Giáo án các môn khối 2 - Tuần thứ 33 năm 2013

Giáo án các môn khối 2 - Tuần thứ 33 năm 2013

Tuần 33

Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013

Buổi sáng

Tiết 1 Môn: TOÁN Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000.

I:Mục tiêu:

 Giúp HS:

- Củng cố về cách đọc viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số.

 

doc 23 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 28/11/2019 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 2 - Tuần thứ 33 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33 
Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013
Buổi sáng 
?&@
Tiết 1 Môn: TOÁN Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000.
I:Mục tiêu:
	Giúp HS:
- Củng cố về cách đọc viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số.
II:Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra.
2.Bài mới.
Bài 1:
Bài 2,3
Bài 4.
Bài 5:
3.Củng cố dặn dò:
-Chữa bài kiểm tra.
-Nhận xét chung.
-Giới thiệu bài.
-HD HS làm bài tập và ôn.
-Nêu miệng.
-yêu cầu HS tự làm vào vở.
-Cho HS ôn lại cách đọc số có 3 chữ số có 0 ở giữa.
-Các số tròn trăm, tròn chục.
-yêu cầu nêu cách so sánh các số có 3 chữ số?
-Cho HS nêu yêu cầu và ra đáp án.
-Nhận xét đánh giá.
-Số531 gồm mấy trăm, chục, đơn vị?
-Khi đọc và víêt số ta thực hiện như thế nào?
-Nhận xét giao bài tập về nhà.
-Ghi kết quả vào bảng con.
915, 695, 714, 524, 101, 
-Đọc lại các số.
-Thực hiện.
-Đọc lại dãy số.
-Nêu:
-Làm bảng con.
327> 299
465< 700
534= 500 + 34
-Lớp làm vào bảng con.
+Số bé nhất có 3 chữ số : 100
+Số lớn nhất có 3 chữ số: 999
+Số liền sau số: 999 là 1000
-Nêu:
-Từ trái sang phải.
?&@
Tiết 2 Môn: Âm nhạc (GV dạy chuyên)
?&@
 Tiết 3,4 Môn: TẬP ĐỌC. (2 tiết) Bài: Bóp nát quả cam. 
I.Mục đích, yêu cầu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: 
Đọc trơn toàn bài – đọc đúngcác từ mới :
 Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm.
Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu: 
Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK
Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản nhỏ tuổi chí lớn giàu lòng yêu nước căm thù giặc.
3. Giáo dục cho HS lòng yêu nước.
II.Đồ dùng dạy- học.
Tranh minh hoạ bài tập đọc.
Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: HD luyện đọc.
HĐ 2: Tìm hiểu bài.
HĐ 3: Luyện đọc theo vai
3.Củng cố dặn dò:
-Gọi Hs đọc thuộc lòng bài: Tiếng chổi tre.
-Đánh giá – ghi điểm
Giới thiệu bài.
-Đọc mẫu.
-HD câu văn dài.
-Chia nhóm nêu yêu cầu.
-Yêu cầu đọc thầm.
-Giặc nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?
-Thấy sứ giặc ngang ngược thái độ của Trần Quốc Toản thế nào?
-Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?
+Vì sao tâu vua xin đánh Quốc Toản lại tự đặt gươm lê gáy?
+Vì sao vua không những tha tội mà con ban cho Quốc Toản quả cam quý?
-Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?
-Qua bài nay em hiểu điều gì?
-Em học tập gì ở quốc toản?
-Em cần làm gì để thể hiện lòng yêu nứơc
-Chia nhóm
-Nhận xét đánh giá ghi điểm.
-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS về luyện đọc.
-3-4HS đọc và trả lời câu hỏi SGK.
-Nhận xét.
-Nghe theo dõi.
-Nối tiếp đọc câu.
-Phát âm từ khó.
-Luyện đọc cá nhân.
-4HS đọc 4đoạn.
-Nêu nghĩa các từ SGK
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc cá nhân.
-Nhận xét.
-Thực hiện.
-Giải vờ mượn đường để xâm lược nước ta.
-Để được nói hai tiếng xin đánh.
-Nêu:
-Xô lính gác, tự ý xông vào là phạm tội khi quân.
-Vì thấy quốc toản còn nhỏ đã biết lo việc nước.
-Vì ấm ức bị coi là trẻ con.
-Căm giận lũ giặc.
-Nêu:
-Tinh thần yêu nước.
-nhiều HS nêu.
-Luyện đọc trong nhóm
-3-4Nhóm luyện đọc theo vai.
-Nhận xét.
-1HS đọc cả bài.
Buổi chiều
?&@
Tiết 1 GĐHS Yếu Toán Luyện kĩ năng cộng trừ
I. Mơc tiªu : Giĩp H cđng cè vỊ:
 - §äc , viÕt , so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè.
 - Cđng cè kÜ n¨ng céng trõ cã nhí trong ph¹m vi 100
 - RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Ho¹t ®éng 1: GthiƯu - ghi bµi
Ho¹t ®éng 2: Cđng cè kiÕn thøc vỊ c¸c sè trong ph¹m vi 1000
G tỉ chøc cho H lµm bµi tËp råi ch÷a
Bµi 1 : §äc c¸c sè : 327 ; 402 ; 999 ; 890 ; 101 ; 555 ; 749.
Bµi 2 : ViÕt c¸c sè:
Trßn tr¨m tíi 1000 theo thø tù tõ nhá ®Õn lín .
Bèn tr¨m linh b¶y
N¨m tr¨m n¨m m­¬i.
S¸u tr¨m t¸m m­¬i chÝn
Sè trßn tr¨m nhá nhÊt lµ sè nµo ?
Sè cã ba ch÷ sè gåm nh÷ng hµng nµo?
Bµi 3 : ViÕt c¸c sè : 732 ; 418 ; 905 ; 777 ; 620 ; 550 theo mÉu :
732 = 700 + 30 + 2
Bµi 4 : 
a, S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ nhá ®Õn lín : 638 ; 907 ; 815 ; 236 ; 518 ; 473 
b, S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ : 106 ; 100 ; 206 ; 803 ; 915 ; 317 ; 936 ; 812 ; 809 .
Bµi 5 : BĨ thø nhÊt chøa ®­ỵc 1000 l n­íc . BĨ thø hai chøa ®­ỵc 500 l n­íc . Hái bĨ thø nhÊt chøa h¬n bĨ thø hai bao nhiªu lÝt n­íc ?
H nghe vµ nhÈm ®äc
1 em ®äc yªu cÇu
H lµm miƯng
G ®äc - H viÕt vµo b¶ng co
H tr¶ lêi
1 em ®äc yªu cÇu
H lµm bµi vµo vë
1 em ®äc yªu cÇu
Líp lµm bµi vµo vë 
2 em lªn b¶ng lµm - ch÷a bµi
1 em ®äc bµi to¸n
H tù gi¶i bµi vµo vë
1 em lªn b¶ng gi¶i
Ch÷a bµi - nhËn xÐt
?&@
Tiết 2 
3
Tự học TVLuyện viết chính tả
I.Mục đích – yêu cầu.
Rèn kĩ năng viết đúng và cách trình bày
Viết đúng chính ta ûmột đoạn trong bài : Bóp nát quả cam
Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp đúng , cẩn thận
II. Chuẩn bị.
Vở ôn luyện
Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Giáo viên
Học sinh
HĐ1 : Luyện viết
Đọc đoạn chính tả cần viết
Gọi HS đọc đoạn cần viết
GV đọc một û đoạn trong bài :Bóp nát quả cam
Đọc dò bài
 GV hướng dẫn , sửa sai cho HS
HD HS viết lại đúng những tiếng sai
HĐ2 ; Chấm bài và chửa lỗi
GV chấm bài cho HS , nhận xét và sửa sai
Dặn dò : Đọc trứơc bài tập đọc ngày thứ tư
HS đọc lại 
HS viết vào vở
Dò bài 
Lớp chửa lỗi cho bạn
@&?
Tiết 3 Môn: ĐẠO ĐỨC Bài: Dành cho địa phương
Bài 6: Biết giữ an toàn cho bản thân.
I.MỤC TIÊU:
- Giúp HS hiểu và nhận biết được những nguy cơ dẫn đến tai nạn, thương tích rủi ro thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.i.
- Biết làm một so ákĩ năng cơ bản , cần thiết để xử lí tình huống..
-Có ý thức trong việc giữ gìn an toàn cho bản thân và mọi người ở mọi lúc mọi nơi.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra.
HĐ 1: Tìm hiểu và trao đổi thông tin.
HĐ 2: Liên hệ thưc tế
3.Củng cố dặn dò:
-Để đảm bảo an toàn giao thông cần làm gì?
-Nhận xét đánh giá
-yêu cầu HS nêu nhận xét về môi trường xung quanh em.
(làng xóm, đường xá, trường học, ) đã sạch sẽ chưa?
a. Những thương tích rủi ro thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày..
b Nguyên nhân xảy đến những thương tích rủi ro thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày?
? -Em cần làm gì để giữ gìn an toàn cho bản thân và mọi người ở mọi lúc mọi nơi.
-Nhận xét chung.
-Kể tên những vịêc em đã chứng kiến hoặc đã từng gặp rủi ro thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày..
.
- -Gọi Một số HS lên trình bày bài vẽ.
-Nhận xét đánh giá.
-Nhắc Nhở HS có ý thức trong việc giữ gìn an toàn cho bản thân và mọi người ở mọi lúc mọi nơi..
-5-6HS nêu.
-Nhiều HS nêu.
-Nhiều HS cho Ý kiến.
-Nêu:
-Thực hiện vẽ tranh.
-10 – 12 em lên trìnhbày.
-Nhận xét việc làm đúng sai.
-Thực hiện.
Thø ba ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2013
Buổi sáng 
?&@
Tiết 1 Môn: TOÁN Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000.
I.Mục tiêu.
 Giúp HS củng cố về:
Cách đọc: Viết các số có 3 chữ số.
Phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
Sắp xếp các số theo tứ tự xác định, tìm đặc điểm của một dãy số để viết các số của dãy đó.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra.
2.Bài mới.
HĐ 1: Ôn cách đọc, viết số
HĐ 2: Viết các số thành tổng.
HĐ 3: Xếp và tìm dãy số.
3.Củng cố dặn dò:
-Chấm vở bài tập.
-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
Bài 1:
Bài 2:HD
Số 842 gồm có mấy trăm, chục, đơn vị?
-Nêu cách viết thành tổng?
Bài 3: Nêu yêu cầu
-Muốn sắp xếp các số ta cần dựa vào đâu?
Bài 4: Gọi HS đọc bài.
-Em có nhận xét gìvề các dãy số?
-Thu chấm và nhận xét.
-Đánh giá giờ học.
-Làm bảng con.Phân tích các số: 378, 409, 999
-Thực hiện làm vào vở .
-Nhận xét – chữ bài.
-Nêu: 8 trăm, 4chục, 2 đơn vị.
842= 800+40+2 
a)Làm bảng con.
965 = 900 + 60 + 5
593 = 500 + 90+ 3
404= 400+ 4
b) Làm vào vở.
800+ 90+ 5= 895
200 + 20 + 2 = 222
600+ 50= 650 800+ 8 =808
-Làm vào vở.
a) Từ bé đến lớn và ngược lại.
297, 285, 279, 257
257, 279, 285, 297
-Cấu tạo các số ở các hàng.
2-HS đọc.
-a)Dã số chẵn.
b)-Dãy số lẽ.
c) Dãy số có tận cùng là 5 hai số liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị.
-Làm vào vở.
-Đọc lại bài.
?&@
Tiết 2 Môn: Kể Chuyện Bài: Bóp nát quả cam.
I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói:
- Biết sắp xếp các tranh theo đúng thứ tự theo chuyện.
Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.
Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
2. Rèn kĩ năng nghe:
Có khả năng theo dõi bạn kể.
Nhận xét – đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 
2.Bài mới.
HĐ 1: Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự.
HĐ 2:Kể từng từng đoạn theo tranh.
HĐ 3: Kể toàn bộ câu chuyện.
3.Củng cố dặn dò.
-Gọi HS kể: Chuyện quả bầu.
-Nêu ý nghĩa câu chuyện?
-Nhận xét ghi điểm
-Giới thiệu bài.
-Yêu cầu quan sát tranh SGK.
-Nhận xét tuyên dương.
-Chia nhóm.
-Nhận xét tuyên dương.
-Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện.
-Đánh giá ghi điểm, tuyên dương HS.
- Em học được gì qua câu chu ... 
Bài :Thi kheo tay .Làm đồ chơi theo ý thích .
I Mục tiêu.
- Thông qua bài học HS yêu thích sản phẩm của mình. Nhớ lại kiến thức làm ra một sản phẩm là một đồ chơi.
-Biết yêu quý sản phẩm của mình làm ra.
- Biết cẩn thận, vệ sinh khi làm đồ chơi.
II Chuẩn bị.
Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu.
Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút 
III Các hoạt động dạy học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Giới thiệu.
2.Vào bài.
HĐ 1: Nhắc lại quy trình các bài đã học.
HĐ 2: Thực hành.
HĐ 3: Trưng bày sản phẩm.
3.Dặn dò
-Nêu mục đích yêu cầu tiết học.
-Chúng ta đã học những bài nào?
-Trao các quy trình 
-Yêu cầu nhìn quy trình nêu lại các bước làm từng sản phẩm đã học.
-Nhận xét.
-Nêu lại quy trình làm đồ chơi.
-Em hãy chọn một một đồi chơi nhìn quy trình và tự làm
-Nhận xét – tuyên dương.
-Qua bài giúp em điều gì?
-Để bảo giữ gìn các loại đồ chơi ta phải làm gì?
-Nhận xét.
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về nhà tập làm đồ chơi.
-Nêu:
-Thảo luận theo bàn.
-Nhiều HS nối tiếp nêu.
-Nghe.
-Tự chọn một đồ chơi mình thích và làm bài.
-Trưng bày sản phẩm theo bàn.
-Đại diện các bàn thi đua trước lớp.
-Nhận xét.
-2-3HS nêu.
-Nêu:
?&@
Tiết 5 Tự học Toán : Giải toán có phép cộng hoăc phép trừ
I. Mơc tiªu : Giĩp H cđng cè vỊ:
- Cđng cè kÜ n¨ng céng trõ cã nhí trong ph¹m vi 100
 - RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
TiÕt 1
Ho¹t ®éng 1: GthiƯu - ghi bµi
Ho¹t ®éng 2: Cđng cè kiÕn thøc vỊ c¸c sè trong ph¹m vi 1000
Bµi 1 : BĨ thø nhÊt chøa ®­ỵc 1000 l n­íc . BĨ thø hai chøa ®­ỵc 500 l n­íc . Hái bĨ thø nhÊt chøa h¬n bĨ thø hai bao nhiªu lÝt n­íc ?
Bµi 2: T×m x
X - 36 = 47 X + 23 = 61
43 - X = 19 24 + X = 80
Bµi 3 : TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khĩc ABCD , biÕt AB = 17 cm ; BC = 3dm 3cm ; CD = 39 cm .
Bµi 4 : Tỉng sè tuỉi cđa bè vµ anh lµ 82 . Tuỉi bè lµ 58 . Hái n¨m nay anh bao nhiªu tuỉi ?
Bµi 5 :
- Sè nhá nhÊt cã ba ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè nhá nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?
- Sè liỊn sau sè 999 lµ sè nµo ?
- Sè liỊn tr­íc sè 999 lµ sè nµo ?
Bµi 6 : Mét tr­êng tiĨu häc cã 102 häc sinh n÷ ,sè häc sinh n÷ Ýt h¬n häc sinh nam 71 häc sinh .Hái :
a, Tr­êng ®ã cã bao nhiªu häc sinh nam?
b, Tr­êng ®ã cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh?
Bµi 5 : Cã bao nhiªu sè cã ba ch÷ sè gièng nhau ?
* Cđng cè - dỈn dß:
 G thu vë chÊm - ch÷a bµi - nhËn xÐt
 VỊ nhµ tiÕp tơc «n l¹i c¸c d¹ng bµi võa lµm.
H nghe vµ nhÈm ®äc
1 em ®äc yªu cÇu
Líp lµm bµi vµo vë 
2 em lªn b¶ng lµm - ch÷a bµi
1 em ®äc bµi to¸n
H tù gi¶i bµi vµo vë
1 em lªn b¶ng gi¶i
Ch÷a bµi - nhËn xÐt
1 em nh¾c l¹i c¸ch lµm
Líp lµm vµo vë
H ®äc kÕt qu¶ tr­íc líp
1 em nh¾c l¹i c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt
2 em lªn b¶ng lµm - líp lµm vµo vë
H viÕt vµo b¶ng
Líp cïng ch÷a bµi
Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013
Buổi sáng 
?&@
Tiết 1 Môn: TOÁN Bài:.Ôn tập về phép nhân và phép chia
I. Mục tiêu. 
Giúp HS:
-Nhân chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học
-Nhận biết 1 phần mấy của một số( bằng hình vẽ)
-Tìm một thừa số chưa biết. Giải bài toán về phép nhân
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên 
Học sinh
1 Giới thiệu
2 HD làm bài tập
3)Củng cố dặn dò
-Nêu mục đích, yêu cầu, tiết học
-Bài 1:
-Làm miệng
-Nhận xét chữa bài
Bài 2
Bài 3 HD giải
-Cùng lớp nhận xét
-Nêu yêu cầu đềø bài
Bài 5
-X Được gọi là gì?Nêu cacùh làm?
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS về ôn bài
-Nhắc lại đề bài
-2 HS đọc
-Thảo luận cặp đôi đọc cho nhau nghe
-2 Cặp đọc trước lớp
-2x8=16 12:2=6
 3x9=27 12:3=4
 5x4=20 12:4=3
 5x6=30 15:5=3
 20x4=80 80:4=20
-2 HS lên bảng
-Lớp làm bảng con
-2-3 HS đọc đề bài 
-Làm vào vở
-Lớp 2A có số HS là
8x3=24(HS)
Đáp số:24 HS
-Làm bài trong nhóm
-3-4 HS nêu
-2 HS đọc đề
-X là số bị chia chưa biết
-Nêu 
-X là thừa số chưa biết
-Làm bảng con
?&@
Tiết 2 Môn Mĩ Thuật (GV dạy chuyên
?&@
Tiết 3 Môn: TẬP LÀM VĂN Bài:Đáp lời an ủi- Kể chuyện được chứng kiến
I.Mục đích - yêu cầu.
1.Rèn kĩ năng nghe và nói:
-Biết đáp lại lời an ủi
2.Rèn kĩ năng nói – viết:
-Biết viết một đoạn văn kể 1 việc làm tốt của em hoặc bạn em
II.Đồ dùng dạy – học.
-Bảng phu
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1 Kiểm tra
2 Bài mới
HD làm bài tập
3 Củng cố dặn dò
-Nhận xét cho điểm
-Giới thiệu bài
-Bài 1:Yêu cầu thảo luận
-nhận xét
-Bài 2
-Lưu ý không nhất thiết nhắc từng chữ trong SGK
-Bài 3: giải thích yêu cầu bài tập
-Nhận xét chữa bài
-Nhận xét tiết học
-1 HS lên bảng làm bài tập 2
-1 HS nói về trang sổ liên lạc của mình
-1 HS đọc yêu cầu bài tập
-Quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm lời trong tranh
-Thảo luân theo cặp đóng vai
-1 HS đọc yêu cầu và 1 HS đọc 3 tình huống trong bài tập
-Thực hành đối thoại 
-HS nói về việc tốt của mình hoặc của bạn
-Nhận xét
-Viết vào vở 
-3_4 HS đọc bài
?&@
Tiết 4 Bồi dưỡng Tiếng Việt Đáp lời an ủi- Kể chuyện được chứng kiến
I.Mục đích - yêu cầu.
1.Rèn kĩ năng nghe và nói:
-Biết đáp lại lời an ủi
2.Rèn kĩ năng nói – viết:
-Biết viết một đoạn văn kể 1 việc làm tốt của em hoặc bạn em
II.Đồ dùng dạy – học.
-Bảng phu
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1 Kiểm tra
2 Bài mới
HD làm bài tập
3 Củng cố dặn dò
-Nhận xét cho điểm
-Giới thiệu bài
-Bài 1:Yêu cầu thảo luận
-nhận xét
-Bài 2
-Lưu ý không nhất thiết nhắc từng chữ trong SGK
-Bài 3: giải thích yêu cầu bài tập
-Nhận xét chữa bài
-Nhận xét tiết học
-1 HS lên bảng làm bài tập 2
-1 HS nói về trang sổ liên lạc của mình
-1 HS đọc yêu cầu bài tập
-Quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm lời trong tranh
-Thảo luân theo cặp đóng vai
-1 HS đọc yêu cầu và 1 HS đọc 3 tình huống trong bài tập
-Thực hành đối thoại 
-HS nói về việc tốt của mình hoặc của bạn
-Nhận xét
-Viết vào vở 
-3_4 HS đọc bài
Buổi chiều
 - -?&@
Tiết 1 HDTH TIẾNG VIỆT Luyện viết thêm :Chữ hoaV ( kiểu 2)
Viết các từ ứng dụng: Việt Nam thân yêu” theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định.
-Rèn kĩ năng viết và trình bày 
 -Giáo dục ý thức viết đẹp và trình bày
II, Chuẩn bị.
Vở Tập viết
 II Hoạt động dạy học : 
Giáo viên 
Học sinh
-Chấm vở hs và nhắc nhở chung
-Dẫn dắt ghi tên bài.
-Cho HS nhắc lại chữ hoa đã học :Chữ hoa V( kiểu 2)
Việt Nam thân yêu
-Đọc.
-Theo dõi sửa sai, phân tích và cho HS viết lại.
-Đọc, ?
-Nhắc HS viết bài trang 
-Thu chấm bài và nhận xét.
-Nhắc nhở, dặn dò.
Nối tiếp nhau nêu.
-Lần lượt viết vào bảng con.
-Nghe và viết bảng con.
-Viết hoa.
-Viết vào vở.
V
.Việt Nam thân yêu
-Về nhà viết bài
?&@
Tiết 2 Môn Mĩ Thuật (GV dạy chuyên
?&@
Tiết 3 HDTH Toán Làm bài tập Toán ( Vở in )
I.Mục tiêu.
 Giúp HS củng cố về:
Cách đọc: Viết các số có 3 chữ số.
Phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
Sắp xếp các số theo tứ tự xác định, tìm đặc điểm của một dãy số để viết các số của dãy đó.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
.
HĐ 1: Ôn cách đọc, viết số
HĐ 2: Viết các số thành tổng.
HĐ 3: Xếp và tìm dãy số.
3.Củng cố dặn dò:
Bài 1:
Bài 2:HD
Số 842 gồm có mấy trăm, chục, đơn vị?
-Nêu cách viết thành tổng?
Bài 3: Nêu yêu cầu
-Muốn sắp xếp các số ta cần dựa vào đâu?
Bài 4: Gọi HS đọc bài.
-Em có nhận xét gìvề các dãy số?
-Thu chấm và nhận xét.
-Đánh giá giờ học.
-Làm bảng con.Phân tích các số: 378, 409, 999
-Thực hiện làm vào vở .
-Nhận xét – chữ bài.
-Nêu: 8 trăm, 4chục, 2 đơn vị.
842= 800+40+2 
a)Làm bảng con.
965 = 900 + 60 + 5
593 = 500 + 90+ 3
404= 400+ 4
b) Làm vào vở.
800+ 90+ 5= 895
200 + 20 + 2 = 222
600+ 50= 650 800+ 8 =808
-Làm vào vở.
a) Từ bé đến lớn và ngược lại.
297, 285, 279, 257
257, 279, 285, 297
-Cấu tạo các số ở các hàng.
2-HS đọc.
-a)Dã số chẵn.
b)-Dãy số lẽ.
c) Dãy số có tận cùng là 5 hai số liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị.
-Làm vào vở.
-Đọc lại bài.
?&@
Tiết 4 Sinh hoạt : Nhận xét lớp
I Mục tiêu.
Giúp HS tự nhận xét , đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần. Những việc đã làm được và chưa làm được. Hướng khắc phục
Nắm được một số nội dung chính của trường, lớp trong tuần tới
II Nội dung sinh hoạt
 A Lớp trưởng đánh giá các hoạt động trong tuần 
 B Giáo viên nhận định lại một so áhoạt động trong tuần 
 1 Số lượng : Duy trì số lượng đạt 100% Vắng:
Tỉ lệ chuyên cần
 2 Đạo đức:Học sinh ngoan, không gây gỗ bạn 
 3 Nề nếp : thưc hiện hiệu lệnh , nội quy:
- Nề lớp lớp học Tốt Xếp hàng vào ra lớp nhanh, theo hiệu lệnh
 4 Học tập :Duy trì nề nếp học tập tốt, 
 5 Hoạt động ngoài giờ : Triễn khai theo hiệu lệnh
 6Trực nhật, vệ sinh phong quang , lao động thực hiện thường xuyên , sạch sẽ
*Tuyên dương : 
* Nhắc nhở : Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Một số HS cần mặc áo quần gọn gàng hơn.
 C Kế hoạch tuần tới : Duy trì các nề nếp tốt. Học chương trình tuần 34. Trực nhật và vệ sinh phong quang theo quy định , thường xuyên

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan33_lt2.doc