Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần 12

Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần 12

I- Mục tiêu

 - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x- a = b ( a, b là các số không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ ).

 - Vẽ dược đoạn thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm đó.

II- Đồ dùng:

 - 10 ô vuông bằng bìa

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 18 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 05/11/2018 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 12 
Thø hai ngµy 9 th¸ng 11n¨m 2009
S¸ng ( §C Ng« ThÞ ThuyÕt d¹y)
 ____________________________________________________________
ChiÒu To¸n
TiÕt 56 :T×m sè bÞ trõ
I- Môc tiªu
 - BiÕt t×m x trong c¸c bµi tËp d¹ng: x- a = b ( a, b lµ c¸c sè kh«ng qu¸ hai ch÷ sè) b»ng sö dông mèi quan hÖ gi÷a thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh ( biÕt c¸ch t×m sè bÞ trõ khi biÕt hiÖu vµ sè trõ ).
 - VÏ d­îc ®o¹n th¼ng, x¸c ®Þnh ®iÓm lµ giao cña hai ®o¹n th¼ng c¾t nhau vµ ®Æt tªn ®iÓm ®ã.
II- §å dïng: 
 - 10 « vu«ng b»ng b×a
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:- §äc b¶ng trõ 11?
3/ Bµi míi:
a- H§ 1: GT c¸ch t×m SBT.
- G¾n 10 « vu«ng: " cã 10 « vu«ng, lÊy ra 4 « vu«ng. Cßn bao nhiªu « vu«ng?"
- Nªu tªn gäi c¸c thµnh phÇn trong phÐp trõ 10- 4 = 6
- NÕu xo¸ bá SBT cña phÐp trõ th× lµm thÕ nµo t×m ®­îc SBT?
- Nªu c¸ch t×m SBT?
- NÕu coi SBT lµ x ta cã thÓ viÕt ®­îc phÐp trõ ntn? C¸ch t×m x?
- Thö l¹i ntn?
b- H§ 2: Thùc hµnh
- x lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp trõ?
- Muèn t×m x ta lµm ntn?
- Sè cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp trõ?
- Lµm ntn ®Ó t×m ®­îc sè ®ã?
- §Ó vÏ ®o¹n th¼ng cÇn nèi mÊy ®iÓm?
- Ta cÇn vÏ mÊy ®o¹n th¼ng? §ã lµ §T nµo? C¾t nhau t¹i mÊy ®iÓm ?
4/ C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp:
* Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n? x - 20 = 30 
- Gv nhËn xÐt, ch÷a bµi 
* DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS ®äc - NhËn xÐt
- HS nªu l¹i bµi to¸n
10 - 4 = 6( « vu«ng)
10 lµ SBT; 4 lµ ST; 6 lµ HiÖu
- LÊy hiÖu céng sè trõ
- HS nªu nh­ SGK
x - 4 = 6
 x= 6 + 4 
 x = 10
* Bµi 1: Lµm b¶ng con
- Lµ SBT
- HS nªu
x- 4 = 8 x- 10 = 25 
x = 8 + 4 x = 25 + 10 
x = 12 	 x= 35
* Bµi 2: Lµm phiÕu HT
- HS nªu
- LÊy hiÖu céng ST
VD: 15 + 34 = 49
35 + 27 = 62
* Bµi 4: Lµm miÖng
- 2 ®iÓm
- 2 ®o¹n th¼ng c¾t nhau t¹i 1®iÓm O. - HS thùc hµnh vÏ trªn b¶ng
- hs lµm b¶ng con
- Hs theo dâi, l¾ng nghe.
_________________________________________
§¹o ®øc
quan t©m gióp ®ì b¹n (T1)
I. Môc tiªu : Gióp HS hiÓu:
 - BiÓu hiÖn cña viÖc quan t©m, gióp ®ì b¹n lµ lu«n vui vÎ,th©n ¸i víi c¸c b¹n, s½n sµng gióp ®ì b¹n khi b¹n gÆp khã kh¨n.
 - Sù cÇn thiÕt ph¶i quan t©m, gióp ®ì b¹n.
 - Yªu mÕn, quan t©m, gióp ®ì b¹n bÌ xung quanh.
 - Cã hµnh vi quan t©m gióp ®ì b¹n trong cuéc sèng hµng ngµy. 
II. §å dïng d¹y häc: 
 - GiÊy khæ to, bót viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc: kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: Nªu lîi Ých cña viÖc ch¨m chØ häc tËp
3. Bµi míi:	
 a) Giíi thiÖu bµi :
 b) D¹y bµi míi : 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
* Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng
- GV nªu t×nh huèng.
H«m nay, Hµ bÞ èm, kh«ng ®i häc ®­îc.
Lµ b¹n cña Hµ, em sÏ lµm g×?
- KÕt luËn : Nªn ®Õn th¨m, gióp ®â b¹n..
* Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm 
ViÖc lµm nµo lµ ®óng?
+ Cho b¹n m­în ®å dïng häc tËp.
+ Cho b¹n chÐp bµi trong giê kiÓm tra.
+ Gi¶ng bµi cho b¹n.
+ Nh¾c b¹n kh«ng ®­îc xem chuyÖn trong giê häc.
+ §¸nh nhau víi b¹n.
+ Th¨m b¹n èm.
+ Kh«ng cho b¹n ch¬i cïng v× b¹n lµ con nhµ nghÌo.
- NhËn xÐt:
* Ho¹t ®éng 3:Liªn hÖ thùc tÕ
- Yªu cÇu HS tù kÓ vÒ m×nh ®· quan t©m gióp ®ì b¹n ntn?
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.
KÕt luËn: CÇn ph¶i quan t©m gióp ®ì b¹n ®óng lóc, ®óng chç.
* Ho¹t ®éng 4:TiÓu phÈm “ Giê ra ch¬i”
- GVnªu tiÓu phÈm, yªu cÇu vµi HS diÔn
- GV kÕt luËn
4.Cñng cè dÆn dß: 
- Gv nhËn xÐt giê häc, dÆn dß bµi sau.
- Th¶o luËn nhãm ®«i.
+ ®Õn th¨m, chÐp bµi, gi¶ng bµi cho b¹n.
+ Hs trao ®æi theo cÆp.
+ §¹i diÖn nhãm nªu ý kiÕn ®óng,gi¶i thÝch v× sao?
- Hs nhËn xÐt.
( ý kiÕn ®óng: 1,3,4,6 )
+ HS lªn kÓ tr­íc líp.
- Hs nh¾c l¹i
- C¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt
- Hs l¾ng nghe
Tù häc
LuyÖn ®äc bµi: sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu
 - BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng ë c©u cã nhiÒu dÊu phÈy
 - HiÓu néi dung: T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u nÆng cña ng­êi mÑ dµnh cho con.
 - Gi¸o dôc c¸c em biÕt th­ong yªu ng­ßi mÑ cña m×nh.
II. §å dïng d¹y häc
 - Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò: 3 em ®äc bµi - GV nhËn xÐt cho ®iÓm
2. H­íng dÉn luyÖn ®äc
 - GV ®äc mÉu 1 lÇn
 - LuyÖn ®äc tiÕp nèi c©u + ®äc ph¸t ©m ®óng tõ khã: bçng, run rÈy, xuÊt hiÖn, dßng s÷a, ®á hoe, xoµ cµnh,...
 - LuyÖn ®äc tiÕp nèi ®o¹n tr­íc líp
 - H­íng dÉn ®äc ng¾t nghØ ®óng: 
 Mét h«m,/ võa ®ãi vïa rÐt,/ l¹i bÞ trÎ lín h¬n ®¸nh,/ cËu míi nhí ®Ðn mÑ,/ liÒn t×m ®­êng vÒ nhµ.//
 Hoa tµn,/ qu¶ xuÊt hiÖn,/ lín nhanh,/ da c¨ng mÞn,/ xanh ãng ¸nh,/ råi chÝn.//
 - LuyÖn ®äc trong nhãm
 - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
 - B×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt 
3. T×m hiÓu bµi ( theo c©u hái SGK)
4. LuyÖn ®äc l¹i
 - Thi ®äc diÔn c¶m - b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt
5. Cñng cè dÆn dß
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, h­íng dÉn chuÈn bÞ bµi giê sau.
____________________________________________________________
Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009
S¸ng 
KÓ chuyÖn
TiÕt 12: sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu
 - Dùa vµo gîi ý kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sù tÝch c©y vó s÷a.
 - HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: t×nh c¶m yªu th­¬ng s©u nÆng cöa mÑ víi con
 ( Häc sinh kh¸ giái nªu ®­îc kÕt thøc c©u chuyÖn theo ý riªng)
II. §å dïng:
 - B¶ng phô ghi c¸c ý tãm t¾t ë bµi tËp 2 ®Ó h­íng dÉn häc sinh tËp kÓ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
1 KiÓm tra bµi cò
- KÓ l¹i chuyÖn : Bµ ch¸u
- NhËn xÐt
2/ Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
- GV nªu môc tiªu giê häc 
b) HD kÓ chuyÖn
* KÓ l¹i ®o¹n 1 b»ng lêi cña em.
M: Ngµy x­a, ë mét nhµ kia cã hai mÑ con sèng víi nhau. CËu bÐ rÊt ham ch¬i...
- GV nhËn xÐt
* KÓ phÇn chÝnh c©u chuyÖn dùa theo tõng ý tãm t¾t:
a) CËu bÐ trë vÒ nhµ.
b) Khong thÊy mÑ, cËu bÐ «m lÊy c©y xanh mµ khãc.
c) Tõ trªn c©y, qu¶ l¹ xuÊt hiÖn vµ r¬i vµo lßng cËu.
d) CËu bÐ nh×n c©y, ngì nh­ ®­îc nh×n thÊy mÑ.
* KÓ ®o¹n kÕt cña c©u chuyÖn theo mong muèn ( t­ëng t­îng )
- GV nhËn xÐt
3/ Cñng cè dÆn dß
- Gv nhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
- 2 HS nèi tiÕp nhau kÓ chuyÖn
+ HS ®äc kÜ yªu cÇu
- 2, 3 HS kÓ l¹i ®o¹n 1 b»ng lêi cña m×nh
- NhËn xÐt
+ HS tËp kÓ theo nhãm
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ
- C¶ líp b×nh chän HS kÓ tèt nhÊt
+ HS tËp kÓ theo nhãm
- Thi kÓ tr­íc líp
- NhËn xÐt
-hs l¾ng nghe.
To¸n
13 trõ ®i mét sè : 13 - 5
I. Môc tiªu
 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 13 - 5, lËp ®­îc b¶ng 13 trõ ®i 1 sè 
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp trõ d¹ng 13 - 5
 - Gi¸o dôc c¸c em cã ý thøc tù gi¸c lµm bµi
II. §å dïng
 - 1 thÎ chôc vµ 13 que tÝnh rêi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra: - Muèn t×m SBT ta lµm ntn?
3/ Bµi míi:
a- H§ 1: HD thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 
13 - 5:
- Nªu bµi to¸n" Cã 13 que tÝnh, lÊy ®i 5 que tÝnh. Hái cßn l¹i mÊy que tÝnh?"
- HD HS ®Æt tÝnh theo cét däc:
b- H§ 2: LËp b¶ng trõ
- NhËn xÐt SBT? Sè trõ? HiÖu?
c- H§ 3: Thùc hµnh
* Bµi 1: TÝnh nhÈm
- Khi ta ®æi chç c¸c sè h¹ng th× hiÖu ntn?
* Bµi 2: TÝnh
- Khi ®Æt tÝnh ta cÇn chó ý ®iÒu g×?
* Bµi 4:
- Bµi to¸n thuéc lo¹i to¸n nµo? C¸ch gi¶i?
4/ C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp:
* Cñng cè:
- §äc b¶ng trõ: 13 trõ ®i mét sè?
* DÆn dß: Häc thuéc b¶ng trõ
- H¸t
- HS ®äc 3- 4 em
- NhËn xÐt
- HS nªu bµi to¸n
- Thao t¸c trªn que tÝnh ®Ó t×m KQ: 
13 - 5 = 8
- HS nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh
- HS tiÕp tôc thao t¸c trªn que tÝnh ®Ó lËp b¶ng trõ : 13 - 4 = 9 13 - 7 = 6
13 - 5 = 8 13 - 8 = 5
13 - 6 = 7 13 - 9 = 4
* Bµi 1: TÝnh nhÈm
 13 - 5 = 8 13 - 6 = 7
 13 - 8 = 5 13 - 7 = 6
* Bµi 2: TÝnh
- - - - - 
* Bµi 4:
- §äc ®Ò- Tãm t¾t- Lµm vë
Bµi gi¶i
Sè xe ®¹p cöa hµng cßn l¹i lµ:
13 - 6 = 7( xe)
 §¸p sè: 7 xe ®¹p
- HS thi ®äc
ChÝnh t¶ (NV) 
TiÕt 23: Sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu
 -Nghe- viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i.
 - Lµm ®­îc bµi tËp 2, Bµi tËp 3 (a).
 - GD c¸c em cã ý thøc tù rÌn viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 2, bµi tËp 3 (a)
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. kiÓm tra bµi cò:
 - Líp viÕt b¶ng con: th¸c ghÒnh, ghi nhí, s¹ch sÏ, c©y xanh.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a lçi sai cho hs.
2. D¹y bµi míi
a. Gií thiÖu bµi: Gv nªu môc tiªu giê häc
b. H­íng dÉn nghe viÕt
 - GV ®äc mÉu 1 lÇn, 3 em ®äc l¹i
Hái :- Tõ c¸c cµnh l¸, nh÷ng ®µi hoa xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµo ?( træ ra bÐ tÝ, në tr¾ng nh­ m©y)
 - Qu¶ trªn c©y xuÊt hiÖn ra sao ? ( lín nhanh, da c¨ng mÞn, xanh ãng ¸nh, råi chÝn)
 - Hs nhËn xÐt bµi chÝnh t¶
 - LuyÖn viÕt ch÷ khã b¶ng con: cµnh l¸, ®µi hoa, træ ra, në tr¾ng, xuÊt hiÖn, dßng s÷a, ngät th¬m,...
c. Gv ®äc cho hs viÕt bµi vµo vë
d. Gv chÊm, ch÷a lçi sai cho hs
3. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
* Bµi 2: 
 - Hs ®äc yªu cÇu bµi
 - Hs lµm vµo b¶ng con- ch÷a bµi
* Bµi 3:(a)
 - Hs ®äc yªu cÇu bµi - Hs lµm phÇn a vµo vë, 1 em lµm b¶ng phô
 - Gv nhËn xÐt , ch÷a bµi
 ( ch hay tr : con trai, c¸i chai, trång c©y, chång b¸t )
4. Cñng cè dÆn dß
 Gv nhËn xÐt giê häc, chuÈn bÞ bµi giê sau.
 ____________________________________________________
Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp
TiÕt 12 : Gi¸o dôc m«i tr­êng
I. Môc tiªu
 - Hs nhËn thøc ®­îc vÒ m«i tr­êng xung quanh.
 - CÇn gi÷ g×n m«i tr­êng xung quanh lu«n s¹ch sÏ.
 - Gd c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng xung quanh lu«n s¹ch sÏ.
II. §å dïng d¹y häc
 - Tranh ¶nh minh ho¹ vÒ ho¹t ®éng vÖ sinh m«i tr­êng.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. Khëi ®éng : Líp h¸t
2. D¹y bµi míi
a. Gv giíi thiÖu bµi 
b. H­íng dÉn t×m hiÓu bµi
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ m«i tr­êng xung quanh
 - C¸c nhãm ho¹t ®éng : quan s¸t xung quanh khu vùc tr­êng häc,gÇn tr­êng häc.
 - C¸c nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn - HS nhËn xÐt
 - Gv nhËn xÐt m«i tr­êng xung quanh : Líp häc, s©n ch¬i, v­ên tr­êng, c¶nh vËt, c©y cèi, nhµ cöa,...
* Ho¹t ®éng 2: C¸ch gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng xung quanh s¹ch sÏ.
 - C¸c nhãm th¶o luËn vÒ c¸ch gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng lu«n s¹ch ®Ñp
 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy- c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ xung
 - Gv nhËn xÐt, kÕt luËn: 
 +Th­êng xuyªn quÐt dän líp häc, s©n ch¬i s¹ch sÏ.
 + Kh«ng vøt giÊy r¸c bõa b·i ra xung quanh.
 + Trång c©y xanh t¹o c¶nh quan m«i tr­êng xanh, s¹ch ®Ñp.
* Ho¹t ®éng 3: T¹i sao ph¶i gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ?
 - Hs nªu ý kiÕn- Hs nhËn xÐt
 - Gv nhËn xÐt kÕt luËn : M«i tr­êng s¹ch sÏ ®¶m b¶o søc khoÎ cho mäi ng­êi.
3. Cñng cè, dÆn dß
 - liªn hÖ gd hs.
 - Gv nhËn xÐt giê häc,  ... ____________________________________________
ChiÒu 
TiÕng ViÖt( LT)
LuyÖn ®äc bµi MÑ
I. Môc tiªu
 - BiÕt ng¾t nhÞp ®óng c©u th¬ lôc b¸t ( 2/4 vµ 4/4; riªng dßng 7, 8 ng¾t 3/3 vµ 3/5)
 - C¶m nhËn d­îc nçi vÊt v¶ vµ t×nh th­¬ng yªu bao la cña mÑ dµnh con. ( tr¶ lêi d­îc c¸c c©u hái trong SGK; thuéc s¸u dßng th¬ cuèi)
II. §å dïng d¹y häc
 - tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1/ KiÓm tra bµi cò: 3 em ®äc bµi - GV nhËn xÐt cho ®iÓm
2/ H­íng dÉn luyÖn ®äc
 - GV ®äc mÉu 
 - LuyÖn ®äc tiÕp nèi c©u, ®äc, ph¸t ©m ®óng tõ khã
 - LuyÖn ®äc tiÕp nèi ®o¹n tr­íc líp, ng¾t nhÞp ®óng c©u th¬
 Lêi ru/ cã giã mïa thu//
 Bµn tay mÑ qu¹t/ mÑ ®­a giã vÒ.//
 Nh÷ng ng«isao/thøc ngoµi kia//
 Ch¼ng b»ng mÑ/ ®· thøc v× chóng con.//
 §ªm nay/con ngñ giÊc trßn//
 MÑ lµ ngän giã/ cña con suèt ®êi.//
 - LuyÖn ®äc ®o¹n trong nhãm.
 - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm, b×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt.
3/ H­íng dÉn t×m hiÓu bµi (theo c©u hái trong sgk)
4/ LuyÖn ®äc l¹i
 - Hs ®äc nhÈm thuéc bµi.
 - Hs xung phong ®äc thuéc bµi, Gv nhËn xÐt cho ®iÓm.
5/ Cñng cè d¨n dß
 Gv nhËn xÐt giê häc, h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn ®äc chuÈn bÞ bµi giê sau.
 ___________________________________________________
To¸n (LT)
LuyÖn tËp : 35 - 5
I. Môc tiªu
 - Gióp HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 33 - 5. V¹n dông phÐp trõ ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n
 - Gd c¸c em cã ý thøc trong häc tËp
II. §å dïng d¹y häc
 Vë bµi tËp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:
- HS ®äc b¶ng 13 - 5 
- GV nhËn xÐt
3/H­íng dÉn lµm bµi tËp vµo vë
* Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
- Hs nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh råi tÝnh.
- Hs lµm vµo vë.
* Bµi 2: T×m x( Hs nh¾c l¹i c¸ch t×m sè h¹ng vµ t×m sè bÞ trõ)
- GV chÊm bµi- NhËn xÐt
* Bµi 3: Hs gi¶i bµi to¸n
- Hs ®äc yc bµi 
- Bµi to¸n cho biÕt g× ? CÇn t×m g× ?
* Bµi 4: Hs thùc hµnh vÏ
4/ Cñng cèdÆn dß
- Gv nhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ «n l¹i bµi
- H¸t
- 3 HS ®äc 
- HS nhËn xÐt
* Bµi 1:
- C¸c hµng th¼ng cét víi nhau vµ thùc hiÖn theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.
* Bµi 2:
- HS tù lµm bµi c¸ nh©n
a) x + 7 = 63 b) 8 + x = 83
 x = 63 - 7 x = 83 - 8
 x = 56 x = 75
 c) x - 9 = 24
 x = 24 + 9
 x = 34
Bµi gi¶i:
Sè hs cßn l¹i cña líp 2c lµ :
33 - 4 = 29 (HS)
 §¸p sè : 29 häc sinh
Tù häc
RÌn viÕt bµi Sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu
 - RÌn kÜ n¨ng viÕt cho hs: ViÕt ®óng mét ®o¹n trong bµi sù tÝch c©y vó s÷a.
 - ViÕt ®óng chÝnh t¶, ®óng cì ch÷, ®Òu nÐt, ch÷ viÕt t­¬ng ®èi s¹ch -®Ñp.
 - Gd c¸c em cã ý thøc tù rÌn viÕt ch÷ ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 Vë viÕt « li cña hs
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò : Bµi viÕt ë nhµ cña hs, gv nhËn xÐt.
2. D¹y bµi míi : H­íng dÉn viÕt bµi ( ®o¹n viÕt tõ ë nhµ, c¶nh vËt ... ngät th¬m nh­ s÷a mÑ.)
 - Gv ®äc ®o¹n viÕt 1 lÇn, 3 em ®äc l¹i
 - Hái : C©y vó s÷a ë v­ên nhµ cËu bÐ cã g× l¹ ?
 ( c©y xanh run rÈy, træ hoa. Hoa tµn, qu¶ xuÊt hiÖn, lín nhanh, da c¨ng mÞn, xanh ãng ¸nh, råi chÝn.... ngät th¬m nh­ s÷a mÑ.)
 - Hs nhËn xÐt ®o¹n viÕt
 - T×m ch÷ khã viÕt trong bµi
 - LuyÖn viÕt b¶ng con
 - Hs nghe ®äc viÕt bµi vµo vë
3.ChÊm bµi, ch÷a lçi chÝnh t¶
4. Cñng cè dÆn dß 
 Gv nhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ luyÖn viÕt ch÷ cho ®Ñp.
________________________________________________________________
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009
( §/C Ng« ThÞ ThuyÕt d¹y)
________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2009
TËp lµm v¨n
TiÕt 12: Gäi ®iÖn
I. Môc tiªu
 - §äc hiÓu bµi gäi ®iÖn, biÕt 1 sè thao t¸c gäi ®iÖn tho¹i; tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái vÒ thø tù c¸c viÖc cÇn lµm khi gäi ®iÖn tho¹i, c¸ch giao tiÕp qua ®iÖn tho¹i.
 - ViÕt ®­îc 3, 4 c©u trao ®æi qua ®iÖn tho¹i theo 1 trong 2 néi dung nªu ë BT2
II. §å dïng d¹y häc
 - M¸y ®iÖn tho¹i
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1/ KiÓm tra bµi cò
- §äc bøc th­ ng¾n, th¨m hái «ng bµ BT3
- GV nhËn xÐt
2/ Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) HD lµm bµi tËp
* Bµi tËp 1 ( HS lµm miÖng )
- S¾p xÕp l¹i thø tù c¸c viÖc ph¶i lµm khi gäi ®iÖn
- Em hiÓu tÝn hiÖu " tót " ng¾n, liªn tôc nãi lªn ®iÒu g× ?
- Em hiÓu tÝn hiÖu " Tót " dµi, ng¾t qu·ng nãi lªn ®iÒu g× ?
- NÕu bè (mÑ ) cña b¹n cÇm m¸y, em xin phÐp nãi chuyÖn víi b¹n nh­ thÕ nµo ?
* Bµi tËp 2
- §äc thµnh tiÕng bµi tËp 2
- HS lµm vµo vë BT
- Gäi Hs ®äc bµi
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS
3/ Cñng cè, nhËn xÐt giê häc
- HS ®äc
- NhËn xÐt
- 3 HS ®äc thµnh tiÕng bµi gäi ®iÖn
- C¶ líp ®äc thÇm ®Ó tr¶ lêi c©u hái
a) - T×m sè m¸y cña b¹n trong sæ
 - NhÊc èng nghe lªn
 - NhÊn sè
b) M¸y ®ang bËn
- Ch­a cã ai nhÊc m¸y
- HS tr¶ lêi
+ HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi vµo VBT
- §æi vë cho b¹n, nhËn xÐt
- HS ®äc bµi
____________________________________
To¸n
TiÕt 60: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
 - Thuéc b¶ng 13 trõ ®i 1 sè
 - Thùc hiÖn ®­îc phÐp trõ d¹ng 33 - 5; 53 - 15
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã 1 phÐp trõ d¹ng 53 - 15.
II. §å dïng d¹y häc
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:
- §äc b¶ng trõ: 13 trõ ®i mét sè?
3/ Bµi míi:
a- H§ 1: ¤n b¶ng trõ:
- HS ®äc nèi tiÐp «n l¹i b¶ng trõ
b- H§ 2: Thùc hµnh
Bµi 1: TÝnh nhÈm
- HS tÝnh nhÈm nªu kÕt qu¶
- HS nhËn xÐt
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
- Bµi yªu cÇu g×?
- §Æt tÝnh ntn? Thø tù thùc hiÖn?
- HS lµm vµo b¶ng con, ch÷a bµi
Bµi 4: HS ®äc bµi to¸n
- Bµi to¸n yªu cÇu g×?
- Lµm ntn ®Ó t×m sè vë cßn l¹i?
- HS lµm vµo vë
- ChÊm bµi - NhËn xÐt
4/ Cñng cè dÆn dß
* Cñng cè:
- §äc b¶ng trõ: 13 trõ ®i mét sè?
* DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS ®äc 
- NhËn xÐt
- HS thi ®äc
13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 =
13 - 5 = 13 - 7 = 13 - 9 = 
63 - 35 93 - 46 73 - 29
 - - -
83 - 27 33 - 8 43 - 14
 - - -
- T×m sè vë cßn l¹i
- LÊy sè vë cã trõ ®i sè vë ®· ph¸t.
 Bµi gi¶i
C« gi¸o cßn l¹i sè vë lµ:
 63 - 48 = 15( quyÓn)
 §¸p sè: 15 quyÓn vë
- 2 em ®äc 
______________________________________
ChÝnh t¶( TC)
TiÕt 24: MÑ
I. Môc tiªu
 - ChÐp chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶; biÕt tr×nh bµy ®óng c¸c dßng th¬ lôc b¸t.
 - Lµm ®óng bµi tËp 2, 3( a).
 - Gi¸o dôc c¸c em cã tÝnh cÈn thËn trong khi viÕt bµi.
II. §å dïng d¹y häc
 - B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp chÐp.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1/ KiÓm tra bµi cò
- ViÕt : con nghÐ, ng­êi cha, suy nghÜ, con trai, c¸i chai
2/ Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) HD tËp chÐp
* HD HS chuÈn bÞ
- GV treo b¶ng phô, ®äc bµi
+ Ng­êi mÑ ®­îc so s¸nh víi nh÷ng h×nh ¶nh nµo ?
- §Õm vµ nhËn xÐt sè ch÷ cña c¸c dßng th¬ trong bµi chÝnh t¶
- Nªu c¸ch viÕt nh÷ng ch÷ ®Çu ë mçi dßng th¬ ?
+ Tõ khã : lêi ru, bµn tay, qu¹t, ng«i sao, ngoµi kia, ch¼ng b»ng......
* HS chÐp bµi vµo vë
* ChÊm, ch÷a bµi
- NhËn xÐt
c) HD lµm bµi tËp chÝnh t¶
* Bµi tËp 2: §iÒn vµo chç trèng iª, yª hay ya
- HS ®äc yªu cÇu
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 3: T×m trong bµi th¬ mÑ tiÕng cã ©m ®Çu b¾t ®Çu b»ng r, b»ng gi
- §äc yªu cÇu
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
3/ Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc
- 1 em lªn b¶ng, c¶ líp viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt b¹n viÕt
+ HS theo dâi
- 1, 2 HS nh×n b¶ng ®äc l¹i
- Nh÷ng ng«i sao trªn trêi, ngän giã m¸t
- Bµi th¬ viÕt theo thÓ lôc b¸t, cø 1 dßng 6 ch÷ l¹i mét dßng 8 ch÷
- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu. Chø b¾t ®Çu dßng 6 tiÕng lïi vµo 1 « so víi ch÷ b¾t ®Çu dßng 8 tiÕng
- HS viÕt b¶ng con
+ HS viÕt bµi vµo vë chÝnh t¶
- 1 em lªn b¶n lµm
- C¶ líp lµm VBT
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- HS lµm bµi vµo VBT
- 2 em lªn b¶ng
- §æi vë, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
_________________________________________
Tù nhiªn x· héi
TiÕt 12: §å dïng trong gia ®×nh
I. Môc tiªu
 - KÓ tªn 1 sè ®å dïng cña gia ®×nh m×nh.
 - BiÕt c¸ch gi÷ g×n vµ xÕp ®Æt 1 sè ®å dïng trong nhµ gän gµng, ng¨n n¾p.
 - BiÕt ph©n lo¹i 1 sè ®å dïng trong gia ®×nh theo vËt liÖu lµm ra chóng: b»ng gç, nhùa, s¾t,...
 - Gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n, b¶o qu¶n ®å dïng trong gia ®×nh m×nh
II. §å dïng d¹y häc
 - H×nh vÏ trong SGK( trang 26, 27)
 - PhiÕu häc tËp: nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1/ KiÓm tra bµi cò: 2 em 
 - Nãi vÒ c«ng viÖc th­êng ngµy cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh em ?
 - HS tr¶ lêi, nhËn xÐt
2/ D¹y bµi míi
 a) Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu giê häc
 b) Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK theo nhãm
 - GV cho HS quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3 trong sgk trang 26 vµ tr¶ lêi c©u hái: 
 + KÓ tªn nh÷ng ®å dïng cã trong tõng h×nh
 + Chóng ®­îc dïng ®Ó lµm g× ?
 - Gäi 1 sè HS tr×nh bµy, HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung
 - HS lµm vµo phiÕu häc tËp theo nhãm:
Nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh
STT
§å gç
Sø
Thuû tinh
§å dïng sö dông ®iÖn
 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh
 - GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: C¸ch b¶o qu¶n, gi÷ g×n 1 sè ®å dïng trong nhµ.
 - HS quan s¸t c¸c h×nh 4, 5, 6 sgk trang 27vµ nãi xem c¸c b¹n trong tõng h×nh ®ang lµm g× ? viÖc lµm cña c¸c b¹n ®ã cã t¸c dông g× ?
 - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, kÕt luËn:
 KL: Muèn ®å dïng bÒn ®Ñp ta ph¶i biÕt c¸ch b¶o qu¶n vµ lau chïi th­êng xuyªn, ®Æc biÖt khi dïng xong ph¶i xÕp ®Æt ng¨n n¾p. §èi víi ®å dïng dÔ vì khi sö dông cÇn chó ý nhÑ nhµng, cÈn thËn.
* Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ gi¸o dôc häc sinh vÒ c¸ch gi÷ g×n, b¶o qu¶n ®å dïng trong gia ®×nh m×nh.
3/ Cñng cè dÆn dß
 - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
 - GV nhËn xÐt giê häc, dÆn dß HS chuÈn bÞ bµi giê sau.
___________________________________________
Ho¹t ®éng tËp thÓ
 KiÓm ®iÓm ho¹t ®éng tuÇn 12
 Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 13
I. Môc tiªu
 - Hs nhËn thÊy ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn.
 - BiÕt nhËn lçi söa lçi, phÊn ®Êu v­¬n lªn trong häc tËp.
 - Gd c¸c em ngoan, cã ý thøc trong häc tËp
II. Néi dung sinh ho¹t
1. GV nhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong tuÇn:
 - §¹o ®øc
 - Häc tËp 
 - V¨n thÓ, vÖ sinh
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã ý thøc häc tèt,ch¨m häc,ngoan, lÔ phÐp víi mäi ng­êi.
2. Ph­¬ng h­íng tuÇn 13
* Thi ®ua víi chñ ®Ò " Uèng n­íc nhí nguån "
 - TiÕp tôc thi ®ua häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20- 11
 - Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp cña tr­êng líp ®Ò ra:
 + §i häc ®Çy ®ñ ®óng giê, häc vµ lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp.
 + Båi d­ìng hs kh¸ giái, rÌn hs yÕu trong c¸c giê häc.
 + Thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n ®Ó häc tèt.
* C¸c ho¹t ®éng kh¸c: 
 - VÖ sinh líp häc s©n ch¬i s¹ch sÏ.
 - Tham gia v¨n nghÖ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam
_________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 2 tuan 12 CKTKN.doc