Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 35 năm học 2010

Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 35 năm học 2010

I.MỤC TIÊU

- Luyện đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 25,26

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Giới thiệu bài

2.Luyện đọc

 Tuần 25,26

- GV nêu yêu cầu

Nhận xét, cho điểm

* Lần lượt hỏi các câu hỏi mục tìm hiểu bài

* Chốt nội dung bài.

3.Củng cố ,dặn dò

- Nhận xét giờ học

- Về nhà luyện đọc.

- Đọc bài theo đoạn

- Trả lời( lưu ý gọi hs TB yếu)

 

doc 5 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 03/12/2019 Lượt xem 146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 35 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010
Tiết 6:Tiếng Việt 
ôn tập 
i.Mục tiêu
- Luyện đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 25,26 
II. Các hoạt động dạy học
1.Giới thiệu bài
2.Luyện đọc
 Tuần 25,26
- GV nêu yêu cầu
Nhận xét, cho điểm
* Lần lượt hỏi các câu hỏi mục tìm hiểu bài
* Chốt nội dung bài.
3.Củng cố ,dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Về nhà luyện đọc.
- Đọc bài theo đoạn
- Trả lời( lưu ý gọi hs TB yếu)
------------------------------------
Tiết 7: Tự học toán
Luyện tập chung
I. Yêu cầu : Giúp HS
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.
- Biết xem đồng hồ.
II.Đồ dùng dạy - học: 
 - GV: bảng phụ
 - HS: SGK, bảng con, phấn,..
III.Các hoạt động dạy - học.
A.Kiểm tra (2’)
- Tính chu vi tam giác ABCcó mỗi cạnh là 3cm
B. Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài.(1’)
- Giới thiệu bài ghi tên bài
2. Bài tập (15-17’)
Bài 1:
- KT: củng cố thứ tự các số trong phạm vi 1000
- Chốt: Nêu số liền trước và liền sau số 999?
Bài 2: 
- KT: so sánh các số trong phạm vi 1000
- SL: một số hs điền dấu sai.
- Chốt: Nêu cách so sánh và điền dấu?
Bài 3: Cột 1
- KT: củng cố về cộng trừ có nhớ trong phạm vi 20
- SL : nhẩm sai
- Chốt: Nêu cách cộng, trừ nhẩm từng bảng.
Bài 4: 
- KT: xem giờ, đọc giờ
- SL: một số hs đọc giờ sai.
- Chốt: Nêu cách xem giờ?
Bài 5: 
- KT: vẽ hình theo mẫu
- Chốt: Hình vẽ gồm mấy đoạn thẳng? hình vẽ có mấy tứ giác
3. Củng cố dặn dò:(3’)
- Hệ thống kiến thức vừa học.
- Nhận xét giờ học.
Bảng con.
- Hs TB nêu cách tính chu vi tam giác.
- VBT
HS nêu cách viết
- VBT
 - Đổi chéo-Nhận xét
- VBT
- Nhận xét . 
- VBT
- Chấm bài, nhận xét
- VBT
- Chấm bài, nhận xét
-----------------------------------------------
Tiết 8: Hoạt động tập thể: 
 Hướng dẫn hoạt động hè
-------------------------------------------------
Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010
( Đồng chí Tươi dạy)
 -------------------------------------------------
 Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2010
Tiết 5: Tiếng Việt
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về nghề nghiệp
I.Mục tiêu
- Mụỷ roọng voỏn tửứ veà nghề nghiệp 
- Phaựt trieồn tử duy ngoõn ngửừ
II. Các hoạt động dạy- học 
AKiểm tra (3-5’)
- Tìm từ trái nghĩa với : lười biếng, cẩu thả
- Nhận xét.
B. Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài.(1’)
- Giới thiệu bài, ghi tên bài
2.Hướng dẫn HS làm bài.(28-30’)
Bài 1: Tìm từ ngữ nói về nghề nghiệp
- Nêu yêu cầu, 
- Nhận xét, ghi kết quả đúng
- Các từ vừa tìm được là những từ chỉ nghề nghiệp, từ chỉ nghề nghiệp cũng thuộc nhóm từ chỉ người.
Bài 2: Tìm từ chỉ nghề nghiệp mà em biết
- Gv nêu yêu cầu
 - Chốt: Trong cuộc sống có rất nhiều nghề, mỗi nghề có nét đọc đáo riêng nhưng nghề nào cũng có ích cho xã hội.
Bài 3: Từ ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người lao động
- Chốt: anh hùng, thông minh, sáng tạo, gan dạ, đoàn kết, anh dũng
- Những từ vừa tìm được thuộc nhóm từ chỉ đặc điểm 
Bài 4: Đặt câu
- Chấm bài
- Nhận xét: Khi đặt câu cần chú ý gì?
C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
 - HS theo cặp nêu.
Quan sát hình vẽ
- Làm VBT
- Nêu kết quả : công nhân, cảnh sát, nông dân, bác sĩ, lái xe, buôn bán
- Làm VBT
Nêu kết quả.
H nêu yêu cầu
- Làm VBT
- Nêu kết quả
- Làm VBT
- Đọc câu của mình
---------------------------------------------
Tiết 6:Tự nhiên xã hội 
ôn tập
i.Mục tiêu 
Giuựp hoùc sinh :
-Heọ thoỏng laùi nhửừng kieỏn thửực ủaừ hoùc veà tửù nhieõn.
-Yeõu thieõn nhieõn vaứ coự yự thửực baỷo veọ thieõn nhieõn.
II. CáC HOAT đôNG DAY HOC 
*Hoaùt ủoọng 1 : Trieồn laừm
 Muùc tieõu: Heọ thoỏng laùi nhửừng kieỏn thửực ủaừ hoùc veà tửù nhieõn.Yeõu thieõn nhieõn vaứ coự yự thửực baỷo veọ thieõn nhieõn.
-Gv giao nhieọm vuù cho tửứng nhoựm laọp thuyeỏt trỡnh veà noọi dung tranh. (Caực nhoựm trửng baứy tranh)
-Ban giaựm khaỷo vaứ Gv ủeỏn khu vửùc trửng baứy chaỏm ủieồm
-Gv nhaọn xeựt sau cuứng.
*Hoaùt ủoọng 2 : Troứ chụi “Du haứnh vuừ truù”
Muùc tieõu : Cuỷng coỏ nhửừng hieồu bieỏt veà Maởt Trụứi, Maởt Traờng vaứ caực vỡ sao.
-Gv chia lụựp thaứnh 3 nhoựm.
-Gv giao nhieọm vuù cho moói nhoựm.
-Gv phaựt cho moói nhoựm moọt kũch baỷn vaứ hửụựng daón caựch chụi.
*Gv nhaọn xeựt khen ngụùi hs.
-Hs laứm vieọc theo nhoựm.
-Moói nhoựm cửỷ 01 baùn vaứo ban giaựm khaỷo.
-Hs theo doừi ủửa ra nhaọn xeựt
-Hs laứm vieọc theo nhoựm.
-Caực nhoựm phaõn vai theồ hieọn kũch baỷn.
-ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh dieón.
 -------------------------------------------
Tiết 7. Mỹ Thuật( Đồng chí Giang dạy)
--------------------------------------------
Tiết 8: Tự học Toán
 Luyện tập chung
 I. Yêu cầu : Giúp hs
- Biết xem đồng hồ
- Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000. Biết thực hiện dãy tính gồm 2 phép tính. Biết tính chu vi tam giác.
II.Đồ dùng dạy - học: 
G: SGK, bảng phụ
H: Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy - học.
AKiểm tra (3-5’)
- Tính: 1x3x0, 0:3x1
- Nhận xét.
B.Bài luyện:
1.Giới thiệu bài.(1’)
- Giới thiệu bài, ghi tên bài
2.Hướng dẫn luyện tập.( 28-30’)
Bài 1: 
- KT: củng cố xem giờ
- Chốt : Khi kim phút chỉ số 3,6 ứng với bao nhiêu phút ? 
Bài 2: 
- KT: Xếp các số có 3 chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn
- Chốt: nêu cách xếp ?
Bài 3: Tính
- KT: củng cố đặt tính rồi tính cộng, trừ trong phạm vi 1000
- SL: HS tính sai
- Chốt: Nhắc lại chú ý khi thực hiện?
Bài 4: Tính
- KT: Luyện kĩ năng thực hiện tính giá trị biểu thức
- SL: HS tính sai
- Chốt: Nhắc lại chú ý khi thực hiện? 
Bài 5: 
- KT: Luyện kĩ năng giải toán tính chu vi tam giác
- SL: HS tính sai
- Chốt: tính chu vi tam giác bằng cách nào?
3. Củng cố dặn dò:(3’)
- Hệ thống kiến thức.
- Nhận xét giờ học.
-Bảng con
- HS TB nêu cách làm.
- VBT
HS nêu cách viết
- VBT
 - Đổi chéo-Nhận xét
- VBT
- Nhận xét . 
- VBT
- Chấm bài, nhận xét
- VBT
- Chấm bài, nhận xét
 Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2010
Thi học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 35 lop2 MD.doc