Giáo án Chính tả 2 - Tuần 17 đến 20

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 17 đến 20

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

- Chép được bài chính tả, trình bày đúng bài tóm tắt câu chuyện Tìm ngọc.

- Phân biệt âm cuối c/t, phụ ấm đầu r/d/gi; s/x

1.2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp.

1.3. Thái độ

 Yêu thích bài viết đúng ,đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

- Đọc bài chính tả.

2.2. Nhóm học tập

- Tìm các từ khó viết.

- Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả.

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp

 

docx 14 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 380Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 17 đến 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TAÛ
TÌM NGOÏC
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Chép được bài chính tả, trình bày đúng bài tóm tắt câu chuyện Tìm ngọc.
- Phân biệt âm cuối c/t, phụ ấm đầu r/d/gi; s/x
1.2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp.
1.3. Thái độ
 Yêu thích bài viết đúng ,đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhóm học tập
- Tìm các từ khó viết. 
- Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Cheùp ñoaïn trong baøi “Tìm ngoïc”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp
Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc ñoaïn trong baøi “ Tìm ngoïc”
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng.
-Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù.
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû.
-Gv theo doõi.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) baøi bằng nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Tìm tieáng coù vaàn ui hay uy
Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng ui hay uy.
-GV gôïi yù
-GV nhaän xeùt choát laïi : thuyû, quí, nguøi, uûi, chui, vui.
Baøi taäp 3 : Cho hs neâu Y/C
-GV gôïi yù höôùng daãn.
-Nhaän xeùt . 
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø khoù : Long Vöông, möu meïo, tình nghóa,
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs cheùp baøi.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs tìm caù nhaân. 
-Hs leân baûng ñieàn
-Hs neâu yeâu caàu.
-Caùc nhoùm thi tìm.
-Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn laïi
4. Kiểm tra, đánh giá
- Chép được bài chính tả, trình bày bài tóm tắt nội dung câu chuyện Tìm ngọc.
- Phân biệt âm cuối t/c và phụ âm đầu r/d/gi
- Khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Điền vào ô trống:
rang/ dang hay giang: ..cơm, .. tay, .. sơn
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc đoạn văn trong bài Gaf “tỉ tê” với gà (Từ Khi gà mẹ thong thả đến mồi ngon lắm!)
CHÍNH TAÛ
GAØ “TÆ TE” VÔÙI GAØ
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn; viết đủ dấu câu.
- Phân biệt phụ âm đầu d/r/gi; phân biệt thanh hỏi/ thanh ngã và giải được câu đố.
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng bài chính tả, viết sạch, viết đẹp.
1.3. Thái độ
Yêu thích bài viết đúng ,đẹp, giữ gìn vở sạch đẹp vàcó tính kiên trì ,cẩn thận.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhóm học tập
- Tìm từ khó viết dễ lẫn, các dấu câu.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Nghe vieát baøi “Gaø “tæ teâ” vôùi gaø”
 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn vieát
Muïc tieâu : Vieát chính xaùc ñoaïn trong baøi”gaø “tæ teâ” vôùi gaø”
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vieát.
-Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù 
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) baøi bằng nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Tìm tieáng coù vaàn ao hay au
Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng ao hay au.
-GV höôùng daãn.
-GV nhaän xeùt choát laïi : sau, gaïo, saùo, xao, raøo, baùu, mau, chaøo.
Baøi taäp 3 : Choïn baøi taäp 3a, ñính baûng.
-GV gôïi yù höôùng daãn.
-Nhaän xeùt, choát yù : 
a) baùnh raùn, con giaùn, daùn giaáy, ñanh duïm, tranh giaønh, raønh maïch.
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø kho ù: voõ tröùng, nuõng nòu, kieám moài,
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs nhìn baûng vieát baøi.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs tìm caù nhaân.
-Hs neâu yeâu caàu.
-Thaûo luaän nhoùm.
-4 nhoùm thi laøm. 
4. Kiểm tra, đánh giá
- Chép đúng bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân có bài viết chưa đẹp, còn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
-Học sinh viết lại những chữ viết sai. 
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc trước bài ôn tập .
CHÍNH TAÛ
BAØI : OÂN TAÄP CUOÁI KYØ I
CHÍNH TAÛ
CHUYEÄN BOÁN MUØA
I.MUÏC TIEÂU:
 -Cheùp laïi chính xaùc ñoaïn trích trong chuyeän “Chuyeän boán muøa” 
 -Laøm ñuùng vaø nhôù caùch vieát nhöõng cchöõ coù aâm hoaëc daáu thanh deã laãn :l/n, hoûi, ngaõ.
 -Reøn hs tính caån thaän, chính xaùc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
 GV : Baûng lôùp vieát saün BT2a, 2b. Baûng lôùp vieát ñoaïn caàn cheùp.
 HS : Vôû, baûng con
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
 1.Khôûi ñoäng : (1P phuùt) Haùt
 2.Kieåm tra baøi cuõ: (4 phuùt)
	-Cho hs vieát baûng con caùc töø laàn tröôùc caùc em vieát sai.
	-GV nhaän xeùt.
 3.Baøi môùi:
 a)Giôùi thieäu : Cheùp ñoaïn trong baøi “Chuyeän boán muøa”
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TL
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
10 ph
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp
Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc ñoaïn trích trong baøi “ Chuyeän boán muøa”
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng.
-Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù.
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû.
-Gv theo doõi.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) baøi bằng nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Tìm tieáng coù vaàn ui hay uy
Baøi taäp 2: a) Ñieàn vaøo choã troáng l hay n.
-GV gôïi yù
-GV nhaän xeùt choát laïi : löôõi trai, laù luùa, naêm, naèm.
b) Ghi vaøo nhöõng chöõ in nghieâng daáu hoûi hay daáu ngaõ.
Baøi taäp 3 : Cho hs neâu Y/C
-GV gôïi yù höôùng daãn.
-Nhaän xeùt . 
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø khoù : töïu tröôøng, aáp uû,
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs cheùp baøi.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs tìm caù nhaân. 
-Hs leân baûng ñieàn
-Hs neâu yeâu caàu.
-Caùc nhoùm thi tìm.
-Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn laïi
-Hs neâu yeâu caàu.
-Hs neâu caù nhaân.
 4. Cuûng coá : (4 phuùt)
 -Cho hs vieát laïi caùc töø ngöõ ñaõ vieát sai vaøo baûng con.
	-Nhaän xeùt tieát hoïc – Xem laïi baøi
CHÍNH TAÛ
THÖ TRUNG THU
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
 -Nghe – vieát ñuùng, trình baøy ñuùng 12 doøng thô trong baøi “thö trung thu” theo caùch trình baøy thô 5 chöõ.
1.2. Kỹ năng
 -Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät : l/n, hoûi, ngaõ
1.3. Thái độ
-Reøn hs tính caån thaän, töï giaùc, trung thöïc.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhóm học tập
- Tìm các từ khó viết. 
- Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Nghe vieát baøi “Thö trung thu”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
TL
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
10 ph
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe-vieát
Muïc tieâu : Vieát chính xaùc 12 doøng thô.
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vieát.
-Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù 
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû. 
-Gv ñoïc töøng doøng thô.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) baøi bằng nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Vieát ñöôïc teân caùc con vaät theo tranh, ñieàn vaøo choã troáng.
Baøi taäp 2: Vieát teân caùc con vaät
-GV choïn baøi taäp 2a.
-Gv gôïi yù.
-GV nhaän xeùt choát laïi : laù, na,len, noùn
Baøi taäp 3 : Em choïn chöõ naøo trong ngoaëc ñôn ñeå ñieàn vaøo choã troáng (Choïn baøi 3a).
-GV gôïi yù höôùng daãn.
-Gv ñính Bt 3a leân baûng
-Nhaän xeùt, choát yù : 
a) laëngm leõ, naëng neà, ñoùi no
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø kho ù: ngoan ngoaõn, tuoåi, tuyø, giöõ gìn,
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs nghe vieát baøi vaøo vôû.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs tìm caù nhaân.
-Hs neâu yeâu caàu.
-Hs laøm vaøo VBT.
-4 nhoùm thi laøm. 
4. Kiểm tra, đánh giá
- Nghe - viết được bài chính tả, trình bày bài tóm tắt nội dung câu chuyện Tìm ngọc.
- Khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Điền vào ô trống: s hay x 
- chim áo, inh đẹp
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc trước bài Gió và tập làm bài tập.
CHÍNH TAÛ
GIOÙ
I.MUÏC TIEÂU:
 -Nghe – vieát chính xaùc, khoâng maéc loãi baøi thô gioù. Bieát trình baøy thô 7 chöõ vôùi 2 khoå thô. 
 -Vieát ñuùng caø nhô caùch vieát nhöõng tieáng coù aâm vaàn deã laãn : s/x, ieât/ieâc
 -Reøn hs tính caån thaän, chính xaùc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
 GV : Baûng phuï vieát saün BT2.
 HS : Vôû, baûng con
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
 1.Khôûi ñoäng : (1P phuùt) Haùt
 2.Kieåm tra baøi cuõ: (4 phuùt)
	-Cho hs vieát baûng con caùc töø laàn tröôùc caùc em vieát sai.
	-GV nhaän xeùt.
 3.Baøi môùi:
 a)Giôùi thieäu : Nghe – vieát baøi thô “Gioù”
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TL
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
10 ph
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe - vieát
Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc baøi thô : Gioù
- Giaùo vieân ñoïc baøi thô.
-Y/C hs neâu noäi baøi thô.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù.
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû : Gv ñoïc.
-Gv theo doõi.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) baøi bằng nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Tìm tieáng chöùa s/x, ieât/ieâc
Baøi taäp 2: a) Ñieàn vaøo choã troáng shay x.
-GV gôïi yù.
-Gv ñính Bt leân baûng.
-GV nhaän xeùt choát laïi : sen, xen, suùng, xuùng.
Baøi taäp 3 : Tìm caùc töø (choïn BT 3b)
-GV gôïi yù höôùng daãn.
-Nhaän xeùt . 
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø khoù : Gioù, raát ,ru, kheõ 
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs cheùp baøi.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs laøm vaùo VBT. 
-Hs leân baûng thi ñieàn
-Hs neâu yeâu caàu.
-Caû lôùp laøm vaøo baûng con.
-Hs neâu caù nhaân.
 4. Cuûng coá : (4 phuùt)
 -Cho hs vieát laïi caùc töø ngöõ ñaõ vieát sai vaøo baûng con.
	-Nhaän xeùt tieát hoïc – Xem laïi baøi
CHÍNH TAÛ
MÖA BOÙNG MAÂY
I.MUÏC TIEÂU:
 -Nghe – vieát ñuùng baøi thô “ Möa boùng maây”
 -Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät : s/x, ieât/ieâc.
 -Reøn hs tính caån thaän, töï giaùc, trung thöïc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
 GV : Baûng phuï vieát noäi dung BT 2a
 HS : Vôû, VBT, baûng con
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
 1.Khôûi ñoäng : (1P phuùt) Haùt
 2.Kieåm tra baøi cuõ: (4 phuùt)
	-Cho 2 hs leân baûng laøm, lôùp vieát baûng con moät soá tieáng coù aâm s/x.
	-GV nhaän xeùt.
 3.Baøi môùi:
 a)Giôùi thieäu : Nghe vieát baøi “Möa boùng maây”
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TL
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
10 ph
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe-vieát
Muïc tieâu : Vieát chính xaùc baøi thô “möa boùng maây”
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vieát.
-Y/C hs neâu noäi dung baøi thô.
-Nhaâïn xeùt.
-Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû.
-Y/C hs tìm töø khoù 
-Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû : Gv ñoïc.
-Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi)
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp
Muïc tieâu : Vieát ñöôïc vaøo choã troáng caùc töø coù aâm s/x
Baøi taäp 2: Em choïn chöõ naøo trong ngoaëc ñôn ñeå ñieàn vaøo choã troáng :
-GV choïn baøi taäp 2a. Ñính leân baûng
-Gv gôïi yù.
-GV nhaän xeùt choát laïi ímöông muø, xöông roàng, phuø sa, ñöôøng xa, xoùt xa, thieáu soùt.
-Lôùp theo doõi.
-3 hoïc sinh ñoïc laïi .
-Hs neâu.
-Caù nhaân nhaän xeùt.
-Neâu töø kho ù: thoaùng, cöôøi, dung daêng, 
-Ñoïc, phaân tích töø khoù
-Vieát baûng con.
-Hs nghe vieát baøi vaøo vôû.
-Hs soaùt loãi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs laøm vaøo VBT.
-Hs leân baûng thi tìm.
4. Cuûng coá : (4 phuùt)
 -Cho hs vieát baûng con laïi caùc töø ngöõ ñaõ vieát sai .
	-Nhaän xeùt tieát hoïc – Xem laïi baøi

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_17_den_20.docx