Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 28: 47 + 25

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 28: 47 + 25

Mục tiêu :- Biết cách thực hiện phép tính cộng dạng 47 + 25 cộng có nhớ dưới dạng tính viết .

- Củng cố phép tính cộng đã học dạng 7 + 5 , 47 + 5 .

Chuẩn bị :5 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời

 -Vở BT.

ND - HTTC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 1/Kiểm tra bài cũ:

-cá nhân.

2/Bài mới:

Giới thiệu .

HĐ1 : G / thiệu phép cộng 47 + 25 .

Cá nhân

HĐ 2 : luyện tập .

Bài 1 : tính -bảng con .

Bài 2 : viết số –vở BT.

Bài 3 :Giải bài toán có lời văn -làm vở.

Bài 4 : Điền số -bảng con .

 3/Củng cố , dặn do:

 -cá nhân.

 4

2

7

6

4

7

6

2 -Gọi HS lên làm bài1 / trang 27

-Nhận xét ghi điểm .

 -Giới thiệu bằng lời – ghi bảng .

 -GV nêu : Có 47 que tính thêm 25 que tính .

.Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?

Để biết được có bao nhiêu que tính ta làm thế nào ?

 .Vậy 47 + 25 = ? que tính .

-Yêu cầu hs thực hiện phép tính.

-Chốt lại cách thực hiện phép tính.

-YC HS đọc yêu cầu .

 -Đọclần lượt từng phép tính.

-Sừa bài.

-Theo dõi,nhác nhở thêm.

Yêu cầu hs bài làm .

-Chốt bài làm đúng.

-Gọi hs đọc đề toán.

-Yêu cầu hs làm bài,theo dõi.

.Bài toán thuộc dạng toán nào?

* Thu bài để chấm.

-Đọc yêu cầu.

-Đọc từng phép tính ,theo dõi.

-Sửa bài.

.Nêu cách thực hiện phép tĩnh47+25

- Về nhà học thuộc công thức 7 cộng với 1 số .

 * Nhận xét giờ học .

 

doc 1 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 977Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 28: 47 + 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 6 Thöù tö ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2007
Tieát : 28
Toanù
47 + 25
Muïc tieâu :- Bieát caùch thöïc hieän pheùp tính coäng daïng 47 + 25 coäng coù nhôù döôùi daïng tính vieát .
- Cuûng coá pheùp tính coäng ñaõ hoïc daïng 7 + 5 , 47 + 5 .
Chuaån bò :5 boù 1 chuïc que tính vaø 13 que tính rôøi
 	-Vôû BT.
ND - HTTC
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 1/Kieåm tra baøi cuõ:
-caù nhaân.
2/Baøi môùi:
Giôùi thieäu .
HÑ1 : G / thieäu pheùp coäng 47 + 25 .
Caù nhaân
HÑ 2 : luyeän taäp .
Baøi 1 : tính -baûng con .
Baøi 2 : vieát soá –vôû BT.
Baøi 3 :Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên -laøm vôû.
Baøi 4 : Ñieàn soá -baûng con .
 3/Cuûng coá , daën do:ø 
 -caù nhaân.
4’
2’
7’
6’
4’
7’
6’
2’
-Goïi HS leân laøm baøi1 / trang 27 
-Nhaän xeùt ghi ñieåm .
 -Giôùi thieäu baèng lôøi – ghi baûng .
 -GV neâu : Coù 47 que tính theâm 25 que tính . 
.Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ?
Ñeå bieát ñöôïc coù bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ?
 .Vaäy 47 + 25 = ? que tính .
-Yeâu caàu hs thöïc hieän pheùp tính.	
-Choát laïi caùch thöïc hieän pheùp tính.
-YC HS ñoïc yeâu caàu .
 -Ñoïclaàn löôït töøng pheùp tính.
-Söøa baøi.
-Theo doõi,nhaùc nhôû theâm.
Yeâu caàu hs baøi laøm .
-Choát baøi laøm ñuùng.
-Goïi hs ñoïc ñeà toaùn.
-Yeâu caàu hs laøm baøi,theo doõi.
.Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo?
* Thu baøi ñeå chaám.
-Ñoïc yeâu caàu.
-Ñoïc töøng pheùp tính ,theo doõi.
-Söûa baøi. 
.Neâu caùch thöïc hieän pheùp tónh47+25
- Veà nhaø hoïc thuoäc coâng thöùc 7 coäng vôùi 1 soá .
 * Nhaän xeùt giôø hoïc .
-2 hs leân laøm 
-Theo doõi .
-Laéng nghe .
-Thao taùc treân que tính.
-2 ,3 hs traû lôøi .
-1hs traû lôøi.
-. 2 , 3 hs traû lôøi 
- 1 hs leân ñaët tính , lôùp laøm baûng con.
-Theo doõi 
-1hs ñoïc.
- 2hs leân baûng , lôùp baûng con
-2 HS ñoïc .
-1 hs laøm baûnglôùn-lôùp laøm vôûBT
-Ñoåi cheùo kieåm tra
-1hs ñoïc .
-Toùm taét – giaûi vaøo vôû 
-Laéng nghe .
-Lôùp laøm baûng con -1 em leân baûng laøm .
Laéng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • doct28.doc