Giáo án Chính tả 2 - Tuần 5 đến 8

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 5 đến 8

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 - Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”

 1.2. Kĩ năng:

 -Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng.

 1.3. Thái độ:

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 C nhn. Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

 

docx 16 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 5 đến 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
CHIẾC BÚT MỰC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 
 1.2. Kĩ năng:
 -Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng.
 1.3. Thái độ: 
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân. Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Phân biệt ia/ya, l/n.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : tai nắng, đem khuay, cây mía
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV đính bài tập lên bảng, gợi ý.
- Nhận xét, chữa bài : nón, lợn, lười, non,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : khóc, hoá ra,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu BT.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Cái trống trường em” và tập trả lời các câu hỏi.
CHÍNH TẢ
CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê.
 1.3. Thái độ:
 - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em”
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Cái trống trường em”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng.
Bài tập 2: Chọn bài tập 2a.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : long lanh, nước, non.
Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
- Nhận xét, chữa bài : chen, leng, keng,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: ngẫm nghĩ, tiếng ve, ngày hè,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Mẫu giấy vụn” và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
MẪU GIẤY VỤN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” 
 1.3. Thái độ:
 -Viết đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn ai,/ay, x/s thanh hỏi/thanh ngã.
 1.2. Kĩ năng: 
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Mẫu giấy vụn”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngãi.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : xa xôi, phố sá, có vẻ, vẽ tranh,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : nhặt, sọt rác, xong xuôi,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi nhau làm.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Ngôi trường mới” và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
NGÔI TRƯỜNG MỚI
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức
 - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi, thanh ngã.
 1.3. Thái độ:
 - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài “ Ngôi trường mới”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm tiếng có vần ai/ay, phân biệt x/s, thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng : cái tai, chân tay,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét, chữa bài : xẽ, xấu, sáo, xa.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: rung động, thân thương,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi tìm tiếng có vần ai/ay.
-Hs đọc lại.
-Hs nêu yêu cầu.
-Các nhóm thi tìm.
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Người thầy cũ” và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
NGƯỜI THẦY CŨ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người thầy cũ” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Luyện tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng.
 1.3. Thái độ:
 - Bồi dưỡng tính tỉ mĩ, cẩn thận, ý thức tự giác, trung thực trong học tập.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người thầy cũ” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Người thầy cũ”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Người thầy cũ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr.
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ui/uy.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : bụi phấn, vui vẻ,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : dò chả, trả lại,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : xúc động, mắc lỗi,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Cô giáo lớp em”và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
CÔ GIÁO LỚP EM
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng.
 1.3. Thái độ:
 - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một khổ thơ trong bài “Cô giáo lớp em”
 3.2. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng và từ ngữ thích hợp điền vào ô trống.
Bài tập 2: Đính bài tập lên bảng.
-GV nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : cầu tre nhỏ, nghiêng che,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: thoảng hương nhài, giảng, ngắm mãi
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs thi làm.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm bảng con.
-Hs đọc lại bài thơ vừa điền từ.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài “Người mẹ hiền” và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
NGƯỜI MẸ HIỀN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức
 - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Làm đúng các bài tập phân biệt au/ao, r/d/gi, uôn/uông.
 1.3. Thái độ:
 - Rèn chữ viết học sinh.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: - Chép một đoạn trong bài “Người mẹ hiền”
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” 
 3.2. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ao/au, r/d/gi.
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ao hay au?
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : đau, cao,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : con dao, tiếng rao hàng, dè dặt,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : xấu hổ, niêm giọng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài “Bàn tay dịu dàng”và tập trả lời các bài tập.
CHÍNH TẢ
BÀN TAY DỊU DÀNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức
 - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Luyện viết đúng các tiếng có vần ao/au, r/d/gi, uôn/uông.
 1.3. Thái độ:
 - Bồi dưỡng tính tỉ mĩ, cẩn thận, ý thức tự giác, trung thực trong học tập.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng”
 3.2. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng mang vần ao, au; phân biệt uôn/uông..
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : bào, bão, cao, báu, cáo, đau.
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b
-GV đính bài tập.
-Chấm chữa bài 
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: kiểm tra, buồn bã, trìu mến,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- Đọc trước bài Ơn tâp tiết 6 và tập trả lời các bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_5_den_8.docx