Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 3 - Năm học 2019-2020

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 3 - Năm học 2019-2020

Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy.Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt bài toán.

 1 nhóm : 3 học sinh

10 nhóm: học sinh ?

Bài giải

Số học sinh mười nhóm có là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

 

ppt 10 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 47Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 3 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi động 
- Đọc bảng nhân 2. 
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
3 được lấy 2 lần, ta có 
3 x 2 
3 x 2 = 6 
Vậy : 3 x 2 = 6 
3 được lấy 1 lần, ta viết: 
3 x 1 = 
3 x 1 = 3 
= 3 + 3 = 6 
= 3 
Bảng nhân 3 
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
3 được lấy 2 lần, ta có 
3 x 2 = 
3 x 2 = 6 
Vậy : 3 x 2 = 6 
3 được lấy 1 lần, ta viết: 
3 x 1 = 3 
3 x 1 = 3 
3 + 3 = 6 
3 được lấy 3 lần, ta có 
3 x 3 
Vậy : 3 x 3 = 9 
= 3 + 3 + 3 = 9 
3 x 3 = 9 
Bảng nhân 3 
Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020 
Toán 
3 được lấy 2 lần, ta có 
3 x 2 = 
3 x 2 = 6 
Vậy : 3 x 2 = 6 
3 được lấy 1 lần, ta viết: 
3 x 1 = 3 
3 x 1 = 3 
3 + 3 = 6 
3 được lấy 3 lần, ta có 
3 x 3 = 
Vậy : 3 x 3 = 9 
3 + 3 + 3 = 9 
3 x 3 = 9 
3 x 4 = 
? 
12 
3 x 6 = 
? 
3 x 7 = 
? 
3 x 8 = 
? 
3 x 9 = 
? 
3 x10 = 
? 
18 
21 
24 
27 
30 
3 x 5 = 
? 
15 
Bảng nhân 3 
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
3 được lấy 2 lần, ta có 
3 x 2 = 
3 x 2 = 6 
Vậy : 3 x 2 = 6 
3 được lấy 1 lần, ta viết: 
3 x 1 = 3 
3 x 1 = 3 
3 + 3 = 6 
3 được lấy 3 lần, ta có 
3 x 3 = 
Vậy : 3 x 3 = 9 
3 + 3 + 3 = 9 
3 x 3 = 9 
3 x 4 = 
12 
3 x 5 = 
3 x 6 = 
3 x 7 = 
3 x 8 = 
3 x 9 = 
3 x 10 = 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
Bảng nhân 3 
Thứ hai , ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
Tính nhẩm : 
3 x 3 = 
3 x 5 = 
3 x 9 = 
3 x 8 = 
3 x 4 = 
3 x 2 = 
3 x 1 = 
3 x10 = 
3 x 6 = 
3 x 7 = 
9 
15 
27 
24 
12 
6 
3 
30 
18 
21 
1 
Bảng nhân 3 
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
2 
Bài giải 
Số học sinh mười nhóm có là: 
3 x 10 = 30 (học sinh) 
Đáp số: 30 học sinh 
Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy.Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? 
 Tóm tắt bài toán . 
 1 nhóm : 3 học sinh 
10 nhóm:học sinh ? 
Bảng nhân 3 
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Toán 
3 
Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 
3 
6 
15 
27 
9 
12 
18 
21 
24 
30 
Em có nhận xét gì về dãy số này? 
Mỗi số đều bằng số đứng liền trước nó cộng thêm 3 
Củng cố: 
Đọc lại bảng nhân 3 
 CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_bang_nhan_3_nam_hoc_2019_2020.ppt