Giáo án Toán 2 - Tuần 9 đến 12

Giáo án Toán 2 - Tuần 9 đến 12

I. Mục tiêu :

 -Bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích.

 -Biết đọc viết tên kí hiệu của lít.

 -Biết cộng trừ theo số đo đơn vị.

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Ca, chai 1 lít.

 HS : Bảng con.

III. Các hoạt động dạy- học:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 99 + 1 ; 75 + 55 ; 64 +36;

 -Nhận xét

 3. Bài mới :

 a) Giới thiệu bài mới: “Lít”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx 40 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 302Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 9 đến 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 
Thø hai ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2016
TOÁN
LÍT
I. MỤC TIÊU :
 -Bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích.
 -Biết đọc viết tên kí hiệu của lít.
 -Biết cộng trừ theo số đo đơn vị.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Ca, chai 1 lít.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 99 + 1 ; 75 + 55 ; 64 +36;
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Lít”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Làm quen với biểu tượng dung tích.
Mục tiêu: Biết ca, chai 1 lít là đơn vị đo, biết tên gọi và kí hiệu lít là l.
-Gv dùng ca và chai giới thiệu để giúp hs hiểu về biểu tượng lít và biết lít là đơn vị đo, viết tắc là l.
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: Giúp hs biết cộng trừ các số đo theo đơn vị lít, giải bài toán.
Bài tập 1 : Y/C hs quan sát SGK.
Bài tập 2 : Tính (theo mẫu).
Bài tập 3 : Y/C hs quan sát hình SGK
Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề.
-Gv gợi ý.
-Chấm chữa bài bằng nhận xét.
4./ Củng cố : 
 -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 15 l + 5 l ; 28 l – 4 l – 2 l ;.
 -Nhận xét.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs theo dõi, nhắc lại.
-Hs lên bảng viết theo mẫu.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs quan sát và nêu kết quả.
-Hs đọc đề và lên thực hành rót nước như SGK
-Làm vào vở.
Thø ba ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
 -Rèn kỹ năng làm tính, giải toán có đơn vị..
 -Thực hành củng cố biểu tượng về dung tích.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Ly, chai 1lít. Giấy khổ to làm bài tập 2.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng sữa lại bài tập 4, lớp làm bảng con : 17 l – 6 l ; 18 l – 5 l ;
 -Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính có kèm theo đơn vị.
Bài tâïp 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4..
Mục tiêu: Hs giải được bài toán dạng nhiều hơn , thực hành rót nước.
Bài tập 3 : Gv vẽ tóm tắt lên bảng.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề.
-Y/C hs lên thực hành rót nước từ chai sang cốc.
-Nhận xét tuyên dương.
4./ Củng cố : 
 -Cho 3 hs lên bảng làm 35 l – 12 l ; 16 l + 5 l ; 16 l – 4 l + 5 l ;
 -Nhận xét.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs quan sát, tìm kết quả.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc đề
-2 hs lên thực hành.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 -Giúp hs củng cố kĩ năng tính cộng nhẫm, cộng viết.
 -Giải bài toán dạng tìm tổng hai số, làm quen với toán trắc nghiệm.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Giấy khổ to làm bài tập 3.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con lại BT 3.
 -Nhận xét
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính dạng có nhớ.
Bài tâïp 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm.
Bài tập 4: Gv ghi tóm tắt lên bảng.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK.
-Nhận xét chốt ý : Túi gạo nặng 3 kg.
4./ Củng cố : 
 -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 3,4.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs quan sát, tìm kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện phát biểu
HS Lắng nghe
Thø n¨m ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I. MỤC TIÊU :
 -Kỹ năng thực hiện phép cộng qua 10.
 -Nhận dạng vẽ hình.
 -Giải toán có lời văn, liên quan đến đơn vị là kilôgam và lít.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
1.Tính
	 13	 36	 45	 29	 37	 50
	+	+	+	+	+	+
	 7	 9	 18	 44	 13	 39
2.Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là :
	a) 30 và 25	b) 19 và 24	c) 37 và 36	
3.Tháng trước mẹ mua con lợn nặng 29kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 2kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn đó nặng bao nhiêu kilôgam?
	4.Nối các điểm để được hai hình chữ nhât :
	.	 .	.	 .
	.	 .	.	 .
	5.Điền chữ số thích hợp vào ô trống :
	 	 51	 6 6	 3 9
	+	+	+
	 2 7	 1 8	 31
	 8 1	 9 4	 7 4
Củng cố : 
 -Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào ?
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2015
TOÁN
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
I. MỤC TIÊU :
 -Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
 -Bước đầu làm quen với kí hiệu chữ (ở đây chữ biểu thị cho một số hạng chưa biết).
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Giấy khổ to kẻ như SGK
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gv nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Tìm một số hạng trong một tổng”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10ph
15ph
4 ph
*Hoạt động 1: Làm quen với kí hiệu và cách tìm số hạng.
Mục tiêu: Giúp hs tìm được số hạng trong một tổng
-Gv đính hình như SGK. Hướng dẫn học sinh tìm số hạng trong một tổng.
-Gv rút ra câu ghi nhớ, ghi bảng.
“Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia”
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập dạng tìm số hạng trong một tổng.
Bài tập 1 : Tìm x (theo mẫu).
-Gv gợi ý bài mẫu : x +3 = 9
 x = 9-3
 x = 6
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
Bài tập 3 : Y/C đọc đề
-Gv gợi ý, tóm tắt.
-Chữa bài.
4./ Củng cố : 
 -Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào ?
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs theo dõi.
-Hs đọc thuộc lòng bảng ghi nhớ.
-Hs đọc yêu cầu.
-4 hs lên bảng làm
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
TUẦN 10
 Thø hai ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố cách tìm số hạng trong một tổng.
 -Ôn lại phép trừ đã học, giải bài toán.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Giấy khổ to làm bài tập 1.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs nhắc lại cách tìm một số hạng chưa biết. 
 -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con : 4 + x = 14 ; 3 + x = 10
 -Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính có nhớ, dạng tìm x.
Bài tâïp 1 : Tìm x.
Bài tập 2 : Tính nhẫm.
Bài tập 3 : Tính.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm.
Bài tập 4: Gv ghi tóm tắt lên bảng.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK.
-Nhận xét chốt ý : x = 0.
4./ Củng cố -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 4.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs nối tiếp nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện phát biểu
Thø ba ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
SỐ TRÒN CHỤC – TRỪ ĐI MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU :
 -Biết thực hiện phép trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số, vận dụng giải toán có lời văn.
 -Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Que tính. Bảng gài
 HS : Bảng con. Que tính 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : x + 8 = 10 ; x + 7 = 10 ; 30 + x = 8 ;
 -Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Số tròn chục – Trừ đi một số”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Thực hiện được phép trừ
Mục tiêu: Giúp hs thực hiện được phép trừ dạng số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hợc hai chữ số.
-Gv dùng que tính hướng dẫn học sinh tìm kết quả 2 phép tính.
 40 40
- -
 8 18
 32 22
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập có dạng số tròn chục trừ đi một số, tìm x, giả bài toán..
Bài tập 1 : Tính
Bài tập 2 : Tìm x.
Bài tập 3 : Y/C đọc đề
-Gv gợi ý, tóm tắt.
-Chấ ... än xét tiết học – Dặn dò.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
 -Giúp hs thuộc lòng và nêu nhanh công thức của bảng trừ có nhớ (11 trừ đi một số)
 -Củng cố về tìm số hạng chưa biết, bảng cộng có nhớ.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng đặt tính rồi tính, lớp làm bảng con : 72 và 27 ; 82 và 38 ; 
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính dạng có nhớ. Tìm số hạng chưa biết.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm.
Bài tập 4: Cho hs đọc yêu cầu.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK.
-Nhận xét chốt ý : Câu D đúng.
4./ Củng cố :
 -Cho 3 hs lên bảng làm sữa bài tập 3: x + 18 = 52 ; x + 24 = 62 ; 27 + x = 82 
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs nối tiếp nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện phát biểu
TUẦN 12
Thø hai ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
TÌM SỐ BỊ TRỪ
I. MỤC TIÊU :
 -Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ.
 -Củng cố về vẽ đoạn thẳng và tìm điểm cắt nhau củ hai đoạn thẳng đó.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Ô vuông. Phiếu ghi BT2
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 62 – 27 ; 72 – 15 ; 25 + 27 ; 53 + 19 ;
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Tìm số bị trừ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
4 ph
*Hoạt động 1: Tìm số bị trừ
Mục tiêu: Giúp hs biết cách tìm số bị trừ chưa biết.
-Gv đính ô vuông như SGK lên bảng, hướng dẫn học sinh tìm số bị trừ .
-Gv rút ra ghi nhớ : “Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ”
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính dạng tìm số bị trừ chưa biết, điền số, vẽ đoạn thẳng.
Bài tập 1 : Tính x.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Số ?
Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng.
 C . . B
A. .D
-Nhận xét tuyên dương.
4./ Củng cố 
 -Cho làm bảng con :
 x – 8 = 24 ; x – 7 = 11 ; x – 10 = 25 ;
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
-Hs theo dõi tìm số bị trừ.
-Nêu lại cách tính
-Hs đọc thuộc lòng ghi nhớ.
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
- 3 hs lên bảng làm.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng vẽ.
Thø ba ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 - 5
I. MỤC TIÊU :
 -Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 13 - 5. Học thuộc lòng bảng trừ.
 -Vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng gài, que tính.
 HS : Bảng con. Que tính
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Muốn tìm số bị trừ ta phải làm gì ?
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “13 trừ đi một số 13 - 5”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 13-5
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ 13-5. Lập và HTL bảng trừ, 13 trừ đi một số.
-Gv ghi phép trừ 13 - 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập bảng trừ 13 trừ đi một số.
-Yêu cầu học sinh HTL bảng trừ.
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 13 - 5. Giải bài toán dạng tìm hiệu, tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.
Bài tập 1 : Tính nhẩm.
Bài tập 2 : Tính
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu
Bài tập 4 : Y/C học sinh đọc đề.
-Gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Hs đọc thuộc lòng cá nhân +đồng thanh bảng trừ.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại bảng trừ.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
33 - 5
I. MỤC TIÊU :
 -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số.
 -Củng cố cách tìm số hạng trong phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Que tính. Bảng gài . Phiếu ghi BT2.
 HS : Bảng con. Que tính
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs đọc thuộc lòng lại bảng trừ, 13 trừ đi một số.
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “33 - 5”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 33-5
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 33-5 
-Gv ghi phép trừ 33-5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả .
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 33-5. Tìm số hạng, số bị trừ, vẽ đoan thẳng.
Bài tập 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Tìm x
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm bài tập 3 : x + 6 = 33 ; 8 + x = 43 ; x – 5 = 53 ;
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
53 - 15
I. MỤC TIÊU :
 -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 53 – 15.
 -Vâïn dụng phép trừ đã học làm tính và giải bài toán.
 -Củng cố cách tìm số bị trừ, số hạng, nối hình
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Que tính. Bảng gài. Giấy khổ to ghi BT2
 HS : Bảng con. Que tính
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs lên bảng làm, lớp làm bảng con :
 	 63	 23	 53
	_	_	 _
	 9	 6	 8
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “53 - 15”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 53-15
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 53-15 (dạng tính dọc, ngang)
-Gv ghi phép trừ 53-15 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả .
 53
_
 15
 38
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 53-15. Tìm số hạng, tìm hiệu, vẽ theo mẫu..
Bài tập 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Tìm x
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng.
 . . . .
 . . . .
Nhận xét tuyên dương.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho lên bảng làm lại bài tập 3 : x – 18 = 9 ; x + 26 = 73 ; 35 + x = 83 ;
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2016
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố bảng trừ.
 -Củng cố kĩ năng trừ có nhớ. Vận dụng bảng trừ để làm tính và giải toán.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con :
	 53	 33	 63	 23
	_	_	-	_
	 18	 25	 47	 15
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính dạng có nhớ.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm .
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán, làm toán dạng trắc nghiệm.
Bài tập 4: Gv cho hs đọc đề.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK.
-Nhận xét chốt ý : Câu C đúng “17”.
-Hs nối tiếp nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện phát biểu
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 4.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_2_tuan_9_den_12.docx