Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 18

Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 18

TẬP ĐỌC

OÂN TAÄP( T1)

I. MỤC TIÊU:

 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng /phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Lập được bản thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu của bài tập 2.

- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3.

* HS khá, giỏi: Đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Giaỏy khoồ to, phiếu ghi các bài tập đọc.

+ HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 23 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 17/12/2019 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18
(Từ ngày 18/10/ 2010 đến ngày 22 /10/ 2010)
Thứ hai ngày 	 thỏng năm 2010
Tiết 1:TĐ: ễn tập tiết 1
Tiết 2: CT ễn tập tiết 2
Tiết 3: Mĩ thuật: GV chuyờn dạy 
Tiết 4:Toỏn: Diện tớch hỡnh tam giỏc
Tiết 5 : Chào cờ
Tiết 1
Tập đọc
OÂN TAÄP( T1)
I. Mục tiêu:
 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng /phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Lập được bản thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu của bài tập 2.
- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3.
* HS khá, giỏi: Đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Giaỏy khoồ to, phiếu ghi các bài tập đọc.
+ HS: VBT
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Baứi cuừ: 
- Keồ teõn caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc 
 - GV nhaọn xeựt.
 B. Baứi mụựi: OÂn taọp tieỏt 1.
Hẹ1: Kieồm tra ủoùc.
GV choùn moọt soỏ ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ thuoọc caực chuỷ ủieồm ủaừ hoùc.
Yêu caàu HS ủoùc dửụựi hình thửực baột thaờm.
- GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
Hẹ2: Laọp baỷng thoỏng keõ caực baứi taọp ủoùc thuoọc chuỷ ủieồm “Giửừ laỏy maứu xanh”
- Goùi HS ủoùc yêu caàu cuỷa baứi taọp 2
- Haừy ủoùc teõn caực baứi taọp ủoùc thuoọc chuỷ ủieồm Giửừ laỏy maứu xanh 
- GV nhaộc HS chuự yự yêu caàu laọp baỷng thoỏng keõ.
GV chia nhoựm, cho HS thaỷo luaọn 
- GV nhaọn xeựt chung.
Hẹ3: Nhaọn xeựt veà nhaõn vaọt baùn nhoỷ trong truyeọn “Ngửụứi gaực rửứng tớ hon” 
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi 3
- Gụùi yự: + ẹoùc laùi chuyeọn Ngửụứi gaực rửứng tớ hon ủeồ coự nhửừng nhaọn xeựt chớnh xaực veà baùn 
+ Haừy noựi veà baùn nhử moọt ngửụứi baùn chửự khoõng phaỷi nhử moọt nhaõn vaọt trong truyeọn 
GV nhaọn xeựt cho ủieồm tửứng HS.
C. Củng cố – daởn doứ: 
 Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, nhắc HS học bài ở
 nhà
 - HS traỷ lụứi.
 - HS nhaọn xeựt vaứ boồ sung 
 - HS laàn lửụùt ủoùc trửụực lụựp nhửừng ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ khaực nhau trong caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc.
- HS nhaọn xeựt 
 - 1 HS ủoùc yêu caàu- Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
HS ủoùc caự nhaõn 
HS laứm vieọc theo nhoựm – Nhoựm naứo xong daựn keỏt quaỷ leõn baỷng.
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy.
 - Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
HS ủoùc yêu caàu baứi taọp 3.
- HS laứm baứi vaứo VBT. 
- 3 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh 
HS nhaọn xeựt.
- Veà nhaứ reứn ủoùc dieón caỷm.
Chuaồn bũ baứi : “OÂn taọp” tieỏp theo.
--------------------------------------------------
Tiết 2
Chính tả
ôn tập (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Mức độ Y/C kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo Y/ C
 BT 2.
- Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo Y/ C của BT3.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Giaỏy khoồ to.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Bài cũ:
- Gọi HS nêu ND ôn tập tiết trước.
- GV nhận xét
B. Bài mới:
1. Giụựi thieọu baứi: 
2.HDHS ôn tập: 
Hẹ1: Kieồm tra taọp ủoùc.
Baứi 1:
GV choùn moọt soỏ ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ thuoọc caực chuỷ ủieồm ủaừ hoùc.
YC HS bắt thăm và đọc bài
GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
Hẹ2:Laọp baỷng thoỏng keõ caực baứi ủoùc thuoọc chuỷ ủieồm “Vỡ hạnh phuực con ngửụứi”
- Yêu caàu HS ủoùc baứi.
GVchia nhoựm,cho HS thaỷo luaọn nhoựm
GV nhaọn xeựt, choỏt laùi.
Hẹ3: Trỡnh baứy nhửừng caựi hay cuỷa nhửừng caõu thụ thuoọc chuỷ ủieồm maứ em thớch.
- Gọi HS ủoùc yêu caàu ủeà baứi.
GV HD HS tỡm nhửừng caõu thụ, khoồ thụ hay maứ em thớch.
Tỡm nhửừng caõu thụ, khoồ thụ yeõu thớch, suy nghú veà caựi hay cuỷa caõu thụ, khoồ thụ ủoự.
- GV nhaọn xeựt chung 
C. Củng cố - daởn doứ: 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
- HS nêu
- HS laàn lửụùt ủoùc trửụực lụựp nhửừng ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ khaực nhau.
- 1 HS ủoùc yêu caàu; Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- HS laứm vieọc theo nhoựm– Nhoựm naứo xong daựn keỏt quaỷ leõn baỷng.
ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy.
Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
- 1 HS ủoùc yêu caàu ủeà baứi.
 HS ủoùc thaàm laùi hai baứi thụ:“Haùt gaùo laứng ta” vaứ “Ngoõi nhaứ ủang xaõy”.
- HS ủoùc vaứ phaựt bieồu.
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung.
Veà nhaứ reứn ủoùc dieón caỷm.
Chuaồn bũ baứi oõn taọp tieỏp theo.
Tiết 4	Toán
DIEÄN TÍCH HèNH TAM GIAÙC
 I. Mục tiêu:
Biết tính diện tích hình tam giác.
* HS khá giỏi: Làm thêm BT2
II. Chuẩn bị:
+ GV: 2 hỡnh tam giaực baống nhau.
+ HS: 2 hỡnh tam giaực, keựo.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HT
A. Bài cũ: - Neõu caực yếu toỏ cuỷa hỡnh tam giaực.
GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
B. Bài mới:
Hẹ1: Caột gheựp hỡnh tam giaực.
GV HD HS thửùc hieọn caực thao taực
 caột gheựp hỡnh nhử SGK 
+ Caột 1 trong 2 hỡnh tam giaực baống nhau vaứ caột theo ủửụứng cao ủaừ veừ trong hỡnh 
+ Gheựp hai mảnh 1,2 vaứo hỡnh tam giaực coứn laùi ủeồ thaứnh 1 hỡnh chửừ nhaọt ABCD
Hẹ2: So saựnh ủoỏi chieỏu caực yeỏu toỏ hỡnh hoùc trong hỡnh vửứa gheựp.
 - Cho HS nhận xét:
+ Chieàu daứi DC cuỷa hỡnh chửừ nhaọt vaứ ủoọ daứi ủaựy DC cuỷa hỡnh tam giaực 
+ Chieàu roọng AD cuỷa hỡnh chửừ nhaọt vaứ chieàu cao EH cuỷa hỡnh tam giaực 
+ So saựnh S hỡnh chửừ nhaọt ABCD vaứ S hỡnh tam giaực EDC
Hẹ3: Hình thaứnh quy taộc coõng thửực tính diện tích hình tan giác:
 - Yêu caàu HS neõu coõng thửực tớnh S hỡnh chửừ nhaọt ABCD 
- Y/C HS phaõn tớch nhaọn xeựt ủeồ ruựt ra caựch tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực 
+ DC laứ gỡ cuỷa hỡnh tam giaực EDC ? 
+ EH laứ gỡ cuỷa hỡnh tam giaực EDC ? 
*Vaọy ủeồ tớnh dieọn tớch cuỷa hỡnh tam giaực EDC chuựng ta ủaừ laứm nhử theỏ naứo
- Y/C HS neõu quy taộc tớnh diện tích hình tam giác.
- GV giụựi thieọu coõng thửực.
 S = (DC EH) : 2 hay DC EH
 2
Hẹ4: Luyeọn taọp 
- GV cho HS nêu Y/C các bài tập
- HDHS nắm Y/C từng bài
- Quan sát, giúp đỡ thêm
- Chấm 1 số vở- HDHS chữa bài
Baứi 1:
 - GV nhận xét, chốt KQ đúng
*Dành cho HS khá giỏi:
Baứi 2:
Lửu yự: Baứi 2a) (ẹaựy vaứ chieàu cao khoõng cuứng moọt ủụn vũ ủo) 
+ ẹoồi ủụn vũ ủo ủeồ ủoọ daứi ủaựy vaứ chieàu cao coự cuứng moọt ủụn vũ ủo
+ Sau ủoự tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực 
- GV nhaọn xeựt
C. Củng cố - daởn doứ: 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Nhắc HS học bài ở nhà 
1 HS neõu 
Lụựp nhaọn xeựt.
HS thửùc haứnh caột hỡnh tam giaực – caột theo ủửụứng cao thành tam giaực 1 vaứ 2.
 (a) 1 2 (b)
HS gheựp hỡnh 1 vaứ 2 vaứo hỡnh tam giaực coứn laùi 
 A E B
 1 2 
Veừ ủửụứng cao EH. 
 D H C
- HS so saựnh 
+ Chieàu daứi hỡnh chửừ nhaọt ADCB baống ủoọ daứi ủaựy cuỷa tam giaực EDC 
- Chieàu cao cuỷa hỡnh tam giaực baống chieàu roọng hỡnh CN
+ S hỡnh chửừ nhaọt gaỏp 2 laàn S cuỷa hỡnh tam giaực 
- HS neõu: Shcn ABCD = DC AD
+ Shtg EDC baống moọt nửừa Shcn ABCD neõn ta coự Shtg EDC laứ: 
(DC EH) : 2 hay DC EH
 2
+ DC laứ ủaựy cuỷa hỡnh tam giaực EDC 
+ EH laứ đường cao tửụng ửựng vụựi ủaựy DC
+ Laỏy ủoọ daứi ủaựy DC nhaõn vụựi chieàu cao EH roài chia cho 2 
- HS Neõu quy taộc tớnh dieọn tớch cuỷa hỡnh tam giaực
- HS nhaộc laùi coõng thửực 
- HS nêu
- HS làm bài vào vở
 - HS chữa bài, lớp nhận xét
- 2 HS leõn baỷng thửùc hieọn tớnh 
a) Diện tích hình tam giác là : 
 8 6 : 2 = 24(cm2)
b) Diện tích hình tam giác là : 
 2,3 1,2 : 2 = 1,38(dm2)
2 HS leõn baỷng thửùc hieọn tớnh
 24dm = 2,4m 
a) Diện tích hình tam giác là : 
 5 2,4 : 2 = 6(m2 )
b) Diện tích hình tam giác là : 
 42,5 5,2 : 2 = 110,5(m2)
Lụựp nhaọn xeựt.
- HS nhaộc laùi quy taộc vaứ coõng thửực 
 - Chuaồn bũ baứi sau : “Luyeọn taọp”
Thứ ba ngày 19 thỏng 10 năm 2010
Tiết 1: LTVC: ễn tập tiết 3
Tiết 2: KC: ễn tập tiết 4
Tiết 3: KH: Sự chuyển thể của chất
Tiết 4: T: Luyện tập
Tiết 5: ĐĐ: Thực hành KN HKI
Tiết 1	Luyện từ và câu
ôn tập ( tiết 3) 
OÂN TAÄP(T3)
I. Mục tiêu:
 - Mức độ Y/C kĩ năng đọc như ở tiết 1.
	 - Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
 *HS khá, giỏi: Nhận biết một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các bài thơ, bài văn.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Giaỏy khoồ to.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giụựi thieọu baứi mụựi: 
- Neõu muùc tieõu tieỏt hoùc 
2.HDHS ôn tập:
Hẹ1: Kieồm tra taọp ủoùc.
GV choùn moọt soỏ ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ thuoọc caực chuỷ ủieồm ủaừ hoùc.
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
Hẹ2:Laọp baỷng tổng keỏt voỏn tửứ veà moõi trửụứng
Yêu caàu HS ủoùc baứi.
GV giuựp HS yêu caàu cuỷa baứi taọp: laứm roừ theõm nghúa cuỷa caực tửứ: sinh quyeồn, thuỷy quyeồn, khớ quyeồn.
GV chia nhoựm, HS thaỷo luaọn nhoựm
- GV nhaọn xeựt
- Yêu caàu HS ủaởt caõu vụựi tửứ vửứa tỡm 
3. Củng cố - daởn doứ: 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
HS laàn lửụùt ủoùc trửụực lụựp nhửừng ủoaùn vaờn, ủoaùn thụ khaực nhau.
- HS nhaọn xeựt 
- 1 HS ủoùc baứi neõu yêu caàu.
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
 - HS laứm vieọc theo nhoựm – Nhoựm naứo xong daựn keỏt quaỷ leõn baỷng.
ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy.
Nhoựm khaực nhaọn xeựt 
+ Thi ủaởt caõu vụựi tửứ ngửừ vửứa tỡm.
Veà nhaứ reứn ủoùc dieón caỷm.
Chuaồn bũ baứi “OÂn taọp” tieỏp theo.
TOÅNG KEÁT VOÁN Tệỉ VEÀ MOÂI TRệễỉNG
Sinh quyeồn
(môi trửụứng ủoọng,thửùc vaọt)
Thuyỷ quyeồn
(môi trửụứng nửụực)
Khớ quyeồn
(môi trửụứng-khoõngkhớ)
Caực sửù vaọt trong moõi trửụứng
Rửứng, con ngửụứi, thuự (hoồ, baựo, caựo, choàn, khổ, vửụùn, hửụu, nai, raộn, thaốn laốn, deõ, boứ, ngửùa, lụùn, gaứ, vũt, ngan,chim (coứ, vaùc, boà noõng, seỏu,) caõy aờn quaỷ (cam, xoaứi, chanh, maọn,)
Soõng, suoỏi, ao, hoà, bieồn, ủaùi dửụng, khe, thaực, keõnh, mửụng, ngoứi, raùch, laùch,
Baàu trụứi, vuừ truù, maõy, khoõng khớ, aõm thanh, aựnh saựng, khớ haọu,..
Nhửừng haứnh ủoọng baỷo veọ moõi trửụứng
Troàng caõy gaõy rửứng, phuỷ xanh ủoài troùc, troàng rửứng ngaọp maởn, choỏng ủaựnh caự baống mỡn, 
Giửừ saùch nguoàn nửụực, xaõy dửùng nhaứ maựy nửụực, loùc nửụực thaỷi coõng nghieọp,..
Loùc khoựi coõng nghieọp, xửỷ lớ raực thaỷi, choỏng oõ nhieóm baàu khoõng khớ,.
Tiết 2: 	Kể chuyện
OÂN TAÄP(T4)
I. Mục tiêu: 
- Mức độ Y/C kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Nghe – viết đúng bài CT, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài Chợ Ta- sken, tốc độ viết khoảng 95 chữ / 15 phút.
I ... AẽY HOẽC : 
 1. Khụỷi ủoọng : (1’) Haựt .
 2. Baứi cuừ : (3’) Hoùc baứi haựt : Nhửừng boõng hoa , nhửừng baứi ca .
	- Vaứi em haựt laùi baứi haựt .
 3. Baứi mụựi : (27’) Õn taọp baứi haựt : Nhửừng boõng hoa , nhửừng baứi ca .
	Giụựi thieọu moọt soỏ nhaùc cuù nửụực ngoaứi .
 a) Giụựi thieọu baứi : 
	Neõu muùc ủớch , yeõu caàu caàn ủaùt cuỷa tieỏt hoùc .
 b) Caực hoaùt ủoọng : 
13’
Hoaùt ủoọng 1 : Õn taọp baứi haựt Nhửừng boõng hoa , nhửừng baứi ca .
MT : Giuựp HS haựt ủuựng giai ủieọu , lụứi ca baứi haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoùa .
PP : ẹaứm thoaùi , thửùc haứnh , giaỷng giaỷi 
- Cho HS haựt oõn luyeọn baứi haựt vụựi nhửừng phửụng phaựp thửụứng duứng .
Hoaùt ủoọng lụựp .
- Theồ hieọn vaứi ủoọng taực phuù hoùa cho baứi haựt .
13’
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu moọt soỏ nhaùc cuù nửụực ngoaứi .
MT : Giuựp HS nhaọn bieỏt ủửụùc hỡnh daựng , nghe ủửụùc aõm saộc moọt soỏ nhaùc cuù nửụực ngoaứi .
PP : Trửùc quan , giaỷng giaỷi , thửùc haứnh .
- Cho HS xem tranh , aỷnh ủeồ nhaọn bieỏt 4 nhaùc cuù trong SGK .
- Cho HS nghe ủeồ laứm quen vụựi aõm saộc 4 nhaùc cuù ủoự baống ủaứn Organ .
- Cho HS nghe baứi haựt Nhửừng boõng hoa , nhửừng baứi ca theồ hieọn baống aõm saộc caực loaùi keứn .
- Gụùi yự HS neõu caỷm nhaọn veà aõm saộc 4 loaùi nhaùc cuù ủửụùc giụựi thieọu .
Hoaùt ủoọng lụựp .
 4. Cuỷng coỏ : (3’)
	- Bieồu dieón laùi baứi haựt baống hỡnh thửùc toỏp ca .
	- Giaựo duùc HS theõm kớnh troùng , bieỏt ụn thaày coõ giaựo .
 5. Daởn doứ : (1’)
	- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
	- Õn laùi baứi haựt ụỷ nhaứ .
Thứ 5 ngày thỏng năm 2010
Tiết 1:LTVC: ễn tập tiết 7
	Tiết 2: ĐL: KT ĐK CKI
	Tiết 3: TD: Chuyờn trỏch
	Tiết 4:Luyện tập chung
	Tiết 5: KT: Thức ăn nuụi gà
Tiết 1	Luyện từ và câu
OÂN TAÄP( Tieỏt 7 )
 I. Mục tiêu:
 Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKI (nêu ở tiết 1, Ôn tập)
 II. Các hoạt động DH:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
A. Bài cũ: 
 - Gọi HS đọc câu đã đặt ở câu d bài tập 2 tiết trước.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:GV nêu Y/C tiết học.
 HĐ1: Đọc thầm:
 - GV cho HS đọc thầm bài đọc trong SGK
 - Gọi 1 HS đọc chú giải.
HĐ2: Dựa vào ND bài đọc, chọn ý trả lời đúng.
 - Gọi HS nối tiếp nhau đọc các BT trong SGK.
 - Y/C HS suy nghĩ, tìm câu trả lời đúng.
 - GV nhận xét, chốt KQ đúng.
Kết quả: Câu 1: ý b ; Câu 2: ý a
 Câu 3: ý c ; Câu 4: ý c
 Câu 5: ý b ; Câu 6: ý b
 Câu 7: ý b ; Câu 8: ý a
 Câu 9: ý c ; Câu 10: ý c
C. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - Nhắc HS học bài ở nhà.
- 2HS đọc câu của mình.
- Lớp nhận xét.
- HS đọc thầm ( SGK ).
- 1HS đọc chú giải
- 1 số HS nối tiếp nhau đọc, lớp đọc thầm.
- HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
- HS nêu miệng kết quả
- Lớp nhận xét
- HS học bài ở nhà.
Tiết 2	Địa lí 
KIEÅM TRA HKI
Tiết 3	Thể dục
Tiết 4	Toán
LuyÊn tập chung
I.Mục tiêu: Biết:
 - Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.
 - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
 - Làm các phép tính với số thập phân.
 - Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
* HS khá giỏi : Làm thêm BT 3,4 (phần 2)
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.Baứi cuừ: Chửừa baứi 2.
- GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
B. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi:
Hẹ1: HD luyện tập:
- Cho HS đọc Y/C từng bài tập
- HDHS xác định Y/C từng bài
- Cho HS làm bài vào vở, GV quan sát giúp đỡ thêm.
*Hẹ2: Chấm – chữa bài 
- GV chấm 1 số vở- HDHS chữa bài
Phần1: YC HS chữa bài – Lớp nhận xét
GV chốt lại lời giải đúng
Phần2: YC HS chữa bài – Lớp nhận xét
Baứi 1:Đặt tính rồi tính:
Baứi2:Vieỏt soỏ TP thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm 
Dành cho HS khá, giỏi:
Baứi 3: Tớnh S tam giaực,dửùa treõn dieọn tớch HCN.
Baứi 4: Tỡm giaự trũ x sao cho: 3,9 < x < 4,1 
C. Cuỷng co,ỏ daởn doứ:
 GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, giao baứi taọp veà nhaứ
2HS leõn baỷng tớnh dieọn tớch tam giaực.
HS khaực nhaọn xeựt
- HS đọc Y/C từng bài tập
- HS laứm baứi roài chửừa baứi.
HS khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
- 3 HS chữa bài phần1
+ Baứi 1: Khoanh vaứo B.
+Baứi 2: Khoanh vaứo C.
+Baứi 3: Khoanh vaứo C.
- 2HS lên bảng làm
d. 77,5 2,5 
 2 5 31
 0 
- 1HS lên bảng làm ,HS nhaọn xeựt.
a)8m 5dm = 8,5m
b) 8m2 5dm2 = 8,05m2
- 1HS lên bảng làm
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
15 +25 = 40 ( cm )
Chiều dài của hình chữ nhật là:
2400 : 40 = 60 ( cm )
Diện tích của hình tam giác là:
60 25 : 2 = 750 ( cm2 )
ẹaựp soỏ: 750 cm2
- 1HS laứm baứi: x = 4; x = 3,95;...
- HS chuaồn bũ baứi sau 
Tiết 5	Kĩ thuật
THệÙC AấN NUOÂI GAỉ (TIEÁT2 )
I.Mục tiêu: 
- Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà.
- Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).
II. Đồ dùng dạy học:
Phieỏu hoùc taọp vaứ phieỏu ủaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa HS.
II. Các HĐ dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.Baứi cuừ: Neõu tỏc duùng cuỷa thửực aờn ủoỏi vụựi cụ theồ gaứ?
B. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hẹ1:Trỡnh baứy taực duùng vaứ sửỷ duùng thửực aờn cung caỏp chaỏt ủaùm, chaỏt khoaựng , vi- ta- min, thửực aờn toồng hụùp.
- Y/ C HS nhaộc laùi nhửừng nội dung ủaừ hoùc ụỷ tieỏt1.
- Cho HS thaỷo luaọn theo nhoựm ủoõi ủeồ neõu taực duùng, caựch sửỷ duùng tửứng loaùi thửực aờn theo noọi dung trong SGK.
+ Haừy neõu khaựi nieọm vaứ taực duùng cuỷa thửực aờn hoón hụùp?
-K luaọn:Khi nuoõi gaứ caàn sửỷ duùng nhieàu thửực aờn nhaốm cung caỏp ủaày ủuỷ caực chaỏt dinh dửụừng cho gaứ,...
Hẹ2: ẹaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp
- GV neõu moọt soỏ caõu hoỷi traộc nghieọm 
+ Keồ teõn nhửừng thửực aờn cung caỏp chaỏt ủaùm, chửựa nhieàu vi- ta- min.
+ Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng nhieàu loaùi thửực aờn ủeồ nuoõi gaứ?
+ Vỡ sao khi cho gaứ aờn thửực aờn hoón hụùp seừ giuựp gaứ khoeỷ maùnh , lụựn nhanh, ủeỷ trửựng to vaứ nhieàu?
- GV neõu ủaựp aựn ủeồ HS ủoỏi chieỏu.
- GV n xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa HS.
C. Cuỷng coỏ- daởn doứ.
 - Nhận xeựt tieỏt hoùc.
 - Giao việc về nhà.
- 1 HS neõu, HS khaực nhận xeựt.
- 1-2 HS nhaộc laùi.
- HS thaỷo luaọn vaứ neõu.HS khaực nhận xeựt.
+ Thửực aờn hoón hụùp goàm nhieàu loaùi thửcự aờn,coự ủaày ủuỷu caực chaỏt dinh dửụừng caàn thieỏt, phuứ hụùp vụựi nhu caàu dinh dửụừng cuỷa tửứng lửựa tuoồi gaứ.Vỡ vaọy, nuoõi gaứ baờng thửực aờn hoón hụùp giuựp gaứ lụựn nhanh, ủeỷ nhieàu trửựng.
- HS lắng nghe
+ HS laứm baứi.
+ HS ủoỏi chieỏu vaứ tửù ủaựnh giaự keỏt quaỷ laứm baứi taọp cuỷa mỡnh.
- HS baựo caựo keỏt quaỷ tửù ủaựnh giaự.
- HS lắng nghe
- Veà nhaứ chuẩn bị baứi sau.
Thứ sỏu ngày 22thỏng 10 năm 2010
Tiết 1: TLV: ễn tập tiết 8
Tiết 2: KH: KT CKI
Tiết 3: TD: 
Tiết 4: Toỏn: Hỡnh thang
Tiết 5: SHTT
Tiết 1	Tập làm văn
 ôn tập (tiết 8) 
ôn tập (Tieỏt 8)
 I.Mục tiêu: 
 Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKI:
- Nghe – viết đúng bài CT (tốc độ viết khoảng 95 chữ/15phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ (văn xuôi).
- Viết được bài văn tả người theo nội dung, yêu cầu của đề bài.
 II. Các hoạt động DH:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Giới thiệu bài: GV nêu Y/C tiết học 
 2. HDHS làm bài kiểm tra:
 - Gọi HS đọc đề bài SGK
 - GV ghi bảng: Em hãy tả một người thân đang làm việc( đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài,)
 - GV giúp HS nắm Y/C đề bài
 - Cho HS làm bài vào giấy kiểm tra.
 - GV quan sát, nhắc nhở thêm.
3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết làm bài, thu bài. Dặn HS về ôn tập để thi học kì. 
- HS lắng nghe
- 1,2 HS đọc
- HS xác định Y/C đề bài
- HS làm bài vào giấy kiểm tra
- HS nộp bài, học bài ở nhà
Tiết 2:	Khoa học
KIEÅM TRA học kỳ i
Tiết 3: THỂ DỤC
TIẾT 4:	Toán
HèNH THANG 
I. Mục tiêu: 
- Có biểu tượng về hình thang.
- Nhận biết một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học.
- Nhận biết hình thang vuông.
* HS khá giỏi: Làm thêm BT 3.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: Baỷng phuù veừ hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh vuoõng, hỡnh bỡnh haứnh, hỡnh thoi.
+ HS: 2 tụứ giaỏy thuỷ coõng, keựo.
III. Các HĐ dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Baứi cuừ: 
GV nhaọn xeựt baứi kieồm tra.
HS laứm laùi moọt vaứi baứi deó laứm sai.
B. Baứi mụựi: Hỡnh thang.
Hẹ1: Hình thaứnh bieồu tửụùng veà hỡnh than:
GV veừ hỡnh thang ABCD.
GV HD HS nhaọn bieỏt moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh thang.
GV ủaởt caõu hoỷi.
+ Hỡnh thang coự nhửừng caùnh naứo?
+ Hai caùnh naứo song song?
GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
HĐ2: Luyện tập: 
 - Cho HS đọc Y/C bài 
- HD HS nắm Y/C đề bài 
- Quan sát giúp đỡ thêm 1 số HS
- Chấm 1 số vở- HDHS chữa bài.
Baứi 1: GV vẽ hình lên bảng
GV chửừa baứi – keỏt luaọn.	
Baứi 2: GV vẽ hình lên bảng
 Hình 1 Hình 2 Hình 3
GV choỏt: Hỡnh thang coự 2 caùnh ủoỏi dieọn song song.	
Baứi 4:
 - Giụựi thieọu hỡnh thang vuông trên bảng. A B
 D C 
* Dành cho HS khá giỏi:
Baứi 3: Gọi 2 HS lên bảng vẽ
GV theo doừi thao taực veừ hỡnh chuự yự chổnh sửỷa sai soựt.
 - Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK )
3. Cuỷng coỏ.- daởn doứ: 
Neõu laùi ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh thang.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Daởn HS xem trửụực baứi ụỷ nhaứ.
- HS theo doừi 
HS quan saựt hỡnh veừ trong SGK sau ủoự duứng keựo caột hỡnh tam giaực.
HS quan saựt caựch veừ.
HS laộp gheựp vụựi moõ hỡnh hỡnh thang.
Laàn lửụùt tửứng nhoựm leõn veừ vaứ neõu ủaởc ủieồm hỡnh thang.
Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt.
Laàn lửụùt HS leõn baỷng chổ vaứo hỡnh và
 ứ trỡnh baứy. 
 ẹaựy beự
 ẹaựy lụựn
HS ủoùc ủeà.
HS laứm bài vào vở
- HS chữa bài, lớp nhận xét
- Các hình thang là : Hình 1, 2, 4, 5, 6.
- HS chỉ trên hình vẽ:
+ Hình có 4 cạnh và 4 góc là:Hình 1,2,3.
+ Hai cặp cạnh đối diện song song:Hình 1, 2.
+ Chỉ có 1 cặp cạnh đối diện song song: Hình 3.
+Có 4 góc vuông: Hình 1.
- 1 HS lên bảng làm
Hình thang ABCD có những góc vuông là: góc Avà góc D
Cạnh bên: AD vuông góc với 2 đáy
HS nhận xeựt ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh thang vuoõng:
+1 caùnh beõn vuoõng goực vụựi hai ủaựy
 +Coự 2 goực vuoõng, Chieàu cao laứ caùnh beõn vuoõng goực vụựi hai ủaựy
 - 2HS lên bảng vẽ
- ẹoùc ghi nhụự.
HS nhaộc laùi ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh thang. 
Chuaồn bũ baứi:“Dieọn tớch hỡnh thang”.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 18.doc.doc