Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 53: 32 - 8

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 53: 32 - 8

Mục tiêu :giúp học sinh

 -Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 32 - 8

 -Ap dụng phép trừ có dạng 32 - 8 để giải cácbài toán có liên quan

 -Tìm số hạng chưa biết .

Chuẩn bị :33 que tính .

 -Vở BT.

Các hoạt động dạy –học:

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 969Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 53: 32 - 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 11 Thöù tö ngaøy 21 thaùng 11 naêm 2007
Tieát : 53
Toaùn
32 - 8
Muïc tieâu :giuùp hoïc sinh
 -Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng 32 - 8
 -Aùp duïng pheùp tröø coù daïng 32 - 8 ñeå giaûi caùcbaøi toaùn coù lieân quan
 -Tìm soá haïng chöa bieát .
Chuaån bò :33 que tính .
	-Vôû BT.
Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc:
ND - HTTC
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 1/Kieåm tra baøi cu:õ 
 -caû lôùp , caù nhaân.
2/ Baøi môùi: 
Giôùi thieäu .
HÑ1 :Giôùi thieäu pheùp tröø 32 – 8
HÑ2 : Luyeän taäp 
Baøi 1 : Tính -vôû BT.
Baøi 2:Ñaët tính -bc
Baøi 3 Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên -laøm vôû .
Baøi 4 Tìm x –laøm vôû.
3/Cuûng coá , daën doø :
Caù nhaân 
5’
7’
3’
6’
8’
4’
2’
-Goïi hs ñoïc baûng 12 tröø ñi moät soá .
-Yeâu caàu hs laøm caùc pheùp tính 12 – 5= 
; 12 - 7 = ; 12 - 8 =
 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù .
-G/ thieäu baèng lôøi - ghi ñeà .
-Coù 32 que tính bôùt ñi 8 que tính .
. Hoûi coøn laïi ù bao nhieâu que tính ?
.Muoán bieát coøn laïi ù bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì ?
-Yeâu caàu hs tìm keát quaû.
-Söû duïng baûng caøi vaø que tính HDHS tìm keát quaû cuûa 32 - 8 .
-Theo doõi hs laøm baøi ,nhaéc nhôû.
-Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình.
-Söûa baøi ,choát baøi laøm ñuùng .
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu.
-Ñoïc töøng pheùp tính .
-Nhaän xeùt, söûa sai.
-Goïi hs ñoïc ñeà toaùn .
-Yeâu caàu hs töï toùm taét ,giaûi.
- Nhaän xeùt ,söûa sai.
.Neâu daïng toaùn ?
-Theo doõi hs laøm baøi .
 * Thu vôû chaám .
-Nhaän xeùt ,choát baøi laøm ñuùng.
 .Muoán tìm moät soá haïng ta laøm ntn?
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tröø 32-8=
-Veà nhaø laøm baøi baøi trong vôû baøi taäp 
 * Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Ñoïc noái tieáp.
-2 hs neâu mieäng.
-Laéng nghe.
-Theo doõi. 
-2, 3 em traû lôøi .
-2, 3 em traû lôøi .
-1 hs leân baûng –lôùp laøm bc.
-Theo doõi.
-Laøm vaøo vôû BT. 
-1 hs ñoïc . 
-Ñoåi vôû kieåm tra cheùo.
-1,2 hs ñoïc.
-1 hs leân baûng – lôùp laøm bc.
-Theo doõi.
-2 ,3 em ñoïc.
-Töï toùm taét ,giaûi.
-Theo doõi ,söûa sai .
-2 , 3 em neâu.
-Laøm vaøo vôû.
-Theo doõi .
-2, 3 em traû lôøi.
2, 3 em traû lôøi 

Tài liệu đính kèm:

  • doct53.doc