Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ (Bản đẹp)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ (Bản đẹp)

- Hiện bây giờ là ban ngày hay ban đêm?

Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm.

Để phân biệt ngày, đêm chúng ta dựa vào đâu?

- Lúc 7 giờ sáng em đang làm gì?

- Lúc 11 giờ trưa em làm gì?

- Lúc 8 giờ tối em làm gì?

- Lúc 12 giờ đêm em làm gì?

 

ppt 24 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Toán lớp 2 
TOÁN- LỚP : 2 
NGÀY , GIỜ 
Toán 
Đọc giờ đúng 
KHỞI ĐỘNG 
8 giờ 
3 giờ 
11 giờ 
Toán 
NGÀY, GIỜ 
Nhóm đôi: nêu việc làm tương ứng cho bạn nghe. 
- Hiện bây giờ là ban ngày hay ban đêm? 
Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. 
Để phân biệt ngày, đêm chúng ta dựa vào đâu? 
- Lúc 7 giờ sáng em đang làm gì? 
- Lúc 11 giờ trưa em làm gì? 
- Lúc 8 giờ tối em làm gì? 
- Lúc 12 giờ đêm em làm gì? 
Một ngày có 24 giờ? 
Một ngày có mấy giờ? 
Một ngày có mấy buổi? 
 Một ngày có 24 giờ. 
 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ 
 đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
24 giờ trong một ngày lại được chia ra theo các 
buổi khác nhau là: sáng, trưa, chiều, tối và đêm. 
Buổi sáng từ mấy giờ đến mấy giờ? 
Buổi trưa từ mấy giờ đến mấy giờ 
Buổi chiều từ mấy giờ đến mấy giờ? 
Buổi tối từ mấy giờ đến mấy giờ? 
Buổi đêm từ mấy giờ đến mấy giờ? 
*Một ngày có 24 giờ. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
*Một ngày có 24 giờ. 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng , 
2 giờ sáng, 
3 giờ sáng, 
4 giờ sáng, 
5 giờ sáng, 
6 giờ sáng, 
7 giờ sáng, 
8 giờ sáng, 
9 giờ sáng, 
10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 
12 giờ trưa. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
*Một ngày có 24 giờ. 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
1 giờ sáng, 
2 giờ sáng, 
3 giờ sáng, 
4 giờ sáng, 
5 giờ sáng, 
6 giờ sáng, 
7 giờ sáng, 
8 giờ sáng, 
9 giờ sáng, 
10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 
12 giờ trưa. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 
2 giờ chiều (14 giờ), 
3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 
SÁNG 
5 giờ chiều (17 giờ), 
6 giờ chiều (18 giờ), 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 
8 giờ tối (20 giờ), 
9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 
11 giờ đêm (23 giờ), 
12 giờ đêm (24 giờ), 
3 giờ chiều 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
3 giờ chiều còn gọi là 
15 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
1 
Làm theo mẫu 
6 giờ chiều 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
6 giờ chiều còn gọi là 
18 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
1 
Làm theo mẫu 
8 giờ sáng 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
9 giờ tối 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
9 giờ tối còn gọi là 
21 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
12 giờ đêm 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
12 giờ đêm còn gọi là 
24 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Bài tập củng cố 
8 giờ tối 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
8 giờ tối còn gọi là 
20 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Bài tập củng cố 
11 giờ đêm 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
11 giờ đêm còn gọi là 
23 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Bài tập củng cố 
3 giờ chiều 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
3 giờ chiều còn gọi là 
15 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
- Một ngày có bao nhiêu giờ? 
- Một ngày có mấy buổi? Đó là những buổi nào? 
Hoc sinh: 
- Ghi nhớ nội dung bài học và luyện tập cách xem giờ đúng trên đồng hồ. 
- Xem trước: “Thực hành xem đồng hồ”. Làm các bài tập : 1 , 2 (trang 78) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_ngay_gio_ban_dep.ppt