Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Chữ hoa N

Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Chữ hoa N

 TÊN BÀI:CHƯ HOA N

 MÔN:TẬP VIẾT

I.Mục đích,yêu cầu

Rèn kỉ năng viết chữ:

-Biết viết chữ hoa cỡ vừa và nhỏ.

-Viết cụm từ ứng dụng Nghĩ trước nghĩ sau; chữ viết đúng mẫu,đều nét và nối chữ đúng quy định.

II. Đồ dùng dạy học

-Mẫu chữ N

-Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụngNghĩ trước nghĩ sau(dòng2.Nghĩ(dòng2)

-Vở TV

III KTBC:(5)

-GV kiểm tra vở tập viết ở nhà

-Học sinh cả lớp viết bảng con chữ M

-1HS nhắc lại câu úng dụng(Miệng nói tay làm)2HS lên bảng viết chữ Miệng .Cả lớp

viết vào bảng con

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 667Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Chữ hoa N", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TEÂN BAØI:CHÖ ÕHOA N
 MOÂN:TAÄP VIEÁT
I.Muïc ñích,yeâu caàu
Reøn kæ naêng vieát chöõ:
-Bieát vieát chöõ hoa côõ vöøa vaø nhoû.
-Vieát cuïm töø öùng duïng Nghó tröôùc nghó sau; chöõ vieát ñuùng maãu,ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
-Maãu chöõ N
-Baûng phuï vieát saün caâu öùng duïngNghó tröôùc nghó sau(doøng2.Nghó(doøng2)
-Vôû TV
III KTBC:(5’)
-GV kieåm tra vôû taäp vieát ôû nhaø
-Hoïc sinh caû lôùp vieát baûng con chöõ M
-1HS nhaéc laïi caâu uùng duïng(Mieäng noùi tay laøm)2HS leân baûng vieát chöõ Mieäng .Caû lôùp 
vieát vaøo baûng con
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
IV.Baøi môùi(27’)
1/Giôùi thieäu baøi-Ghi ñeà baøi
2/Höôùng daãn vieát chöõ hoa
a)Höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt vieát chöõ hoaN
-Ñoä cao;goàm 3neùt
-Caùch vieát
b)Höôùng daãn hs vieát baûng con
3/Höôùng daãn vieát cuïm töø öùng duïng
a)Giôùi thieäu cuïm töø öùng duïng
-GV giuùp hs hieåu noäi dung:Suy nghó chín chaén tröôùckhi laøm.
b)Höôùng daãn hs quan saùt nhaän xeùt
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ caùi
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ(tieáng)
c) Höôùng daãn hs vieát vaøo baûng con 
4/ Höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát 
-GV theo doõi ,giuùp ñôõ hs vieát yeáu,chaäm
5/ Chaám chöõa baøi
V.Hoaït ñoäng –Noái tieáp(3’)
GV nhaän xeùt tieát hoïc.NhaécHS veà nhaø hoaøn thaønhbaøi taäp vieát.
HS quan saùt vaø nhaän xeùt con chöõ maãu
-HS vieát baûng con.
-HSñoïc :Nghó tröôùc nghó sau
-HSquan saùt vaø nhaän xeùt
-HSvieát vaøo baûng con
-HSvieát vaøo vôû TV

Tài liệu đính kèm:

  • doctap viet.doc