Giáo án Chính tả 2 - Tuần 13 đến 16

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 13 đến 16

CHÍNH TẢ

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”

1.2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc.

1.3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 C nhn: Viết chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”

3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx 16 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 13 đến 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
BÔNG HOA NIỀM VUI
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bông hoa niềm vui” . 
 1.2. Kĩ năng: Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê, r/d, hỏi/ngã.
 1.3. Thái độ: Bồi dưỡng tính tính tỉ mĩ, tự giác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: : Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bông hoa niềm vui” .
- Nhĩm học tập: Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê, r/d, hỏi/ngã.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Bông hoa niềm vui”
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Bông hoa niềm vui”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm từ chứa tiếng có iê hoặc yê. Đặt câu phân biệt r/d.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : yếu, kiến, khuyên.
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài bằng nhận xét
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : trái tim, hiếu thảo,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs nêu cá nhân.
-Hs nêu yêu cầu.
-2 Hs lên bảng đặt câu vào giấy khổ to. Lớp làm VBT.
	4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
Thu 5-7 bài cđanbsh giá nhận xét
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Quà của Bố”
 - Nhận xét giờ học.
CHÍNH TẢ
QUÀ CỦA BỐ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Quà của Bố” 
 1.3. Thái độ: Tiếp tục luyện tập viết đúng chính tả các chữ có iê/yê. Phân biệt d/gi, hỏi/ngã.
 1.2. Kĩ năng: Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: : Viết chính xác một đoạn trong bài “Quà của Bố” 
- Nhĩm học tập: Viết đúng chính tả các chữ có iê/yê. Phân biệt d/gi, hỏi/ngã.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một khổ thơ trong bài “Quà của Bố”
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đọan trong bài “ Quà của Bố”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt iê/yê, d/gi.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : câu chuyện, viên gạch.
Bài tập 3 : Đính bài tập.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Yêu cầu hs đọc lại bài đồng dao .
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: niềng niễng, quẫy, sộp,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-2 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 Thu 5-7 bài đánh giá nhận xét
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Câu chuyện bĩ đũa”
 - Nhận xét giờ học.
CHÍNH TẢ
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa” 
1.2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc. 
1.3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trung thực, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Viết chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Câu chuyện bó đũa”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, tìm tiếng có vần ăt, ăc.
Bài tập 2: Chọn bài tập 2a, đính bảng.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : lên bảng, nên người.
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3c
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét chốt ý : dắt, bắc, cắt.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: đoàn kết, đùm bọc,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 hs lên bảmg làm, lớp làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-Nhiều hs phát biểu.
4. Kiểm tra, đánh giá.
- Viết chính xác bài chính tả.
- Làm đúng BT chính tả.
- GV thu vở nhận xét.
- Biểu dương những cá nhân cĩ tiến bộ, nhắc nhở cá nhân nào viết chậm, viết sai chính tả nhiều, vở chưa sạch sẽ.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
 5.1. Bài tập củng cố:
 - Điền l/n vào chỗ trống
	Kỉ iệm, iêm khiết, im ặng
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 - Cá nhân: HS xem trước bài Tiếng võng kêu.
 - Nhận xét giờ học.
CHÍNH TẢ
TIẾNG VÕNG KÊU
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: 
 - Chép lại chính xác khổ 2 bài thơ “Tiếng võng kêu” 
1.2. Kĩ năng: 
 - Làm đúng bài tập l/n, i/iê, ăt/ăc.
1.3. Thái độ: 
 - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Chép lại chính xác khổ 2 bài thơ “Tiếng võng kêu” 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Tiếng võng kêu”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác 2 khổ trong bài thơ “ Tiếng võng kêu”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Chọn chữ thích hợp ghi vào chỗ trống để phân biệt l/n.
Bài tập 2: Chọn bài 2a, đính bảng.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : lấp lánh, nặng nề.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : kẻo kẹt, phất, giấc,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Các nhóm thi làm. Cả lớp làm vào VBT.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Chép chính xác bài chính tả
- Làm đúng BT chính tả
- GV thu vở nhận xét
- Biểu dương những cá nhân cĩ tiến bộ, nhắc nhở cá nhân nào viết chậm, viết sai chính tả nhiều, vở chưa sạch sẽ.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
 - Điền i/iê vào chỗ trống
	Th thần, cái knh, gia đnh, kn cường
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Cá nhân: HS xem trước bài Hai anh em.
- Nhận xét giờ học.
TUẦN 15
CHÍNH TẢ
HAI ANH EM
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác đoạn hai của câu chuyện “Hai anh em” 
 -Viết đúng và nhớ cách viết các tiếng có âm vần dễ lẫn ai/ay, x/s, ât/âc.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép đoạn hai trong bài “Hai anh em”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác đoạn hai trong bài “ Hai anh em”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ai, ay, có âm x/s.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý
-GV nhận xét chốt lại : chai, máy, hái, dạy, hay, chạy
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét chốt lại : Bác sĩ, sẽ, xấu,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : công bằng, nghĩ vậy,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân.
-Hs nêu yêu cầu.
-Các nhóm thi tìm.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
BÉ HOA
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bé Hoa” 
 -Tiếp tục luyện tập phân biệt các tiếng có âm vần dễ lẫn ai/ay, ât/âc.
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng làm, lớp viết bảng con một số tiếng có vần ai/ay.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Bé Hoa”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Bé Hoa”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ai hoặc ay, phân biệt x/s.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : bay, chảy, sai,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a, đính bảng.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét, chốt ý : sắp xếp, xếp hàng,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: đen láy, võng, ngủ,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân.
-Hs nêu yêu cầu.
-2 Hs thi làm. Lớp làm VBT.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
TUẦN 16
CHÍNH TẢ
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM 
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác đoạn tóm tắt của câu chuyện “Co chó nhà hàng xóm” 
 -làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ui/uy, tr/ch, hỏi/ngã.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. BT2,3.
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép đoạn hai trong bài “Con chó nhà hàng xóm”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác đoạn trong bài “ Con chó nhà hàng xóm”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ai, ay, có âm x/s.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý
-GV nhận xét chốt lại : núi, múi bưởi, mùi, bụi, chui,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét chốt lại : 
a) chăn, chiếu, chõng,
b) nhảy nhót, thỉnh thoảng, khúc gỗ, ngã đau,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : quấn quýt, bị thương, mau lành,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân.
-Hs nêu yêu cầu.
-Các nhóm thi tìm.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
TRÂU ƠI
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác bài ca doa 42 tiếng thuộc thể thơ lục bát. Từ đoạn viết củng cố cách trình bày một bài thơ lục bát.
 -Tìm và viết đúng những tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn : trích, ao/au, hỏi/ngã.
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : 2 bảng quay nhỏ
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng làm, lớp viết bảng con một số tiếng có vần ui/uy
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Trâu ơi”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác bài”Trâu ơi”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Hỏi : bài ca dao viết theo thể thơ nào ? 
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ai hoặc ay, phân biệt x/s.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : báo – báu, cáo – cáu, cháo – cháu, ..,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a, đính bảng.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét, chốt ý : 
a) cây tre che nắng
 buổi trưa chưa ăn,
b) mở cửa thịt mỡ
 nhgỉ ngơi suy nghĩ,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: trâu, nghiệp, nông gia.
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân.
-Hs nêu yêu cầu.
-4 Hs thi làm. Lớp làm VBT.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
 -Nhận xét tiết học – Xem lại bài

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_13_den_16.docx