Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 1 - Trường Tiểu học Thịnh Lộc

Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 1 - Trường Tiểu học Thịnh Lộc

I. Mục tiêu

- Đọc đóng, râ rµng tßan bµi; biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ

- Hiểu được lời khuyên từ câu chuyện: lµm việc gì cũng phải kin trì, nhẫn nại mới thµnh công (Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa)

- Học sinh kha giỏi hiểu ý nghĩa của cu tục ngữ có công mài sắt, có ngày nên kim.

- GD: KN Tự nhận thức về bản thân ; KN kiên định.

II. Chuẩn bị

Tranh SGK.

 

doc 14 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 1207Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 1 - Trường Tiểu học Thịnh Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1
Thø N¨m, ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2012
 (Thø Hai – TuÇn 1)
Buæi s¸ng 
TiÕt 1 
 Chµo cê
TiÕt 2 + 3
TËp ®äc
Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim
I. Môc tiªu: 
- Đọc đóng, râ rµng tßan bµi; biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ
- Hiểu được lời khuyên từ câu chuyện: lµm việc gì cũng phải kin trì, nhẫn nại mới thµnh công (Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa)
- Học sinh kha giỏi hiểu ý nghĩa của cu tục ngữ có công mài sắt, có ngày nên kim.
- GD: KN Tự nhận thức về bản thân ; KN kiên định.
II. ChuÈn bÞ: 
Tranh SGK. 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Hoạt động 1: Đọc mẫu
GV đọc mẫu toàn bài.
Hoạt động 2: Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng câu.
Hãy nêu những từ khó đọc có trong bài?
Đọc nối tiếp từng đoạn.
Từ mới: mải miết, kiên trì, nhẫn nại.
Luyện đọc câu dài:
Mỗi khi cầm quyển sách,/ cậu chỉ đọc vài dòng/ đã ngáp ngắn ngáp dài,/ rồi bỏ dở.//
GV yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
Các nhóm lên thi đọc.
Đọc đồng thanh.
TiÕt 2
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Lúc đầu cậu bé học hành thế nào?
Ò Cậu bé khi làm thường mau chán và hay bỏ dở công việc.
Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì?
Những câu nói nào cho thấy cậu bé không tin?
Ò Cậu bé không tin khi thấy bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá.
Bà cụ giảng giải thế nào?
Chi tiết nào chứng tỏ cậu bé tin lời?
Câu chuyện khuyên ta điều gì?
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
GV hướng dẫn HS cách đọc theo vai.
Ò Nhận xét, tuyên dương.
GDKNS: Em đã kiên trì, nhẫn nại hay chưa?
	3. Củng cố – Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
HS lắng nghe
1 HS đọc (lớp mở sách).
HS đọc nối tiếp từng câu.
HS nêu.
HS đọc.
HS nêu nghĩa.
HS đọc theo hướng dẫn của GV (cả lớp, cá nhân, lớp).
HS đọc trong nhóm.
Các nhóm bốc thăm thi đọc.
Cả lớp đọc đồng thanh.
Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ.. Những lúc tập viết, cậu chỉ nắn nót được vài dòng đã viết nguệch ngoạc.
Mài thỏi sắt thành chiếc kim khâu..
“Thỏi sắt to như thế làm sao bà mài thành kim được.”
Mỗi ngày  thành tài.
Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài.
Phải chăm chỉ, cần cù, không .
HS đọc theo hướng dẫn của GV.
HS đọc theo nhóm 3.
TiÕt 4
To¸n
¤n c¸c sè ®Õn 100
I. Môc tiªu:
- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100. 
- Nhận biết các số có 1 chữ số, các số có 2 chữ số;số lớn nhất có một chữ số, số lớn nhất có hai chữ số,số liền trước, số liền sau.
 - Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. ChuÈn bÞ:
 1 bảng các ô vuông, 1 bảng 10 ô vuông. SGK, VBT.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
	1. Bài cũ: 
_ GV yêu cầu các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ học tập của HS. Ò Nhận xét, tuyên dương.
	2. Bài mới: Ôn tập các số đến 100
	* Bài 1:
Hãy nêu các số có 1 chữ số từ bé đến lớn?
Hãy nêu các số có 1 chữ số từ lớn đến bé?
Các số này hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
GV dán băng giấy 10 ô.
Ò GV nhận xét.
Ò Nhận xét.
	* Bài 2:
GV hướng dẫn làm mẫu dòng 1.
Hãy nêu các số trong vòng 10 từ bé đến lớn?
GV nhận xét
* Bài 3: Số liền trước, số liền sau.
GV Yêu cầu.
Ò Nhận xét.
3. Củng cố Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
Tổ trưởng kiểm tra rồi báo lại cho GV.
HS đọc yêu cầu.
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0.
1 đơn vị.
 HS lên sửa câu 1a, lớp làm vở.
HS làm miệng và nêu kết quả.
HS sửa bài.
HS đọc đề.
HS làm bài, sau đó sửa bài: 1 HS làm 1 dòng. HS nêu miệng.
1 HS khá làm. a) 40.
Lớp làm những câu còn lại.
 b) 89 c) 98 d) 100.
Buæi chiÒu 
TiÕt 1 
MÜ thuËt
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
TiÕt 2 
¢m nh¹c
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
TiÕt 3 
Thñ c«ng
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
__________________________________________________________
Thø S¸u, ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2012
 (Thø Ba – TuÇn 1)
Buæi s¸ng
TiÕt 1
Toán
Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
I. Môc tiªu: 
-Biết viết các số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.
- Biết so sanh cac số trong phạm vi 100. 
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. ChuÈn bÞ: 
Bảng kẻ như bài 1. SGK, VBT.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Giáo viên
Học sinh
	1. Bài cũ: Ôn tập các số đến 100 
_ GV yêu cầu trả lời câu hỏi
Ò Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
* Bài 1:
GV làm mẫu 1 bài:
Yêu cầu .
GV yêu cầu HS sửa bài.
Ò Nhận xét.
* Bài 2: 
Ò Nhận xét.
* Bài 3:
GV yêu cầu HS làm bài. Yêu cầu lớp giải thích vì sao điền dấu >, <, =. 
Ò Nhận xét.
Kết luận: Khi so sánh số có 2 chữ số, ta so sánh..
* Bài 4:
GV hướng dẫn: 
Yêu cầu.
Ò Nhận xét.
* Bài 5:
Yêu cầu làm bài.
Ò Sửa bài Ò Nhận xét. 
3. Củng cố - Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
- 3 HS lần lượt trả lời câu hỏi của GV.
HS đọc đề.
HS làm bài.
HS sửa miệng.
- HS kh, giỏi lam theo h.dẫn của GV
HS đọc đề.
HS lµm b¶ng con
HS tự làm bài vào vở.
 38 > 34	 27 < 72
 72 > 70	 68 = 68
 80 + 6 > 85	 40 + 4 = 44
HS đọc đề.
HS làm bài, 2 HS lên sửa bài.
a) 28; 33; 45; 54.
b) 54; 45; 33; 28.
- HS đọc đề.
HS làm bài:67; 70; 76; 80; 84; 90; 93; 98; 100.
HS sửa bài miệng.
TiÕt 2
Kể chuyện
Có công mài sắt, có ngày nên kim
I. Môc tiªu:
- Dựa theo tranh vµ gợi ý dưới mỗi bức tranh kể lại được từng đọan của câu chuyện
- Học sinh kh¸ giỏi biết kể tßan bộ c©u chuyện.
- GDHS Yêu thích kể chuyện.
II. ChuÈn bÞ: 
Tranh minh hoạ như SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
	1. Bài cũ: 
 Ò Nhận xét, tuyên dương.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Kể từng đoạn 
GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
GV hỏi nội dung từng tranh.
GV yêu cầu kể nội dung từng tranh.
Ò Nhận xét.
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện 
GV yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện bằng cách liên kết từng đoạn lại với nhau. GV lưu ý HS từng giọng nhân vật và kèm theo nét mặt, cử chỉ khi kể chuyện.
Ò Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 
- Về nhà luyện kể.
Tổ trưởng kiểm tra rồi báo lại cho GV.
HS lắng nghe. 
HS trả lời.
HS kể trước lớp:
HS kể.
1 HS kể.
TiÕt 3
Chính tả:(TC)
Có công mài sắt, có ngày nên kim
I. Môc tiªu:
- ChÐp lại chính xac bµi chính tả (SGK) ; trình bay đúng 2 câu văn xuôi. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được bài tập 2,3,4
- Giáo dục HS tính cẩn thận, rèn chữ giữ vở.
II.Chuẩn bị: 
Bảng lớp viết sẵn đoạn văn tập chép. Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Giáo viên
Học sinh
	1. Bài cũ: 
_ GV yêu cầu các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ học tập của HS. Ò Nhận xét, tuyên dương.
2. Bài mới: Có công mài sắt, có ngày nên kim 
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép
GV đọc bài chép.
Đoạn chép này từ bài nào?
Đoạn này là lời của ai nói với ai? Bà cụ nói gì?
Đoạn này có mấy câu?
Cuối mỗi câu có dấu gì?
Chữ nào được viết hoa?
GV yêu cầu Ò Nhận xét.
GV yêu cầu.
GV theo dõi, kiểm tra, uốn nắn.
Ò GV thu vở chấm, nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập
	* Bài 2: 
GV làm mẫu từ đầu.
GV yêu cầu lớp làm vào vở.
Ò Nhận xét.
	* Bài 3: 
GV làm mẫu: á Ò ă
GV yêu cầu
Ò Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 
Ò Nhận xét, tuyên dương.
Tổ trưởng kiểm tra rồi báo lại cho GV.
HS lắng nghe.
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Bà cụ nói với cậu bé.Kiên trì nhẫn nại thì việc gì cũng thành công.
2 câu 
Dấu chấm 
Giống, Mỗi.
HS viết từ khó vào bảng con: ngày, mài, sắt, cháu, cậu bé.
HS viết bài vào vở.
HS đọc yêu cầu của bài.
HS theo dõi.
HS làm bài vào VBT: cậu bé, bà cụ, kiên nhẫn.
HS đọc yêu cầu của bài.
HS làm vào vở, 9 HS lên bảng điền
TiÕt 4 
§¹o ®øc
Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê
I/ Môc tiªu: 
	- HiÓu ®îc c¸c biÓu hiÖn cô thÓ vµ lîi Ých cña viÖc häc tËp sinh ho¹t ®óng giê 
	- Cã th¸i ®é ®ång t×nh ®ãi víi c¸c b¹n biÕt häc tËp sinh ho¹t ®óng giê 
II/ ChuÈn bÞ: 
 PhiÕu häc tËp 
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc :
H§1: Bµy tá ý kiÕn 
GV ®a ra TH1,TH2 c¸c nhãm bµn b¹c ®a ra ý kiÕn chung 
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy 
GVkÕt luËn :GV chØ nªu 2ý ®Çu 
H§2: Xö lý t×nh huèng 
- GV nªu t×nh huèng 1VBT?Theo em b¹n Ngäc cã thÓ øng xö nh thÕ nµo 
- TH2:Em h·y gióp b¹n lùa chän c¸ch øng xö 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy 
 - GV kÕt luËn :
H§3: Giê nµo viÖc Êy: 
	HS th¶o luËn nhãm – ghi vµo phiÕu 
	Buæi, s¸ng, tra, chiÒu, tèi em lµm nh÷ng g× ?
	§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ 
	- GV kÕt luËn 
IV/ Còng cè – dÆn dß:
______________________________________________________________
(Thø T­ – TuÇn 1)
Buæi chiÒu
TiÕt 1
ThÓ dôc
Gv chuyªn tr¸ch d¹y
TiÕt 2
Toán
Số hạng – Tổng
I. Môc tiªu:
- Biết số hạng, tổng. 
- Biết thực hiện phep cộng c¸c số cã 2 chữ số trong phạm vi 100.
- Biết giải bài tóan có lời văn bằng một phép cộng.
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. ChuÈn bÞ: 
Bảng phụ.SGK, VBT.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
	1. Bài cũ: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
GV yêu cầu phân tích: 27; 16; 55; 94
Ò Nhận xét, ghi điểm.
	2. Bài mới: Số hạng – Tổng 
Hoạt động 1: Giới thiệu so hạng và tổng 
GV ghi : 35 + 24 = 59.
GV ghi 35 được gọi là số hạng, 24 gọi là số hạng, 59 gọi là tổng.
GV chỉ số, yêu cầu HS đọc tên gọi.
GV lưu ý thêm: 35 + 24 cũng gọi là tổng. 59 là tổng của 35và 24.
GV viết: 73 + 26 = 99. Yêu cầu HS nêu tên
Hoạt động 2: Luyện tập
	* Bài 1:
Yêu cầu
Ò Nhận xét.
	* Bài 2: 
GV làm mẫu phép tính: 
	42 
	+ 36
	 78
Yêu cầu
Ò Nhận xét.
	* Bài 3:
GV ghi tóm tắt:
Buổi sáng	: 12 xe đạp
Buổi chiều	: 20 xe đạp
Cả 2 buổi	:  xe đạp?
	3. Củng cố – Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
3 HS lên bảng phân tích.
HS nhắc lại.
HS đọc tên gọi
HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
HS nhắc lại.
73: số hạng, 26: số hạng, 99: tổng.
HS nhắc lại.
HS đọc đề.
HS tự làm bài vào vở.
HS nêu miệng:69	 27	 .65
HS nhắc lại.
HS đọc đề.
HS nhắc lại cách đặt tính và tính.
HS làm bài, HS lên bảng sửa.
	b) 53 	c) 30	d) 9
 + 22	 + 28	 + 20 
 75	58	 29
HS đọc đề
	Giải:
Số xe đạp cả 2 buổi bán được:
	12 + 20 = 32 (xe đạp)
	Đáp số: 32 xe đạp.
TiÕt 3
Tập đọc
Tù thuËt
I. Môc tiªu: 
- Đọc đúng và râ rµng tßan bµi ; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các dßng, giữa phần yªu cầu vµ phần trả lời ở mỗi dßng
- Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong câu chuyện ; bước đầu có khái niệm về tự thuật ( lý lịch). (Trả lời được những CH trong SGK)
- HS thích học môn Tiếng Việt.
II. ChuÈn bÞ: 
SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
H Đ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Bài cũ: Có công mài sắt, có ngày nên kim 
Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi:
Ò Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Tự thuật
Hoạt động 1: Luyện đọc 
GV đọc mẫu toàn bài.
§ọc nối tiếp từng dòng cho đến hết bài.
GV hướng dẫn HS ngắt nhịp:
Ngày sinh: // 23 – 4 – 1996.
Họ và tên: // Bùi Thanh Hà.
Nam, nữ: // Nữ.
Nơi sinh: // Hà Nội.
GV yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
Các nhóm lên thi đọc.
Ò Nhận xét.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Nêu họ và tên bạn Thanh Hà?
Bạn là nam hay nữ?
Bạn sinh ở đâu? Ngày sinh của bạn?...
Bạn Thanh Hà học lớp nào? Trường nào?
Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy?
GV tổ chức chơi trò cho câu hỏi 3, 4:
Ò Nhận xét.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
Yêu cầu
Ò Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
4 HS đọc, 1 HS/ 1 đoạn và trà lời câu hỏi.
1 HS đọc (lớp mở sách).
HS đọc nối tiếp từng dòng.
HS đọc từ khó
7 – 8 HS đọc.
HS đọc trong nhóm.
Các nhóm bốc thăm thi đọc.
Bùi Thanh Hà.
Nữ.
Hà Nội. 23 – 4 – 1996
Lớp 2B, trường Võ Thị Sáu, Hà Nội.
Lớp tham gia chơi.
1/3 lớp đọc.
HS thi đua đọc.
TiÕt 4
Luyện từ và câu
Từ và Câu
I. Môc tiªu: 
- Bước đầu làm quen với khái niệm Từ và Câu thông qua các BT thực hành. 
- Biết tìm cac từ lin quan đến họat động học tập(BT1, BT2) ; viết được một câu nói về nội dung mỗi tranh(BT3)
- Giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt.
II. ChuÈn bÞ: 
Tranh SGK, VBT.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ giáo viên
HĐ học sinh
	1. Bài cũ: 
Ò Nhận xét, tuyên dương.
	2. Bài mới: Từ và câu
* Bài 1:
GV treo 8 bức tranh lên bảng. Yêu cầu.
Có 8 bức tranh với 8 từ theo thứ tự từ 1 – 8. Hãy chỉ tay vào số thứ tự và đọc lên.
Yêu cầu HS sửa bài bằng hình thức tiếp sức.
Ò Nhận xét.
	* Bài 2:
GV nêu ví dụ về mỗi loại từ
Yêu cầu HS tìm và điền vào vở.
Ò Nhận xét, tuyên dương.
	* Bài 3:
GV yêu cầu.
GV đặt câu mẫu.
Ò GV uốn nắn, sửa sai.
3. Củng cố Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
Tổ trưởng kiểm tra rồi báo lại cho GV.
HS đọc đề.
HS quan sát. HS đọc.
2 – Học sinh	 3 – Chạy
4 – Cô giáo	5 – Hoa hồng
6 – Nhà 	7 – Xe đạp
8 - Múa
HS đọc đề.
HS làm bài như bài 1.
HS thi đua sửa bài: 
Đồ dùng học tập: Bút chì, thước kẻ, tẩy, vở, sách, báo 
Hoạt động của HS: học, chạy, ngủ, viết 
Tính nết HS: chăm chỉ, cần cù, ngoan ngoã, thật thà 
HS đọc đề.
HS làm bài vào vở. HS sửa bài.
Tranh 1: Hà và các bạn đi dạo giữa vườn hoa.
Tranh 2: Hà thích thú ngắm đoá hồng.
__________________________________________________
ChiÒu:
____________________________________________________________
ChiÒu:
TiÕt 1
LuyÖn TiÕng ViÖt
¤n tËp
I/ Môc tiªu:
	- Cñng cè cho Hs kÜ n¨ng tù giíi thiÖu vÒ m×nh rá rµng ®Çy ®ñ 
	- HS biÕt dùa vµo bøc tranh ®Ó viÕt thµnh nh÷ng c©u v¨n ,bµi v¨n nãi vÒ ng­êi hoÆc c¶nh trong bøc tranh ®ã 
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	H§ 1: GV cho HS lµm BT 1 trang 10 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	 	- Líp nhËn xÐt, GV bæ sung 
	H§ 2: H­íng dÉn HS lµm BT 2 trang 10 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	- GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm 4 tù giíi thiÖu vÒ m×nh cho b¹n nghe 
	GV gäi mét sè HS lªn b¶ng giíi thiÖu cho líp nghe 
	H§ 3:H­íng dÉn HS lµm BT 3 trang 10 - 11 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	- HS nªu yªu cÇu – HS nãi vÒ néi dung tõng tranh –Líp nhËn xÐt bæ sung 
	- HS tù lµm bµi viÕt vµo vë 
	- GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu 
	H§ 4: ChÊm – Ch÷a bµi 
	- GV gäi HS cã bµi kh¸ tèt ®äc cho líp nghe 
	- Líp nhËn xÐt – GV bæ sung 
	- GV nªu mét sè ­u ®iÓm, tån t¹i bµi lµm cña HS 
III/ NhËn xÐt giê häc:
TiÕt 2
LuyÖn To¸n
LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu:
- §äc viÕt , so s¸nh sè cã hai ch÷ sè
- Ph©n tÝch sè cã hai ch÷ sè theo chôc vµ ®¬n vÞ 
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc :
	* H§ 1: GV cho HS lµm BT 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	- HS ®äc yªu cÇu råi lµm 
Bµi 1. Quan s¸t h×nh vÏ råi tr¶ lêi c©u hái 
Bµi 2. TÝnh theo mÉu:
Bµi 3. Kh«ng dïng th­íc h·y ­íc l­îng ®é dµi mçi ®o¹n th¼ng 
Bµi 4. §o ®é dµi c¸i bµn dµi bao nhiªu dm
	- HS lµm GV theo dâi gióp ®ì 
	* H§ 2: HS lªn b¶ng ch÷a – Líp nhËn xÐt 
III/ Cñng cè – DÆn dß:
TiÕt 3
LuyÖn viÕt
 Ngµy h«m qua ®©u råi
I/ Môc tiªu:
 - Cñng cè kû n¨ng viÕt cho häc sinh gióp häc sinh viÕt ®óng ba khæ th¬ vµ biÕt c¸ch tr×nh bµy ba khæ th¬.
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
H§1: Gi¸o viªn ®äc bµi th¬ - häc sinh ®äc thÇm 
H§2: H­íng dÉn HS viÕt 
+ HS viÕt tõ khã: Cò, m·i, táa h­¬ng
H­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy tõng khæ th¬
H§3: GV ®äc Hs viÕt bµi vµo vë
+ HS viÕt xong GV ®äc HS so¸t lçi
H§4: ChÊm- ch÷a bµi 
III/ Còng cè dÆn dß:
_____________________________________________________________
TiÕt 4 
ThÓ dôc
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
________________________________________________________________ 
ChiÒu:
TiÕt 1 
¢m nh¹c
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
TiÕt 2 
ThÓ dôc
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
TiÕt 3 
MÜ thuËt
Gv chuyªn tr¸ch d¹y 
_____________________________________________________________
TiÕt 4
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t líp
I/ Môc tiªu : 
 - Gióp häc sinh thÊy ®­îc ­u ®iÓm, tån t¹i tuÇn qua
 - Phæ biÕn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn tíi.
II/ C¸c ho¹t ®éng :
 H§ 1: - Gi¸o viªn nhËn xÐt mét sè ho¹t ®éng , häc tËp tuÇn 2
 - B×nh bÇu b¹n xs trong tuÇn .
 H§ 2: Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 3.
TÝch cùc «n tËp chuÈn bÞ thi ks ngµy 
Tham gia ho¹t ®éng tèt ë tr­êng ,®éi ,líp ®Ò ra.
Thi ®ua tuÇn häc tèt , giê häc tèt .
VÖ sinh líp , tr­êng s¹ch sÏ.
ChiÒu:
TiÕt 1
LuyÖn TiÕng ViÖt
¤n tËp 
I/ Môc tiªu:
	- Cñng cè cho Hs kÜ n¨ng tù giíi thiÑu vÒ m×nh rá rµng ®Çy ®ñ 
	- HS biÕt dùa vµo bøc tranh ®Ó viÕt thµnh nh÷ng c©u v¨n ,bµi v¨n nãi vÒ ng­êi hoÆc c¶nh trong bøc tranh ®ã 
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	H§ 1: GV cho HS lµm BT 1 trang 13 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	 	- Líp nhËn xÐt, GV bæ sung 
	H§ 2: H­íng dÉn HS lµm BT 2 trang 13 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	
	- GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm 4 tù giíi thiÖu vÒ m×nh cho b¹n nghe 
	GV gäi mét sè HS lªn b¶ng giíi thiÖu cho líp nghe 
	- HS nªu yªu cÇu – HS nãi vÒ néi dung tõng tranh – Líp nhËn xÐt bæ sung 
	- HS tù lµm bµi viÕt vµo vë 
	- GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu 
	H§ 3: ChÊm – Ch÷a bµi 
	- GV gäi HS cã bµi kh¸ tèt ®äc cho líp nghe 
	- Líp nhËn xÐt – GV bæ sung 
	- GV nªu mét sè ­u ®iÓm, tån t¹i bµi lµm cña HS 
III/ NhËn xÐt giê häc:
TiÕt 2
LuyÖn To¸n
LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu:
	- Gióp HS cñng cè phÐp céng, phÐp trõ 
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n 
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	1/ Bµi cò: GV cho HS nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o ®· häc -1HS ch÷a bµi tËp 3 
	- GV nhËn xÐt 
	2/ Bµi míi:
	H§ 1: Giíi thiÖu bµi 
	H§ 2: LuyÖn tËp
 - GV cho HS lµm BT 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 VBT Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n.	 
	- HS më vë bµi tËp - §äc yªu cÇu bµi 
	- HS lµm vµo vë – GV theo dâi gióp ®ì
	Bµi 1. HS nªu miÖng kÕt qu¶ 
	Bµi 2. Cñng cè c¸ch ®Æt yÝnh råi tÝnh 
	Bµi 4. Hs ®äc ®Ò tãm t¾t råi gi¶i 
	H§ 3: ChÊm – Ch÷a bµi 
III/ NhËn xÐt-dÆn dß: 
TiÕt 3
Tù häc
¤n tËp : PhÐp trõ
I/ Môc tiªu:
	- Cñng cè cho HS vÒ sè bÞ trõ, sè trõ, hiÖu 
	- Cñng cè gi¶i to¸n liªn quan ®Õn phÐp trõ.
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	H§1:Nªu yªu cÇu tiÕt häc 
	H§2:Thùc hµnh bµi 1,2,3,4,5 trang 10 SGK
Bµi1, Yªu cÇu HS tÝnh 
Bµi 2, TÝnh nhÈm 
Bµi 3, §Æt tÝnh råi tÝnh 
Bµi 4, HS ®äc bµi –nªu tãm t¾t –gi¶i 
Tãm t¾t :M¶nh v¶i dµi :9dm
	 C¾t ra :5 dm 
	 Cßn ? dm
	- HS lµm GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu 
	H§3: ChÊm- ch÷a bµi :
NhËn xÐt dÆn dß :	
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Lop 2 Tuan 1.doc