Giáo án các môn khối 2 - Tuần học 4 (buổi chiều)

Giáo án các môn khối 2 - Tuần học 4 (buổi chiều)

Buổi chiềuGĐ - BD Toán : LUYỆN : 9 cộng với một số

I.Mục tiêu :

- Củng cố cho học sinh biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 9 + 5;

5 + 9 .

-Biết giải bài toán bằng một phép tính.

- Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc.

II. Các hoạt động dạy học

 

doc 11 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 28/11/2019 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối 2 - Tuần học 4 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4
Thứ 2 ngày 16 tháng 9 năm2013
 Buổi chiềuGĐ - BD Toán : LUYỆN : 9 cộng với một số 
I.Mục tiêu : 
- Củng cố cho học sinh biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 9 + 5;
5 + 9 .
-Biết giải bài toán bằng một phép tính.
- Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc.
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
-GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng.
1. Luyện tập, thực hành
a. Bµi tËp dµnh cho häc sinh TB + Y ( VBT TR 17 )
HĐ1 : Cá nhân 
 - Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS đặt tính rồi tính theo yêu cầu 
- H/s làm việc cá nhân 
 -GV chữa bài và yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính 
HĐ2: Thảo luận theo cặp đôi 
 -Gọi 1 HS đọc nội dung và yêu cầu.
 -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi sau đó làm vào vở 
- G/v đánh giá tiến độ của học sinh 
HĐ3: Cả nhóm 
 -Gọi HS đọc yêu cầu.
 -Yêu cầu HS làm bài.
b. Bµi tËp dµnh cho häc sinh K + G
* Học sinh làm bài tập 2; 3; 4 VBT TR 17.
* Bài tập nâng cao.
Bµi 1: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 14 
 Báo cáo kết quả bài em làm 
-Tổng kết giờ học.
-Nghe GV giới thiệu.
- Học sinh tự đọc đề bài trong nhóm.
-Nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình 
-1 HS đọc
-Cả lớp thảo luận theo cặp đôi 
- H/s làm vào vở 
Nhóm trưởng đọc yêu cầu cho 
cả nh óm nghe 
- Cả nhóm cùng thảo luận 
* Häc sinh lµm bµi vµo vë sau ®ã Gv ch÷a bµi .
Bµi 1: Số đó là :95 
GĐBDTV:	 LUYỆN VIẾT: Bím tóc đuôi sam
I.MỤC TIÊU
-Giúp các em viết đúng, đẹp đoạn 2 bài “Bím tóc đyuôi sam” 
-Biết viết hoa chữ cái đầu câu, danh tõ riªng.
- Rèn cho cho học sinh bước đầu học sinh có ý thức rèn chữ viết 
II .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động thựchành :
HĐ1:Hướng dẫn HS làm bài tập
 Điền iên hoặc yên vào chỗ trống
....ổn, cô t ,chim ,thiếu n..,
.... xe .
HĐ2: §äc bµi viÕt
- GV ®äc bµi
-Gäi 2HS ®äc l¹i
HĐ3:Luyện viết 
-Đọc bài cho h/s viết
-Theo dõi tư thế ngồi viết của h/s
-Rèn kĩ kỹ năng viết cho em: Hoài, Tấn , Quân , Tuấn Anh
-Đọc cho h/s soát lỗi
- Báo cáo kết quả
-Thu chấm – nhận xét
-Nhận xét tiết học.
-HS làm bài tập
- HS ®äc c¶ líp theo dâi
-Viết bài vào vở
-Häc sinh nép vë
- HS tiÕp thu
T H Tiếng Việt TẬP ĐỌC : Trên chiếc bè
I.Mục tiêu
- Gióp häc sinh ®äc lưu lo¸t , bưíc ®Çu thÓ hiÖn ®ưîc lêi cña c¸c nh©n vËt trong bµi : Trên chiếc bè
- Giúp học sinh tìm hiểu nội dung của bài đọc thông qua trả lời câu hỏi .
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
1. Luyện đọc bài : Trên chiếc bè
1 học sinh đọc toàn bài .
Học sinh luyện đọc trong nhóm.
Thi ®äc hay .
- G/v theo dõi giúp đỡ những học sinh đọc còn yếu như Tuấn Anh , Quý, Hào , Quân 
2.Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trong vở thực hành 
- HS đọc yêu cầu trong nhóm.
 -Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm.
 -Gọi đại diện các nhóm trình bày.
 - GV ch÷a bµi .
- Gv nhËn xÐt giê häc .Dặn dò 
- HS nghe
- H l¾ng nghe .
- Các nhóm cö ®¹i diÖn lªn thi ®äc .
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
 Thứ 3 ngày 17 tháng 9 năm2013
Buổi s áng:
T H Toán: TIẾT 1 ( Tuần 4)
I.Mục tiêu
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 29 +5 ;49 + 25; 8 + 5; 28 +5 .
-Biết lựa chọn kết quả đúng để điền vào ô trống 
-Giải bài toán có lời văn.
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động thựchành :
1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
HĐ1 : Cá nhân 
-Yêu cầu HS điền số rồi nêu kết quả.
HĐ2 : Nhóm 4 
-Yêu cầu các nhóm làm vào bảng nhóm ,nhóm nào xong báo cáo trước 
HĐ3 :Cá nhân 
HĐ4 : Cá nhân 
- yêu cầu HS nêu kết quả.
HĐ5 : Thảo luận theo cặp dôi 
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
- thảo luận xong h/s làm vào vở 
 Báo cáo kết quả bài làm của h/s 
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
- H/s làm việc cá nhân 
-HS làm việc theo nhóm 
-4 HS lên bảng làm,lớp làm bảng con
- H/s làm việc cá nhân 
- HS thảo luận theo cặp đôi ,lớp làm vở.
Thứ 4 ngày 18 tháng 9 năm2013
Buổi sáng 
ĐẠO ĐỨC :
 Quan tâm giúp đỡ bạn bè (t2)
I.Mục tiêu
- Biết được bạn bè cần phải quan tâm,giúp đỡ lẫn nhau.
- Nêu được một vai biểu hiện cụ thể của việc quan tâm ,giúp đỡ bạn bè trong học tập,lạo động và sinh hoạt hằng ngày.
- Yêu mến ,quan tâm,giúp đỡ bạn bè xung quanh.
*KNS:KN Thể hiện sự cảm thông.
II. Các hoạt động dạy học
Tranh và phiếu ghi câu hỏi .VBT
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
Hoạt động 1:
*Mục tiêu :Giupr học sinh biết cách ứng xử trong một tình huống cụ thể có liên quan đến việc guips đỡ bạn bè.
1. GV cho HS quan sát tranh 
2. GV yêu cầu hs đoán xem ứng xử của bạn Nam.
3. GV chốt lại cách ứng xử .
- Nam không cho Hà xem bài
- Nam khuyên Hà tự làm bài.
- Nam cho Hà xem bài .
4. HS thảo luận các câu hỏi trên theo câu hỏi .
?Em có ý kiến gì về việc làm của bạn Nam?
? Nếu là Nam ,em sẻ làm gì để giúp bạn ?
5. Các nhóm thể hiện qua đống vai.
6. Các nhóm lên trình bày 
Hoạt động 2:
 HS làm việc theo nhóm .
Các nhóm lên trình bày 
Hoạt động 3: HS thảo luận trong nhũng tình huống .
 -Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và trình bày trước lớp.
Củng cố - dăn dò 
Chuẩn bị bài sau 
- H/ quan sát 
- Nhóm trưởng điều hành .
-Nhận xét, bổ sung.
- Nhóm trưởng điều hành .
-Nhận xét , bổ sung.
- Nhóm trưởng điều hành .
- Nhóm khác bổ sung 
Nhóm trưởng điều hành 
Các nhóm trình bày 
Buổi chiều
GĐ - BD Toán : LUYỆN : 29 + 5 
I.Mục tiêu : 
- Củng cố cho học sinh biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 29 + .
-Biết giải bài toán bằng một phép tính.
- Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc.
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
-GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng.
1. Luyện tập, thực hành
a. Bµi tËp dµnh cho häc sinh TB + Y ( VBT TR 18 )
HĐ1 : Cá nhân 
 - Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS đặt tính rồi tính theo yêu cầu 
- H/s làm việc cá nhân 
 -GV chữa bài và yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính 
HĐ2: Thảo luận theo cặp đôi 
 -Gọi 1 HS đọc nội dung và yêu cầu.
 -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi sau đó làm vào vở 
- G/v đánh giá tiến độ của học sinh 
HĐ3: Cả nhóm 
 -Gọi HS đọc yêu cầu.
 -Yêu cầu HS làm bài.
b. Bµi tËp dµnh cho häc sinh K + G
* Học sinh làm bài tập 2; 3; 4 VBT TR 18.
* Bài tập nâng cao.
Bµi 1: Tổng của hai số bằng 48 nếu thêm mọt trong hai số hạng 5 đơn vi thì tổng mới là bao nhiêu ?
 Báo cáo kết quả bài em làm 
-Tổng kết giờ học.
-Nghe GV giới thiệu.
- Học sinh tự đọc đề bài trong nhóm.
-Nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình 
-1 HS đọc
-Cả lớp thảo luận theo cặp đôi 
- H/s làm vào vở 
Nhóm trưởng đọc yêu cầu cho 
cả nh óm nghe 
- Cả nhóm cùng thảo luận 
* Häc sinh lµm bµi vµo vë sau ®ã Gv ch÷a bµi .
Bµi 1: Tổng mới là :
 48 + 5 = 53 
BDGDTV: Luyện :Từ chỉ sự vật.Từ chỉ về ngày tháng 
I.MỤC TIÊU
-Nắm chắc các từ chỉ sự vật(danh từ) tìm thêm được các từ chỉ sự vật
-Rèn kĩ năng biết một tháng có mấy ngày , một năm có mấy tháng .
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động thựchành :
1.HD làm bài tập
HĐ 1: 
-Yêu cầu HS đọc:
-Yêu cầu thảo luận cặp đôi
-Yêu cầu tìm từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.
-KL:Từ chỉ sự vật là gồm các từ chỉ người, đồ vật, loài vật, cây cối 
HĐ2:
-Nêu yêu cầu 
-HD HS thảo luận theo nhóm 2
HĐ3:
- Làm việc cá nhân 
-Bài tập yêucầu gì?
-HD ngắt thành từng mẫucâu.
2. Đánh giá kết quả bài làm của học sinh
-Theo dõi.-Chấm bài –nhận xét.
-Làm bài ở VBT
-Mở vở bài tập – đọc bài – quan sát sgk
-Người ,vật, đồ vật, con vật
-Các cặp tự nêu tên 
-Lần lượt nêu miệng:Bộ đội công nhân, ô tô, máy bay,bàn ghế, xe đạp.
- HS nêu
- nhóm trưởng điều khiển cả nhóm làm việc 
- Các nhóm báo cáo kết quả 
-Làm bài vào vở bài tập.
- HS trình bày bài .
Thứ 5 ngày 19 tháng 9 năm2013
Buổi chiều 
T H Tiếng Việt :
 CHÍNH TẢ 
I.Mục tiêu
- Lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ iên/ yên hoặc r,gi /d , ân /âng vào chố trống .
- Hiểu được các từ vừa điền 
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
Hướng dẫn học sinh làm bài tập VTH Tr 27 
2.1. Bài tập cơ bản .
HĐ1: Điền iên hoặc yên vào chỗ trống 
- G/v gọi h/s nhắc lại luật chính tả 
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1.
- H làm bài trong nhóm 
- Hướng dẫn chữa bài.
HĐ2 : Điền vào chỗ trống r,d hoặc gi. 
a)r ,d hay gi
-. .a dẻ ; cụ .. ...à ; ......a vào ; cặp .a ; 
b) ân hay âng
-.v......lời bạn th..... 
2.2.Bài tập nâng cao ( HS K + G ) : 
Tìm những từ và tiéng có vân ân và âng
- HS đọc yêu cầu trong nhóm.
 -Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm.
 -Gọi đại diện các nhóm trình bày.
 - GV ch÷a bµi .
Gv Đánh giá nhËn xÐt kết quả giờ học 
- H/ lắng nghe nhận xét 
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
GĐ - BD Toán : LUYỆN : 49 + 25
I.Mục tiêu : 
 - Củng cố cho học sinh biết bài toán về nhiều hơn 
 -Biết giải bài toán bằng một phép tính.
 - Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc.
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
-GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng.
1. Luyện tập, thực hành
a. Bµi tËp dµnh cho häc sinh TB + Y ( VBT TR 19 bài 1,2, 3)
HĐ1 : Cá nhân 
 - Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS đặt tính rồi tính theo yêu cầu 
- H/s làm việc cá nhân 
 -GV chữa bài và yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính 
HĐ2: Thảo luận theo cặp đôi 
 -Gọi 1 HS đọc nội dung và yêu cầu.
 -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi sau đó làm vào vở 
- G/v đánh giá tiến độ của học sinh 
HĐ3: Cả nhóm 
 -Gọi HS đọc yêu cầu.
 -Yêu cầu HS làm bài.
b. Bµi tËp dµnh cho häc sinh K + G
* Học sinh làm bài tập1, 2; 3; 4 VBT TR 19.
* Bài tập nâng cao.
Bµi 1: Khối lớp 2 có 58 học sinh nam ,số hoc sinh nữ nhiều hơn học sinh nam là 17 học sinh .Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh nữ ?
 Báo cáo kết quả bài em làm 
-Tổng kết giờ học.
-Nghe GV giới thiệu.
- Học sinh tự đọc đề bài trong nhóm.
-Nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình 
-1 HS đọc
-Cả lớp thảo luận theo cặp đôi 
- H/s làm vào vở 
Nhóm trưởng đọc yêu cầu cho 
cả nh óm nghe 
- Cả nhóm cùng thảo luận 
* Häc sinh lµm bµi vµo vë sau ®ã Gv ch÷a bµi .
Bµi 1: Số học sinh nữ khối lớp 2 là : 
58 + 17 = 75 ( học sinh )
 Đáp s ố : 75 học sinh 
BD - G§tiÕng viÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa B (bài 4)
I. Môc tiªu
- LuyÖn viÕt ch÷ hoa B kiểu nghiêng . HS viết ®óng, viết đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë « li .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu
- GV treo chữ mẫu lên bảng
- GV nêu câu hỏi 
Hoạt động 2; Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- GV yêu cầu hs viết vào vở
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3; Chấm bài, nhận xét
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- HS trả lời
- HS quan sát và chú ý lắng nghe.
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở thực hành viết đúng viết đẹp.
- Học sinh nộp vở 
 Thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm2013
Buổi chiều
T H Toán: TIẾT 2 ( Tuần 4)
I.Mục tiêu
- -Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 29 + 5; 49 +25.
- 8 cộng với một số : 8 + 5 .
- Phép cộng có dạng : 28 +5 .
-Biết giải bài toán bằng một phép tính.
- Biết lựa chọn kết quả đúng để điền vào chỗ trống 
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động thựchành :
1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
HĐ1 : Cá nhân 
-Yêu cầu HS điền số rồi nêu kết quả.
HĐ2 : Nhóm 4 
-Yêu cầu các nhóm làm vào bảng nhóm ,nhóm nào xong báo cáo trước 
HĐ3 : Cá nhân 
HĐ4 : Thảo luận theo cặp đôi 
-H/s thảo luận cặp đôi 
- yêu cầu HS nêu kết quả.
HĐ5 : Thảo luận theo nhóm 
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
- thảo luận xong h/s làm vào vở 
 Báo cáo kết quả bài làm của h/s 
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
- H/s làm việc cá nhân 
-HS làm việc theo nhóm 
-4 HS lên bảng làm,lớp làm bảng con
- H/s thảo luận cặp đôi 
 - Làm vào vở 
- HS thảo luận theo nh óm - làm vở.
T H Tiếng Việt : TẬP LÀM VĂN
I.Mục tiêu
- Viết được lời cảm ơn. Lời xin lỗi .
- Nhìn tranh để viếc được nội dung.
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Hoạt động thựchành :
Hướng dẫn học sinh làm bài tập VTH Tr 29-30.
1. Bài tập cơ bản .
Bài 1: Viết lời cảm ơn trong mỗi trương hợp sau: 
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập .
- H làm bài trong nhóm 
- Hướng dẫn chữa bài.
Bài 2 : Viết lời cảm ơn trong mỗi trương hợp sau: 
- Thảo luận theo nhóm 
- G/v theo dõi đánh giá tiến độ của từng nhóm 
- Các nhóm báo cáo kết quả bài làm 
2.2.Bài tập nâng cao ( HS K + G ) : Viết vào chỗ trống 3,4 câu nói về nội dung của mỗi tranh.
- HS đọc yêu cầu trong nhóm.
 -Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm.
 -Gọi đại diện các nhóm trình bày.
 - GV ch÷a bµi .
- Gv nhËn xÐt giê häc .
- Từ chỉ sự vật 
bộ đội, công nhân, ôtô, máy bay, trâu, voi, dừa, mía 
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
- Nhóm trưởng điều hành .
cả lớp làm vở.
-Nhận xét, chữa bài của bạn.
 SHTT: NhËn xÐt cuèi tuÇn
I. Môc tiªu:
 - Gióp HS biÕt ®­îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh trong tuÇn qua.
 - HS cã h­íng kh¾c phôc nh­îc ®iÓm vµ cã h­íng phÊn ®Êu tèt trong tuÇn tíi.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc
- Yªu cÇu c¶ líp h¸t 1 bµi.
2. NhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng tuÇn 4:
*¦u ®iÓm:
- §a sè c¸c em thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tèt. Trang phôc ®óng quy ®Þnh.VÖ sinh c¸ nh©n kh¸ s¹ch sÏ, gän gµng.
- NhiÒu em cã ý thøc häc vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp. Trong giê häc s«i næi x©y dùng bµi.
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Çu buæi, gi÷a buæi nhanh nhÑn, cã chÊt l­îng.
*Nh­îc ®iÓm:
-Mét sè em ý thøc tù gi¸c ch­a cao, cßn l­êi häc, ch÷ viÕt xÊu, cÈu th¶.
3. KÕ ho¹ch tuÇn 5:
- Ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh­îc ®iÓm.
- Gi¸o dôc cho HS ý thøc tù gi¸c kØ luËt trong mäi ho¹t ®éng.
* C¶ líp h¸t mét bµi. 
- Líp tr­ëng nhËn xÐt ho¹t ®éng trong tuÇn cña líp.
- L¾ng nghe GV nhËn xÐt vµ cã ý kiÕn bæ sung.
- Nghe GV phæ biÕn ®Ó thùc hiÖn.

Tài liệu đính kèm:

  • docmai gui hong tuan 4.doc