Bài soạn các môn lớp 2 - Tuần 13 - Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Bài soạn các môn lớp 2 - Tuần 13 - Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

 I. Mục tiêu:

 - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài.

 - Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong câu chuyện (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 II. Đồ dùng dạy học:

 + GV: Tranh minh hoạ SGK.

 + HS : SGK

 

doc 28 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 749Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 2 - Tuần 13 - Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG - TUẦN 13
 Từ ngày 12/11/2012 16/11/2012 
 ---–—&–—---
THỨ
MÔN DẠY
TÊN BÀI DẠY
HAI
12/11/2012
Tập đọc 
Tập đọc 
Toán
Đạo đức
Chào cờ
Bông hoa Niềm Vui (tiết 1)
Bông hoa Niềm Vui (tiết 2)
14 trừ đi một số: 14 - 8
Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2)
BA
13/11/2012
Thể dục
Kể chuyện
Toán
Chính tả
Tự nhiên - Xã hội
GV chuyên
Bông hoa Niềm Vui
34 - 8
Tập chép: Bông hoa Niềm Vui
Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
TƯ
14/11/2012
Tập đọc
Toán
Thủ công
Âm nhạc
Qùa của bố
54 - 18
Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1)
GV chuyên
NĂM
15/11/2012
Thể dục
Luyện từ và câu
Toán
Tập viết
Mỹ thuật
GV chuyên
Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?
Luyện tập
Chữ hoa L
GV chuyên
SÁU
16/11/2012
Chính tả
Toán
Tập làm văn
HĐTT
Nghe – viết : Qùa của bố
15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Kể về gia đình
Sinh hoạt Sao(Tuần 13)
 Người thực hiện: LÊ THỊ HẢO
Thø hai ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2012
TËp ®äc
B«ng hoa niÒm vui
 I. Mục tiêu:
 - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài.
 - Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong câu chuyện (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
 II. Đồ dùng dạy học:
 + GV: Tranh minh hoạ SGK.
 + HS : SGK
 III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
* TIẾT 1
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài “ Mẹ” và TLCH.
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề.
2. Luyện đọc:
a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
-Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. 
- Rút từ : bệnh viện, vẻ đẹp, cánh cửa, khỏi bệnh, đẹp mê hồn,
* Đọc từng đoạn trước lớp:
- Y/cầu HS đọc tiếp nối từng đoạn trong bài.
- Hướng dẫn đọc đúng các câu: 
+ Những bông hoa  xanh/ lộng lẫy  buổi sáng.//
+ Một bông cho mẹ,/ vì cả bố và mẹ/ đã dạy dỗ em  hiếu thảo.//
- Giúp HS hiểu nghĩa từ mới: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn.
* Đọc từng đoạn trong nhóm.
* Thi đọc giữa các nhóm.
* 1 HS đọc toàn bài.
* TIẾT 2
3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi.
1/ Môùi saùng tinh mô, Chi ñaõ vaøo vöôøn hoa ñeå laøm gì ?
Giảng từ: làm dịu cơn đau có nghĩa ntn 
- Vì sao bông hoa cúc màu xanh lại được gọi là bông hoa Niềm Vui ?
- Bạn Chi đáng khen ở chỗ nào? 
2/ Vì sao Chi khoâng daùm töï ý haùi boâng hoa Nieàm Vui ? 
- Bạn Chi đáng khen ở điểm nào nữa?
- Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì?
3/ Khi bieát vì sao Chi caàn boâng hoa, coâ giaùo noùi theá naøo ? 
Giảng từ: Trái tim nhân hậu chỉ người như thế nào? 
- Bố Chi đã làm gì khi khỏi bệnh?
Giảng từ: Cúc đại đóa 
4/ Theo em, baïn Chi coù nhöõng ñöùc tính gì ñaùng quyù ?
4. Luyeän ñoïc laïi.
- Chia 4 nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm töï phaân vai (ngöôøi daãn chuyeän, Chi, coâ giaùo) thi ñoïc toaøn truyeän. 
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt, bình choïn caù nhaân ñoïc toát nhaát. 
5. Cuûng coá – Daën doø : 
- Caâu chuyeän naøy noùi leân ñieàu gì?
- Em thích nhaân vaät naøo nhaát? Vì sao ? - Daën xem baøi: “ Quaø cuûa boá”
- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi 1 và 2
- Lắng nghe.
- Theo dõi bài đọc ở SGK.
 -Tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. 
- Luyện đọc từ khó .
-Tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. 
- Đọc đúng cách ngắt câu.
- Hiểu nghĩa từ mới ở phần chú giải. 
- Đọc nhóm 4.
 - Đại diện các nhóm thi đọc.
- Lắng nghe.
+ 1 HS ñoïc ñoaïn 1 .
 1. Tìm boâng hoa Nieàm Vui ñeå ñem vaøo beänh vieän cho boá, làm dịu cơn đau của bố.
 - Giảm cơn đau, thấy dễ chịu hơn.
 - Vì màu xanh là màu hy vọng vào những điều tốt lành.
 - Bạn rất thương bố và mong bố khỏi bệnh.
 + HS ñoïc thầm đoạn 2. 
 2. Theo noäi quy cuûa tröôøng khoâng ai ñöôïc töï ngaét hoa trong vöôøn.
 - Biết bảo vệ của công.
+ HS ñoïc thầm 3.
 - Xin cô cho em một.........đang ốm nặng.
 3. “ Em haõy haùi theâm hai boâng nöõa”.
 - Tốt bụng biết yêu thương con người.
+ 1HS ñoïc đoạn 4.
- Đến trường cảm ơn cô giáo...
..màu tím.
- Loại hoa cúc to gần bằng cái chén ăn cơm.
4. Thöông boá, toân troïng noäi quy, thaät thaø.
- Phaân vai ñoïc trong nhoùm.
- Ñaïi dieän 4 nhoùm leân thi ñoïc toaøn truyeän.
- Traû lôøi.
- Traû lôøi.
- Laéng nghe.
To¸n
14 trõ ®i mét sè: 14 - 8.
I. Mục tiêu:
 - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số.
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 14 – 8.
* Bài tập cần làm : BT1 (cột 1, 2); BT2 (3 phép tính đầu); BT3 (a, b) và BT4.
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Giáo viên: 1 bó một chục que tính và 4 que tính rời. 
 + Học sinh: Bảng con. 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
A. Kiểm tra bài cũ :
- - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập :
 Đặt tính và tính: 63 - 8 ; 93 - 35
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề bài 
2. Giảng bài:
vHoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 14 - 8
Bài toán : Có 14 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính ? 
 - Muốn biết còn lại mấy que tính em làm phép tính gì ? 
- Yêu cầu HS thực hiện trên que tính.
- Vậy: 14 - 8 = ?
- Hướng dẫn HS nêu cách đặt tính và tính 
vHoạt động2: Lập bảng trừ 14 trừ đi một số.
- Chia HS thảo luận nhóm tìm kết quả. 
- Cho cả lớp đọc đồng thanh bảng trừ.
-Xóa dần bảng cho HS đọc thuộc. 
v Hoạt động 3: Thực hành.
Bài 1/61: - Tính nhẩm: 
- Y/C HS nhận xét 9 + 5 và 5 + 9; 
14 - 9, 14 - 5
Bài 2/61 : Tính: 
- Em thực hiện tính kết quả theo thứ tự nào ?
- Gọi HS lên bảng làm 
- Yêu cầu HS nêu cách tính.
- Nhận xét, ghi điểm
Bài 3/61 : 
- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính hiệu.
- Nhận xét, ghi điểm
Bài 4 /61: Gọi HS đọc đề toán.
- Hướng dẫn HS giải và gọi 1 HS lên bảng làm.
- Nhận xét ghi điểm.
3. Củng cố – Dặn dò :
- GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính - Gọi 1 HS đọc lại bảng trừ: 14 trừ đi một số.
- Nhận xét tiết học
- 2 HS lên bảng .
- Cả lớp làm vào bảng con.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
+ Phép trừ: 14 – 8.
- Thao tác trên que tính và đưa ra kết quả là: 6 que tính.
 14 - 8 = 6
- HS nêu cách đặt tính và tính. 
 14 * 14 trừ 8 bằng 6, viết 6.
- 8 
 6 
- Vài học sinh nhắc lại.
- 4 nhóm thảo luận trả lời.
- Nối tiếp nhau nêu kết quả từng phép tính.
- Cả lớp đọc
- Đọc thuộc lòng.
- 1 HS nêu yêu cầu bài.
- HS tự làm. Nối tiếp nêu kết quả 
- Hs nêu:
a) 9 + 5 = 14 8 + 6 = 14
 5 + 9 = 14	 6 + 8 = 14
 14 - 9 = 5 14 - 8 = 6
 14 - 5 = 9 14 - 6 = 8
b) 14 - 4 - 2 = 8 14 - 4 - 5 = 5
 14 - 6 = 8 14 - 9 = 5
- 1 hs nêu y/c.
- HS nêu: Từ phải sang trái
- 3 hs lên bảng làm.
 14 14 14
 - 6 - 9 - 7
 8 5 7
- HS nhận xét
- 1 HS nêu yêu cầu bài 3 
- Trừ từ phải sang trái.
- HS lên bảng. Lớp làm vào vở. 
a) 14 và 5 b) 14 và 7
 14 14
 - 5 - 7
 9 7
 - 1HS đọc đề toán.
- 1HS làm bài. Cả lớp làm vào vở 
 Bài giải
 Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:
 14 - 6 = 8 (quạt điện)
 Đáp số: 8 quạt điện
 - 1 HS nêu 
- 1 HS đọc bảng trừ.
******************************
§¹o ®øc
Quan t©m, gióp ®ì b¹n (tiÕt 2)
I. Môc tiêu: 
- Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. 
- Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.
- Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
* HS khá, giỏi : Nêu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
II. Đồ dùng dạy học:
 + GV: Tranh và phiếu ghi câu hỏi.
 + HS : VBT.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV ñöa tình huoáng: Hoâm nay Haø bò oám, khoâng ñi hoïc ñöôïc. Neáu laø baïn cuûa Haø em seõ laøm gì ?
- Khi quan taâm giuùp ñôõ baïn em caûm thaáy theá naøo ?
- Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Đoán xem điều gì xảy ra 
Muïctieâu: HS bieát öùng xöû trong tình huoáng lieân quan ñeán vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn.
- Cho HS quan sát tranh trong SGK.
*GV kết luận: Quan tâm giúp đỡ phải đúng lúc, đúng chỗ, không vi phạm nội quy của nhà trường. 
* Hoạt động 3: Tự liên hệ	
Muïc tieâu : Ñònh höôùng cho hs bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn trong cuoäc soáng 
- Giáo viên nêu yêu cầu học sinh trả lời. 
*GV kết luận: Cần quan tâm giúp đỡ bạn đặc biệt các bạn khó khăn. 
* Hoạt động 4: Trò chơi “Hái hoa dân chủ”. 
Muïc tieâu : Giuùp hs cuûng coá kieán thöùc kyõ naêng ñaõ hoïc.
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi. 
*GV kết luận: Cần cư xử tốt với bạn không phân biệt đối xử với các bạn nghèo khuyết tật đó là thực hiện tốt quyền không phân biệt đối xử của trẻ em. 
* GDKN: Thể hiện sự cảm thông với bạn bè: Em sẽ làm gì nếu bạn em gặp chuyện không may?
3. Củng cố - Dặn dò.
- Nhận xét giờ học. 
- HS: chuẩn bị Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 
- HS neâu caùch xöû lí.
- Raát vui, .
- Quan sát tranh. 
- Thảo luận đoán cách ứng xử. 
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. 
- Cả lớp cùng nhận xét. 
- Các tổ lập kế hoạch giúp các bạn gặp khó khăn trong trường, lớp để giúp đỡ
- Học sinh lên hái hoa và trả lời câu hỏi: 
+ Em làm gì khi bạn đau tay, tay lại đang xách nặng ?
+ Em làm gì khi trong tổ em có người bị ốm ?
- Học sinh nhắc lại kết luận. 
*********************************************************************
Thø ba ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2012
KÓ chuyÖn
B«ng hoa niÒm vui.
I. Môc tiêu: 
- Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo 2 cách: theo trình tự và thay đổi trình tự câu chuyện (BT1).
- Dựa theo tranh, kể lại được nội dung đoạn 2, 3 (BT2).
- Kể được đoạn cuối của câu chuyện (BT 3).
II. §å dïng d¹y häc:
- Gv: 2 tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.
- Hs: sgk
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS kể lại từng đoạn của câu chuyện "Sáng kiến của bé Hà".
- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới.
a. Hướng dẫn kể chuyện:
1) Kể lại đoạn mở đầu theo 2 cách.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn kể.(Cách 1)
* Tổ chức cho HS kể theo nhóm đôi.
- Yêu cầu HS trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung.
* Tương tự kể (Cách 2)
2) Dựa vào tranh kể đoạn 2, 3 bằng lời của em.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV treo tranh giới thiệu.
* Hướng dẫn kể trong nhóm:
- GV gợi ý cho HS kể bằng lời của mình.
- GV nhận xét, sửa chữa.
* Thi kể trước lớp:
-Yêu c ...  b) 62 - 28; 60 - 12
 84 74 62 60 
 - 47 - 49 - 28 - 12
37 25	 34 48
- Hs: nêu y/c
a) x - 24 = 34
 x = 34 + 24
 x = 58
- Hs: nêu bài toán
- HS làm bài vào vở.
 Bài giải
 Số máy bay có là :
84 - 45 = 39 (máy bay)
Đáp số : 39 máy bay 
-HS nhaéc laïi
****************************************
Tập viết
 CHỮ HOA L 
 I. Mục tiêu:	
- Viết đúng chữ hoa L (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Lá (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm lá rách (3 lần),
 II. Chuẩn bị: 
 + GV:Chữ mẫu : L – Lá lành đùm lá rách. 
 + HS: Vở tập viết 
III. Các hoạt động dạy-học:
	Hoạt động của giáo viên.	
Hoạt động của học sinh.
A. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên viết bảng chữ: K, Kề.
- Nhận xét - Ghi điểm.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề bài lên bảng.
2. Giảng bài:
v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa.
a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ L
- Chữ hoa L cao mấy li ?
- Chữ hoa L gồm mấy nét ? Đó là những nét nào ?
- Chữ hoa L giống chữ hoa nào ?
- Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu.
- GV viết mẫu chữ hoa L trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
b. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
- GV nhận xét uốn nắn.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng “Lá lành đùm lá rách”.
* Treo bảng phụ: 
 Lá lành đùm lá rách
1. Giới thiệu câu ứng dụng:“Lá lành đùm lá rách”. theo cỡ chữ nhỏ.
- Em hiểu như thế nào về cụm từ ứng dụng này ?
- GV giảng: Ý nói sự đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.
2. Quan sát và nhận xét:
- Nêu độ cao các chữ cái ?.
- Cách đặt dấu thanh ở các chữ ?.
3. GV viết mẫu chữ: Lá
- Yêu cầu HS viết bảng con:
* Viết: “Lá”
- GV nhận xét và uốn nắn.
v Hoạt động 3: Viết vở.
- GV nêu yêu cầu viết.
- GV yêu cầu HS thi đua viết bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
v Hoạt động 4: Chấm chữa bài
- Thu 7- 8 vở chấm.
- GV nhận xét chung.
3. Củng cố – Dặn dò : 
- Vừa rồi viết chữ hoa gì ? Câu ứng dụng gì ?
- Dặn: + Nhắc HS hoàn thành bài viết ở nhà.
 + Xem trước bài: “Chữ hoa M”.
- GV nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng. Lớp viết vào bảng con.
- Lắng nghe.
- Quan sát chữ mẫu.
- 5 li.
- Là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.
- Chữ hoa G ở phần đầu.
- Theo dõi, lắng nghe.
- 1 HS lên bảng viết .
- Lớp viết vào bảng con.
- 1HS đọc câu ứng dụng.
- Nêu cách hiểu nghĩa câu ứng dụng.
- Trả lời.
- Trả lời.
- 2 HS lên bảng viết .
- Lớp viết vào bảng con.
- Viết bài vào vở tập viết.
- Trả lời.
- Lắng nghe.
*********************************************************************
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012
ChÝnh t¶ 
Nghe - viết: Quµ cña bè
I. Mục têu:
- Nghe, viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu
- Làm được bài tập 2; bài tập 3 b trong SGK
II. §å dïng d¹y - häc: - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và bài tập 3b.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh.
A. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc cho HS viết: yếu, kiến, khuyên 
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề lên bảng.
2.Giảng bài:
v Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết.
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn viết 1 lần.
- Quà của bố đi câu về có những gì ?
- Bài chính tả có mấy câu ? Những chữ đầu câu viết thế nào ?
- Đọc các từ khó cho HS viết: cà cuống, niềng niễng, thơm lừng, quẫy, tóe nước,... 
b. Viết chính tả:
- Đọc từng câu cho HS viết bài vào vở.
c. Chấm - chữa lỗi.- Yêu cầu HS đổi vở chấm lỗi.
- Thu chấm 7 đến 8 bài .
v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm BT
* Bài 2 
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Gọi 2 HS lên bảng làm thi đua.
- Nhận xét – ghi điểm.
* Bài 3: 
- Gọi 2 HS lên bảng làm thi đua - Cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét - ghi điểm.
3. Củng cố – Dặn dò :
- Dặn về nhà chữa lỗi trong bài.Xem trước bài chính tả nghe viết: “Câu chuyện bó đũa”.
- Nhận xét tiết học.
- 1 HS lên bảng viết.
- Lớp viết vào bảng con.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 1 học sinh đọc lại.
+ Cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, cá sộp, cá chuối.
+ 4 câu.Viết hoa chữ đầu câu.
- HS lên bảng, cả lớp viết bảng con.
- Viết bài vào vở. 
- HS kiểm tra lại bài viết.
- Đổi vở chấm lỗi bằng bút chì. 
- Điền vào chỗ chấm iê/ yê
- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
+ câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập.
b. Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã.
 Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng
 Trên bờ, vải, nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng. 
 Ca dao
- Lắng nghe.
- Lắng nghe
**********************************************
To¸n
15, 16, 17, 18 trõ ®i mét sè
I. Mục tiêu:
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp trõ ®Ó lËp c¸c b¶ng trõ: 15, 16, 17, 18 trõ ®i mét sè.
* Bài tập cần làm; Bài tập 1.
II. Đồ dùng dạy - học: 
+ GV: Que tÝnh 
+ HS: VBT, que tÝnh
III. Các hoạt động dạy- học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Ghi : 34 - 18 53 - 5 83 - 25
- Goïi 2 em ñoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc 14 tröø ñi moät soá.
- Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2. Daïy baøi môùi : 
a) Giôùi thieäu baøi:
- GV giôùi thieäu vaø ghi baûng.
b) Höôùng daãn hs laäp caùc baûng tröø:
 * 15 tröø ñi moät soá:
- Coù 15 que tính bôùt ñi 6 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ?
- Laøm theá naøo ñeå tính ñöôïc soá que tính coøn laïi 
-15 que tính bôùt 6 que tính coøn laïi bao nhieâu 
que tính ?
- Vậy 15 - 6 = ?
- Vieát baûng: 15 - 6 = 9
- Haõy cho bieát 15 que tính bôùt 7 que tính coøn maáy que tính ?
-Vaäy 15 – 7 = ?
-Vieát baûng 15 – 7 = 8
-Thöïc hieän vôùi que tính ñeå tìm keát quaû: 15 – 8, 15 - 9
*16 tröø ñi moät soá.
- Neâu : Coù 16 que tính bôùt ñi 9 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ?
- Muốn bieát bôùt ñi 9 que tính coøn laïi bao nhieâu que tính ta thöïc hieän pheùp tính gì?
-Höôùng daãn hs tìm keát quaû treân que tính.
- Vaäy 16 que tính tröø 9 que tính coøn laïi maáy que tính?
-Vaäy 16 - 9 baèng maáy?
- GV ghi baûng
- Em tìm keát quaû cuûa 16 – 8, 16 – 7 ?
- Goïi HS ñoïc baøi.
*17, 18 tröø ñi moät soá.
- Tìm keát quaû cuûa 17 – 8, 17 – 9, 18 – 9.
- GV ghi baûng,
17 - 8 = 9
17 - 9 = 8
18 - 9 = 9
- Cho hs ñoïc caùc pheùp tính
2.3.Thöïc haønh:
Baøi 1 : 
- GV höôùng daãn caùch laøm.
- Goïi hs laøm baøi taäp
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 
3. Cñng cè dÆn dß :
- Goïi hs nhaéc laïi teân baøi.
- Nhaän xeùt yù thöùc hoïc taäp cuûa hs.
- Daën hs veà laøm baøi taäp 2.
- HS ñaët tính
- 2 em HTL.
- HS nhaéc laị
- Nghe vaø phaân tích.
- Thöïc hieän : 15 - 6
- Caû lôùp thao taùc treân que tính vaø neâu keát quaû.
-Traû lôøi
- Caû lôùp thao taùc treân que tính tieáp vaø neâu: 15 que tính bôùt 7 que tính coøn 8 que tính.
15 - 7 = 8
15 - 8 = 7
15 - 9 = 6
- Ñoïc baûng coâng thöùc .
- Laéng nghe
-Traû lôøi
-Thao taùc treân que tính
-Traû lôøi
-Traû lôøi
- Hs thöïc hieän treân que tính
16 - 9 = 7
16 - 8 = 8
16 - 7 = 9 
- Ñoïc baøi, ñoàng thanh
-Thaûo luaän theo caëp söû duïng que ñeå tìm keát quaû.
-HS ñoïc 
- Hs: nªu y/c
- Theo doõi
- HS laøm baøi
a/ 15 15 15 15 15 
 - 8 - 9 - 7 - 6 - 5
 7 6 8 9 10
b/ 16 16 16 17 17 
 - 9 - 7 - 8 - 8 - 9
 7 9 8 9 8
c/ 18 13 12 14 20
 - 9 - 7 - 8 - 6 - 8
 9 6 4 8 12
- HS nhaéc laïi
TËp lµm v¨n
KÓ vÒ gia ®×nh.
I. Mục tiêu:
- Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước(BT1)
- Viết được một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) theo nội dung bài tập 1.
II. Đồ dùng dạy - học: 
+ GV: Tranh minh họa SGK.
+ HS : SGK
III. Các hoạt động dạy - học: 
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài văn tuần 11
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng.
2. Giảng bài:
* Bài 1: 
- Bài tập yêu cầu em kể về gia đình chứ không phải là TLCH. Có thể kể nhiều hơn 5 câu, nhưng không cần kể dài. 
- Gọi 1 HS giỏi kể mẫu về gia đình dựa vào gợi ý 
- Cho các nhóm tập kể. 
- Thi kể trước lớp. 
- Nhận xét – Tuyên dương. 
* Bài 2 : 
- HD viết lại những điều vừa nói khi làm BT1 (viết từ 3 -5 câu); dùng từ, đặt câu đúng và rõ ý. 
 Chữ cái đầu câc viết hoa.
 Viết xong đọc lại bài, phát hiện và sửa sai. 
- Cho HS làm vào vở. 
- Gọi nhiều HS đọc bài trước lớp. 
- Cả lớp và GV nhận xét, góp ý. 
3. Củng cố – Dặn dò 
- Vừa rồi học bài gì ? 
- Dặn: + Về hoàn thành bài viết trong vở. 
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS đọc bài làm (BT1 và BT2)
- Lắng nghe.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- 1 HS kể. 
- Thảo luận nhóm. 
- Đại diện nhóm thi kể. 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm bài vào vở. 
- Nhiều HS đọc bài.
- Trả lời.
- Lắng nghe.
*********************************************
SINH HOẠT TẬP THỂ 
SINH HOẠT SAO
I . MỤC TIÊU:
- Đánh giá các hoạt động trong tuần vừa qua, lên kế hoạch tuần 14 . 
- Xây dựng phong trào thi đua học tập, việc tự học của HS.
- Củng cố nề nếp sinh hoạt SNĐ
II. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động động của học sinh
1. Ổn định:
- Tập hợp hàng dọc.
- Điểm danh báo cáo.
- Hát nhi đồng ca.
2. Tổ chức sinh hoạt:
- Y/C các sao báo cáo thành tích đã làm được trong tuần.
- GV chốt ý bổ sung, nhận xét tổng quát các hoạt động của lớp.
* Từng sao sinh hoạt.
* Các sao sinh hoạt chung. 
3. Ôn lại chủ điểm:
4. Tổ chức trò chơi:
- Nêu tên một số trò chơi: Tín hiệu giao thông, thò thụt,
5. GV tổng kết giờ sinh hoạt:
- Nêu ưu và tồn tại.
- Khen ngợi những HS có tinh thần trong sinh hoạt.
- Khen sao có sinh hoạt tốt.
6. Nhận xét- Dặn dò:
- Khen những sao múa đẹp, hát hay; cá nhân thực hiện tốt giờ sinh hoạt sao.
- Tập hợp 3 hàng dọc (mỗi tổ 1 hàng)
- Báo cáo theo tên (tổ 1 đến tổ 3).
- Hát tập thể.
- Các sao lần lượt báo cáo những thành tích của sao mình trong suốt một tuần
 (Học tập: Trực nhật; Múa hát tập thể; Thể dục;).
- Lớp trưởng nhận xét.
- Sinh hoạt theo đội hình vòng tròn nhỏ
(mỗi sao tự quản).
- Sinh hoạt theo vòng tròn lớn (Lớp trưởng điều khiển): Múa theo chủ điểm tháng: Khăn quàng thắp sáng bình minh
- Một số HS nêu lại chủ điểm tháng 10
“Chăm ngoan học giỏi”.
- Lớp trưởng điều khiển.
- Lớp trưởng hô: Nhi đồng 2B.
- Cả lớp đáp: “Vâng lời Bác Hồ dạy 
 Em xin hứa sẵn sàng
 Là con ngoan trò giỏi
 Cháu Bác Hồ kính yêu”.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 2 Tuan 13 2012 2013.doc