Giáo án lớp 2 môn học Chính tả - Sơn tinh, thủy tinh

Giáo án lớp 2 môn học Chính tả - Sơn tinh, thủy tinh

 SƠN TINH, THỦY TINH

I. Mục tiêu

- Nhìn bảng và chép lại chính xác đoạn từ Hùng Vương thứ mười tám cầu hôn công chúa trong bài tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh.

- Làm các bài tập chính tả phân biệt ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã.

- Trình bày đúng hình thức. Viết bài đúng, sạch sẽ.

- Ham thích môn học.

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

- HS: Vở

 

doc 9 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn học Chính tả - Sơn tinh, thủy tinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
TËp chÐp: SƠN TINH, THỦY TINH 
I. Mục tiêu
Nhìn bảng và chép lại chính xác đoạn từ Hùng Vương thứ mười tám  cầu hôn công chúa trong bài tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh.
Làm các bài tập chính tả phân biệt ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã.
Trình bày đúng hình thức. Viết bài đúng, sạch sẽ.
Ham thích môn học.
* HS yÕu nh×n b¶ng chÐp 3 c©u trong ®o¹n chÐp
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. 
HS: Vở
III. Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của Trò
1. ỉn ®Þnh
2. Bài cũ : Voi nhà.
Yêu cầu HS viết các từ sau: lụt lội, lục đục, rụt rè, sút bóng, cụt.
GV nhận xét và cho điểm HS. 
3. Bài mới 
Giới thiệu bµi trùc tiÕp b»ng lêi
v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả 
Gọi HS lần lượt đọc lại đoạn viết.
Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì?
Yêu cầu HS quan sát kĩ bài viết mẫu trên bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn.
Trong bài có những chữ nào phải viết hoa?
Hãy tìm trong bài thơ các chữ bắt đầu bởi âm r, d, gi, ch, tr; các chữ có dấu hỏi, dấu ngã.
Đọc lại các tiếng trên cho HS viết vào bảng con. Sau đó, chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có.
* Viết chính tả
GV yêu cầu HS nhìn bảng chép bài.
- Soát lỗi 
Thu và chấm một số bài. Số bài còn lại để chấm sau. 
v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả 
Bài 1
Gọi HS đọc đề bài, sau đó tổ chức cho HS thi làm bài nhanh. 5 HS làm xong đầu tiên được tuyên dương.
Bài 2
Chia lớp thành các nhóm nhỏ, sau đó tổ chức cho HS thi tìm từ giữa các nhóm. Trong cùng một khoảng thời gian, nhóm nào tìm được nhiều từ đúng hơn thì thắng cuộc.
4. Củng cố – Dặn dò 
Cho HS thi đua tìm tiếng có dấu hỏi/ dấu ngã.
Nhận xét tiết học.
Yêu cầu các HS viết sai 3 lỗi chính tả trở lên về nhà viết lại cho đúng và sạch, đẹp bài.
Chuẩn bị: Bé nhìn biển.
Hát
4 HS lên bảng viết bài, cả lớp viết vào giấy nháp.
HS dưới lớp nhận xét bài của các bạn trên bảng.
- HS lần lượt đọc bài.
Giới thiệu về vua Hùng Vương thứ mười tám. Ông có một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Khi nhà vua kén chồng cho con gái thì đã có hai chàng trai đến cầu hôn.
Khi trình bày một đoạn văn, chữ đầu đoạn phải viết hoa và lùi vào một ô vuông.
Các chữ đứng đầu câu văn và các chữ chỉ tên riêng như Sơn Tinh, Thủy Tinh.
tuyệt trần, công chúa, chồng, chàng trai, non cao, nước,
giỏi, thẳm,
Viết các từ khó, dễ lẫn.
Nhìn bảng và viết bài vào vở.
2 HS làmbài trên bảng lớp. Cả lớp làm bài vào Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai. Đáp án:
trú mưa, chú ý; truyền tin, chuyền cành; chở hàng, trở về.
số chẵn, số lẻ; chăm chỉ, lỏng lẻo; mệt mỏi, buồn bã.
HS chơi trò tìm từ.
Một số đáp án: 
+ chổi rơm, sao chổi, chi chít, chang chang, cha mẹ, chú bác, chăm chỉ, chào hỏi, chậm chạp,; trú mưa, trang trọng, trung thành, truyện, truyền tin, trường học,
+ ngủ say, ngỏ lời, ngẩng đầu, thăm thẳm, chỉ trỏ, trẻ em, biển cả,; ngõ hẹp, ngã, ngẫm nghĩ, xanh thẫm, kĩ càng, rõ ràng, bãi cát, số chẵn,
- HS thi tiếp sức
CHÝnh t¶	
Nghe viÕt: bÐ nh×n biĨn
I. Mơc tiªu
 - HS nghe viÕt3 khỉ th¬ ®Çu cđa bµi : BÐ nh×n biĨn. LuyƯn viÕt ®ĩng : con s«ng, gi»ng , khiªng. 
 - Lµm ®­ỵc bµi tËp ph©n biƯt ch/tr
 - C¸c em viÕt ®ĩng ,tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n th¬ 
 - Gi¸o dơc HS tù gi¸c khi viÕt bµi 
 * HS yÕu nghe viÕt ®ĩng 2-3 c©u trong ®o¹n viÕt
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1 . Bµi cị:
 -Yªu cÇu HS viÕt :MÞ N­¬ng, Hïng V­¬ng , ®Đp tuyƯt vêi 
 NhËn xÐt – ghi ®iĨm
2 .Bµi míi :
a. Giíi thiƯu bµi – ghi ®Ị 
b. Hd nghe- viÕt
- §äc ®o¹n viÕt 1 lÇn 
H. Mçi dßng th¬ cã mÊy tiÕng ?
H. Ch÷ ®Çu dßng lïi vµo mÊy «?
 - Yªu cÇu HS viÕt c¸c tõ khã :
 con s«ng, gi»ng , khiªng
 - NhËn xÐt sưa sai 
 - H­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt, nh¾c t­ thỊ ngåi
 - §äc cho HS viÕt bµi
 - §äc cho HS so¸t l¹i bµi
 - Thu bµi chÊm
 * LuyƯn tËp 
 Bµi 1: T×m tªn c¸c loµi c¸
 GV h­íng dÉn vµ t×m mÉu
 C¸ chim
 C¸ tr¾m
Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 
NhËn xÐt sưa sai 
Bµi 2: T×m c¸c tiÕng cã phơ ©m ch/ tr
Em trai cđa bè gäi lµ g× ?
N¬i em ®Õn häc hµng ngµy .
Bé phËn c¬ thĨ dïng ®Ĩ ®i
Gv nhËn xÐt chèt ý ®ĩng
3 . Cđng cè dỈn dß
 - Tr¶ bµi cho HS 
 - NhËn xÐt tiÕt häc 
 VỊ nhµ chÐp l¹i nh÷ng ch÷ viÕt sai vµ chuÈn bÞ bµigtiÕp theo
3 em lªn b¶ng viÕt
Líp viÕt b¶ng con 
Nh¾c l¹i 
l¾ng nghe
3 em ®äc l¹i bµi
TL: 4 tiÕng
 ....3 «
LuyƯn viÕt b¶ng con
Theo dâi
ViÕt bµi
So¸t l¹i bµi
HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 
Theo dâi
HS lµm vµo vë 
HS nªu bµi lµm cđa m×nh:
 C¸ ch¹ch, c¸ chuån , ...
 C¸ trª, c¸ trµu , c¸ trÝch ....
§äc yªu cÇu cïa bµi
TL: Chĩ
 tr­êng
 ch©n
§¹o ®øc
Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a häc k× II
 I. Mơc tiªu
 - Cđng cè l¹i c¸c kÜ n¨ng , hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc tõ ®Çu k× II ®Õn nay
 - HS cã thãi quen thùc hiƯn ®ĩng c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc vµ thùc hµnh tèt c¸c hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc 
 - BiÕt quý träng vµ häc tËp nh÷ng b¹n cã chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc tèt, ¸p dơng vµo trong cuéc sèng hµng ngµy
II. ChuÈn bÞ 
 PhiÕu bµi tËp , néi dung tiÕt thùc hµnh 
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
 1. Bµi cị
 - GV cho HS nªu tªn bµi cị 
 - H·y nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i ? 
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸
 2. Bµi míi
- Giíi thiƯu bµi trùc tiÕp b»ng lêi
 * Ho¹t ®éng 1:Bµy tá th¸i ®é 
 + Mơc tiªu : HS biÕt bµy tá th¸i ®é cđa m×nh vỊ c¸c ý kiÕn cã liªn quan ®Õn c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc 
 + C¸ch tiÕn hµnh 
 - Nªu lÇn l­ỵt tõng ý kiÕn vµ yªu cÇu HS bµy tá th¸i ®é 
 a. Tr¶ l¹i cđa r¬i lµ ng­êi thËt thµ ®¸ng quý träng 
 b. Tr¶ l¹ cđa r¬i lµ ®å ngèc 
 c. An gäi ®iƯn tho¹i ®Õn nhµ ng­êi b¹n g¾p bè cđa b¹n An hái b¹n ë nhµ kh«ng
 d. An gäi ®iƯn tho¹i ®Õn nhµ ng­êi b¹n g¾p bè cđa b¹n .Em chµo b¸c råi míi hái cã b¹n ë nhµ kh«ng
 e. Mäi ng­êi cÇn c­ sư lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c
 g. ChØ cÇn c­ sư lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi giµu
 - GV nhËn xÐt ,kÕt luËn 
 c¸c ý kiÕn b,d,e lµ ®ĩng vµ a,c,g lµ sai 
 * Ho¹t ®éng 2: C¸ch øng xư
 + Mơc tiªu:HS biÕt c¸ch øng xư trong c¸c t×nh huèng cơ thĨ
 + C¸ch tiÕn hµnh
 Nªu c¸c t×nh huèng , yªu cÇu HS øng xư
a. Em lµm trùc nhËt líp vµ nhỈt ®­ỵc quyĨn truyƯn cđa b¹n cđa b¹n nµo ®ã ®Ĩ quyªn trong ng¨n bµn . Em sÏ....
 b. B¹n cđa mĐ gäi ®iƯn ®Õn nh­ng mĐ kh«ng cã nhµ . em sÏ nãi .....
 c. Khi em ®Õn nhµ b¹n b¾c ch¬i gỈp mĐ b¹n . Em sÏ....
- NhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c em ®­a ra c¸c ý kiÕn phï hỵp víi t×nh huèng
 3. Cđng cè ,dỈn dß
 - HƯ thèng l¹i néi dung bµi
 - NhËn xÐt tiÕt häc .VỊ nhµ häc bµi vµ thùc hiƯn tèt c¸c hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc 
H¸t
HS tr¶ lêi
Bµy tá th¸i ®é 
Kh«ng t¸n thµnh ( gi¬ tay)
T¸n thµnh( gi¬ tay)
Kh«ng t¸n thµnh(kh«ng gi¬ tay)
T¸n thµnh( gi¬ tay)
T¸n thµnh ( gi¬ tay)
Kh«ng t¸n thµnh (kh«ng gi¬ tay)
NhiỊu em nãi ý kiÕn cđa m×nh
Thø t­ ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2008
ThĨ dơc 
Bµi 49
 I . Mơc tiªu: 
 - TiÕp tơc «n mét sè bµi tËp RLTTCB .Y/C thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. 
- ¤n trß ch¬i “Nh¶y ®ĩng, nh¶y nhanh” .Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu biÕt tham gia trß ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng , nhanh nhĐn. 
 II. §Þa ®iĨm ,ph­¬ng tiƯn 
 Trªn s©n tr­êng ,vƯ sinh an toµn n¬i tËp .Cßi , kỴ v¹ch .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
 1 . phÇn më ®Çu
 - GV nhËn líp , phỉ biÕn néi dung ,yªu cÇu giê häc 
 - Xoay c¸c khíp cỉ ch©n , ®Çu gèi ,h«ng 
 - Xoay c¸nh tay , xoay khíp 
- Ch¹y nhĐ nhµng thµnh 1 hµng däc 
- §i theo vßng trßn hÝt thë s©u 
+ ¤n mét sè ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung ( Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8 nhÞp )
+ Trß ch¬i tù chän 
2. PhÇn c¬ b¶n	
 + §i theo v¹ch kỴ th¼ng , hai tay chèng h«ng 
 - 3-4 lÇn mçi lÇn 2 x 8 nhÞp 
 - L©n 1: GV h­íng dÉn vµ lµm mÉu
(Nh­ s¸ch thĨ dơc)
 - LÇn 2-5 líp tr­ëng ®iÕu khiĨn 
 - GV theo dâi uèn n¾n ®éng t¸c 
 - Y/ C 2 em lªn thùc hiƯn ®éng t¸c ,c¶ líp cïng tham gia quan s¸t
 + §i theo v¹ch kỴ th¼ng ,hai tay dang ngang 
 - Thùc hiƯn ®éng t¸c tay 2- 3 lÇn
 - LÇn 2-5 líp tr­ëng ®iÕu khiĨn 
 - GV theo dâi uèn n¾n ®éng t¸c 
 + §i th­êng theo v¹ch kỴ th¼ng: 2 -3 lÇn 
 + §i nhanh chuyĨn sang ch¹y : 3 – 4 lÇn
 GV tỉ chøc cho HS thi 
 - GV cïng HS nhËn xÐt
 * Trß ch¬i : “Nh¶y ®ĩng ,nh¶y nhanh”
 - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i víi kÕt hỵp chØ dÉn trªn s©n 
 - Cho HS hiƯn ch¬i 
 Nh©n xÐt tuyªn d­¬ng 
3 .PhÇn kÕt thĩc 
 - §i ®Ịu theo 2-4 hµng däc vµ h¸t
 - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh
 - Trß ch¬i( Håi tÜnh) 
 - GV cïng HS hƯ thèng l¹i bµi
 - GV nhËn xÐt giê häc , giao bµi tËp vỊ nhµ .
2 hµng ngang
1 hµng däc 
Vßng trßn
Thùc hiƯn theo ®éi h×nh vßng trßn
Thùc hiƯn 
HS thùc hiƯn 2 hµng däc
HS thùc hiƯn 
HS thùc hiƯn 2 hµng däc 
HS thùc hiƯn 
HS thùc hiƯn 
Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2008
ThĨ dơc 
Bµi 50
 I . Mơc tiªu: 
- TiÕp tơc «n 1 sè bµi tËp RLTTCB .Y/C thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. 
- TiÕp tơc «n trß ch¬i “Nh¶y ®ĩng ,nh¶y nhanh” .Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu biÕt tham gia trß ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng . 
 II. §Þa ®iĨm ,ph­¬ng tiƯn 
 Trªn s©n tr­êng ,vƯ sinh an toµn n¬i tËp 
 Cßi ,kỴ c¸c v¹ch th¼ng ®Ĩ tËp c¸c bµi tËp vµ kỴ « cho trß ch¬i.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
 1 . phÇn më ®Çu
 - GV nhËn líp , phỉ biÕn néi dung ,yªu cÇu giê häc 
 - Xoay cỉ tay , xoay vai , xoay ®Çu gèi , xoay h«ng 
 - Ch¹y chËm t¹i chç ®Õm theo nhÞp 
 - Ch¹y nhĐ nhµng thµnh 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 
 - §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u 
* ¤n mét sè ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung ,thùc hiƯn mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8 nhÞp 
 * KiĨm tra bµi cị 
 2. PhÇn c¬ b¶n
 + §i theo v¹ch kỴ th¼ng ,hai tay chèng h«ng 
 - tËp 2-3 lÇn do c¸n sù líp h« nhÞp 
 + §i theo v¹ch kỴ th¼ng ,hai tay dang ngang: 2-3 lÇn
 + §i kiƠng gãt hai tay chèng h«ng 
 + §i nhanh chuyĨn sang ch¹y : 3 – 4 lÇn
 GV tỉ chøc cho HS thi 
 - GV cïng HS nhËn xÐt
 *TiÕp tơc trß ch¬i “Nh¶y ®ĩng , nh¶y nhanh ”
- GV nªu tªn trß ch¬i 
- Gv cïng HS nh¾c l¹i c¸ch ch¬i 
 HS ch¬i theo tÝn hiƯu cđa GV
 - GV theo dâi nh¾c nhë 
GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
3 .PhÇn kÕt thĩc 
 - §i ®Ịu theo 2 -4 hµng däc vµ h¸t
 - TËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
 - Trß ch¬i do GV tù chän 
 - GV cïng HS hƯ thèng l¹i bµi
 - GV nhËn xÐt giê häc , giao bµi tËp vỊ nhµ .
2 hµng ngang
Thùc hiƯn 
1 hµng däc 
Vßng trßn
Thùc hiƯn 
HS thùc hiƯn 
HS ch¬i theo tÝn hiƯu cđa GV
HS thùc hiƯn
 MÜ thuËt 
VÏ trang trÝ: tËp vÏ ho¹ tiÕt d¹ng h×nh vu«ng,h×nh trßn 
 I. Mơc tiªu 
 - HS nhËn biÕt ®­ỵc ho¹ tiÕt d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn.
 - BiÕt c¸ch vÏ ho¹ tiÕt . 
 - VÏ ®­ỵc ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu theo ý thÝch .
 II. ChuÈn bÞ 
 - S­u tÇm thªm ho¹ tiÕt d¹ng h×nh vu«ng ,h×nh trßn 
 - H×nh minh ho¹ c¸ch vÏ to c¸c ho¹ tiÕtd¹ng h×nh vu«ng , h×nh trßn
 -Bµi vÏ cđa 1 sè HS n¨m tr­íc . 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
 1. ỉn ®Þnh 
 2. Bµi cị : 
 KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS 
 3. Bµi míi 
Giíi thiƯu bµi ghi ®Ị 
 * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt 
 GV giíi thiƯu mét sè ho¹ tiÕt vµ gỵi ý cho HS quan s¸t , nhËn xÐt ®Ĩ nhËn ra
 - Ho¹ tiÕt lµ h×nh vÏ ®Ĩ trang trÝ (ë ®Üa , b¸t ,cỉ ¸o, tĩi....) 
 - Ho¹ tiÕt trang trÝ rÊt phong phĩ vỊ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c
 + Ho¹ tiÕt h×nh tam gi¸c 
 + Ho¹ tiÕt d¹ng bÇu dơc 
 + Ho¹ tiÕt d¹ng h×nh vu«ng 
 + Ho¹ tiÕt d¹ng h×nh trßn ... 
 - Gỵi ý ®Ĩ HS nhËn xÐt ho¹ tiÕt d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn ( ë §DDH ) vµ ®Ỉt c©u hái gỵi ý 
 + Hai ho¹ tiÕt cã d¹ng h×nh g×? 
 + Hai ho¹ tiÕt cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c nh­ thÕ nµo? 
 * Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ con vËt 
 - GV giíi thiƯu h×nh h­íng dÉn ®Ĩ c¸c em nhËn ra c¸ch vÏ trang trÝ
 + VÏ h×nh vu«ng ,h×nh trßn ( to ,nhá tuú ý) 
 + KỴ c¸c ®­êng trơc chia h×nh ra nhiỊu phÇn b»ng nhau ®Ĩ vÏ ho¹ tiÕt cho ®Ịu 
 + Cã thĨ vÏ ®­ỵc nhiỊu ho¹ tiÕt kh¸c nhau ë h×nh vu«ng ,h×nh trßn
 - GV cã thĨ ph¸c h×nh lªn b¶ng 1 vµi ho¹ tiÕt cho HS quan s¸t
 * Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh 
 GV cho HS xem 1 sè bµi vÏ vµ gỵi ý ®Ĩ HS tù chän 
 Cho HS thùc hµnh 
GV quan s¸t vµ gỵi ý cho 1 sè HS cßn lĩng tĩng
 * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ 
 Gv cho HS tr­ng bµy bµi vÏ lªn b¶ng
 GV gỵi ý ®Ĩ HS nhËn xÐt
 GV cho HS tù t×m ra bµi vÏ mµ m×nh thÝch .
 DỈn dß : VỊ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ
- ChuÈn bÞ bµi sau 
H¸t
Nh¾c l¹i 
NhËn xÐt
HS tr¶ lêi
Quan s¸t ,l¾ng nghe 
Thùc hµnh vÏ,hoỈc nỈn 
Tr­ng bµy 
NhËn xÐt
Thđ c«ng 
lµm d©y xĩc xÝch trang trÝ(T1) 
I . Mơc tiªu 
 - HS biÕt c¸ch lµm d©y xĩc xÝch b»ng giÊy thđ c«ng 
 - Lµm ®­ỵc d©y xĩc xÝch ®Ĩ trang trÝ .
 - ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cđa m×nh. 
 II. ChuÈn bÞ 
 MÉu ,quy tr×nh lµm d©y xĩc xÝch
 GiÊy thđ c«ng ,kÐo ,hå d¸n ,bĩt ch× th­íc kỴ 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. ỉn ®Þnh 
2. Bµi cị 
 Gv kiĨm tra sù chuÈn bi cđa HS 
3. Bµi míi 
 Giíi thiƯu bµi ghi ®Ị 
 * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt
- GV giíi thiƯu d©y xĩc xÝch mÉu vµ ®Ỉt c©u hái ®Þnh h­íng cho HS quan s¸t , nhËn xÐt: 
 - C¸c vßng cđa d©y xĩc xÝch lµm b»ng g×?
-Cã h×nh d¸ng, m»u s¾c,kÝch th­íc nh­ thÕ nµo?
- §Ĩ cã ®­ỵc d©y xĩc xÝch ta ph¶i lµm thÕ nµo?
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn:
§Ĩ cã ®­ỵc d©y xĩc xÝch trang trÝ, ta ph¶i c¾t nhiỊu nan giÊy mµu dµi b»ng nhau. Sau ®ã d¸n lång c¸c nan giÊy thµnh nh÷ng vßng trßn nèi tiÕp nhau.
 * Ho¹t ®éng 2: Lµm mÉu
 - Gv lµm mÉu vµ nªu c¸c b­íc 
 B­íc 1: C¾t thµnh c¸c nan giÊy
- LÊy 3-4 tê giÊy thđ c«ng kh¸c mµu c¾t thµnh nh÷ng nan giÊy réng 1 «, (H.1a). Mçi tê giÊy c¾t lÊy 4-6 nan.
 B­íc 2: D¸n c¸c nan giÊy thµnh d©y xĩc xÝch
 - B«i hå vµo mét ®Çu nan vµ d¸n nan thø nhÊt thµnh vßng trßn 
 - Luån nan thø hai kh¸c mµu vµo vßng nan thø nhÊt , sau ®ã b«i hå vµo mét ®Çu nan vµ d¸n tiÕp thµnh vßng trßn thø hai
 - Lµm gièng nh­ vËy ®èi víi c¸c vßng nan thø 3 ,4,5,...cho ®Õn khi d©y xĩc xÝch dµi nh­ ý muèn 
 * Ho¹t ®éng 3: thùc hµnh nh¸p
 GV gäi 1-2 em nh¸c l¹i c¸ch lµm d©y xĩc xÝch
 Gv cho HS lµm thư ë giÊy nh¸p
 Gv theo dâi h­íng dÉn thªm cho nh÷ng HS cßn lĩng tĩng
 4 .DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp ,sù chuÈn bÞ bµi cđa HS
 - VỊ nhµ tËp lµm nhiỊu lÇn ®Ĩ tiÕt sau thùc hµnh lµm d©y xĩc xÝch 
 - ChuÈn bÞ cho tiÕt sau 
H¸t
HS nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái
HS theo dâi
HS theo dâi vµ lµm theo
HS thùc hµnh
 KĨ chuyƯn
S¬n tinh , Thủ tinh
 I. Mơc tiªu:
- RÌn luyƯn kü n¨ng nãi: HS dùa vµo tranh minh häa kĨ l¹i tõng ®o¹n vµ c¶ c©u chuyƯn.
- RÌn luyƯn kü n¨ng nghe: BiÕt l¾ng nghe b¹n kĨ chuyƯn , nhËn xÐt ®­ỵc lêi kĨ cđa b¹n.
- Gi¸o dơc HS cã ý thøc chèng l¹i nh÷ng ng­êi xÊu .
 II. §å dïng d¹y häc :
 - GV: Tranh minh häa .
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
 1. Bµi cị: 
 - Gäi HS kĨ chuyƯn : Qu¶ tim khØ .
 NhËn xÐt – ghi ®iĨm .
 2. Bµi míi: 
 - Giíi thiƯu ®Ị - ghi bµi
 - H D kĨ chuyƯn :
 - GV ®Ýnh 3 tranh lªn b¶ng
 - yªu cÇu HS s¾p xÕp l¹i thø tù c¸c tranh theo ®ĩng néi dung c©u chuyƯn . 
 - Gv gäi mét vµi em nªu néi dung tõng tranh, sau ®ã nãi thø tù ®ĩng cđa 3 tranh
 - Gäi 1 HS lªn b¶ng s¾p xÕp l¹i 3 tranh theo thø tù ®ĩng
 NhËn xÐt - s÷a sai .
 - Yªu cÇu HS dùa vµo tranh ®· s¾p xÕp l¹i kĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn . 
NhËn xÐt – bỉ sung . 
 - Yªu cÇu HS kĨ toµn bé c©u chuyƯn . 
 NhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng em kĨ tèt.
 3. Cịng cè, dỈn dß : 
 - Tỉng kÕt c©u chuyƯn .
 - TruyƯn S¬n Tinh ,Thủ Tinh nãi lªn ®iỊu g× cã thËt?
 - Gi¸o dơc HS cã tinh thÇn chèng l¹i thiªn nhiªn kh¾c nghiƯt . 
 - NhËn xÐt tiÕt häc . 
 - VỊ nhµ tËp kĨ l¹i c©u truyƯn vµ xem tr­íc c©u truyƯn “ T«m cµng vµ c¸ con”
- 2 em kĨ .
Quan s¸t 
S¾p xÕp theo thø tù :3, 2, 1
ND tranh: 
Tranh1: Cuéc chiÕn ®Êu gi÷a S¬n Tinh vµ Thủ Tinh
Tranh 2: S¬n Tinh mang ngùa ®Õn ®ãn MÞ N­¬ng vỊ nĩi
Tranh 3: Vua Hïng tiÕp S¬n Tinh vµ Thủ Tinh
- HS kĨ tõng ®o¹n trong nhãm 
- §¹i diƯn c¸c nhãm thi kĨ( Mçi nhãm 3 em kĨ mçi em 1 ®o¹n )
- NhËn xÐt bỉ sung.
- 2 em kĨ. 
- Theo dâi .
- Nh©n d©n ta chiÕn ®Êu chèng lị lơt rÊt kiªn c­êng tõ nhiỊi n¨m ®Õn nay

Tài liệu đính kèm:

  • docCHINH TA 1.doc