Bìa mẫu giáo án đẹp

Bìa mẫu giáo án đẹp

Bìa mẫu giáo án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIEÅU HOÏC

 

doc 8 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa mẫu giáo án đẹp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHßNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG TIEÅU HOÏC 
 *** a õ b ***
 Giáo viên : NguyÔn Minh Trang
 Tæ : To¸n - Lý 
Năm häc: 2009 - 2010
 Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 
 Tr­êng tiÓu häc 
Buæi s¸ng
Hoï teân:Nguyeãn Minh Trang 
N¨m häc: 2009 - 2010
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN 
TRƯỜNG TIEÅU HOÏC 
\
----™&˜----
Giáo viên :Nguyeãn Minh Trang
Năm học 2009 – 2010
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
************
GIAÙO AÙN 
Hä vµ tªn gi¸o viªn:
Tæ: x· héi.
N¨m häc: 2009 - 2010.
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O
TRƯỜNG TIEÅU HOÏC 
 ˜ & ™
GIAÙO AÙN 
Hä vµ tªn gi¸o viªn:
N¨m häc: 2009 - 2010.
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O
TRƯỜNG TIEÅU HOÏC 
 ˜ & ™
GIAÙO AÙN 
Hä vµ tªn gi¸o viªn:
N¨m häc: 2009 - 2010.
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o 
TRƯỜNG TIEÅU HOÏC
GIAÙO AÙN 
GV: 

Tài liệu đính kèm:

  • docMAU BIA GIAO AN DEP(1).doc