Tæ chøc cho HS tr¶ lêi thªm c©u hái 3.
II- §å dïng:
- Tranh minh ho¹.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. KiÓm tra bµi cò: (5 phót)
- KT häc thuéc lßng bµi: Ngµy h«m qua ®©u r«i?
- KiÓm tra 4 em. Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2.Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi: (5 phót)
H§1: LuyÖn ®äc. (30 phót)
- HS n¾m c¸ch ®äc ®óng vµ hiÓu mét sè tõ thuéc chó gi¶i.
- GV ®äc mÉu. GV h­íng dÉn ®äc.
- HS luyÖn ®äc tõng c©u, ®o¹n tr­íc líp.
- HS luyÖn ®äc tõ, c©u khã. 
- HS luyÖn ®äc theo nhãm.
- C¸c nhãm thi ®äc. 
- Líp ®äc ®ång thanh (®o¹n 1, 2).
H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi.(15 phót)
- HS n¾m néi dung bµi vµ ý nghÜa c©u chuyÖn.
- HS ®äc chó gi¶i tõ khã trong SGK
- HS ®äc thÇm toµn bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái 1 , 2, 4 trong SGK.
? C©u chuyÖn gióp em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× ? Em häc ®­îc ®iÒu g× ë b¹n Na?
- HS tr¶ lêi c©u hái. Líp nhËn xÐt, GV chèt.
- GV kÕt luËn: C©u chuyÖn ®Ò cao lßng tèt cña b¹n Na....
- Gäi HS nªu c©u hái 3 vµ yªu cÇu HS tr¶ lêi.
- Líp cïng GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
H§3: LuyÖn ®äc l¹i (10 phót)
- HS ®äc ®óng, tr¬n, diÔn c¶m.
- HS luyÖn ®äc l¹i c©u chuyÖn.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
H§ nèi tiÕp: (5 phót)
- Cñng cè :Em ®· gióp ®ì b¹n bÌ ®­îc nh÷ng g×?
- Gäi HS nªu , tuyªn d­¬ng Nh÷ng HS tt«t bông...
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ  ... - BiÕt ®äc bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng,phï hîp víi viÖc t¶ c¶nh thiªn nhiªn vµ c¶nh sinh ho¹t ªm ¶,thanh b×nh.
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu: 
- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ ®­îc chó gi¶i ë cuèi bµi..
- HiÓu néi dung bµi häc:T¶ c¶nh ®µn bª quÊn quýt bªn anh Hå Gi¸o nh­ nh÷ng ®øa trÎ quÊn quýt bªn mÑ.Qua bµi v¨n ta thÊy hiÖn lªn h×nh ¶nh rÊt ®Ñp,rÊt ®¸ng kÝnh träng cña Anh hïng lao ®éng Hå Gi¸o.
II- §å dïng: Tranh.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KiÓm tra ®éc bµi :Ng­êi lµm ®å ch¬i vµ nªu néi dung bµi
 - KiÓm tra 2 em, líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: LuyÖn ®äc.
- GV ®äc mÉu toµn bµi. HS kh¸c ®äc 2 em.
- HS nªu tõ khã ®äc trong bµi, luyÖn tõ khã:gi÷ nguyªn,trong lµnh ,ngät ngµo,trËp trïng,quÊn quýt.
- GV nªu ®o¹n cÇn luyÖn ®äc, HS luyÖn ®äc ®o¹n.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi.
- HS luyÖn ®äc theo nhãm, thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- HS ®äc chó gi¶i: 1 em.
H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi.
- GV nªu c©u hái 1 SGK, HS tr¶ lêi c©u hái.
- Líp nhËn xÐt, GV gi¶ng xuÊt hiÖn tõ: trËp trïng,quanh quÈn.
- GV nªu c©u hái 2, 3 SGK. HS tr¶ lêi c©u hái.
- Líp nhËn xÐt, GV gi¶ng, tiÓu kÕt xuÊt hiÖn tõ: nh¶y quÈng,rôt rÌ,tõ tèn...
- GV nªu c©u hái 4 - 5 HS th¶o luËn theo cÆp.
- Vµi HS tr¶ lêi c©u hái, GV chèt néi dung bµi.
- Rót ra ý nghÜa bµi ®äc: T¶ c¶nh ®µn bª quÊn quýt bªn anh Hå Gi¸o nh­ nh÷ng ®øa trÎ quÊn quýt bªn mÑ.Qua bµi v¨n ta thÊy hiÖn lªn h×nh ¶nh rÊt ®Ñp,rÊt ®¸ng kÝnh träng cña Anh hïng lao ®éng Hå Gi¸o .
H§3: LuyÖn ®äc l¹i.
- HS thi ®äc l¹i truyÖn, líp nhËn xÐt.
- GV ®¸nh gi¸, b×nh chän HS ®äc tèt.
4- Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
TËp ®äc: Ch¸y nhµ hµng xãm
I- Môc tiªu: 
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: 
- §äc tr¬n toµn bµi.
-§äc ®óng c¸c tõ nh÷ khã.BiÕt nh¾t nghØ h¬i ®óng giäng.
 -B­íc ®Çu biÕt thay ®æi giäng ®äc phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn: khÈn tr­¬ng thi kÓ vÒ ®¸m ch¸y,chËm r·i khi nãi vÒ suy nghÜ cña anh chµng Ých kØ.
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu: 
- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷: th«ng b¸o, th­ viÖn, ®· hiÓu...
- HiÓu néi dung c©u chuyÖn:ThÊy ch¸y nhµ hµng xãm vÉn b×nh ch©n nh­ v¹i,kh«ng lo gióp nhµ hµng xãm dËp ®Êm ch¸y thi tai ho¹ sÏ ®Õn víi m×nh: löa nhµ hang xãm sÏ bÐn sang nhµ m×nh,thiªu s¹ch nhµ cöa,cña c¶i cña nha m×nh.C©u chuyÖn khuyªn ta nªn gióp ®ç ng­êi kh¸c.
II- §å dïng: B¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KT ®äc bµi : §µn bª cña anh hhå gi¸o vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña bµi häc.
- KiÓm tra 2 em, líp nhËn xÐt, GV chèt.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: LuyÖn ®äc.
- GV ®äc mÉu toµn bµi: 1 lÇn.
- GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc chó ý giäng ®äc phï hîp.
- GV cïng HS t×m tõ khã ®äc, luyÖn ®äc tõ khã: lµng nä ,ra søc,trïm ch¨n,cuèng cuång...
- GV nªu ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc, HS luyÖn ®äc ®o¹n.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u tr­íc líp.
- HS luyÖn ®äc theo nhãm, thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- HS ®äc chó gi¶i: 1 em.
H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi.
- GV nªu c©u hái 1 SGK-HS tr¶ lêi c©u hái .
-Líp nhËn xÐt.Gv tiÓu kÕt xuÊt hiÖn tõ:b×nh ch©n nh­ v¹i,tø tung.
-Gv nªu c©u hái 2,3 SGK-HS tr¶ lêi c©u hái.
-Líp nh÷ng.Gv tiÓu kÕt xuÊt hiÖn tõ : bÐn ,cuèng cuång.
-Gv nªu c©u hái 4-Hs th¶o luËn nhãm.-
-C¸c nhãm lªn tr¶ lêi .
Gv chèt néi dung bµi:ThÊy ch¸y nhµ hµng xãm vÉn b×nh ch©n nh­ v¹i,kh«ng lo gióp nhµ hµng xãm dËp ®Êm ch¸y thi tai ho¹ sÏ ®Õn víi m×nh: löa nhµ hang xãm sÏ bÐn sang nhµ m×nh,thiªu s¹ch nhµ cöa,cña c¶i cña nha m×nh.C©u chuyÖn khuyªn ta nªn gióp ®ç ng­êi kh¸c.
H§3.LuyÖn ®äc l¹i
-HS luyÖn ®éc theo nhãm.Líp nhËn xÐt.
H§NT: Cñng cè dÆn dß ,nhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi sau.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
ChÝnh t¶: Ng­êi lµm ®å ch¬i
I.Môc tiªu:RÌn kü n¨ng viÕt ch÷
-Nghe viÕt ®óng bµi tãm t¾t néi dung truyÖn Ng­êi lµm ®å ch¬i.
-ViÕt ®óng nh÷ng ch÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn do ¶nh h­ëng cña c¸ch ph¸t ©m ®Þa ph­¬ng : tr/ch
II.§å dïng: Tranh ,b¶ng phô.
III.Lªn líp
1.Bµi cò:KT kÜ n¨ng ph©n biÖt s/x:
-2 em lªn b¶ng chØ kh¸c nhau ë ©m ®Çu s hay x.Líp nhËn xÐt GV ®¸nh gi¸
2.Giíi thiÖu bµi.ThuyÕt tr×nh
3.H§1.H­íng dÉn nghe viÕt
a.H­íng dÉn HS chuÈn bÞ
-GV treo b¶ng phô-®äc bµi viÕt mét lÇn
-HS ®äc l¹i bµi viÕt :2 em
-HS nªu néi dung bµi viÕt.GV gióp hs nhËn xÐt:
? T×m tªn riªng trong bµi chÝnh t¶.( Nh©n)
?Tªn riªng cña ng­êi ph¶i viÕt thÕ nµo?( ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu)
-HS lÊy b¶ng con luyÖn viÕt tõ khã 
-Líp nhËn xÐt.Gv chèt.
b.HS viÕt bµi vµo vë
-HS lÊy vë ra viÕt-GV theo dâi nhËn xÐt
-GV chÊm bµi,nhËn xÐt.
H§2.H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 2a: RÌn kÜ n¨ng ph©n biÖt ch/tr, 
- HS ®äc yªu cÇu, tù lµm bµi theo nhãm.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn viÕt kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt.
DK: Tr¨ng khoe tr¨ng tá h¬n ®Òn
Cí sao tr¨ng ph¶i chÞu luån ®Êm m©y?
§Ìn khoe ®Ìn tá h¬n tr¨ng
§Ìn ra tr­íc giã cßn ch¨ng hìi ®Ìn?
Bµi 3: RÌn c¸ch ®iÒn tr/ch
- HS ®äc yªu cÇu, GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i.
- HS chia lµm 2 nhãm, nhãm ®è, nhãm tr¶ lêi.
- GV cïng HS nhËn xÐt.
4- Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
LuyÖn tõ vµ c©u: Tõ tr¸i nghÜa, tõ ng÷ chØ nghÒ nghiÖp
I- Môc tiªu: 
- Cñng cè hiÓu biÕt vÒ tõ tr¸i nghÜa.
-Më réng vèn tõ chØ nghÒ nghiÖp.
II- §å dïng: B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KiÓm tra HS lªn lµm BT2 vµ BT3
- KiÓm tra 2 cÆp HS, líp nhËn xÐt, GV chèt.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: H­íng dÉn lµm bµi.
Bµi 1: RÌn kÜ n¨ng t×m tõ tr¸i nghÜa.
- HS ®äc yªu cÇu, - HS lµm viÖc theo nhãm.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy kÕt qu¶.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
DK: 	Bª c¸i:-Nh­ nh÷ng Bª ®ùc: - nh­ nh÷ng bÐ trai
 -rôt rÌ -nghÞch ngîm,b¹o d¹n
 -¨n nhá nhÑ, tõ tèn -¨n véi vµng,ngÊu nghiÕn
Bµi 2: RÌn kÜ n¨ng t×m tõ tr¸i nghÜa 
- HS ®äc yªu cÇu, th¶o luËn theo cÆp.
- C¸c cÆp lÇn l­ît lªn thùc hµnh: hái - ®¸p.
- Líp nhËn xÐt, GV chèt.
DK: a. TrÎ con tr¸i nghÜa víi ng­êi lín
 b. Cuèi cïng tr¸i nghÜa víi ®Çu tiªn,b¾t ®Çu,khëi ®Çu
 c. XuÊt hiÖn tr¸i nghÜa víi tõ biÕn mÊt,mmÊt t¨m, mÊt tiªu.
Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng më réng vèn tõ nghÒ nghiÖp
- HS ®äc yªu cÇu, HS th¶o luËn theo cÆp.
- Tõng cÆp lªn thùc hµnh hái - ®¸p: 1 b¹n ®Æt c©u kÓ vµ 1 b¹n nªu c©u hái.
- Líp nhËn xÐt, GV chèt.
4- Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
ChÝnh t¶: (NV): §µn bª cña anh Hå Gi¸o
I- Môc tiªu: 
- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng, ®Ñp c¶ bµi: §µn bª cña anh Hå Gi¸o
- LuyÖn viÕt ®óng nh÷ng tiÕng cã ©m ,thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh h­ëng cña c¸ch ph¸t ©m ®Þa ph­¬ng: ch/tr
II- §å dïng: B¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KT kÜ n¨ng ph©n biÖt ch/tr: luü tre, chÝch choÌ.
- KT 2 em, líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: H­íng dÉn nghe - viÕt.
a- H­íng dÉn HS chuÈn bÞ.
- GV ®äc mÉu bµi viÕt, HS ®äc l¹i: 2 em.
- Hs nªu néi dung bµi viÕt.
- HS nªu tªn riªng trong bµi chÝnh t¶( Hå Gi¸o)
-Tªn tiªng viÕt nh­ thÕ nµo?(ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu mçi tiÕng)
- GV ®äc cho HS viÕt tõ khã vµo b¶ng con:quÊn quýt,quÊn ch©n,nhÈy quÈng,rôt rÌ,qu¬ qu¬
- Líp cïng GV nhËn xÐt.
b- HS viÕt bµi chÝnh t¶.
- GV ®äc mÉu lÇn 2, GV ®äc tõng c©u cho HS viÕt bµi.
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt.
H§2: H­íng dÉn bµi tËp chÝnh t¶.
Bµi 2: Cñng cè kÜ n¨ng ph©n biÖt ch/tr,
- HS ®äc yªu cÇu, tù lµm bµi.
- Vµi em lªn tr×nh bµy kÕt qu¶, líp nhËn xÐt.
- GV chèt	DK: a. 	chî-chê-trßn
 b. b·o-hæ-r¶nh
Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng t×m tõ, tiÕng cã b¾t ®Çu b»ng ch/tr, 
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- Líp nhËn xÐt, GV chèt.
DK: chÌ,tr¸m,trµm,tre,tróc,chß chØ,chuèi,chµ lµ,chanh,chay,ch«m ch«m
4- Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
-Yªu cÇu HS vÒ nhµ hái nghÒ nghiÖp cña ng­êi th©n ®Ó chuÈn bÞ häc tèt tiÕt TLV
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
TËp lµm v¨n: KÓ ng¾n vÒ ng­êi th©n
	I- Môc tiªu: 
- RÌn kÜ n¨ng nãi: BiÕt kÓ vÒ nghÒ nghiÖp cña mét ng­êi th©n theo c¸c c©u hái gîi ý.
- RÌn kÜ n¨ng viÕt: ViÕt l¹i ®­îc nh÷ng ®iÒu ®· kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n,®¬n gi¶n ch©n thËt.
II- §å dïng: Tranh minh ho¹ SGK.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KT vÒ viÖc KÓ mét viÖc tèt cña em hoÆc b¹n em.
- KiÓm tra 2 em, líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 1: RÌn kÜ n¨ng kÓ vÒ nghÌ nghiÖp cña ng­êi th©n.
- HS ®äc yªu cÇu, quan s¸t tranh.
- 2 HS lªn kÓ vÒ ng­êi th©n cña m×nh
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
DK:Bè em lµ kÜ s­ cña nhµ m¸y ®­êng cña tØnh.H»ng ngµy bè ph¶i ë nhµ m¸y ®Ó cïng c¸c c« chó c«ng nh©n nÊu ®­êng.C«ng viÖc cña bè rÊt cã Ých v× mäi ng­êi ai còng thÝch ¨n ®­êng.
Bµi 2: (MiÖng). RÌn kÜ n¨ng viÕt l¹i nh÷ng ®iÒu ®· kÓ thµnh mét c©u chuyÖn.
- GV nªu yªu cÇu ®èi víi HS:Khi viÕt ,c¸c em ph¶i chó ý ®Æt c©u ®óng,sö dông dÊu chÊm ,®Êu phÈy ®óng chç,biÕt nèi c¸c c©u thµnh ®o¹n v¨n.
-HS viÕt bµi.HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi viÕt cña m×nh.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
4- Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
-GV biÓu d­¬ng nh÷ng em nãi tèt,viÖc tèt.Yªu cÇu nh÷ng em viÕt bµi ch­a ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i.
Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
KÓ chuyÖn: Ng­êi lµm ®å ch¬i
I- Môc tiªu: 
+ RÌn kÜ n¨ng nãi: Dùa vµo trÝ nhí vµ néi dung tãm t¾t,kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n vµ toµn bé néi dung c©u chuyÖn :Ng­êi lµm ®å ch¬i.
+ RÌn kÜ n¨ng nghe: Cã kh¶ n¨ng tËp trung theo dâi b¹n kÓ chuyÖn, biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n, kÓ tiÕp theo lêi b¹n.
II- §å dïng: b¶ng phô ghi gîi ý.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1- Bµi cò: KT kÜ n¨ng kÓ l¹i ®o¹n 1, 2 cña chuyÖn "Bãp n¸t qu¶ cam"- KT 2 em, líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
2- Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh.
3- H§1: H­íng dÉn kÓ chuyÖn.
a- Dùa vµo néi dung tãm t¾t,kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn..
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi, ®äc gîi ý c©u chuyÖn.
- GV treo b¶ng phô ®· viÕt néi dung tãm t¾t tõng ®o¹n.C¶ líp ®äc l¹i , 
- HS luyÖn kÓ theo nhãm, c¸c nhãm thi kÓ tr­íc líp.
- Líp nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸.
b- KÓ toµn bé c©u chuyÖn.
- HS luyÖn kÓ theo nhãm.
- C¸c nhãm lªn thi kÓ, líp nhËn xÐt.
-Cuèi cïng c¶ líp b×nh chän nh÷ng HS kÓ chuyÖn hÊp dÉn.
- GV ®¸nh gi¸, ghi ®iÓm.
H§NT: Cñng cè - dÆn dß: 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ nhµ kÓ l¹i cho ng­êi th©n.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tiengviet ca nam.doc