Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 (buoir chiều) năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 (buoir chiều) năm 2010

I. MỤC TIÊU

 - Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ khó.

 - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

 - Biết thể hiện tình cảm của các nhân vật qua lời đọc.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

 

doc 6 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 642Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 (buoir chiều) năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29 Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010
 LUYỆN ĐỌC
NHỮNG QUẢ ĐÀO 
I. MỤC TIÊU
 - Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ khó.
 - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
 - Biết thể hiện tình cảm của các nhân vật qua lời đọc.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Luyện đọc
- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.
- HD luyện đọc từng câu.
- HD luyện đọc từng đoạn. 
- LĐ trong nhóm.
- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát âm sai, đọc còn chậm.
 - Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân, đồng thanh.
2/ Củng cố - Dặn dò: 
 - 1 em đọc lại cả bài.
 - Nhắc nhở các em về nhà đọc lại. 
- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm 4, cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.
- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình thi đọc. 
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân, nhóm đọc đúng và hay.
 MÔN: CHÍNH TẢ
 CÂY DỪA 
I. MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng viết chính tả:
 - Nghe và viết lại đúng, đẹp 8 dòng thơ đầu trong bài thơ Cây dừa. 
 - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x; in/inh.
 - Củng cố cách viết hoa tên riêng của địa danh.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết.
- GV đọc đoạn viết chính tả.
- Luyện viết từ khó vào bảng con. 
- GV theo dõi, uốn nắn.
- Chấm, sửa bài.
- GV nhận xét.
- GV đọc bài chính tả.
v Hoạt động 2:Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2a:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Dán hai tờ giấy lên bảng chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu HS lên tìm từ tiếp sức.
- Tổng kết trò chơi.
- Cho HS đọc các từ tìm được.
Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu. 
- 1 HS đọc bài thơ.
- Yêu cầu HS đọc thầm để tìm ra các tên riêng?
- Tên riêng phải viết ntn?
- Gọi HS lên bảng viết lại các tên riêng trong bài cho đúng chính tả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 
v Củng cố – Dặn dò:
- Nhắc nhở HS nhớ quy tắc viết hoa tên riêng 
 - Nhận xét tiết học. 
- 2 HS đọc lại.
- HS tự đọc lại bài chính tả đã viết.
- Viết những tiếng khó vào BC.
- Nhóm đôi đổi bảng kiểm tra.
- Nhận xét.
- HS viết bài
- Nhóm đôi đổi vở kiểm tra.
- Đọc đề bài.
Tên cây bắt đầu bằng s
Tên cây bắt đầu bằng x
sắn, sim, sung, si, sen, súng, sâm, sấu, sậy, 
xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng, 
- Đọc đề bài.
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.
 + Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.
- Tên riêng phải viết hoa.
-2 HS lên bảng viết lại, HS dưới lớp viết BC.
- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
 MÔN: TOÁN
 CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
 I. MỤC TIÊU
 Giúp HS biết:
 - Cấu tạo thập phân của các số 111 đến 200 là gồm: các trăm, các chục và các đơn vị.
 - Đọc viết các số từ 111 đến 200.
 - So sánh được các số từ 111 đến 200 và nắm được thứ tự của các số này.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
v Luyện tập, thực hành.
Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Yêu cầu HS TLN4..
Bài 2: Số?
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Bài 3:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Để điền được dấu cho đúng, chúng ta phải so sánh các số với nhau.
- GV theo dõi HD HS chưa làm được.
v Củng cố – Dặn dò: 
 - Dặn dò HS về nhà ôn lại về cách đọc, cách viết, cách so sánh các số từ 101 đến 110.
 - Nhận xét tiết học.
- HS đọc đề nêu yêu cầu.
- HS TLN4 làm vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày. 
- Lớp nhận xét.
- Làm bài theo yêu cầu của GV.
- HS làm bài cá nhân.
- Nhóm đôi đổi vở KT.
- Bài tập yêu cầu chúng ta điền dấu >, <, = vào chỗ trống.
+ Chữ số hàng trăm cùng là 1.
+ Chữ số hàng chục cùng là 2.
+ 3 nhỏ hơn 4 hay 4 lớn 3.
 123 < 124	 120 < 152
129 > 120	186 = 186
126 125
136 = 136	148 > 128
155 < 158	199 < 200
- HS làm bài cá nhân.
- Nhóm đôi đổi vở KT.
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010
 LUYỆN TẬP LÀM VĂN
 ÑAÙP LÔØI CHIA VUI .TAÛ NGAÉN VEÀ CAÂY COÁI.
I.MUÏC TIEÂU:
 -Bieát ñaùp laïi lôøi chia vui .
 -Ñoïc ñoaïn vaên taû quaû maêng cuït , bieát traû lôøi caùc caâu hoûi veà hình daùng , muøi vò ruoät vaø quaû .
 -Vieát caâu traû lôøi ñuû yù , ñuùng ngöõ phaùp , ñuùng chính taû .
II.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Baøi taäp 1:Goïi HS neâu laïi yeâu caàu cuûa baøi
 - Höôùng daãn HS thaûo luaän : ñoùng vai noùi lôøi chuùc möøng vaø ñaùp laïi lôøi chuùc möøng.
-Nhaän xeùt khuyeán khích caâu traû lôøi hay nhaát.
Baøi taäp 2 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
-Giôùi thieäu quaû maêng cuït .
-Höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi .
-Theo doõi HD caùc em traû lôøi ñuùng.
Baøi taäp 3 : Baøi taäp yeâu caàu gì?
-Höôùng daãn caùch laøm baøi .Giuùp ñôõ HS yeáu, TB.
-Chaám ñieåm , nhaän xeùt baøi 
Baøi taäp 1:Em ñoaït giaûi cao trong moät cuoäc thi (keå chuyeän , veõ hoaëc muùa haùt) . Caùc baïn chuùc möøng . Em seõ noùi gì ñeå ñaùp laïi lôøi chuùc möøng cuûa caùc baïn?
- Ñaùp laïi lôøi chuùc möøng cuûa caùc baïn.
+HS 1 , 2 , 3 noùi lôøi chuùc möøng HS 4 . 
 - Chuùc möøng baïn ñaõ ñaït giaûi nhaát trong cuoäc thi keå chuyeän.
 - Baïn gioûi quaù ! Boïn mình chuùc möøng baïn ñaõ ñaït keát quaû cao! 
 - Chia vui vôùi baïn nheù ! Boïn mình raát töï haøo veà baïn .
HS4 : - Mình raát caûm ôn caùc baïn .
 - Caùc baïn laøm mình caûm ñoäng quaù . 
 - Raát caûm ôn caùc baïn , mình ñaït giaûi cao cuõng nhôø caùc baïn ñaáy.
-Nhieàu HS thöïc haønh ñoùng vai .
Baøi taäp 2 : Ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Quaû maêng cuït 
-Ñoïc ñoaïn vaên vaø caùc caâu hoûi .
-Quan saùt quaû maêng cuït .
- Töøng caëp HS hoûi – ñaùp caùc caâu hoûi, traû lôøi caâu hoûi.
- HS1: Môøi baïn noùi veà hình daùng cuûa quaû maêng cuït. Quaû hình gì ?
- HS2: Quả maêng cuït troøn nhö quaû cam.
- HS1: Quả to baèng chöøng naøo ?
- HS2:Chæ to baèng naém tay treû em.
- HS1: Baïn haõy noùi veá ruoät vaø muøi vò cuûa quaû maêng cuït. Ruoät quaû maêng cuït maøu gì ?
- HS2: Ruoät quaû maêng cuït coù maøu traéng raát ñeïp. Trong ruoät coù 4 – 5 muùi to khoâng ñeàu nhau. Aên vaøo mieäng toaû muøi höông 	thoang thoaûng, vò ngoït, beùo.
- Nhieàu HS hoûi – ñaùp nhanh.
Baøi taäp 3 : Vieát vaøo vôû caùc caâu traû lôøi cho phaàn a hoaëc phaàn b.
-Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû .
- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
*Cuûng coá:
-Caùc em vöøa hoûi ñaùp trong caùc tröôøng hôïp naøo?
-Caùc em bieát theâm loaïi quaû naøo?
*Daën doø :
-Veà nhaø tìm hieåu theâm moät soá loaïi quaû khaùc..
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
TOÁN
SO SAÙNH CAÙC SOÁ COÙ BA CHÖÕ SOÁ
I.MUÏC TIEÂU: Giuùp HS :
 -Bieát so saùnh caùc soá coù ba chöõ soá.
 -Nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá (khoâng quaù 1000) .
II.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 Giaùo vieân
 Hoïc sinh
Baøi 1 Neâu yeâu caàu baøi taäp ?
- Yeâu caàu laøm baøi vaøo baûng con .
Giuùp HS yeáu hoaøn thaønh.
-Nhaän xeùt .
Baøi 2 :Neâu yeâu caàu baøi taäp ?
HD caùch laøm baøi.
-Muoán tìm ñöôïc soá lôùn nhaát ta phaûi laøm gì?
Baøi 3: Neâu yeâu caàu .
-Yeâu caàu HS ñieàn caùc soá coøn thieáu vaøo choã troáng.
-Chaám baøi, nhaän xeùt
Baøi 1 :>, <
-Laøm baøi vaøo baûng con.
-Giaûi thích caùch so saùnh .
Baøi 2 :Tìm soá lôùn nhaát trong caùc soá sau :
-Laøm baøi vaøo baûng con .
-Ta phaûi so saùnh caùc soá ñoù.
Baøi 3 : Soá ?
-Döïa vaøo caùc soá ñaõ cho ñeå ñieàn vaøo choã troáng caùc soá theo yeâu caàu.
-Ñoåi phieáu doø baøi.
*Cuûng coá :
-Neâu caùch so saùnh caùc soá coù ba chöõ soá ?
 So saùnh hai soá sau: 142 ..124. Giaûi thích caùch so saùnh?
* Daën doø :
-Veà nhaø xem laïi baøi, vaän duïng laøm baøi.
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ :TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI .
ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI ÑEÅ LAØM GÌ ?
I.MUÏC TIEÂU:
 -Môû roäng voán töø veà caây coái .
 -Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø Ñeå laøm gì ?
 -OÂn luyeän caùch duøng daáu chaám vaø daáu phaåy .
II.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Baøi taäp 1: Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . 
-Caùc nhoùm laøm baøi vaøo phieáu. 2 nhom slaøm vaøo baûng nhoùm.
Caây löông thöïc, thöïc phaåm 
Luùa , ngoâ , khoai lang , saén , ñoã xanh , 
Caây aên quaû 
Cam , quyùt , xoaøi , taùo , ñaøo , oåi , na , maän , leâ .
Caây laáy goã 
Xoan , lim , guï , seán , choø , thoâng , daâu , mít , taùu,
Caây boùng maùt 
Baøng , phöôïng vó , ña , si , baèng laêng , xaø cöø 
Caây hoa 
Cuùc , ñaøo , mai , lan , hueä , suùng , thöôïc döôïc .
-Goïi HS trình baøy keát quaû.
- Coù nhöõng loaïi caây vöøa cho quaû, vöøa cho boùng maùt , cho goã .
Baøi 2 :Neâu yeâu caàu baøi taäp ?
- Gôïi yù cho HS neâu caâu hoûi coù cuïm töø Ñeå laøm gì ?
-GV theo doõi HS thöïc haønh .
- Nhaän xeùt söûa sai cho HS
Baøi 3 :Neâu yeâu caàu baøi t aäp? 
 -HD laøm baøi vaøo vôû. 
-Chaám baøi, nhaän xeùt
Baøi taäp 1: Keå teân caùc loaøi caây maø em bieát theo nhoùm ? 
Caây löông thöïc , thöïc phaåm
b) Caây aên quaû
 c) Caây laáy goã
 d) Caây boùng maùt
 e) Caây hoa
-Suy nghó töï laøm baøi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
Baøi 2 : Döïa vaøo keát quaû baøi taäp 1 , hoûi ñaùp theo maãu sau :
-Ngöôøi ta troàng caây cam ñeå laøm gì ?
-Ngöôøi ta troàng caây cam ñeå aên quaû 
Töøng caëp 2 HS thöïc haønh hoûi ñaùp :
-HS1 :Ngöôøi ta troàng ngoâ ñeå laøm gì ?
 HS 2 :Ngöôøi ta troàng ngoâ ñeå coù aên vaø chaên nuoâi .
-Töông töï nhö vaäy nhieàu caëp hoûi ñaùp
 Baøi 3 :Ñieàn daáu chaám hay daáu phaåy vaøo oâ troáng ?
-Laøm baøi vaøo vôû .
-Ñoåi vôû söûa baøi
*Cuûng coá:
- Em haõy keå teân moâït soá loaøi caây löông thöïc, caây hoa, caây laáy goã maø em bieát ?
*Daën doø:
 - Veà nhaø laøm baøi, tìm hieåu moät soá loaøi caây coù ích.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an buoi chieu 2Tuan 29.doc