Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 13 (buổi sáng)

Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 13 (buổi sáng)

Bông hoa Niềm Vui

I. MỤC TIÊU

- Biết ngắt nghỉ đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài

 - Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện (trả lời được các CH trong SGK)

-Giáo dục HS biết hiếu thảo với ông bà,cha mẹ.

GDKNS: -Thể hiện sự cảm thông

-Xác định giá trị

-Tự nhận thức về bản thân

-Tìm kiếm sự hổ trợ

II. CHUẨN BỊ

Tranh minh hoạ bài đọc trong SHS

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 35 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 17/12/2019 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 13 (buổi sáng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13
Thø hai ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2010
Buæi s¸ng
 TiÕt1:
Chµo cê ®Çu tuÇn
*********************************************
TiÕt 2,3:
Taäp ñoïc
Bông hoa Niềm Vui
I. MỤC TIÊU
- Biết ngắt nghỉ đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài
 - Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện (trả lời được các CH trong SGK)
-Giáo dục HS biết hiếu thảo với ông bà,cha mẹ.
GDKNS: -Thể hiện sự cảm thông 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Tìm kiếm sự hổ trợ
II. CHUẨN BỊ
Tranh minh hoạ bài đọc trong SHS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5’
2’
30’ 
15’
20’
 5’
1.Bài cũ
Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
GT và ghi đầu bài:Bông hoa niềm vui
a)Luyện đọc
-Đọc mẫu toàn bài-HD đọc
-Cho HS đọc từng câu
- Kết hợp rút từ khó HD HS luyện đọc.
-Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
-Nhắc nhở HS ngắt nghỉ hợp lí
 -Tổ chức HS đọc trong nhóm
-Theo dõi nhắc nhở chung, giúp đỡ những nhóm có HS yếu.
-Thi đọc giữa các nhóm
-Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt
b)Tìm hiểu bài
-Nêu từng câu hỏi cho HS trả lời,kết hợp rút từ ngữ và giảng từ.
+Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?
+Vì sao Chi không dám tự hái bông hoa Niềm Vui?
+Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?
+Theo em,bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?
c)Luyện đọc lại
-Tổ chức cho HS thi đọc 
-Cùng HS nhận xét bình chọn người đọc hay nhất, tuyên dương.
3.Củngcố - Dặn dò
Tóm lại nội dung,ý nghĩa của truyện
-Dặn dò
-Nhận xét tiết học
-2 em lên đọc bài
-Nhắc lại đầu bài
-Theo dõi, 2 em đọc lại bài
-Đọc một câu nối tiếp đến hết lớp.
-Đọc CN,ĐT
-5-6 em đọc
-Các nhóm cùng luyện đọc
-Mỗi nhóm đọc đồng thanh 1 lần
Thi đọc
-Nghe và nhận xét nhóm bạn
-Cả lớp tham gia trả lời câu hỏi
+Tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố,
+Theo nội quy của trường không ai được ngắt hoa trong vườn.
+Em hãy hái thêm hai bông hoa nữa.
+Thương bố, tôn trọng nội quy, thật thà.
-2-3 nhóm thi đọc
-1 em nhắc lại
-Theo dõi
****************************************************
TiÕt 4:
 TOÁN: 
14 trừ đi một số: 14-8
I. MỤC TIÊU
 - Biết thực hiện phép tính trừ có dạng 14-8. Tự lập được bảng trừ 14 trừ đi một số.
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 14 - 8.
-Giáo dục HS tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ
1 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
 2’
10’
18’
5’
1.Bài cũ
Gọi HS lên bảng làm bài: 73-29 33-8
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài cũ
GT ,ghi đầu bài:14 trừ đi một số: 14-8
a)HD HS thực hiện phép trừ dạng 14-8 và lập bảng trừ :
-HD HS lấy một bó 1 chục que tính que tính và 4 que rời.
-Hỏi:+ Có tất cả bao nhiêu que tính?
-Nêu và lần lượt ghi các số lên bảng rồi hỏi làm thế nào để lấy 8 que tính.
-Cho HS thao tác trên que tính:
+Có 14 que tính lấy đi 8 que tính,còn lại mấy que tính?
-Viết :14 – 8 =
-HD cách đặt tính theo cột dọc 
-Cho HS sử dụng que tính(tương tự như trên) để tự lập bảng trừ và viết hiệu tương ứng vào từng phép tính: 
14 – 5 = ... 
14 – 6 = 
14 – 7 = ...
14 – 8 = ...
14 – 9 = ...
-Cho HS học thuộc bảng tính.
b,HD HS làm bài tập
Bài 1:Tính nhẩm 
a)Ghi bảng gọi HS nêu kết quả
Cho HS nhận xét từng cột
 b)HD làm bài rồi chữa bài theo từng cột tính
-Đặt câu hỏi để HS nhận biết 14 – 4 - 2 cũng bằng 14-6.
Bài 2:Tính:
-Lần lượt cho HS làm vào bảng con
-Nhận xét
Bài 3:- HDHS tự đặt tính rồi làm bài vào vở
-Chấm,chữa bài
Bài 4:Đọc đề
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
-Cho HSlàm bài vào vở
-Chấm,chữa bài
3.Ho¹t ®éng nèi tiÕp
Gọi HS đọc lại bảng 14 trừ đi một số
-Dặn dò-Nhận xét tiết học
-2 em lên bảng
-Lớp làm vào bảng con
-Nhắc lại đầu bài
-Thực hiện theo GV
+Có tất cả 14 que tính
-Theo dõi và tham gia trả lời
-Thực hiện theo Gv
+Còn lại 6 que tính
-Theo dõi và viết:14 – 8 = 6
-Chú ý
-Thao tác trên que tính để lập bảng:
14 -5 = 9
14 – 6 = 8 
-Đọc CN,ĐT
-Lần lượt nêu miệng kết quả
Nhận xét:Lấy tổng trừ đi một số hạng được số hạng kia.
-Nêu miệng kết quả
-14 – 4 – 2 cũng bằng 14 - 6 vì cùng bằng 8
-Cả lớp làm vào bảng con:
14 14 
 9 6 
 -Cả lớp làm bài vào vở
 14 và 5 14và 7
-2 em đọc lại,tóm tắt
Cửa hàng có : 14 quạt điện
Đã bán : 6 quạt điện
Cửa hàng còn lại: ... quạt điện ?
-Cả lớp làm bài vào vở
-2 em đọc
-Theo dõi
****************************************************
Buæi chiÒu
	TiÕt 1:
Thöïc haønh : Toaùn
 53 - 15
I/ MUÏC TIEÂU :
-Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong PV 100, daïng 53-15
-Bieát tìm soá bò tröø, dang :x-18=9
-Bieát veõ hình vuoâng theo maãu ( veõ treân giaáy oâ ly ).
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Teân HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.OÅnñònh
3.Daïy baøi môùi :Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
Muïc tieâu 
Aùp duïng pheùp tröø coù nhôù daïng 53 - 15 ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. 
3.Cuûng coá 
-haùt
-Giôùi thieäu baøi.
Baøi 1 : Tính.
83 – 19 63 – 36 43 – 28 
Baøi 2 :Ñaët tính,tính hieäu.Thi ñua.
 -Muoán tìm hieäu ta laøm theá naøo ?
-Cho hs xaùc ñònh SBT, ST
Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? C.coá tìm SBT,Soá haïng chöa bieát.
-Neâu caùch tìm soá haïng trong moät toång?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4 : Veõ maãu Nhaùp.,
-Maãu veõ hình gì ?
-Muoán veõ ñöôïc hình vuoâng ta phaûi noái maáy ñieåm vôùi nhau ?
-Thu nhaùp chaám nhaän xeùt.
-Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän : 53 - 15 ?
-Giaùo duïc : tính caån thaän. Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø – Xem laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän. 
-3 em leân baûng laøm. Baûng con.
 63 83	33	53	93
-28 - 47 -15 -46 -34
 35 36 18 7 49
-HS ñoïc YC.
- Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
-2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
 73 43 63
 -49 -17 -55
 24 26 8
-Ñoïc ñeà baøi .Tìm x. HS laøm V
-Nhaéc laïi quy taéc vaø laøm baøi.
x-27 = 15 x+38= 83
x = 15+27	 x = 83-38
x = 42 x = 45
-1 em neâu : Hình vuoâng.
-4 ñieåm.
-Veõ hình
-Hoïc baøi. Laøm baøi : 43 – 17, 53 – 38,
73 – 19, 83 – 46.
********************************************
TiÕt 2:
ThÓ dôc
	********************************************
TiÕt 3:
MÜ thuËt
Thø ba ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2010
Buæi s¸ng
TiÕt 1: 
TOÁN
 34 - 8
I. MỤC TIÊU
 - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 – 8.
 - Biết tìm số hạng chưa biết của 1 tổng, tìm số bị trừ
 -Giáo dục HS tính cẩn thận
 - Bài tập cần làm: Bài 1,( cột 1,2,3 ). Bài 3, 4.
II. CHUẨN BỊ
 Bảng từ,3 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời; Bảng phụ để HS giải BT3.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
 2’
15’
18’
5’
1.Bài cũ
Gọi HS đọc bảng 14 trừ đi một số
-Gọi HS lên làm : 14 - 7 14 - 9
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
GT, ghi đầu bài: 34 - 8
a)Tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 
-Gắn que tính lên bảng từ hình thành phép tính 34 - 8 ,Ghi bảng :34 – 8 =
-Hd để HS nhận ra: Muốn bớt 8 que tính có 4 que rời cần bớt 4 que từ 1 chục trong 3 chục que , HS thao tác trên các bó que tính và que tính rời để tìm hiệu 34 - 8 
-HD HS tự đặt phép trừ 34 - 8 theo cột dọc rồi 
-HD HS trừ từ phải sang trái như bài học, vừa nói vừa viết 34 
 8
26 
b)HD làm bài tập
Bài 1: -Cho HS làm bài vào bảng con
-Nhận xét,sửa sai
Bài 2:( HS khá, giỏi )
Bài 3:-Đọc đề, HD HSlàm bài
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
-Chấm,chữa bài
Bài 4:Tìm x
-Gọi HS nêu cách tìm một số hạng, tìm số bị trừ
-Cho HS làm bài vào vở
Chấm,chữa bài
3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp
Gọi HS đọc bảng trừ (14 trừ đi một số)
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò
-2 em đọc
-1 em lên làm
-Nhắc lại đầu bài
-Quan sát
-Chú ý và làm theo sự HD của GV
-1 em lên đặt tính, lớp nhận xét
-Theo dõi
-1 em nhắc lại cách thực hiện
-Lần lượt làm bài vào bảng con
 94 64 44 72 53
 - 7 - 5 - 9 - 9 - 8
-1 em đọc lại đề bài, tóm tắt bằng sơ đồ đọan thẳng
Nhà Hà nuôi 34 con ,nhà Ly nuôi ít hơn nhà Hà 9 con
Nhà Ly nuôi mấy con?
 -1 em lên bảng, lớp làm bài vào vở
-1-2 em nêu
-Cả lớp làm bài vào vở
x + 7 = 34 x – 14 = 36
-2 em
-Theo dõi
********************************************
TiÕt 2:
KỂ CHUYỆN
Bông hoa Niềm Vui
I. MỤC TIÊU
 - Biết kể đoạn mở đầu theo 2 cách: Theo đúng tình tự câu chuyện và Thay đổi tình tự câu chuyện. 
 - Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của giáo viên kể lại được đoạn 2 và 3, kể được đoạn cuối của câu chuyện
-Giáo dục HS biết hiếu thảo với ông bà, bố mẹ.
II. CHUẨN BỊ
 Tranh minh hoạ trong SGK 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
2’
15’
 8’ 
5’
1. Bài cũ
Gọi HS kể câu chuyện Sự tích cây vũ sữa
-Nhận xét,ghi điểm
2. Bài mới
a)GT và ghi đầu bài:Sự tích cây vũ sữa
b)HD kể
Kể từng đoạn ( cá nhân )
*Kể đoạn mở đầu theo trình tự câu chuyện
*Kể từng đoạn 2,3 theo tranh
-Cho HS quan sát vào các tranh,nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh
-HD HS kể
-Nếu HS lúng túng, GV nêu câu hỏi gợi ý.
*HD HS kể lại đoạn cuối
*Kể chuyện trong nhóm:yêu cầu HS kể từng đoạn trong nhóm.
*Kể chuyện trước lớp:
-Cho các nhóm cử đại diện thi kể trước lớp
-Nhận xét từng em
*Kể toàn bộ câu chuyện:
-Gọi đại diện các bạn cùng đối tượng từng nhóm thi kể từng đoạn.
-Gọi đại diện các nhóm thi kể, mỗi em kể một đoạn
-Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện.
-Cùng HS nhận xét, bình chọn người kể hay nhất tuyên dương.
3.Củng cố-Dặn dò
- Bạn Chi được cô giáo khen là cô bé như thế nào?
-Nhận xét tiết học
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
-2 em lên kể
-Lớp lắng nghe
-Nhắc lại đầu bài
-1,2 em kể
-Quan sát
-3,4 em kể 
-2,3 em kể
-Các bạn trong nhóm nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện
-Đại diện các nhóm nối tiếp nhau thi kể từng đoạn
-Đại diện các bạn trong nhóm thi kể
-Đại diện 4 nhóm thi kể 4 đoạn
-2-3 em thi kể toàn chuyện
-Nghe, nhận xét bạn kể
-2 em trả lời
-Theo dõi
************************************************
TiÕt 3:
	 	 CHÍNH TẢ
Bông hoa Niềm Vui
I. MỤC TIÊU
 - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật.
 - Làm được BT2, BT3 a/b
II. CHUẨN BỊ 
 Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần chép và bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Ho ... ết bảng con.
- HS nêu câu ứng dụng.
- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con.
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi.
- HS quan sát
- 5 li
- 6 đường kẻ ngang.
- 2 nét
- HS quan sát
- HS tập viết trên bảng con
- HS đọc câu
- L :5 li
- h, l : 2,5 li
- đ: 2 li
- r : 1,25 li
- a, n, u, m, c : 1 li
- Dấu sắc trên a
- Dấu huyền trên a và u
- Khoảng chữ cái o
- HS viết bảng con
- HS viết vở
- Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp.
TiÕt 5:
Ñaïo ñöùc
QUAN TAÂM, GIUÙP ÑÔÕ BAÏN
I, Muïc tieâu : 
- Bieát ñöôïc baïn beø caàn phaûi quan taâm giuùp ñôõ laãn nhau.
- Neâu ñöôïc moät vaøi bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn beø trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø sinh hoaït haèng ngaøy.
-Bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn beø baèng nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng 
- Theå hieän söï caûm thoâng vôùi baïn beø
II./ÑOÀ DUØNG:
 Vôû baøi taäp
III /C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng cuûa hs
HS yeáu
 1.Khôûi ñoäng:
 2.KTBC: 
 Quan t©m gióp ®ì b¹n lµ viÖc lµm nh­ thÕ nµo ?
 3.Baøi môùi: a)GT: giaùo vieân ghi töïa
b)Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng1 : Tù liªn hÖ 
*C¸ch tiÕn hµnh:
-Nªu c¸c viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn sù quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ ?
- C¸c tæ lËp kÕ ho¹ch gióp ®ì c¸c b¹n khã kh¨n trong líp ?
 *KÕt luËn: CÇn quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.
b) Hoaït ñoäng 2 : 
Em seõ laøm gì trong nhöõng tình huoáng sau?Vì sao?
-Baïn hoûi möôïn cuoán truyeän hay cuûa em
-Baïn em ñau tay, laïi ñang xaùch naëng.
-Trong giôø hoïc veõ,baïn beân caïnh em queân mang hoäp buùt chì maøu maø em kaïi coù.
-Trong toå em coù baïn Nam bò oám.
 * Keát luaän GDKNS: Quan taâm giuùp ñôõ baïn laø laø vieäc laøm caàn thieát cuûa moãi HS,ñem laïi nieàm vui cho baïn vaø mình vaø tình baïn caøng theâm thaân thieát gaén boù.
 3/) Cuûng coá daën doø :
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Giaùo duïc hoïc sinh ghi nhôù thöïc hieän theo baøi hoïc 
- HS haùt.
- Lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña mçi HS.
-HS ñoïc
- ChÐp bµi gióp b¹n khi b¹n bÞ èm.
- C¸c tæ thùc hiÖn 
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
*HS trao ñoåi traû lôøi
- HS dưới lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung, tìm hiểu câu chuyện của các bạn.
- Theo dõi và đưa ra nhận xét về caâu traû lôøi cuûa baïn
********************************************************
Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2010
TiÕt 1:
Toaùn
15,16,17,18 tröø ñi moät soá
I. Muïc tieâu : 
Bieát caùch thöïc hieän caùc pheùp tröø ñeå laäp caùc baûng tröø: 15,16,17,18 tröø ñi moät soá.
*HS khaù gioûi: Baøi 2
II. Chuaån bò :
- Que tính .
-baûng gaøi
 III./C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
Ho¹t ®éng cña gv
Ho¹t ®éng cña hs
HS yeáu
 1. KiÓm tra:
Đặt tính rồi tính
 84 – 47 30 – 6 
 74 – 49 62 – 28 
- GV nhận xét. 
 2.Baøi môùi: 
 v a)Hoạt động: Giôùi thieäu baøi: 
 -GV ghi töïa
v b)Hoạt động 2: 15 trừ đi một số
Bước 1: 15 – 6
 - Nêu bài toán: Có 15 que tính, bớt đi 6 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
 - Làm thế nào để tìm được số que tính còn lại?
 - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả.
 - Hỏi: 15 que tính, bớt 6 que tính còn bao nhiêu que tính?
 - Vậy 15 trừ 6 bằng mấy?
 - Viết lên bảng: 15 – 6 = 9
Bước 2:
 - Nêu: tương tự như trên, hãy cho biết 15 que tính bớt 7 que tính bằng mấy que tính?
 - Yêu cầu HS đọc phép tính tương ứng.
 - Viết lên bảng: 15 – 7 = 8
 - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả của các phép trừ: 15 – 8; 15 – 9.
 - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bảng công thức 15 trừ đi một số.
v c)Hoạt động 3 : 16 trừ đi một số
 - Nêu: Có 16 que tính, bớt đi 9 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
 - Hỏi: 16 bớt 9 còn mấy?
 - Vậy 16 trừ 9 bằng mấy?
 - Viết lên bảng: 16 – 9 = 7.
 - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả của 16 – 8; 16 – 7.
 - Yêu cầu HS đọc đồng thanh các công thức 16 trừ đi một số.
vd) Hoạt động 4: 17, 18 trừ đi một số
 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm kết quả của các phép tính: 
	17 – 8; 17 – 9; 18 – 9
 - Gọi 1 HS lên bảng điền kết quả các phép tính trên bảng các công thức.
 - Yêu cầu cả lớp nhận xét sau đó đọc lại bảng các công thức: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.
v e)Hoạt động 5: Luyện tập, thực hành.
 Bài 1:
 - Yêu cầu HS nhớ lại bảng trừ và ghi ngay kết quả vào Vở bài tập.
 - Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
 - Hỏi thêm: Có bạn HS nói khi biết 15 – 8 = 7, muốn tính 15 – 9 ta chỉ cần lấy 7 –1 và ghi kết quả là 6. Theo em, bạn đó nói đúng hay sai? Vì sao?
 - Yêu cầu HS tập giải thích với các trường hợp khác.
3) Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- HS thực hiện.
-Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi.
- Nghe và phân tích bài toán.
- Thực hiện phép trừ 15 – 6
- Thao tác trên que tính.
- Còn 9 que tính.
- 15 – 6 bằng 9.
- Thao tác trên que tính và trả lời: 15 que tính, bớt 7 que tính còn 8 que tính.
- 15 trừ 7 bằng 8.
- 15 – 8 = 7
 15 – 9 = 6
- HS đọc bài
- Thao tác trên que tính và trả lời: còn lại 7 que tính.
- 16 bớt 9 còn 7
- 16 trừ 9 bằng 7
- Trả lời: 16 – 8 = 8
 16 – 7 = 9
- HS đọc bài
- Thảo luận theo cặp và sử dụng que tính để tìm kết quả.
- Điền số để có:
	17 – 8 = 9
	17 – 9 = 8
	18 – 9 = 9
- Đọc bài và ghi nhớ.
- Ghi kết quả các phép tính.
- Nối tiếp nhau báo cáo kết quả của từng phép tính. Mỗi HS chỉ đọc kết quả của 1 phép tính.
- Cho nhiều HS trả lời.
Bạn đó nói đúng vì 8 + 1 = 9 nên 15 – 9 chính là 15 –8 –1 hay 7 – 1 (7 là kết quả bước tính 15 – 8)
 15 15 15 15 15
 - 8 - 9 - 7 - 6 - 5 
 7 6 8 9 10 
 16 16 16 17 17
 - 9 - 7 - 8 - 8 - 9 
 7 9 8 9 8 
 18 13 12 14 20
 - 9 - 7 - 8 - 6 - 8 
 7 6 4 8 12 
Hoaøn thaønh doøng 1
******************************************
TiÕt 2:
Ho¹t ®éng ngoµi giê
******************************************
TiÕt 3:
Chính taû
QUAØ CUÛA BOÁ
I. Môc tiªu:
Nghe-vieát chính xaùc baøi CT, trình baøi ñuùng ñoaïn vaên xuoâi coù nhiueà daáu caâu. 
Laøm ñöôïc baøi taäp 2, BT3a/b;hoaëc baøi taäp chính taû phöông ngöõ do giaùo vieân soaïn.
II. Chuaån bò :
- Baûng phuï vieát noäi dung caùc baøi taäp chính taû.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:	
 Ho¹t ®éng cña gv
 Ho¹t ®éng cña hs
HS yeáu
1. KiÓm tra
Gọi 3 HS lên bảng viết các từ do GV đọc.
Nhận xét cho điểm từng HS.
2.Baøi môùi: 
 v Hoạt động 1:Giôùi thieäu baøi
 - Giờ chính tả hôm nay lớp mình sẽ nghe đọc và viết đoạn đầu bài tập đọc Quà của bố và làm bài tập chính tả.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả
a/ Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết.
GV đọc đoạn đầu bài Quà của bố.
Đoạn trích nói về những gì?
Quà của bố khi đi câu về có những gì?
b/ Hướng dẫn cách trình bày.
Đoạn trích có mấy câu?
Chữ đầu câu viết thế nào?
Trong đoạn trích có những loại dấu nào?
Đọc câu văn thứ 2.
c/ Hướng dẫn viết từ khó.
Yêu cầu HS đọc các từ khó.
Yêu cầu HS viết các từ khó.
d/ Viết chính tả.
e/ Soát lỗi.
g/ Chấm bài.
v Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Bài tập 2:
Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
Treo bảng phụ.
Gọi 2 HS lên bảng làm.
Nhận xét.
Cả lớp đọc lại.
Bài tập 3:
 - Tiến hành tương tự bài tập 2.
3) Cuûng coá - Daën doø:
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc
-Nhaéc nhôù trình baøy saùch vôû saïch ñeïp.
- 3 HS lên bảng viết các từ ngữ: yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo, múa rối, nói dối, mở cửa.
- HS dưới lớp viết vào bảng con.
- Nhaéc laïi teân baøi .
- Theo dõi bài.
- Những món quà của bố khi đi câu về.
- Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, cá sộp, cá chuối.
- 4 câu
- Viết hoa.
- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu 2 chấm, dấu 3 chấm.
- Mở sách đọc câu văn thứ 2.
- Thế giới, cà cuống, niềng niểng, nhị sen, tỏa, toé, quẩy, thao láo
- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp viết vào bảng con.
- HS viết bài.
- Điền vào chỗ trống iê hay yê.
- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.
- Câu chuyeän, yeân lặng, vieân gạch, luyeän tập.
HS thöïc hieän
a) Dung dăng dung dẻ
	Dắt trẻ đi chơi
	Đến ngõ nhà giời
	Lạy cậu, lạy mợ
	Cho cháu về quê
	Cho dê đi học
 b) Làng tôi có lũy tre xanh,
 Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng.
	Trên bờ, vải, nhãn hai hàng
 Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.
- Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc .
Nhìn saùch vieát baøi sai khoâng quaù 5 loãi
**********************************************
TiÕt 4:
¢m nh¹c
TiÕt 5:
SINH HOAÏT CUOÁI TUAÀN:
I.Muïc tieâu: 
- HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 13.
- Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa baûn thaân.
- Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân.
II. Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua:
 * Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø.
- Duy trì SS lôùp toát.
- Neà neáp lôùp töông ñoái oån ñònh.
 * Hoïc taäp: 
- Daïy-hoïc ñuùng PPCT vaø TKB, coù hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
- Moät soá em chöa chòu khoù hoïc ôû nhaø.
 * Vaên theå mó:
- Thöïc hieän haùt ñaàu giôø, giöõa giôø vaø cuoái giôø nghieâm tuùc.
- Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi theå duïc giöõa giôø.
- Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc.
- Veä sinh thaân theå, veä sinh aên uoáng : toát.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Ñoùng KHN chöa ñuû.
- Moät soá em chöa ñaêng kí nhaäp hoïc. 
III. Keá hoaïch tuaàn 14 :
 * Neà neáp:
- Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh.
- Nhaéc nhôû HS ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Chuaån bò baøi vôû chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
 * Hoïc taäp:
- Tieáp tuïc thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn.
- Tieáp tuïc daïy vaø hoïc theo ñuùng PPCT – TKB tuaàn 140
- Tích cöïc töï oân taäp kieán thöùc.
- Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp.
- Thi ñua hoa ñieåm 10 trong lôùp, trong tröôøng dâng lên thầy cô nhân ngày NGVN.
 * Veä sinh:
- Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp.
- Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- 13/11: Thi Kể chuyện Đạo đức và thi VSCĐ cấp trường.
- Nhaéc nhôû HS tham gia Keá hoaïch nhoû, heo ñaát; thực hiện tiết kiệm năng lượng điện, nước, chất đốt ; thực hiện BVMT vaø tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp.
IV. Toå chöùc troø chôi: GV toå chöùc cho HS chôi moät soá troø chôi daân gian.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuan 13 hai buoi CKTKN KNS BVMT.doc