Đề kiểm tra học sinh giỏi tháng 12 - 2010 môn: Toán 4

Đề kiểm tra học sinh giỏi tháng 12 - 2010 môn: Toán 4

Bài 1(2 điểm): Tính giá trị biểu thức sau:

 ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55).

Bài 2 (2 điểm): Tìm một số có 2 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 9 và nếu đổi chỗ của các số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 63 đơn vị.

Bài 3 (3 điểm): Có 4 đội tham gia trồng cây. Biết đội 1, đội 2, đội 3, trồng được 1200 cây; đội 2, đội 3, đội 4 trồng được 1060 cây; đội 1 và đội 4 trồng được 820 cây. Hỏi:

 a/ Trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

 b/ Nếu có đội 5 cùng tham gia trồng cây thì đội 5 phải trồng được bao nhiêu cây để mức trung bình số cây trồng được của mỗi đội tăng thêm 4 cây?

Bài 4 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng của nó. Nếu giảm chiều dài đi 3 cm và tăng chiều rộng lên 3 cm thì diện tích tăng thêm 99 cm2. Tính diện tích của miếng bìa?

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/12/2019 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học sinh giỏi tháng 12 - 2010 môn: Toán 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐỀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI THÁNG 12-2010
M«n: TOÁN 4
Thêi gian lµm bµi: 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian chép ®Ò)
Bài 1(2 điểm): Tính giá trị biểu thức sau:
	( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55).
Bài 2 (2 điểm): Tìm một số có 2 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 9 và nếu đổi chỗ của các số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 63 đơn vị.
Bài 3 (3 điểm): Có 4 đội tham gia trồng cây. Biết đội 1, đội 2, đội 3, trồng được 1200 cây; đội 2, đội 3, đội 4 trồng được 1060 cây; đội 1 và đội 4 trồng được 820 cây. Hỏi:
	a/ Trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?
	b/ Nếu có đội 5 cùng tham gia trồng cây thì đội 5 phải trồng được bao nhiêu cây để mức trung bình số cây trồng được của mỗi đội tăng thêm 4 cây?
Bài 4 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng của nó. Nếu giảm chiều dài đi 3 cm và tăng chiều rộng lên 3 cm thì diện tích tăng thêm 99 cm2. Tính diện tích của miếng bìa?
Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm!
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐỀ
HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI THÁNG 12-2010
M«n: TOÁN 4
Bài
Yêu cầu cần đạt
Biểu điểm
Bài 1
2 điểm
( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55)
= ( 43 + 44 + 45 + 46 + 47 ) x 11 : ((45 x 5) x 11)
0,5 điểm
= ( 43 + 44 + 45 + 46 + 47 ) x 11 : 11: (45 x 5)
0,5 điểm
= (90 + 90 + 45) : (45 x 5) 
0,5 điểm
= (45 x 5) : (45 x 5) = 1
0,5 điểm
Bài 2
2 điểm
- Gọi số cần tìm là: (a > 0; a, b < 10)
0,2 điểm
- Theo bài ra ta có:
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
- Vì b < 10 nên a + 7 < 10. Do đó, a < 3. Suy ra, a = 1, 2.
0,2 điểm
+ Nếu a = 1 thì b = 8; Ta có số 18; TL: 8 + 1 = 9 (đúng)
0,2 điểm
+ Nếu a = 2 thì b = 9; Ta có số 18; TL: 2 + 9 = 11 (loại)
0,2 điểm
Vậy số cần tìm là: 18.
0,2 điểm
Bài 3
3 điểm
a/ Tổng số cây trồng được của cả 4 đội là: (1200 + 1060 + 820) : 2 = 1540 (cây)
0,75 điểm
Trung bình mỗi đội trồng được số cây là: 1540 : 4 = 385 (cây)
0,75 điểm
b/ Số cây đội 5 trồng để "bù thêm" cho cả 5 đội để trung bình mức cây trồng được của 5 đội tăng thêm 4 cây là: 5 x 5 = 25 (cây)
0,75 điểm
Vậy số cây đội 5 phải trồng là: 385 + 25 = 410 (cây)
0,75 điểm
Đáp số: a/ 385 cây; b/ 410 cây.
Bài 4
3 điểm
Ta có: Chu vi = Chiều rộng x 10
hay (chiều dài + chiều rộng) x 2 = chiều rộng x 10; Suy ra: chiều dài = chiều rộng x 4
1 điểm
Ta có hình vẽ (như bên):
- Chiều dài của HCN là:
(99 + 3 x 3) : 3 = 36(cm).
- Chiều rộng của HCN là:
36 : 4 = 9 (cm)
- Diện tích của HCN là:
36 x 9 = 324 (cm2)
Đáp số: 324 cm2
- Hình vẽ đúng cho 0,5 điểm.
- Mỗi ý còn lại đúng cho 0,5 điểm.
(Học sinh làm bài theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng)

Tài liệu đính kèm:

  • docHAC_HAI_DE_KIEM_TRA_HSG_MON_TOAN_THANG.doc