Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 19: 38 + 25

Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 19: 38 + 25

Tiết 19: 38 + 25

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Giúp HS

- Biết cách thực hiện phép cộng 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết)

- Cũng cố phép tính trên số đo độ dài và giải toán.

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng cộng có nhớ trong phạm vi 100

3. Thái độ:

- Tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị

- GV: 5 bó que tính và 13 que tính

- HS: SGK, bảng con.

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 30/11/2019 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 19: 38 + 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù ngaøy thaùng naêm 
TOAÙN
Tieát 19: 	 38 + 25
I. Muïc tieâu
Kieán thöùc: Giuùp HS
Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng 38 + 25 (coäng coù nhôù döôùi daïng tính vieát)
Cuõng coá pheùp tính treân soá ño ñoä daøi vaø giaûi toaùn.
Kyõ naêng: 
Reøn kó naêng coäng coù nhôù trong phaïm vi 100
Thaùi ñoä: 
Tính caån thaän.
II. Chuaån bò
GV: 5 boù que tính vaø 13 que tính
HS: SGK, baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) 28 + 5
HS ñoïc baûng coäng coâng thöùc 8 coäng vôùi 1 soá.
HS söûa baøi.
 18	 79	 19	 40	 29	 88	
 + 3	 + 2	 + 4	 + 6	 + 7	 + 8
 21	 81	 23	 46	 36	 96
Thaày nhaän xeùt.
3. Baøi môùi 
Giôùi thieäu: (1‘)
Hoïc daïng toaùn 38 + 25
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (28’)
v Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu pheùp 38 + 25.
Ÿ Muïc tieâu: Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng 38 + 25 coäng coù nhôù döôùi daïng tính vieát.
Ÿ Phöông phaùp: Tröïc quan, giaûng giaûi, ñaøm thoaïi.
Thaày neâu ñeà toaùn coù 28 que tính theâm 25 que tính nöõa. Hoûi coù bao nhieâu que tính?
Thaày nhaän xeùt höôùng daãn.
Goäp 8 que tính vôùi 2 que tính rôøi thaønh 1 boù que tính, 3 boù vôùi 2 boù laïi laø 5 boù, 5 boù theâm 1 boù laø 6 boù, 6 boù vôùi 3 que tính rôøi laø 63 que tính. 
Vaäy 38 + 25 = 63
Thaày yeâu caàu HS ñaët tính vaø tính.
Thaày nhaän xeùt.
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Ÿ Muïc tieâu: HS laøm ñöôïc caùc baøi taäp daïng 38 + 25
Ÿ Phöông phaùp: Luyeän taäp
Baøi 1:
Neâu yeâu caàu ñeà baøi?
Thaày ñoïc cho HS tính doïc.
Thaày höôùng daãn uoán naén söûa chöõa. Phaân bieät pheùp coäng coù nhôù vaø khoâng nhôù.
Baøi 2:
Neâu yeâu caàu
Löu yù HS coäng nhaåm ngay treân baûng.
v Hoaït ñoäng 3: Giaûi toaùn
Ÿ Muïc tieâu: Quan saùt hình veõ vaø giaûi baøi toaùn ñôn
Ÿ Phöông phaùp: 
Baøi 3:
Ñoïc ñeà baøi?
Ñeå tìm ñoaïn ñöôøng con kieán ñi ta laøm theá naøo?
4. Cuûng coá – Daën doø (2’)
Thaày cho HS thi ñua ñieàn daáu >, <, =
8 + 4 < 8 + 5	18 + 8 < 19 + 9
9 + 8 = 8 + 9	19 + 9 > 19 + 8
9 + 7 > 9 + 6	19 + 10 > 10 + 18
Thaày nhaän xeùt, tuyeân döông.
Laøm baøi 4.
Chuaån bò: Luyeän taäp.
- Haùt
- Hoaït ñoäng lôùp
- HS thao taùc treân que tính vaø neâu keát quaû 63.
- 1 HS trình baøy.
- HS leân trình baøy, lôùp laøm vôû nhaùp
 38	8 + 5 = 13 vieát 3 nhôù 1.
+25	3 + 2 = 5 theâm 1 = 6, vieát 6
 63
- Lôùp nhaän xeùt.
- Hoaït ñoäng caù nhaân.
- HS laøm baûng con
- Tính
 38	 58	 78	 68
+45	+36	+13	+11
 83	 94	 91	 79
- HS laøm vôû coät 2
- Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- HS laøm baøi, söûa baøi.
- HS ñoïc.
- Laáy ñoä daøi ñoaïn AB coäng ñoä daøi ñoaïn BC: 28 + 34 = 62 (dm)	

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 4.doc