Giáo án Tập viết 2 - Tiết học 6: Chữ hoa Đ

Giáo án Tập viết 2 - Tiết học 6: Chữ hoa Đ

Tiết : 6 Thứ ., ngày . tháng 10 năm 2003

Môn : Tập viết Tựa bài : CHỮ HOA Đ

I. MỤC TIÊU : II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

- Kiến thức :

Ÿ Học sinh biết viết đúng và đẹp chữ Đ hoa.

Ÿ Biết viết cụm từ ứng dụng Đẹp trường đẹp lớp.

- Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết chữ Đ hoa.

- Thái độ : cần giữ gìn trường, lớp sạch đẹp. - Mẫu chữ hoa Đ đặt trong khung chữ mẫu.

 III. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

 - Vở tập viết.

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 2 - Tiết học 6: Chữ hoa Đ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát : 6 Thöù ., ngaøy . thaùng 10 naêm 2003
Moân : Taäp vieát Töïa baøi : CHÖÕ HOA Ñ
I. MUÏC TIEÂU : 
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN 
Kieán thöùc :
Hoïc sinh bieát vieát ñuùng vaø ñeïp chöõ Ñ hoa.
Bieát vieát cuïm töø öùng duïng Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp.
Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát chöõ Ñ hoa.
Thaùi ñoä : caàn giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch ñeïp.
Maãu chöõ hoa Ñ ñaët trong khung chöõ maãu.
III. CHUAÅN BÒ CUÛA HOÏC SINH 
Vôû taäp vieát.
IV. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït doäng cuûa hoïc sinh
PP&SD ÑDDH
OÅn ñònh :
B. Baøi cuõ : 
Giaùo vieân kieåm tra vôû hoïc sinh vieát baøi ôû nhaø.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh vieát chöõ D, Daân.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi : 
 Giaùo vieân neâu : Trong giôø taäp vieát hoâm nay chuùng ta seõ taäp vieát chöõ caùi Ñ hoa. Vieát cuïm töø öùng duïng Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp. 
Höôùng daãn vieát chöõ hoa :
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt chöõ Ñ.
Giaùo vieân treo maãu chöõ vaø hoûi : Chöõ Ñ hoa gaàn gioáng chöõ naøo ñaõ hoïc ?
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi caáu taïo vaø qui trình vieát chöõ Ñ.
Vieát baûng :
Giaùo vieân vieát chöõ maãu leân baûng.
Höôùng daãn vieát cuïm töø öùng duïng :
Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc cuïm töø öùng duïng Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp.
Cuïm töø naøy khuyeân chuùng ta ñieàu gì ?
Quan saùt vaø nhaän xeùt caùch vieát.
Giaùo vieân hoûi : Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp coù maáy chöõ ?
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt veà khoaûng caùch, ñoä cao.
Giaùo vieân vieát maãu cuïm töø öùng duïng.
Höôùng daãn hoïc sinh vieát chöõ Ñeïp vaøo baûng con.
Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén caùch vieát.
Höôùng daãn vieát vôû taäp vieát :
Giaùo vieân neâu yeâu caàu vieát : 
1 doøng chöõ Ñ côõ vöøa. 
1 doøng chöõ Ñ côõ nhoû. 
Vieát 1 doøng chöõ Ñeïp côõ vöøa.
Vieát 1 doøng chöõ Ñeïp côõ nhoû.
Vieát 2 cuïm töø öùng duïng côõ nhoû Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp.
Giaùo vieân theo doõi uoán naén, giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu.
Chaám, chöõa baøi :
Giaùo vieân chaám nhanh baøi sau ñoù nhaän xeùt.
Cuûng coá - Daën doø : 
Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.
Nhaéc hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh noát baøi taäp vieát.
Haùt. 
Hoïc sinh vieát chöõ D vaøo baûng con.
Hoïc sinh vieát chöõ Daân.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt :
Gaàn gioáng chöõ D nhöng coù theâm moät neùt ngang.
Chöõ Ñ cao 5 li, coù caáu taïo gioáng chöõ D theâm moät neùt ngang ngaén.
Hoïc sinh vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc cuïm töø öùng duïng.
Khuyeân giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
Cuïm töø Ñeïp tröôøøng ñeïp lôùp coù 4 chöõ.
Khi vieát khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 con chöõ o.
Hoïc sinh neâu:
Caùc chöõ Ñ, g, l cao 2,5 li.
Chöõ ñ, p cao 2 li.
Chöõ t cao 1,5 li.
Caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
Hoïc sinh luyeän vieát theo yeâu caàu treân.
Ph.phaùp luyeän taäp
Ph.phaùp so saùnh
Ph.phaùp tröïc quan
Ph.phaùp hoûi ñaùp
Ph.phaùp quan saùt
Ñ Ñ
Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp
 @ Keát quaû : ... 

Tài liệu đính kèm:

  • docTTVchuDDB.doc